Opatření ze dne 29.6.2006, kterým se stanoví pravidla kapitálové přiměřenosti, angažovanosti a vnitřního řídícího a kontrolního systému spořitelních a úvěrních družstev

12.7.2006 | Sbírka:  6/2006 (CBN) | Částka:  9/2006ASPI

Vztahy

Nadřazené: 87/1995 Sb., 6/1993 Sb.
Pasivní derogace: 4/2007 (CBN)
6/2006
OPATŘENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY
ZE DNE 29. ČERVNA 2006,
KTERÝM SE STANOVÍ PRAVIDLA KAPITÁLOVÉ PŘIMĚŘENOSTI, ANGAŽOVANOSTI A VNITŘNÍHO ŘÍDICÍHO A KONTROLNÍHO SYSTÉMU SPOŘITELNÍCH A ÚVĚRNÍCH DRUŽSTEV
Česká národní banka podle § 28i písm. a) a c) zákona č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 100/2000 Sb., zákona č. 280/2004 Sb., zákona č. 377/2005 Sb. a zákona č. 57/2006 Sb. (dále jen „zákon“) k provedení § 11 odst. 1 a § 27 odst. 1 zákona a § 24 písm. a) a § 41 odst. 3 zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů, stanoví:
ČÁST PRVNÍ
ÚVODNÍ USTANOVENÍ
§ 1
Předmět úpravy
(1) Tímto opatřením se stanoví pravidla pro spořitelní a úvěrní družstva (dále jen „družstevní záložna“) týkající se jejich
a) kapitálové přiměřenosti,
b) angažovanosti,
c) vnitřního řídicího a kontrolního systému, včetně řízení rizik.
(2) Tímto opatřením se rovněž stanoví obsah, forma, termíny a způsob předkládání informací a podkladů vyžadovaných od družstevních záložen.
§ 2
Vymezení pojmů
(1) Pro účely tohoto opatření v oblasti kapitálové přiměřenosti a angažovanosti se rozumí
a) úvěrovou institucí ve státě zóny A osoba oprávněná k přijímání vkladů od veřejnosti a poskytování úvěrů na základě povolení uděleného orgánem státu, který se nachází v zóně A. Pobočka takovéto osoby, která působí ve státě zóny B, se posuzuje jako úvěrová instituce ve státě zóny A;
b) úvěrovou institucí ve státě zóny B osoba oprávněná k přijímání vkladů od veřejnosti a poskytování úvěrů na základě povolení uděleného orgánem státu, který se nachází v zóně B. Pobočka takovéto osoby, která působí ve státě zóny A, se posuzuje jako úvěrová instituce ve státě zóny B;
c) centrální vládou ministerstva a oddělení výkonných úřadů centrální vlády a vládní agentury, založené nebo najaté vládou, sloužící veřejným účelům, jejichž závazky jsou plně zaručené bezpodmínečnou, výslovnou a neomezenou zárukou státu,
d) delta ekvivalentem opce součin reálné hodnoty podkladového nástroje a delty opce,
e) deltou opce poměr změny reálné hodnoty opce a změny reálné hodnoty příslušného podkladového nástroje; jedná se o první derivaci reálné hodnoty opce podle reálné hodnoty podkladového nástroje,
f) mezinárodními finančními institucemi
1. Evropská investiční banka,
2. mezinárodní rozvojové banky, a to Africká rozvojová banka, Asijská rozvojová banka, Karibská rozvojová banka, Fond Rady Evropy pro znovuusídlení, Evropská banka pro obnovu a rozvoj, Evropský investiční fond, Meziamerická rozvojová banka, Mezinárodní banka pro obnovu a rozvoj, Severská investiční banka, Mezinárodní finanční korporace, Korporace pro meziamerické investice a Mnohostranná agentura pro investiční záruky1)
,
g) nástrojem majetek, závazky, podrozvahová aktiva a podrozvahové závazky,
h) obchodníkem s cennými papíry finanční instituce, jejíž soustavnou činností je poskytování hlavních investičních služeb pro třetí osoby. Tato finanční instituce má ke své činnosti oprávnění příslušného orgánu ve státu svého sídla a podléhá alespoň takové regulaci, jakou požaduje směrnice č. 93/6/EHS;
i) orgánem územního celku státu orgán moci výkonné územního celku státu nebo orgán vyššího územního samosprávného celku státu (republik, kantonů apod.) a jiné instituce a agentury, jejichž závazky jsou plně zaručeny bezpodmínečnou, výslovnou a neomezenou zárukou územního celku státu,
j) podkladovým nástrojem nástroj, ze kterého je složen derivát,
k) pozicí majetek nebo pohledávka vykázaná v podrozvahových aktivech (dlouhé pozice) nebo rozvahové nebo podrozvahové závazky (krátké pozice) vyplývající z daného nástroje. Nástroj obsahuje jednu nebo více pozic;
l) spotovou operací nákup nebo prodej finančních nástrojů s takovým termínem dodání, kdy období od sjednání obchodu do jeho vypořádání není delší než 2 dny, případně delší než jiné období podle zvyklostí příslušného trhu,
m) uznanou burzou burza uznaná příslušnými orgány, která funguje pravidelně, má pravidla vydaná nebo schválená příslušnými orgány země sídla burzy vymezující podmínky, za nichž burza působí, podmínky přístupu na burzu a podmínky, jež musí splňovat kontrakt, aby bylo možné s daným kontraktem na burze obchodovat. V případě derivátové burzy clearingový mechanismus této burzy stanoví, že deriváty podléhají denní aktualizaci marží poskytujících podle názoru příslušných orgánů vhodnou ochranu účastníků trhu;
n) zónou A všechny členské státy Evropského hospodářského prostoru a všechny ostatní země, které jsou řádnými členy Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj, a země, které uzavřely s Mezinárodním měnovým fondem úvěrovou dohodu v rámci tzv. Obecného ujednání o půjčce (GAB). Země, která restrukturalizovala nebo požádala o restrukturalizaci svého státního vnějšího dluhu, se po dobu následujících pěti let do zóny A nezahrnuje;
o) zónou B všechny země, které nejsou zahrnuty do zóny A.
