Oznámení ze dne 7.12.2005 Vzorová směrnice o účtování majetku

1.1.2006 | Sbírka:  32 197/2005-44 | Částka:  1/2006ASPI

Vztahy

Nadřazené: 563/1991 Sb.
Aktivní derogace: 24 339/2001-44
32 197/2005-44
Vzorová směrnice
o účtování majetku
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
V Praze dne 7. prosince 2005
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy k zabezpečení úkolů vyplývajících ze zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, vydává pro organizační složky státu a pro příspěvkové organizace v působnosti MŠMT Vzorovou směrnici o účtování majetku, kterou se ruší Vzorový návrh směrnice o účtování majetku č.j.: 24 339/2001-44 ze dne 22.10.2001.
I. Majetek
Majetek - specifikace, účtování a oceňování je upraveno zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními samosprávnými celky, příspěvkovými organizacemi, státní fondy a organizačními složkami státu, ve znění pozdějších předpisů, a Českými účetními standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 505/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zejména standardem č. 512.
Majetkem se rozumí:
a) dlouhodobý nehmotný majetek,
b) dlouhodobý hmotný majetek,
c) dlouhodobý finanční majetek,
d) krátkodobý majetek (oběžná aktiva).
Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek (kromě majetku drobného dlouhodobého nehmotného a hmotného), jeho technické zhodnocení a dlouhodobý finanční majetek se pořizuje z finančních prostředků určených pro dlouhodobý majetek (tzn. z investičních prostředků).
1.1 Dlouhodobý nehmotný majetek
Dlouhodobý nehmotný majetek obsahuje zejména nehmotné výsledky výzkumu a vývoje, software a ocenitelná práva s dobou použitelnosti delší než jeden rok, u kterých ocenění převyšuje částku 60 tis. Kč. Dále obsahuje povolenky na emise a preferenční limity.
Za dlouhodobý nehmotný majetek se dále považuje technické zhodnocení, jehož ocenění převyšuje částku 60 tis. Kč v rámci jednoho účetního období, a to při splnění výše uvedených povinností.
Do dlouhodobého nehmotného majetku se dále řadí drobný dlouhodobý nehmotný majetek, jehož ocenění je v částce 60 tis. Kč a nižší (viz níže účet 018).
Položky dlouhodobého nehmotného majetku:
a) Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje - účet 012
Jedná se o výsledky úspěšně provedených prací, které nejsou předmětem průmyslových a jiných ocenitelných práv. Na tomto účtu se účtují v případě, že jsou nabyty samostatně (tzn. nejsou součástí ocenění jiného dlouhodobého majetku) od jiných osob nebo jsou vytvořeny vlastní činností za účelem obchodování s nimi.
b) Software - účet 013
Účetní jednotka zde účtuje o softwaru, který nabyla samostatně (tj. není součástí nabytého hardware a jeho ocenění) od jiných osob nebo byl vytvořen vlastní činností za účelem obchodování s ním.
c) Ocenitelná práva - účet 014
Účtuje se zde o předmětech průmyslového a obdobného vlastnictví, výsledcích duševní tvůrčí činnosti a o právech podle zvláštních právních předpisů za podmínek, že jsou buď vytvořeny vlastní činností k obchodování s nimi a nebo nabyty od jiných osob.
d) Drobný dlouhodobý nehmotný majetek - účet 018
Drobným dlouhodobým nehmotným majetkem jsou zejména software a ocenitelná práva, pokud jejich doba použitelnosti je delší než jeden rok a ocenění jedné položky je v částce 7000 Kč a vyšší a nepřevyšuje částku 60 000 Kč. Účetní jednotka může rozhodnout vnitřním předpisem o snížení stanovené dolní hranice. Pořizovací cena drobného dlouhodobého nehmotného majetku se hradí vždy jako provozní výdaj.
e) Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek - účet 019
Ostatním dlouhodobým nehmotným majetkem jsou ostatní majetkové položky dlouhodobého nehmotného majetku, které nejsou vymezeny na jednotlivých účtech účtové skupiny 01, zejména povolenky na emise a preferenční limity bez ohledu na výši ocenění.
1.2 Dlouhodobý hmotný majetek
1.2.1. Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný se účtuje na účtech:
a) Stavby - účet 021 Jedná se bez ohledu na výši ocenění a dobu použitelnosti
zejména o stavby včetně budov, byty a nebytové prostory vymezené jako jednotky zákonem č. 72/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů, nemovité kulturní památky, které byly pořízeny koupí, darem, děděním nebo byly již dříve oceněny např. znalcem, nebo pokud se tento majetek stal kulturní památkou v průběhu doby používání, a technické zhodnocení tohoto majetku, jehož ocenění jedné položky převyšuje částku 40 tis. Kč a k jehož účtování a odpisování je oprávněna jiná účetní jednotka než vlastník majetku.
b) Samostatné movité věci a soubory movitých věcí - účet 022
Jsou to samostatné movité věci a soubory movitých věcí se samostatným technicko-ekonomickým určením s dobou použitelnosti delší než jeden rok a ocenění jedné položky převyšuje částku 40. tis. Kč, včetně technického zhodnocení tohoto majetku, jehož ocenění jedné položky převyšuje částku 40 tis. Kč, a předměty z drahých kovů.
c) Pěstitelské celky trvalých porostů - účet 025
Účet pěstitelské celky trvalých porostů obsahuje ovocné stromy nebo ovocné keře vysázené na souvislém pozemku o výměře nad 0,25 ha v hustotě neméně 90 stromů nebo 1000 keřů na 1 ha a trvalý porost vinic a chmelnic bez nosných konstrukcí.
d) Základní stádo a tažná zvířata - účet 026
Na účtu základní stádo a tažná zvířata se účtují bez ohledu na výši ocenění plemenná zvířata kategorií skotu, koní, prasat, ovcí, koz a hus; podle rozhodnutí účetní jednotky sem patří též zvířata základního stáda jiných hospodářsky využívaných chovů a dále koně, zejména tažní a dostihoví, osli, muly a mezci.
e) Drobný dlouhodobý hmotný majetek - účet 028
Drobným dlouhodobým hmotným majetkem jsou movité věci, popř. soubory movitých věcí se samostatným technicko-ekonomickým určením, u kterých doba použitelnosti je delší než jeden rok a ocenění jedné položky je v částce 3 tis. Kč a vyšší a nepřevyšuje částku 40 tis. Kč. Účetní jednotka může rozhodnout vnitřním předpisem o snížení stanovené dolní hranice. Předměty z drahých kovů a věci z finančního leasingu koupené nájemcem, pokud nejsou dlouhodobým majetkem, se považují za drobný dlouhodobý hmotný majetek vždy bez ohledu na výši pořizovací ceny. Pořizovací cena drobného dlouhodobého hmotného majetku se hradí vždy jako provozní výdaj.
f) Ostatní dlouhodobý hmotný majetek - účet 029
Účetní jednotka účtuje na tomto účtu o ložiskách nevyhrazeného nerostu v souladu s § 8 odst. 7 vyhlášky č. 505/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Příslušenství dlouhodobého hmotného majetku jsou předměty, které tvoří s hlavní věcí jeden majetkový celek a jsou součástí jeho ocenění a evidence. Příslušenství je součástí hlavní věci nebo se k hlavní věci přiřadí dodatečně. Pokud příslušné předměty netvoří s hlavní věcí jeden majetkový celek, jde o samostatné movité věci.
1.2.2. Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný se účtuje na účtech:
a) Pozemky - účet 031
Na účtu 031 se účtuje o pozemcích bez ohledu na výši ocenění, pokud nejsou zbožím.
