Vyhláška ze dne 22.6.2005, kterou se mění vyhláška č. 576/2004 Sb., kterou se stanoví Program statistických zjišťování na rok 2005

7.7.2005 | Sbírka:  271/2005 Sb. | Částka:  99/2005ASPI

Vztahy

Nadřazené: 89/1995 Sb.
Aktivní derogace: 576/2004 Sb.
271/2005 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 22. června 2005,
kterou se mění vyhláška č. 576/2004 Sb., kterou se stanoví Program statistických zjišťování na rok 2005
Český statistický úřad stanoví podle § 27 písm. b) zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění zákona č. 411/2000 Sb. a zákona č. 81/2004 Sb., (dále jen "zákon") k provedení § 10 odst. 1 zákona:
Čl.I
Vyhláška č. 576/2004 Sb., kterou se stanoví Program statistických zjišťování na rok 2005, se mění takto:
V příloze č. 1 se za název bodu 127 "127. přímé zjišťování - Týdenní zjišťování cen zemědělských výrobců a cen výrobců v potravinářském průmyslu" doplňuje název bodu 128, který zní: "128. ZAPO 2005 Dotazník o podmínkách zakládání podniků" a za text bodu 127 se doplňuje bod 128, který zní:
"128. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
   Dotazník o podmínkách zakládání podniků
   ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
   ZAPO 2005

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

  Účel statistického zjišťování:
  Zjištění údajů o podmínkách zakládání podniků v ČR pro účely
  mezinárodního projektu.

  Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
  Údaje charakterizující podmínky při založení podniku a profil
  zakladatele, ekonomickou situaci podniku k okamžiku šetření
  a očekávaný vývoj podniku v příštím roce.

2. Okruh  zpravodajských jednotek,  které mají  zpravodajskou
  povinnost

  Vybrané  právnické a  fyzické osoby  zapsané do registru
  ekonomických subjektů - ekonomicky aktivní v letech 2002 až
  2005 kromě těch, které mají činnost podle OKEČ
 - sekce A (zemědělství, myslivost, lesnictví)
 - sekce B (rybolov a chov ryb)
 - sekce  L  (veřejná  správa  a  obrana;  povinné sociální
  zabezpečení).

3. Způsob statistického zjišťování

  Forma statistického zjišťování: dotazník
  Použitá metoda: výběrové zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů

  Periodicita statistického zjišťování: jednorázové zjišťování
  Lhůta k doručení údajů zpravodajskou jednotkou:
  do 10 dnů po obdržení dotazníku

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

  Český statistický úřad".
Čl.II
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. srpna 2005.
Předseda:
Ing. Fischer, CSc. v. r.