(2) Pro účely tohoto opatření v oblasti vnitřního řídicího a kontrolního systému se rozumí
a) úvěrovým rizikem riziko ztráty družstevní záložny vyplývající ze selhání smluvní protistrany tím, že nedostojí svým závazkům podle podmínek smlouvy, na základě které se družstevní záložna stala jejich věřitelem,
b) tržními riziky rizika ztráty družstevní záložny vyplývající ze změn cen, kurzů a sazeb na finančních trzích. Jedná se o souhrnný pojem pro úrokové, měnové, akciové riziko a jiná rizika spojená s pohybem tržních cen;
c) operačním rizikem riziko ztráty družstevní záložny vlivem nedostatků či selhání vnitřních procesů, lidského faktoru nebo systémů či riziko ztráty družstevní záložny vlivem vnějších skutečností, včetně rizika ztráty družstevní záložny v důsledku porušení či nenaplnění právní normy,
d) řízením rizik jejich identifikace, měření či vyhodnocování, sledování a případné přijímání opatření vedoucích k omezení podstupovaných rizik,
e) vnitřním auditem nezávislá, objektivní, ujišťovací a konzultační činnost zaměřená na přidávání hodnoty a zdokonalování procesů v družstevní záložně; konzultační činností se rozumí poskytování poradenství v otázkách vnitřního řídicího a kontrolního systému a/nebo v otázkách zavádění vnitřních řídicích a kontrolních mechanismů v činnostech družstevní záložny vnitřním auditorem. Vnitřní audit pomáhá družstevní záložně dosahovat její cíle tím, že přináší systematický metodický přístup k hodnocení a zlepšování efektivnosti řízení rizik, řídicích a kontrolních procesů a správy a řízení organizace;
f) vnitřním auditorem osoba vykonávající v družstevní záložně nebo pro družstevní záložnu vnitřní audit,
g) zaměstnancem osoba, která koná pro družstevní záložnu práci v pracovněprávním nebo obdobném pracovním vztahu,
h) vrcholovým vedením jiné řídící osoby podle § 2a odst. 6 písm. a) zákona než členové představenstva, kontrolní komise a úvěrové komise. V odůvodněných případech může družstevní záložna zahrnout do vrcholového vedení i jiné osoby s výjimkou vnitřního auditora, včetně členů představenstva;
i) celkovou strategií soubor dokumentů, který obsahuje hlavní cíle a strategická rozhodnutí v jednotlivých oblastech činnosti družstevní záložny,
j) strategií řízení rizik soubor dokumentů, který obsahuje strategická rozhodnutí ohledně řízení rizik,
k) obchodní činností činnost, v jejímž důsledku vzniká družstevní záložně přímo úvěrové či tržní riziko,
l) informačním systémem funkční celek, který slouží družstevní záložně k získávání, uchování, přenášení, zpracování a poskytování informací pomocí informačních technologií,
m) informační technologií technické a programové vybavení. Technickým vybavením se rozumí hmotné technické prostředky výpočetní a komunikační techniky. Programovým vybavením se rozumí programy, procedury a pravidla nutné k tomu, aby příslušné technické vybavení plnilo požadovanou funkci;
n) aktivem informačního systému informační technologie, informace uložené v informačním systému družstevní záložny a dokumentace informačního systému,
o) autentizací uživatele proces ověření jeho totožnosti,
p) autorizací uživatele proces ověření jeho přístupových práv na základě autentizace,
q) důvěrností informace zajištění, že informace je přístupná pouze uživateli, který je k přístupu oprávněn,
r) dostupností informace zajištění, že informace je pro oprávněného uživatele přístupná ve stanovené době,
s) integritou informace zajištění správnosti a úplnosti informace a metody jejího zpracování,
t) pohotovostním plánem plán pro řešení mimořádných situací, včetně situací havarijních,
u) likvidní pozicí družstevní záložny stav (přebytek nebo nedostatek) zdrojů v rámci stanovených časových pásem,
v) čistým peněžním tokem rozdíl mezi přílivem a odlivem peněžních prostředků,
w) scénářem pro řízení likvidity soubor vnitřních předpokladů (např. struktura aktiv a závazky) a vnějších předpokladů (např. vývoj na mezibankovním trhu), na jejichž základě družstevní záložna odhaduje očekávaný čistý peněžní tok a dále souhrn následných aktivit
ČÁST DRUHÁ
PRAVIDLA KAPITÁLOVÉ PŘIMĚŘENOSTI
Hlava I
ZÁKLADNÍ PRAVIDLA
§ 3
Kapitálové požadavky
(1) Kapitálovým požadavkem se rozumí hodnota v českých korunách propočtená podle postupů uvedených v hlavě II a III této části opatření vyjadřující potřebu odpovídajícího kapitálového krytí podstupovaných rizik. Kapitálový požadavek je složen z kapitálového požadavku A a kapitálového požadavku B.
(2) Kapitálový požadavek A se rovná kapitálovému požadavku k úvěrovému riziku investičního portfolia (hlava II).
(3) Kapitálový požadavek B se rovná součtu kapitálových požadavků
a) k úvěrovému riziku obchodního portfolia (hlava III),
b) k měnovému riziku (hlava III).
§ 4
Obchodní a investiční portfolio
(1) Družstevní záložna člení všechny nástroje zachycené v účetnictví, popřípadě také v jiné prokazatelné evidenci, do investičního nebo obchodního portfolia.
(2) Družstevní záložna do investičního portfolia zařazuje
a) úvěry poskytnuté družstevní záložnou,
b) pohledávky z vkladů družstevní záložny,
c) kótované cenné papíry, které družstevní záložna nabyla výlučně za účelem zajištění činností podle § 3 odst. 1 zákona,
d) podrozvahová aktiva podle tabulky č. 2 v příloze č. 1 k tomuto opatření,
e) deriváty sjednané za účelem zajištění rizik vyplývajících z činností družstevní záložny podle § 3 odst. 1 zákona, které splňují podmínky zajišťovacího derivátu,
f) jiné nástroje, které nejsou podle tohoto opatření zařazeny do obchodního portfolia družstevní záložny.