b) Umělecká díla a předměty - účet 032
Uměleckými díly a předměty se rozumí movitý dlouhodobý hmotný majetek bez ohledu na výši pořizovací ceny, pořizovaný za účelem výzdoby a doplnění interiérů, který lze ocenit podle právních předpisů. Takto pořízená umělecká díla a ostatní předměty obdobného charakteru a poslání nejsou součástí stavebních objektů. Umělecká díla a ostatní umělecké předměty s pořizovací cenou 10 tis. Kč a vyšší budou doloženy fotodokumentací.
(Toto ustanovení se nevztahuje na umělecká díla a předměty muzejní a galerijní hodnoty, popřípadě jejich soubory v muzeích, galeriích a památkových objektech, stálé výstavní soubory a knihovní sbírky, popř. jiné sbírky, movité a nemovité kulturní památky a jejich soubor,y které podléhají zvláštním ustanovením podle jiných zákonů, výtvarná díla a umělecké předměty podle zákona č. 121/2000 Sb., pokud jsou součástí stavebních objektů.)
Dlouhodobým nehmotným a hmotným majetkem se stávají věci uvedené do užívání. V účetnictví se zaúčtuje na základě "Zápisu o zařazení dlouhodobého majetku do užívání".
Uvedením do užívání se rozumí dokončení věci a zabezpečení všech technických funkcí potřebných k užívání a splnění všech povinností stanovených právními předpisy, např. stavebními, ekologickými, požárními, bezpečnostními a hygienickými.
Před uvedením do užívání se majetek účtuje na účtech nedokončeného a pořizovaného dlouhodobého majetku. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek se účtují na účtech poskytnutých záloh na dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek.
Dlouhodobým majetkem nejsou:
a) zásoby (včetně náhradních dílů),
b) pohledávky,
c) krátkodobý (oběžný) finanční majetek (účtovaný na účtech účtové třídy 2).
1.3 Dlouhodobý finanční majetek
Dlouhodobý finanční majetek - účtová skupina 06
Dlouhodobým finančním majetkem se rozumějí cenné papíry a podíly, které budou v držení účetní jednotky déle než jeden rok, jimiž jsou majetkové účasti v osobách s rozhodujícím a podstatným vlivem, dlužné cenné papíry držené do splatnosti, půjčky osobám ve skupině, ostatní dlouhodobé půjčky a ostatní dlouhodobý finanční majetek.
1.4 Oběžná aktiva
Oběžným majetkem se rozumějí zásoby, pohledávky a finanční majetek (nikoliv dlouhodobý - tj. pokladna, peníze na cestě, ceniny, bankovní účty a krátkodobý finanční majetek, např. majetkové či dlužné cenné papíry k obchodování).
II. Analytická evidence
Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek
Účetní jednotka vede analytické účty podle jednotlivých složek dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku, které slouží k jeho identifikaci.
Analytické účty obsahují zejména:
- název nebo popis majetku, popř. číselné označení
- datum a způsob pořízení
- datum uvedení do užívání
- datum zaúčtování na účet účtové skupiny 01, 02 a 03
- ocenění
- údaje o zvoleném postupu účetního a daňového odpisování1)
- roční sazby účetních a daňových odpisů1)
- částky účetních a daňových odpisů za zdaňovací období1)
- datum a způsob vyřazení
- další skutečnosti podle ČÚS č. 512, bod 7.1. a 7.2.
Dlouhodobý finanční majetek
Analytické účty obsahují údaje potřebné k identifikaci dlouhodobého finančního majetku. Analytické účty k cenným papírům a podílům se vedou podle druhu cenných papírů, dále podle emitentů a jmenovitých hodnot, popř. podle měn, na které cenné papíry a podíly znějí. Na analytických účtech se také sledují cenné papíry v umořovacím řízení.
III. Oceňování dlouhodobého majetku
Jednotlivé složky majetku se oceňují těmito závaznými způsoby:
