Opatření ze dne 20.1.2006 obecné povahy č. OOP/7/01.2006-1, kterým se mění opatření obecné povahy č. OOP/7/07.2005-12, kterým se stanoví rozsah, forma a způsob uveřejňování informací týkajících se přístupu k síti nebo propojení sítí elektronických komunikací jakož i náležitosti, rozsah a forma referenční nabídky přístupu nebo propojení

26.1.2006 | Sbírka:  13/2006 (TV) | Částka:  2/2006ASPI

Vztahy

Nadřazené: 127/2005 Sb.
Aktivní derogace: 111/2005 (TV)
13/2006
Opatření obecné povahy
č. OOP/7/01.2006-1, kterým se mění opatření obecné povahy č. OOP/7/07.2005-12, kterým se stanoví rozsah, forma a způsob uveřejňování informací týkajících se přístupu k síti nebo propojení sítí elektronických komunikací, jakož i náležitosti, rozsah a forma referenční nabídky přístupu nebo propojení
Český telekomunikační úřad
se sídlem Sokolovská 219, Praha 9
poštovní přihrádka 02, 225 02 Praha 025
Praha 20. ledna 2006
Čj. 2048/2006-611
Český telekomunikační úřad (dále jen "Úřad") jako příslušný orgán státní správy podle § 108 odst. 1 písm. b) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"), na základě výsledků veřejné konzultace uskutečněné podle § 130 zákona, rozhodnutí Rady Úřadu podle § 107 odst. 8 písm. b) bod 2 a k provedení § 82 odst. 4 zákona vydává
opatření obecné povahy č. OOP/7/01.2006-1, kterým se mění opatření obecné povahy č. OOP/7/07.2005-12, kterým se stanoví rozsah, forma a způsob uveřejňování informací týkajících se přístupu k síti nebo propojení sítí elektrotechnických komunikací, jakož i náležitosti, rozsah a forma referenční nabídky přístupu nebo propojení
.
Čl.1
Opatření obecné povahy č. OOP/7/07.2005-12, kterým se stanoví rozsah, forma a způsob uveřejňování informací týkajících se přístupu k síti nebo propojení sítí elektronických komunikací,jakož i náležitosti, rozsah a forma referenční nabídky přístupu nebo propojení, se mění takto:
V čl. 2 odst. 1 písmeno a) zní:
"a) účetní informace týkající se přístupu a propojení sítí elektronických komunikací, zahrnující zejména výnosy a souhrnné náklady a metodiky přiřazování a výpočtu nákladů v následujícím členění: služby terminace, služby originace, služba volání ve vlastní síti, datové/SMS služby a ostatní služby."
Čl.2
Účinnost
Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti dnem 10. února 2006.
Odůvodnění
Český telekomunikační úřad (dále jen "Úřad") vydává opatření obecné povahy č. OOP/7/XX.2006-Y, kterým se mění opatření obecné povahy č. OOP/7/07.2005-12, kterým se stanoví rozsah, forma a způsob uveřejňování informací týkajících se přístupu k síti nebo propojení sítí elektronických komunikací, jakož i náležitosti, rozsah a forma referenční nabídky přístupu nebo propojení (dále jen "opatření").
Po vydání opatření obecné povahy č. OOP/7/07.2005-12 bylo dne 11. října 2005 zveřejněno Doporučení Komise Evropských společenství č. 2005/698/ES ze dne 19. září 2005, o odděleném účetnictví a systémech nákladového účetnictví podle předpisového rámce pro elektronické komunikace (dále jen "Doporučení").
V Doporučení se dále pro relevantní trh/službu doporučuje vypracovat a zveřejnit následující finanční informace: výkaz zisků a ztrát, výkaz vloženého kapitálu (podrobnou metodiku výpočtu a hodnoty použitých parametrů), konsolidaci a sesouhlasení s účetní závěrkou nebo jiným zdrojem informací o výpočtu nákladů, popis metodik výpočtu nákladů včetně odkazů na oceňovací základnu a standardy, metodik rozdělování a oceňování, určování nepřímých nákladů a zacházení s nimi, poznámky o nediskriminaci (podrobné poplatky za převod), stanovisko auditora (pokud jej národní regulační úřad vyžaduje), popis účetních strategií a regulačních účetních zásad, prohlášení o dodržování vnitrostátních předpisů a předpisů Společenství, podle potřeby jiné dodatečné formuláře. Účelem uveřejněné účetní informace je prokázat, že nedošlo k neoprávněné diskriminaci mezi poskytováním služeb interně a jejich poskytování jiným subjektům a umožnit určení průměrných nákladů na služby a metod použitých pro výpočet nákladů.
Cílem změny opatření obecné povahy č. OOP/7/07.2005-12 je zpřesnit rozsah čl. 2 odst. 1 písm. a) tak, aby byl v souladu s následně vydaným Doporučením Komise Evropských společenství č. 2005/698/ES ze dne 19. září 2005, o odděleném účetnictví a systémech nákladového účetnictví podle předpisového rámce pro elektronické komunikace, které upřesňuje rozsah finančních informací, které je třeba vypracovat a zveřejnit pro relevantní trh/službu. S ohledem na rozsah opatření obecné povahy č. OOP/7/07.2005-12 je nezbytné přistoupit k jeho úpravě a provést jej do souladu s uvedeným Doporučením.
Na základě § 130 zákona o elektronických komunikacích a podle Pravidel Českého telekomunikačního úřadu pro vedení konzultací s dotčenými subjekty na diskusním místě Úřad zveřejnil návrh opatření a výzvu k uplatnění připomínek k návrhu opatření na diskusním místě dne 15. listopadu 2005.
V rámci veřejné konzultace obdržel Úřad jednu připomínku. Připomínka byla vyhodnocena tak, aby výsledný text opatření byl v souladu jak s Doporučením, tak se zákonem o elektronických komunikacích.
V tabulce vypořádání připomínek zveřejněné na diskusním místě je uvedeno znění připomínky a způsob jejího vypořádání.
Ing. David Stádník
předseda Rady Českého telekomunikačního úřadu