(3) Do obchodního portfolia družstevní záložna zařazuje deriváty sjednané za účelem zajištění rizik vyplývajících z činností družstevní záložny podle § 3 odst. 1 zákona, které přestaly splňovat podmínky zajišťovacího derivátu.
§ 5
Oceňování nástrojů a pozic a přepočet nástrojů v cizích měnách
(1) Nástroje oceňované reálnými hodnotami družstevní záložna pro účely tohoto opatření přeceňuje minimálně k poslednímu dni kalendářního měsíce a ke dni, ke kterému v rámci plnění informační povinnosti sestavuje hlášení o kapitálové přiměřenosti.
(2) Pro účely stanovení kapitálového požadavku k měnovému riziku lze ocenit nástroje investičního portfolia v cizích měnách reálnými hodnotami.
(3) Jednotlivé nástroje v cizích měnách družstevní záložna přepočte na české koruny podle zvláštního právního předpisu o účetnictví2).
Hlava II
KAPITÁLOVÝ POŽADAVEK K ÚVĚROVÉMU RIZIKU INVESTIČNÍHO PORTFOLIA
§ 6
Kapitálový požadavek k úvěrovému riziku investičního portfolia družstevní záložna stanoví pouze z nástrojů zařazených do jejího investičního portfolia.
§ 7
Rizikově vážená aktiva investičního portfolia
(1) Rizikově vážená aktiva investičního portfolia představují součet rozvahových rizikově vážených aktiv a podrozvahových rizikově vážených aktiv.
(2) Rozvahová rizikově vážená aktiva investičního portfolia včetně zohlednění spotových operací družstevní záložna stanoví jako součet součinů rozvahových aktiv po odečtení opravných položek a u majetku určeného k odepisování po odečtení oprávek a opravných položek, které byly vytvořeny k těmto aktivům, a příslušných rizikových vah podle tabulky č. 1 v příloze č. 1 tohoto opatření.
(3) V případě reverzního repa, repa, výpůjčky a půjčky cenných papírů nedochází jejich převody ke změně jejich původních vykazovaných pozic. V případě reverzního repa s cennými papíry družstevní záložna oceňuje poskytnutý úvěr nižší rizikovou vahou z rizikových vah emitenta přijatého cenného papíru a dlužníka. V případě repa s cennými papíry družstevní záložna oceňuje poskytnutý cenný papír rizikovou vahou emitenta tohoto cenného papíru. V případě vypůjčování a půjčování cenných papírů volí vypůjčovatel a půjčovatel u původních nástrojů vyšší rizikovou váhu z rizikových vah původního nástroje a přijatého nástroje. V případě půjčování cenných papírů bez přijatého zajištění volí půjčovatel u cenného papíru vyšší rizikovou váhu z rizikových vah emitenta poskytnutého cenného papíru a vypůjčovatele.
(4) Podrozvahová rizikově vážená aktiva družstevní záložna stanoví jako součet součinů úvěrových ekvivalentů podrozvahových aktiv podle odstavců 5 a 6 a příslušných rizikových vah podle tabulky č. 1 v příloze č. 1 tohoto opatření. Podrozvahová aktiva, na která se nevztahují ustanovení odstavců 5, 6 a 8, se při stanovení podrozvahových rizikově vážených aktiv nezahrnují. V případě úvěrových ekvivalentů pohledávek z vkladů a úvěrů z pevných termínových operací a delta ekvivalentů pohledávek z vkladů a úvěrů opcí, dále v případě úvěrových ekvivalentů pohledávek na dluhopisy a směnky z pevných termínových operací a delta ekvivalentů pohledávek na dluhopisy a směnky z opcí podle tabulky č. 2 v příloze č. 1 tohoto opatření družstevní záložna použije příslušnou rizikovou váhu emitenta dluhopisu nebo dlužníka ze směnky nebo z pohledávky z vkladu nebo úvěru podle tabulky č. 1 v příloze č. 1 tohoto opatření.
(5) Úvěrový ekvivalent podrozvahových aktiv uvedených v tabulce č. 2 v příloze č. 1 tohoto opatření družstevní záložna stanoví jako součin podrozvahového aktiva nebo delta ekvivalentu pohledávky na dluhopisy a směnky z opcí a konverzního faktoru podle tabulky č. 2 v příloze č. 1 tohoto opatření. Od tohoto součinu družstevní záložna odečítá rezervy, pokud tyto rezervy byly vytvořeny k pokrytí závazku nebo výdaje z konkrétního podrozvahového aktiva, avšak pouze do výše tohoto součinu.
(6) Úvěrový ekvivalent podrozvahových aktiv derivátů, s výjimkou derivátů podle odstavce 8, družstevní záložna stanoví jako součin podrozvahového aktiva a konverzního faktoru podle tabulky č. 3 v příloze č. 1 tohoto opatření. Od tohoto součinu družstevní záložna odečítá rezervy, pokud tyto rezervy byly vytvořeny k pokrytí závazku nebo výdaje z konkrétního podrozvahového aktiva, avšak pouze do výše tohoto součinu. Úvěrový ekvivalent u prodaných opcí je nulový od okamžiku poslední splátky opční prémie.
(7) Pro účely stanovení podrozvahových rizikově vážený aktiv se u derivátů riziková váha 1,00 podle tabulky č. 1 v příloze č. 1 tohoto opatření nahrazuje rizikovou vahou 0,50. (8) Úvěrový ekvivalent u derivátů obchodovaných na uznaných burzách je 0.