Hmotný majetek s výjimkou majetku vytvořeného vlastní činností se oceňuje pořizovacími cenami nebo reprodukčními pořizovacími cenami.
Pořizovací cena je cena, za kterou byl majetek pořízen + náklady s jeho pořízením související.
Reprodukční pořizovací cena je cena, za kterou by byl majetek pořízen v době, kdy se o něm účtuje.
Reprodukční pořizovací cenou se oceňuje:
a) dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek nabytý darováním,
b) dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek vytvořený vlastní činností v případech, kdy vlastní náklady na jeho vytvoření nelze zjistit nebo pokud je reprodukční pořizovací cena nižší než vlastní náklady,
c) dlouhodobý hmotný majetek bezúplatně pořízený z finančního leasingu, pokud to dovolují příslušné právní předpisy,
d) dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek nově zjištěný a v účetnictví dosud nezachycený (inventarizační přebytek), který se účtuje na příslušný majetkový účet a ve prospěch účtu oprávek (u příspěvkových organizací), popř. u neodpisovaného majetku ve prospěch účtu 901 - Fond dlouhodobého majetku.
Hmotný majetek vytvořený vlastní činností se oceňuje vlastními náklady. Jedná se o veškeré náklady - tj. přímé i nepřímé - bezprostředně související s vytvořením dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku vlastní činností.
Cenné papíry a podíly se oceňují pořizovací cenou, jejíž součástí jsou i přímé náklady s pořízením související, např. poplatky makléřům, poradcům, burzám. Součástí pořizovací ceny nejsou úroky z úvěrů na pořízení cenných papírů a náklady spojené s držbou cenného papíru a podílu.
Nakoupený nehmotný majetek se oceňuje pořizovacími cenami.
Nehmotný majetek vytvořený vlastní činností se oceňuje vlastními náklady, nebo reprodukčními pořizovacími cenami, pokud jsou nižší.
Příchovky zvířat se oceňují vlastními náklady, nelze-li je zjistit, reprodukčními pořizovacími cenami.
Ocenění jednotlivého dlouhodobého majetku se zvýší o technické zhodnocení, pokud náklady na něj v úhrnu za rok přesáhnou:
- u nehmotného majetku částku 60 tis. Kč,
- u hmotného majetku částku 40 tis. Kč
a technické zhodnocení je v tomto roce uvedeno do užívání. Pokud technické zhodnocení je nižší než stanovená částka, hradí se tento výdaj z provozních prostředků.
Obecně platí, že se o zvýšení ocenění dlouhodobého majetku, pokud tak nestanoví Český účetní standard č. 512 nebo zvláštní právní předpis, neúčtuje.
O trvalém snížení ocenění dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku se účtuje prostřednictvím příslušného účtu oprávek (účtová skupina 07 a 08.2)
IV. Odpisování dlouhodobého majetku
Účetní jednotky, které mají vlastnické nebo jiné právo k majetku, anebo které hospodaří s majetkem státu nebo s majetkem územních samosprávných celků, není-li v § 28 zákona č. 563/1991 Sb. stanoveno jinak, o něm účtují a odpisují v souladu s účetními metodami. Jsou povinny sestavovat odpisový plán, na jehož podkladě provádějí odpisování majetku v průběhu jeho používání. Majetek se odpisuje do výše jeho ocenění. V průběhu účetního období nesmí organizace měnit způsob oceňování ani postupy odpisování.
Organizační složky státu dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek neodpisují.
Účetní odpisování dlouhodobého majetku se řídí především § 28 zákona č. 563/1991 Sb., § 34 vyhlášky č. 505/2002 Sb. a Českým účetním standardem č. 512, body 4.1. až 4.10.
Příspěvkové organizace odpisují dlouhodobý nehmotný majetek a odpisovaný dlouhodobý hmotný majetek postupně v průběhu jeho používání,který může být vyjádřen ve vazbě na čas, ale i jinak - např. ve vazbě na výkony.
