Vyhláška ze dne 4.5.2005, kterou se mění vyhláška č. 223/1995 Sb., o způsobilosti plavidel k provozu na vnitrozemských vodních cestách, ve znění vyhlášky č. 83/2000 Sb.

18.5.2005 | Sbírka:  186/2005 Sb. | Částka:  69/2005ASPI

Vztahy

Nadřazené: 114/1995 Sb.
Aktivní derogace: 223/1995 Sb.
186/2005 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 4. května 2005,
kterou se mění vyhláška č. 223/1995 Sb., o způsobilosti plavidel k provozu na vnitrozemských vodních cestách, ve znění vyhlášky č. 83/2000 Sb.
Ministerstvo dopravy stanoví podle § 52 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění zákona č. 358/1999 Sb. a zákona č. 118/2004 Sb., (dále jen "zákon"):
Čl.I
Vyhláška č. 223/1995 Sb., o způsobilosti plavidel k provozu na vnitrozemských vodních cestách, ve znění vyhlášky č. 83/2000 Sb., se mění takto:
1. § 1 včetně poznámky pod čarou č. 1 zní:
"§ 1
Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství.1)
1) Směrnice Rady 82/714/EHS ze dne 4. října 1982, kterou se stanoví technické požadavky pro plavidla vnitrozemské plavby (čl. 4), Směrnice Evropského parlamentu a Rady 94/25/ES ze dne 16. června 1994 o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se rekreačních plavidel (čl. 4).".
2. Za § 1 se vkládá nový § 1a, který zní:
"§ 1a
Plavební zóny vodních cest
(1) Pro účely této vyhlášky se vodní cesty rozdělují na plavební zóny:
a) zóna 1 - s výskytem vln o výšce do 2,0 m,
b) zóna 2 - s výskytem vln o výšce do 1,2 m,
c) zóna 3 - s výskytem vln o výšce do 0,6 m,
d) zóna 4 - s výskytem vln o výšce do 0,3 m.
(2) Plavební zóny sledovaných vodních cest České republiky jsou uvedeny v příloze č. 1.".
3. V § 3 se na konci odstavce 3 doplňují slova "a musí být provedena jako nepotopitelná podle přílohy č. 3 bodu 2.02.1".
4. V § 4 odst. 1 se za písmenem c) tečka nahrazuje čárkou a doplňují se nová písmena d) a e), která včetně poznámky pod čarou č. 2 zní:
"d) plavidel, jejichž způsobilost k provozu na vodní cestě potvrzuje platné lodní osvědčení plavidla vydané podle článku 22 Revidované úmluvy pro plavbu na Rýně2) na základě technické prohlídky plavidla, jde-li o prodloužení platnosti lodního osvědčení,
e) převozních lodí s obsaditelností maximálně 12 osob výhradně provozovaných na vodních cestách dopravně významných využitelných, vodních cestách účelových a na ostatních vodních cestách.
2) Článek 4 směrnice Rady 82/714/EHS ze dne 4. října 1982, kterou se stanoví technické požadavky na plavidla vnitrozemské plavby.".
Dosavadní poznámky pod čarou č. 1 až 4 se včetně odkazů na tyto poznámky označují jako poznámky pod čarou č. 3 až 6.
5. V § 7 odst. 1 úvodní části ustanovení se za slova "na vodní cestě" vkládají slova "pro účely osvědčení způsobilosti plavidla k provozu na vodní cestě".
6. V § 7 se na konci odstavce 2 doplňují slova " , anebo platnosti lodního osvědčení plavidla vydaného podle článku 22 Revidované úmluvy pro plavbu na Rýně".
7. V § 7 odst. 3 se za slova "klasifikační prohlídky" vkládají slova " , nebo předložení platného lodního osvědčení plavidla vydaného podle článku 22 Revidované úmluvy pro plavbu na Rýně".
8. V příloze č. 3 v článku 1.01. se doplňují nové odstavce 1.01.4. a 1.01.5., které včetně poznámek pod čarou č. 7 a 8 znějí:
"1.01.4. Je-li malé plavidlo, které je rekreačním plavidlem podle
     zvláštního právního předpisu,7) opatřeno označením CE
     a výrobce,  jeho zplnomocněný  zástupce nebo dovozce
     uplatnil u tohoto plavidla příslušné postupy posuzování
     shody s technickými požadavky a vydal o tom ES prohlášení
     o shodě podle práva Evropských společenství,7),8) splňuje
     toto plavidlo v okamžiku  uvedení na trh technické
     podmínky způsobilosti malých plavidel podle této přílohy
     kromě jejích článků 1.03.2., 5.02.3., 5.03., 5.05.4.,
     5.05.5., 5.06.3., 5.06.4. a 6.01. až 6.04.

 1.01.5. Je-li malé plavidlo, které je vodním skútrem podle
     zvláštního právního předpisu,7) opatřeno označením CE
     a výrobce,  jeho zplnomocněný  zástupce nebo dovozce
     uplatnil u tohoto plavidla příslušné postupy posuzování
     shody s technickými požadavky a vydal o tom ES prohlášení
     o shodě podle práva Evropských společenství,7),8) splňuje
     toto plavidlo v okamžiku  uvedení na trh technické
     podmínky způsobilosti malých plavidel podle této přílohy.
7) Nařízení vlády č. 174/2005 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na rekreační plavidla, na částečně zhotovená rekreační plavidla a na jejich vybrané části, na vodní skútry a pohonné motory rekreačních plavidel a vodních skútrů.
8) Směrnice 94/25/ES Evropského parlamentu a Rady ze dne 16. června 1994 o sbližování zákonů, jiných právních předpisů a správních opatření členských států týkajících se rekreačních plavidel.
Směrnice 2003/44/ES Evropského parlamentu a Rady ze dne 16. června 2003, kterou se mění směrnice 94/25/ES o sbližování zákonů, jiných právních předpisů a správních opatření členských států týkajících se rekreačních plavidel.".
Čl.II
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.
Ministr:
Ing. Šimonovský v. r.