§ 8
(1) Rozvahovému aktivu družstevní záložny, které je pohledávkou a které je zajištěno způsoby zajištění podle tohoto odstavce, může být po dobu trvání zajištění, jsou-li dodrženy podmínky pro zajištění stanovené v odstavci 4, přiřazena riziková váha
a) ručitele nebo poskytovatele záruky nebo příslušné smluvní strany pevné termínové operace s úvěrovými nástroji, a to v případě ručení nebo záruky vydané nebo pevné termínové operace s úvěrovými nástroji sjednané s
1. centrální vládou státu zóny A,
2. centrální bankou státu zóny A,
3. Evropskými společenstvími,
4. orgánem územního celku státu zóny A,
5. orgánem územní samosprávy státu zóny A,
6. mezinárodní finanční institucí,
7. centrální vládou nebo centrální bankou státu zóny B za předpokladu, že pohledávka je denominována a financována v národní měně společné jak pro dlužníka, tak pro ručitele,
8. úvěrovou institucí se sídlem ve státě zóny A,
9. úvěrovou institucí se sídlem ve státě zóny B, pokud pohledávka má původní splatnost do jednoho roku včetně,
10. obchodníkem s cennými papíry se sídlem ve státě zóny A, nebo
11. uznaným clearingovým centrem nebo burzou se sídlem ve státě zóny A,
b) 0 v případě zástavního práva k pohledávce na vyplacení vkladu z účtu vedeného u této družstevní záložny,
c) úvěrové instituce se sídlem ve státě zóny A, v případě zástavního práva k pohledávce na vyplacení vkladu z účtu vedeného u této úvěrové instituce, nebo v případě zástavního práva k pohledávkám na vyplacení vkladu potvrzeného vkladním listem nebo obdobným nástrojem potvrzujícím uložení vkladu vedeného u této úvěrové instituce,
d) emitenta dluhopisu, v případě zástavního práva k dluhopisu vydanému
1. centrální vládou státu zóny A,
2. centrální bankou státu zóny A,
3. Evropskými společenstvími,
4. orgánem územního celku státu zóny A,
5. orgánem územní samosprávy státu zóny A,
6. mezinárodní finanční institucí, nebo
7. úvěrovou institucí se sídlem ve státě zóny A, pokud má dluhopis původní splatnost do 1 roku včetně,
e) 0,50 v případě pohledávky z úvěru poskytnutého fyzické osobě na nemovitost zároveň danou do zástavy, která je ve výlučném vlastnictví dlužníka nebo dlužníků z tohoto úvěru, kteří v příslušné nemovitosti trvale bydlí nebo ji pronajímají; hodnotu nemovitosti lze započítávat nejvýše v aktuální čisté realizovatelné hodnotě, kterou je odhadovaná hodnota získaná po odečtení odhadovaných nákladů na její realizaci,
f) směnečně zavázané úvěrové instituce ve státě zóny A nebo B v případě směnky se stanovenou původní splatností do 1 roku, pokud termín splatnosti směnky je pevně stanoven.
(2) Podrozvahovému aktivu družstevní záložny, které je podrozvahovou pohledávkou nebo které je uvedeno v tabulce č. 2 v příloze č. 1 tohoto opatření a které je zajištěno dále uvedenými způsoby zajištění, může být po dobu trvání zajištění, jsou-li dodrženy podmínky pro zajištění stanovené v odstavci 4, přiřazena riziková váha
a) ručitele nebo poskytovatele záruky nebo příslušné smluvní strany pevné termínové operace s úvěrovými nástroji, a to v případě ručení nebo záruky vydané nebo pevné termínové operace s úvěrovými nástroji sjednané s
1. centrální vládou státu zóny A,
2. centrální bankou státu zóny A,
3. Evropskými společenstvími,
4. orgánem územního celku státu zóny A,
5. orgánem územní samosprávy státu zóny A,
6. mezinárodní finanční institucí,
7. centrální vládou nebo centrální bankou státu zóny B za předpokladu, že pohledávka je denominována a financována v národní měně společné jak pro dlužníka, tak pro ručitele,
8. úvěrovou institucí se sídlem ve státě zóny A,
9. úvěrovou institucí se sídlem ve státě zóny B, pokud pohledávka má původní splatnost do 1 roku včetně,
10. obchodníkem s cennými papíry se sídlem ve státě zóny A, nebo
11. uznaným clearingovým centrem nebo burzou se sídlem ve státě zóny A,
b) 0 v případě zástavního práva k
1. pohledávce na vyplacení vkladu z účtu vedeného u této družstevní záložny,
2. cennému papíru emitovanému centrální vládou státu zóny A nebo institucí nebo osobou, jejichž závazky jsou zaručeny centrální vládou státu zóny A, centrální bankou státu zóny A nebo Evropskými společenstvími,
c) 0,20 v případě zástavního práva k cennému papíru emitovanému mezinárodní finanční institucí.
(3) Pro účely snížení rizikové váhy podrozvahového aktiva nelze zajištění, které není uvedené v odstavci 2, použít.
(4) Zajištění úvěrového rizika rozvahového nebo podrozvahového aktiva ve formě pohledávky nebo budoucí pohledávky, které lze zohlednit pro účely snížení rizikové váhy tohoto aktiva, musí být sjednáno tak, aby bylo dosaženo uspokojení zajišťované pohledávky nebo jiného zajišťovaného aktiva, pokud dlužník svým závazkům nedostojí. Toto zajištění musí splňovat tyto podmínky:
a) závazky ze zajištění jsou jasně specifikované a jsou neodvolatelné,
b) závazky jsou nepodmíněné a právo ze zajištění lze uplatnit, pokud dlužník nesplní svoje závazky řádně a včas,
c) závazky jsou formulovány tak, aby nebylo umožněno krácení právních nároků věřitele ze zajištění,
d) družstevní záložna je jediným zástavním věřitelem, je-li rozvahové nebo podrozvahové aktivum zajištěno zástavním právem podle odstavce 1 písm. b) až d) nebo odstavce 2 písm. b) a c),
e) zástavní právo ve prospěch družstevní záložny je zřízené jako první v pořadí, je-li pohledávka zajištěna zástavním právem k nemovitosti podle odstavce 1 písm. e).