Metody odpisování stanoví účetní jednotka vnitřním předpisem - odpisovým plánem.
Technické zhodnocení, k jehož účtování a odpisování je oprávněna jiná účetní jednotka než vlastník majetku, se odepíše v průběhu užívání technického zhodnocení.
Účetní odpisy se účtují ve prospěch účtů účtové skupiny 07 - Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku a účtové skupiny 08 - Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku a na vrub účtu 551 - Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku.
Při účtování odpisů vyúčtují příspěvkové organizace současně i tvorbu fondu reprodukce majetku zápisem na vrub účtu 901 - Fond dlouhodobého majetku a ve prospěch účtu 916 - Fond reprodukce majetku.
Pokud příspěvková organizace nezajistí ke dni sestavení účetní závěrky (kromě mezitímní účetní závěrky) krytí fondu reprodukce majetku finančními prostředky, sníží výsledkově (tj. prostřednictvím nákladového účtu 551 - Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku, popř. výnosového účtu 649 - Jiné ostatní výnosy) o tento rozdíl fond reprodukce majetku. V příloze účetní závěrky musí zdůvodnit, proč nebylo možno fond reprodukce majetku krýt finančními prostředky.
Jestliže organizační složka státu nebo územní samosprávný celek převede příspěvkové organizaci dlouhodobý majetek, dopočítá příspěvková organizace účetní odpisy za období, kdy dlouhodobý majetek užívala organizační složka státu nebo územní samosprávný celek (příspěvková organizace dopočítá odpisy podle výše odpisů jednotlivého druhu majetku, která je stanovena v odpisovém plánu).
V. Vyřazování dlouhodobého majetku
Dlouhodobý majetek se vyřazuje z důvodů:
a) prodeje,
b) likvidace,
c) bezúplatného převodu (darování),
d) převodu podle zvláštních právních předpisů,
e) vkladu majetku do jiné obchodní společnosti nebo družstva,
f) škody nebo manka.
Ve všech uvedených případech je třeba majetek vyřadit z účetnictví, a to jak jeho pořizovací cenu, tak i oprávky.
5.1 Postup při vyřazování dlouhodobého hmotného majetku
a) O vyřazovaném hmotném majetku musí být sepsán protokol (viz příloha), který by měl obsahovat: inventární číslo, název majetku, pořizovací cenu, případně umístění majetku, důvod vyřazení. Na protokolu nesmí chybět podpis hmotně odpovědného pracovníka. Protokol se vyplňuje ve dvojím vyhotovení.
b) Jednotlivé protokoly projedná likvidační komise organizace. Schválení protokolů vyjádří komise svými podpisy. Jeden schválený protokol obdrží útvar, který protokol vystavil, druhý schválený protokol obdrží účtárna, která o majetku účtuje.
5.2 Vyřazení majetku
a) Fyzická likvidace (šrotace) - na protokolu bude vyznačen den, kdy byla provedena, podpis vedoucího, event. další osoby, která šrotaci provedla.
b) Bezúplatný převod (darování) - musí být vyznačeno na protokolu o vyřazení a podepsáno členy likvidační komise (v případě darování musí být sepsána darovací smlouva potvrzená přejímajícím).
c) Manko nebo škoda zjištěné na majetku:
- inventarizací - inventarizační rozdíl bude proúčtován jako pohledávka za hmotně odpovědnou osobou,
- škoda na majetku způsobená neznámým pachatelem v případě odcizení nebo zničení majetku - dokladem k protokolu o vyřazení majetku musí být potvrzení policie,
- škoda na majetku způsobená živelnou pohromou - dokladem k protokolu musí být zjištění pojišťovny.
VI. Účtování o majetku
6.1 Vybrané příklady účtování o majetku u příspěvkových organizací
 
