Zákon ze dne 19.8.2005, kterým se mění zákon č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv, ve znění pozdějších předpisů

1.10.2005 | Sbírka:  380/2005 Sb. | Částka:  133/2005ASPI

Vztahy

Aktivní derogace: 309/1999 Sb.
Pasivní derogace: 222/2016 Sb.
380/2005 Sb.
ZÁKON
ze dne 19. srpna 2005,
kterým se mění zákon č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv, ve znění pozdějších předpisů
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
Čl.I
Zákon č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv, ve znění zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 114/2003 Sb. a zákona č. 127/2005 Sb., se mění takto:
1. V § 1 odst. 1 písmeno e) zní:
"e) právní předpisy vydávané ministerstvy a ostatními ústředními správními úřady; právní předpisy jiných správních úřadů a právnických osob, pokud na základě zvláštního zákona vydávají právní předpisy s celostátní působností".
2. V § 13 odstavec 1 zní:
"(1) Kraje a hlavní město Praha jsou povinny umožnit v pracovních dnech každému nahlížení do Sbírky zákonů, Sbírky mezinárodních smluv a Úředního věstníku Evropské unie.".
Čl.II
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2006.
Zaorálek v. r.
Klaus v. r.
Paroubek v. r.