(5) Pokud rozvahové nebo podrozvahové aktivum uvedené v odstavci 4 není zajištěno v plné výši podle odstavce 1 písm. a) až f) nebo podle odstavce 2 písm. a) až c), oceňuje se jeho nezajištěná část rizikovou vahou podle tabulky č. 1 v příloze č. 1 tohoto opatření.
§ 9
Výpočet kapitálového požadavku k úvěrovému riziku investičního portfolia
Kapitálový požadavek k úvěrovému riziku investičního portfolia je roven součinu rizikově vážených aktiv investičního portfolia podle § 7 odst. 1 a koeficientu 0,08.
Hlava III
KAPITÁLOVÝ POŽADAVEK K MĚNOVÉMU RIZIKU A K ÚVĚROVÉMU RIZIKU OBCHODNÍHO PORTFOLIA
§ 10
Kapitálový požadavek k měnovému riziku se stanoví u vybraných nástrojů investičního a obchodního portfolia obsahujících pozice v cizích měnách, včetně pozic majících charakter cizí měny. Tyto pozice jsou měnovými pozicemi v cizích měnách. Vybranými nástroji jsou rozvahové nástroje, spotové operace, pevné termínové operace a opce. Měnové nástroje jsou nástroje, které mají alespoň jednu měnovou pozici v cizí měně. Z měnových pozic v cizích měnách družstevní záložna vyjímá pozice
a) nástrojů v cizích měnách, jejichž kurzové rozdíly nejsou zaúčtovány na účtech nákladů nebo výnosů,
b) podkladových nástrojů derivátů sjednaných za účelem zajišťování se proti měnovému riziku plynoucímu z nástrojů v cizích měnách, jejichž kurzové rozdíly nejsou zaúčtovány na účtech nákladů nebo výnosů.
§ 11
Měnové pozice
(1) Dlouhé měnové pozice nástrojů včetně podkladových nástrojů derivátů se označují kladným znaménkem a krátké měnové pozice nástrojů včetně podkladových nástrojů derivátů se označují záporným znaménkem. Dlouhými a krátkými měnovými pozicemi pevných termínových operací se rozumí dlouhé a krátké měnové pozice podkladových nástrojů těchto kontraktů.
(2) Měnové pozice opcí, které představují měnový nástroj, se vyjadřují v delta ekvivalentech opcí, které se rovnají delta ekvivalentům reálných hodnot podkladových nástrojů. Delta ekvivalent reálné hodnoty podkladové pohledávky se označuje kladným znaménkem a delta ekvivalent reálné hodnoty podkladového závazku záporným znaménkem. Pro účely stanovení čistých měnových pozic v cizích měnách se zohledňují pouze delta ekvivalenty v cizích měnách opcí.
(3) Čistá měnová pozice v cizí měně je součet dlouhých a krátkých měnových pozic v této měně. Tato pozice je dlouhá, je-li uvedený součet kladný, nebo je krátká, je-li uvedený součet záporný.
(4) Celková měnová pozice v cizích měnách je větší z hodnot vyjadřujících součet všech dlouhých čistých měnových pozic v cizích měnách nebo součet všech absolutních hodnot krátkých čistých měnových pozic v cizích měnách.
§ 12
Výpočet kapitálového požadavku k měnovému riziku
(1) Kapitálový požadavek k měnovému riziku stanoví družstevní záložna, jejíž celková měnová pozice v cizích měnách převyšuje součin koeficientu 0,02 a hodnoty kapitálu družstevní záložny.
(2) Kapitálový požadavek k měnovému riziku družstevní záložny, která je povinna tento požadavek stanovit, se rovná součinu koeficientu 0,08 a celkové měnové pozice v cizích měnách.
§ 13
Kapitálový požadavek k úvěrovému riziku obchodního portfolia
(1) Kapitálový požadavek k úvěrovému riziku obchodního portfolia družstevní záložna stanoví pouze z nástrojů obchodního portfolia.
(2) Pro výpočet kapitálového požadavku k úvěrovému riziku obchodního portfolia se použijí ustanovení upravující rizikově vážená aktiva investičního portfolia obsažená v § 7 a § 8 a ustanovení upravující výpočet kapitálového požadavku k úvěrovému riziku investičního portfolia obsažené v § 9 obdobně.
Hlava IV
KAPITÁLOVÁ PŘIMĚŘENOST
§ 14
Limit kapitálové přiměřenosti
(1) Kapitálová přiměřenost družstevní záložny se rovná součinu 8 % a podílu, v jehož čitateli je kapitál družstevní záložny a ve jmenovateli je součet kapitálového požadavku A podle § 3 odst. 2 a kapitálového požadavku B podle § 3 odst. 3.
(2) Kapitálová přiměřenost družstevní záložny podle odstavce 1 musí dosahovat nejméně 8 %.
ČÁST TŘETÍ
PRAVIDLA ANGAŽOVANOSTI
§ 15
Hrubá a čistá angažovanost
(1) Hrubou angažovaností vůči osobě se rozumí veškeré nástroje družstevní záložny, které jsou rozvahovými nebo podrozvahovými aktivy zahrnutými do investičního nebo obchodního portfolia, které představují rozvahovou nebo podrozvahovou pohledávku družstevní záložny za touto osobou nebo angažovanost družstevní záložny vůči této osobě v souvislosti s podrozvahovým aktivem podle tabulky č. 2 v příloze č. 1 tohoto opatření nebo cenný papír vydaný touto osobou nebo jiný cenný papír stvrzující závazek této osoby vůči družstevní záložně. Pro účely stanovení hrubé angažovanosti se započítávají veškeré nástroje bez zohlednění opravných položek nebo rezerv, které byly vytvořeny ke konkrétnímu rozvahovému aktivu nebo k pokrytí závazku nebo výdaje z konkrétního podrozvahového aktiva. Při stanovení hrubé angažovanosti družstevní záložna nezohledňuje pohledávky, u kterých byl uplatněn odpis, v rozsahu tohoto odpisu.