                        MD     D

6.1.1 Pořízení  dlouhodobého  nehmotného  a  hmotného majetku
   dodavatelsky - úhrada z fondu reprodukce majetku

1. Předpis faktury za pořízený majetek     041, 042  321
2. Úhrada dodavatelské faktury         321     241
3. Tvorba zdrojů k profinancovanému majetku  916     901
4. Zařazení do užívání             01x, 02x  041, 042
5. Zúčtování účetních odpisů do nákladů    551     07x, 08x
6. Tvorba zdrojů ve výši zúčtovaných odpisů  901     916

6.1.2 Pořízení  dlouhodobého  nehmotného  a  hmotného majetku
   dodavatelsky  -  úhrada  z  investiční dotace ISPROFIN
   poskytnuté prostřednictvím limitního bankovního účtu

1. Předpis faktury za pořízený majetek     041, 042  321
2. Faktura předána k proplacení bance     321     346
3. Tvorba zdrojů k profinancovanému majetku  346     901
4. Zařazení do užívání             01x, 02x  041, 042
5. Zúčtování účetních odpisů do nákladů    551     07x, 08x
6. Tvorba zdrojů ve výši zúčtovaných odpisů  901     916

6.1.3 Pořízení  nehmotného  a  hmotného  dlouhodobého majetku
   bezúplatným převodem - darováním

1. Bezúplatné převzetí nabytého majetku    041, 042  901
2. Zařazení majetku do užívání         01x, 02x  041, 042
3. Zúčtování účetních odpisů do nákladů    551     07x, 08x
4. Tvorba zdrojů ve výši zúčtovaných odpisů  901     916

6.1.4 Pořízení  nehmotného  a  hmotného  dlouhodobého majetku
   bezúplatným převodem na základě zvláštních právních předpisů
   - od OSS (pozn. PO musí dopočítat úhrn oprávek za období, po
   které majetek užívala OSS)

1. Převzetí nabytého majetku
  a) pořizovací cena             01x, 02x
  b) zůstatková cena                   901
  c) oprávky                       07x, 08x
2. Pokračování v odpisování podle odpisového
  plánu ze zůstatkové ceny          551     07x, 08x
3. Tvorba zdrojů ve výši zúčtovaných odpisů  901     916

6.1.5 Zjištěné inventarizační přebytky dlouhodobého nehmotného a
   hmotného odpisovaného majetku

1. Zaúčtování inventarizačního přebytku
  do majetku                 01x, 02x  07x, 08x

6.1.6 Pořízení dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku vlastní
   činností

1. Přímé náklady spojené s pořízením majetku
  - např. doprava               502     241
2. Předpis dodavatelské faktury za materiál  111     321
3. Převod materiálu na sklad          112     111
4. Úhrada faktury za materiál         321     241
5. Výdej materiálu ze skladu do spotřeby    501     112
6. Aktivace majetku pořízeného vlastní
  činností                  04x     623, 624
7. Tvorba zdrojů k profinancovanému majetku  916     901
8. Zařazení majetku do užívání         01x, 02x  04x

6.1.7 Pořízení nehmotného a hmotného dlouhodobého majetku na
   poskytnutou zálohu

1. Poskytnutí zálohy na pořízení dlouhodobého
  majetku                   05x     241
2. Úprava zdrojů krytí k poskytnutým zálohám  916     901
3. Předpis faktury od dodavatele        04x     321
4. Zúčtování zálohy              321     05x
5. Doplatek faktury dodavateli (záloha byla
  nižší než faktura)             321     241
6. Úprava zdrojů krytí k doplatku faktury   916     901
7. Vrácení přeplatku faktury dodavatelem
  (záloha byla vyšší než faktura)       241     321
8. Úprava zdrojů krytí k vrácenému přeplatku
  zálohy                   901     916

6.1.8 Vyřazení dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku, který
   je plně odepsán, likvidací

1. Vyřazení dlouhodobého majetku        07x, 08x  01x, 02x

6.1.9 Vyřazení dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku, který
   není plně odepsán, likvidací

1. Vyřazení dlouhodobého majetku        07x, 08x  01x, 02x
2. Zúčtování zůstatkové ceny majetku
  do nákladů                 551     07x, 08x
3. Úprava zdrojů krytí             901     916

6.1.10 Vyřazení  dlouhodobého nehmotného  a hmotného  majetku
    prodejem

1. Vyřazení dlouhodobého majetku v pořizovací
  ceně                    07x, 08x  01x, 02x
2. Zúčtování zůstatkové ceny majetku      552     07x, 08x
3. Úprava zdrojů krytí             901     916
4. Faktura odběrateli za prodaný majetek    311     651
5. Úhrada faktury odběratelem         241     311