(2) Deriváty se započítávají do hrubé angažovanosti družstevní záložny vůči osobě, která je příslušnou smluvní stranou obchodu, v hodnotě úvěrového ekvivalentu podle § 7 odst. 6.
(3) Družstevní záložna při stanovení hrubé angažovanosti nezahrnuje nástroje podle odstavce 1 související s řádným průběhem vypořádání měnových operací, pokud termín jejich řádného vypořádání nepřesahuje 48 hodin po provedení úhrady družstevní záložnou, a nástroje podle odstavce 1 související s řádným průběhem vypořádání nákupu nebo prodeje cenných papírů, pokud termín jejich řádného vypořádání nepřesahuje 5 pracovních dnů od provedení úhrady nebo dodání cenných papírů družstevní záložnou.
(4) V případě reverzního repa, repa, výpůjčky a půjčky cenných papírů se do hrubé angažovanosti zahrnují v návaznosti na postup stanovený v § 7 odst. 3 původní pozice převáděných podkladových nástrojů. V případě reverzního repa družstevní záložna do portfolia zahrnuje poskytnutý úvěr, v případě repa cenný papír převáděný družstevní záložnou.
§ 16
(1) Od hrubé angažovanosti družstevní záložny vůči osobě lze po dobu trvání zajištění odečíst při dodržení podmínek podle § 8 odst. 4 ty její části, které jsou plně zajištěny zástavním právem k pohledávkám na vyplacení vkladu z účtu vedeného u této družstevní záložny.
(2) Od hrubé angažovanosti družstevní záložny vůči osobě lze po dobu trvání zajištění odečíst a převést do angažovanosti vůči jiné osobě, za kterou družstevní záložna eviduje pohledávku vyplývající z tohoto zajištění nebo která je povinna na základě tohoto zajištění uhradit příslušný závazek osoby vůči družstevní záložně nebo která je emitentem cenného papíru zastaveného na základě příslušného zajištění ve prospěch družstevní záložny, ty její části, které
a) jsou za splnění podmínek podle § 8 odst. 4 písm. a) až c) plně zajištěny ručením, zárukou vydanou nebo pevnou termínovou operací s úvěrovými nástroji sjednanou s
1. centrální vládou státu zóny A,
2. centrální bankou státu zóny A,
3. Evropskými společenstvími,
4. orgánem územního celku státu zóny A,
5. orgánem územní samosprávy státu zóny A,
6. mezinárodní finanční institucí,
7. centrální vládou nebo centrální bankou státu zóny B za předpokladu, že pohledávka je denominována a financována v národní měně společné jak pro dlužníka, tak pro ručitele,
8. úvěrovou institucí se sídlem ve státě zóny A, přísluší-li pohledávkám za touto úvěrovou institucí podle tabulky č. 1 v příloze č. 1 tohoto opatření riziková váha do 0,20 včetně,
9. obchodníkem s cennými papíry se sídlem ve státě zóny A, přísluší-li pohledávkám za tímto obchodníkem s cennými papíry podle tabulky č. 1 v příloze č. 1 tohoto opatření riziková váha do 0,20 včetně, nebo
b) jsou za splnění podmínek podle § 8 odst. 4 písm. a) až d) plně zajištěny zástavním právem k dluhopisu vydaným
1. centrální vládou státu zóny A,
2. centrální bankou státu zóny A,
3. Evropskými společenstvími,
4. orgánem územního celku státu zóny A,
5. orgánem územní samosprávy státu zóny A,
c) jsou za splnění podmínek podle § 8 odst. 4 písm. a) až d) a odstavce 8 plně zajištěny zástavním právem k dluhopisu vydaným
1. mezinárodní finanční institucí,
2. úvěrovou institucí se sídlem ve státě zóny A, přísluší-li pohledávkám za touto úvěrovou institucí podle tabulky č. 1 v příloze č. 1 tohoto opatření riziková váha do 0,20 včetně,
3. obchodníkem s cennými papíry se sídlem ve státě zóny A, přísluší-li pohledávkám za tímto obchodníkem s cennými papíry podle tabulky č. 1 v příloze č. 1 tohoto opatření riziková váha do 0,20 včetně,
d) jsou plně zajištěny směnkou se stanovenou splatností do jednoho roku, ze které vyplývá povinnost úhrady dlužné částky jinou osobou, kterou je úvěrová instituce ve státě zóny A nebo B, přísluší-li pohledávce za touto úvěrovou institucí podle tabulky č. 1 v příloze č. 1 tohoto opatření riziková váha do 0,20 včetně.
(3) Od hrubé angažovanosti družstevní záložny lze odečíst také nepoužité části úvěrových příslibů, jestliže oprávnění družstevní záložny kdykoliv zrušit úvěrový příslib je bezpodmínečné, neměnitelné a neodvolatelné.
(4) Pro účely podle odstavce 1 a 2 musí být zajištění sjednáno tak, aby družstevní záložna mohla dosáhnout uspokojení pohledávky, pokud osoba, která je dlužníkem, svým závazkům nedostojí.
(5) Čistou angažovaností družstevní záložny vůči osobě s výjimkou úvěrové instituce podle odstavce 6 a 7 se rozumí hrubá angažovanost vůči této osobě podle § 15 po odečtení položek podle odstavců 1 až 3.
(6) Čistou angažovaností družstevní záložny vůči jiné družstevní záložně se sídlem ve státě zóny A se rozumí hrubá úvěrová angažovanost vůči této družstevní záložně podle § 15 po odečtení položek podle odstavců 1 až 3 násobená koeficientem 0,2.
(7) Čistou angažovaností družstevní záložny vůči úvěrové instituci se sídlem ve státě zóny A, která není družstevní záložnou, se rozumí hrubá angažovanost vůči této úvěrové instituci podle § 15 po odečtení její části, která nepodléhá limitům čisté angažovanosti podle § 18 odst. 4, a po odečtení položek podle odstavců 1 až 3. Pro účely stanovení čisté angažovanosti vůči této úvěrové instituci se hodnota hrubé angažovanosti vůči této úvěrové instituci
a) vyplývající z nástrojů podle § 15 odst. 1 s původní splatnost více než 1 rok, avšak nepřesahuje 3 roky, a které nelze zahrnout ani zčásti do kapitálu této úvěrové instituce, násobí koeficientem 0,2,
b) představující pohledávku za touto úvěrovou institucí vyplývající z dluhových nástrojů s původní splatností přesahující 3 roky, kterou nelze ani zčásti zahrnout do kapitálu, této úvěrové instituce, nástroji násobí koeficientem 0,5. Tento postup lze využít za předpokladu, že dluhové nástroje vydané touto institucí jsou skutečně obchodovatelné na trhu sestávajícím z profesionálních operátorů a jsou na tomto trhu denně kotovány nebo pokud jejich vydání schválily příslušné orgány členského státu této úvěrové instituce.
(8) Pro účely převedení úvěrové angažovanosti podle odstavce 2 písm. c) nesmí být jiná, osoba, která emitovala příslušné dluhopisy, ekonomicky spjatou osobou s dlužníkem. Dluhopisy nesmí být emitent oprávněn zahrnout ani zčásti do jeho kapitálu. Dluhopisy jsou oceňovány reálnou hodnotou. Celková hodnota dluhopisů zastavených ve prospěch družstevní záložny na základě příslušného zajištění musí přesahovat hodnotu pohledávky družstevní záložny za dlužníkem alespoň o 50 %.
§ 17
Angažovanost vůči skupině osob
(1) Čistou angažovaností vůči skupině dvou a více osob, které jsou navzájem propojeny tím, že jedna z osob ovládá jinou osobu, nebo jejichž vzájemné vztahy jsou takové povahy, že finanční těžkosti jedné z osob mohou způsobit, že alespoň jedna z ostatních nebude řádně plnit své závazky (dále jen „ekonomicky spjatá skupina osob“), vůči nimž družstevní záložna eviduje nástroje, které způsobují její úvěrovou angažovanost vůči těmto osobám, se rozumí součet čistých angažovaností družstevní záložny vůči jednotlivým osobám, které jsou členy této ekonomicky spjaté skupiny, podle § 16 odst. 5 až 7.
(2) Pro účely podle odstavce 1 při vyhodnocování povahy vzájemných vztahů skupiny osob, družstevní záložna zejména posuzuje, zda
a) jedna osoba má kvalifikovanou účast na jiné osobě. Kvalifikovanou účastí osoby na jiné právnické osobě se rozumí přímý nebo nepřímý podíl nebo jejich součet, který představuje alespoň 10% podíl na základním kapitálu nebo hlasovacích právech této právnické osoby nebo možnost uplatňování významného vlivu na řízení této právnické osoby. Nepřímým podílem se rozumí podíl držený prostřednictvím ovládané osoby nebo osob;
b) stejná osoba má kvalifikovanou účast na dvou nebo více organizačně nezávislých osobách,
c) osoby mají společného vedoucího zaměstnance, stejného člena statutárního orgánu nebo dozorčí rady nebo vedoucí zaměstnanci, členové statutárního orgánu nebo dozorčí rady těchto osob jsou osobami blízkými,
d) osoby jsou propojeny zárukami nebo úvěry,
e) osoby jsou spjaty vzájemnými obchodními vztahy, například dodávkami zboží.
(3) V případě, že podíly na dané osobě mají dvě osoby zařazené do různých ekonomicky spjatých skupin a podíly těchto osob jsou stejné, lze hrubou angažovanost ve vztahu k této osobě rozdělit na poloviny a tyto zahrnout do angažovanosti ve vztahu k oběma ekonomicky spjatým skupinám. V ostatních případech, kdy osoba podléhá rovnocennému vlivu více než dvou osob, lze rozhodnout, do jaké ekonomicky spjaté skupiny bude celkový objem angažovanosti vůči dané osobě trvale zařazen.
§ 18
Limity čisté angažovanosti portfolia
(1) Čistá angažovanost družstevní záložny vůči jedné osobě nebo jedné ekonomicky spjaté skupině osob s výjimkou osob uvedených v odstavci 2 a 4 nesmí přesáhnout 25 % kapitálu družstevní záložny.
(2) Čistá angažovanost družstevní záložny nesmí přesáhnout 20 % jejího kapitálu vůči osobě, která má kvalifikovanou účast na družstevní záložně (§ 2b odst. 1 zákona) nebo vůči ekonomicky spjaté skupině osob, jejímž členem je alespoň jedna osoba s kvalifikovanou účastí na družstevní záložně.
(3) Úhrn čistých angažovaností družstevní záložny vůči osobám nebo ekonomicky spjatým skupinám osob podle odstavců 1 a 2, vůči nimž čistá angažovanost dosahuje 10 a více procent kapitálu družstevní záložny, nesmí přesáhnout 800 % kapitálu družstevní záložny. Pokud je osoba zařazena ve více ekonomicky spjatých skupinách osob, nejedná-li se o případ, kdy je angažovanost rozdělena na poloviny podle § 17 odst. 3, zahrne se pro účely limitu úhrnu čistých angažovaností portfolia čistá angažovanost vůči této osobě pouze do jedné ekonomicky spjaté skupiny. Klesla-li čistá angažovanost vůči ekonomicky spjaté skupině osob v důsledku zahrnutí čisté angažovanosti vůči osobě podle předchozí věty do čisté angažovanosti vůči jiné ekonomicky spjaté skupině osob pod 10 % kapitálu družstevní záložny, zahrne se pro účely sledování limitu úhrnu čistých angažovaností družstevní záložny i čistá angažovanost vůči této ekonomicky spjaté skupině osob, která nezahrnuje čistou angažovanost vůči této osobě.