(Pozn. V souladu s § 53 odst. 6 zákona č. 218/2000 Sb., o
rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů
(rozpočtová  pravidla),  ve  znění  pozdějších  předpisů, je
příspěvková organizace povinna odvést do státního rozpočtu příjmy
z prodeje nemovitého majetku České republiky, se kterým hospodaří,
s výjimkou příjmů z prodeje nemovitého majetku, který příspěvková
organizace nabyla darem nebo děděním. V tomto případě se mění
účtování v době 4 a faktura odběrateli bude zaúčtována ve prospěch
účtu 347 - Vypořádání přeplatků dotací a ostatních závazků se
státním rozpočtem. Po došlé úhradě od odběratele se odvod příjmů
zaúčtuje na vrub účtu 347 a ve prospěch účtu 241.)

6.1.11 Vyřazení  dlouhodobého nehmotného  a hmotného  majetku
    bezúplatným převodem (majetek není plně odepsán)

1. Vyřazení majetku v pořizovací ceně
  (složený účetní zápis)           07x, 08x  01x, 02x

6.1.12 Vyřazení dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku v
    důsledku manka

1. Vyřazení majetku v pořizovací     ceně     07x, 08x  01x, 02x
2. Zúčtování zůstatkové ceny majetku
  v důsledku manka              518     07x, 08x
3. Úprava zdrojů krytí             901     916
4. Předpis manka hmotně odpovědné osobě
  k úhradě                  335     649
5. Úhrada manka hmotně odpovědnou osobou    241 (261)  335

6.1.13 Vyřazení dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku v
    důsledku škody

1. Vyřazení majetku v pořizovací ceně     07x, 08x  01x, 02x
2. Zúčtování zůstatkové ceny v důsledku škody 548     07x, 08x
3. Úprava zdrojů krytí             901     916
4. Získaný materiál z poškozeného majetku   112     548
5. Předpis škody hmotně odpovědné osobě    335     649
6. Úhrada škody viníkem            241 (261)  335

6.1.14 Nákup drobného dlouhodobého nehmotného majetku

1. Předpis faktury za nakoupený drobný
  dlouhodobý nehmotný majetek         518     321
2. Úhrada faktury               321     241
3. Zařazení drobného dlouhodobého nehmotného
  majetku do užívání             018     078

6.1.15 Nákup drobného dlouhodobého hmotného majetku

1. Předpis faktury za nakoupený drobný
  dlouhodobý hmotný majetek          501     321
2. Úhrada faktury               321     241
3. Zařazení drobného dlouhodobého hmotného
  majetku do užívání             028     088

6.2 Vybrané příklady účtování o majetku u organizačních složek
  státu

6.2.1 Pořízení  dlouhodobého  nehmotného  a  hmotného majetku
   dodavatelsky

1. Stanovení limitu výdajů           221     201
2. Předpis faktury za nakoupený dlouhodobý
  majetek                   041, 042  321
3. Úhrada faktury za nakoupený dlouhodobý
  majetek                   321     223
4. Tvorba zdrojů k profinancovanému
  dlouhodobému majetku            201     901
5. Zařazení dlouhodobého majetku do užívání  01x, 02x  041, 042

6.2.2 Pořízení  dlouhodobého  nehmotného  a  hmotného majetku
   bezúplatným převodem

1. Bezúplatné převzetí dlouhodobého majetku  041, 042  901
2. Zařazení dlouhodobého majetku do užívání  01x, 02x  041, 042

6.2.3 Zjištěné inventarizační přebytky dlouhodobého nehmotného a
   hmotného majetku

1. Zjištěný inventarizační přebytek
  dlouhodobého majetku            01x, 02x  901

6.2.4 Vyřazení  dlouhodobého  nehmotného  a  hmotného majetku
   bezúplatným převodem

1. Vyřazení dlouhodobého majetku        901     01x, 02x

6.2.5 Vyřazení  dlouhodobého  nehmotného  a  hmotného majetku
   likvidací

1. Vyřazení dlouhodobého majetku        901     01x, 02x
2. Materiál získaný při likvidaci       112     902
3. Náklady spojené s likvidací         4xx     223

6.2.6 Vyřazení dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku na
   základě zjištěného manka

1. Vyřazení dlouhodobého majetku v důsledku
  manka                    901     01x, 02x
2. Zúčtování manka               460     201
3. Předpis manka k úhradě odpovědnému
  pracovníkovi                335     205
4. Úhrada manka na účet OSS          235     335

6.2.7 Vyřazení dlouhodobého nehmotného  a hmotného majetku na
   základě zjištěné škody

1. Vyřazení dlouhodobého majetku v důsledku
  škody                    901     01x, 02x
2. Odhadnutá výše škody            460     201
3. Získaný materiál z poškozeného
  dlouhodobého hmotného majetku        112     460
4. Předpis škody k úhradě odpovědnému
  pracovníkovi                335     205
5. Úhrada škody na účet OSS          235     335

6.2.8 Pořízení (nákup) drobného dlouhodobého nehmotného a hmotného
   majetku

1. Předpis faktury za dodaný drobný
  dlouhodobý majetek             420, 410  321
2. Úhrada dodavatelské faktury za drobný
  dlouhodobý majetek             321     223
3. Zařazení drobného dlouhodobého majetku
  do užívání                 018, 028  901
Legenda:
01x - Dlouhodobý nehmotný majetek
018 - Drobný dlouhodobý nehmotný majetek
02x - Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný
028 - Drobný dlouhodobý hmotný majetek
04x - Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek
041 - Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek
042 - Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
05x - Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek
07x - Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku
08x - Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku
111 - Pořízení materiálu
112 - Materiál na skladě
201 - Financování výdajů organizačních složek státu
205 - Vyúčtování rozpočtových příjmů z běžné činnosti organizačních složek státu
221 - Limity výdajů
223 - Bankovní účty k limitům organizačních složek státu
235 - Příjmový účet
241 - Běžný účet
261 - Pokladna
311 - Odběratelé
321 - Dodavatelé
335 - Pohledávky za zaměstnanci
4xx - Syntetický účet účtové třídy 4 - Náklady organizačních složek státu a územních samosprávných celků
410 - Materiální náklady
420 - Služby a náklady nevýrobní povahy
460 - Manka a škody
501 - Spotřeba materiálu
502 - Spotřeba energie
518 - Ostatní služby
548 - Manka a škody
552 - Zůstatková cena prodaného dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku
623 - Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku
624 - Aktivace dlouhodobého hmotného majetku
649 - Jiné ostatní výnosy
901 - Fond dlouhodobého majetku
902 - Fond oběžných aktiv
916 - Fond reprodukce majetku
Mgr. Václav Pícl, v. r.
I. náměstek ministryně školství, mládeže a tělovýchovy
Příl.1
VZOR
(Název organizace)

          PROTOKOL O VYŘAZENÍ MAJETKU

                  Návrh na - prodej
                       fyzickou likvidaci

------------------------------------------------------------------
                     Protokol číslo:
                     -------------------------
Inventární číslo

Název

Typ

Výrobní číslo

Rok výroby

Datum zařazení

Pořizovací cena

Zůstatková cena

------------------------------------------------------------------

Zdůvodnění:

Protokol vystavil:
Datum:

Členové likvidační komise:
Datum:

Fyzická likvidace ukončena dne:
Odprodáno dne, číslo dokladu o prodeji:

Podpis hmotně odpovědného pracovníka:
(Podpis uživatele)

Zaúčtoval:
Datum:

1) Týká se účetních jednotek, které jsou povinny majetek účetně odepisovat, případně oprávněny uplatňovat daňové odpisy v souladu se zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.
2) Netýká se organizačních složek státu.