(4) Limitům čisté angažovanosti družstevní záložny nepodléhá angažovanost vůči
a) centrálním vládám států zóny A,
b) centrálním bankám států zóny A,
c) centrálním vládám států zóny B, pokud příslušné pohledávky nebo jiné nástroje způsobující angažovanost družstevní záložny jsou denominovány a financovány v národní měně těchto vlád a nedošlo k restrukturalizaci dluhu daného státu,
d) centrálním bankám států zóny B, pokud příslušné pohledávky nebo jiné nástroje způsobující angažovanost družstevní záložny jsou denominovány a mají být uhrazeny v národní měně těchto centrálních bank a nedošlo k restrukturalizaci dluhu daného státu, e) Evropským společenstvím,
f) úvěrové instituci, která není družstevní záložnou, a tato angažovanost vyplývá z nástrojů podle § 15 odstavce 1, jejichž původní splatnost je do l roku včetně a zároveň nelze takovou angažovanost zahrnout ani zčásti do kapitálu této úvěrové instituce.
ČÁST ČTVRTÁ
INFORMAČNÍ POVINNOST
§ 19
Informační povinnosti
Družstevní záložna plní informační povinnost o angažovanosti a o kapitálové přiměřenosti vůči České národní bance na formulářích, jejichž vzory jsou v příloze č. 2 tohoto opatření.
§ 20
Termíny plnění informační povinnosti
Družstevní záložna plní informační povinnosti podle § 19 doručením hlášení podle stavu k poslednímu dni kalendářního měsíce běžného roku v písemné a elektronické formě a to nejpozději do 21. dne následujícího kalendářního měsíce a podle stavu ke dni určeném ve výzvě (§ 27 odst. 2 zákona) na základě této výzvy.
ČÁST PÁTÁ
PRAVIDLA VNITŘNÍHO ŘÍDICÍHO A KONTROLNÍHO SYSTÉMU
Hlava I
§ 21
Základní pravidla
(1) Pravidla stanovená pro vnitřní řídicí a kontrolní systém naplňuje družstevní záložna s ohledem na svou velikost, počet členů, počet zaměstnanců, způsob řízení, typ, povahu, rozsah a složitost činností, které vykonává.
(2) Pravidla stanovená tímto opatřením přiměřeně upraví družstevní záložna ve své předpisové základně.
§ 22
(1) Družstevní záložna vytvoří a udržuje funkční a efektivní vnitřní řídicí a kontrolní systém, který je zejména tvořen těmito prvky a vazbami mezi nimi:
a) kontrolní prostředí (Hlava II),
b) kontrolní činnosti (Hlava III),
c) informace (Hlava IV),
d) řízení rizik (Hlava V), a to:
1. úvěrového rizika (Příl.3),
2. tržního rizika (Příl.4),
3. operačního rizika včetně požadavků na informační systémy (Příl.5),
4. rizika likvidity (Příl.6),
e) sledování a vyhodnocování funkčnosti a efektivnosti vnitřního řídicího a kontrolního systému a náprava nedostatků (Hlava VI) včetně vnitřního auditu (Příl.7).
(2) Vnitřní řídicí a kontrolní systém zajistí tyto cíle:
a) provádění činnosti družstevní záložny v souladu s celkovou strategií družstevní záložny a vnitřní předpisovou základnou,
b) aktuálnost, spolehlivost a ucelenost informací používaných družstevní záložnou pro rozhodovací procesy a poskytovaných družstevní záložnou třetím stranám,
c) soulad činností družstevní záložny s příslušnými zákony a předpisy.
(3) Vnitřní řídicí a kontrolní systém zahrnuje všechny činnosti a organizační složky družstevní záložny.
(4) Veškeré rozhodovací procesy a kontrolní činnosti musí být zpětně rekonstruovatelné (vysledovatelné). K naplnění tohoto požadavku družstevní záložna vytvoří rovněž odpovídající systém archivace dokumentů a dat.
§ 23
(1) V případech, kdy činnosti družstevní záložny, nebo činnosti sloužící k jejich podpoře, zajišťuje pro družstevní záložnu na smluvním základě jiná osoba (dále jen „outsourcing“), se družstevní záložna nezbavuje odpovědnosti vůči příslušným orgánům dohledu a třetím osobám za činnosti, které jsou předmětem outsourcingu, včetně odpovědnosti za soulad těchto činností s příslušnými právními předpisy.
(2) Družstevní záložna zajistí, aby sjednání outsourcingu neomezilo plnění informačních povinností vůči České národní bance, výkon dohledu včetně případné kontroly skutečností, podléhajících dohledu, u poskytovatele outsourcingu a provedení auditu účetní závěrky a dalších ověření stanovených právními předpisy.
Hlava II
KONTROLNÍ PROSTŘEDÍ
§ 24
Kontrolní a řídící orgány
Družstevní záložna pro udržování funkčního a efektivního vnitřního řídicího a kontrolního systému zajistí, aby volené orgány a řídící osoby družstevní záložny naplňovaly požadavky stanovené v § 25, 26 a 27.
§ 25
Kontrolní komise
(1) Kontrolní komise dohlíží na funkčnost a efektivnost vnitřního řídicího a kontrolního systému družstevní záložny jako celku a nejméně jednou ročně je vyhodnocuje.
(2) Kontrolní komise se podílí na směrování, plánování a vyhodnocování činnosti vnitřního auditu.
(3) Pověření a odvolání osoby zajišťující výkon vnitřního auditu je možné pouze po předchozím vyjádření kontrolní komise družstevní záložny. V případě, že výkon vnitřního auditu zajišťuje více zaměstnanců družstevní záložny, vyjadřuje se kontrolní komise pouze k návrhu na pověření nebo odvolání jejich vedoucího zaměstnance.
(4) Kontrolní komise stanoví zásady odměňování členů představenstva a osoby, k jejímuž pověření výkonem vnitřního auditu se vyjadřuje podle odstavce 3 (dále jen „osoba pověřená výkonem vnitřního auditu“), pokud toto není v pravomoci členské schůze.
§ 26
Představenstvo
(1) Představenstvo zodpovídá za vytvoření a vyhodnocování vnitřního řídicího a kontrolního systému družstevní záložny a trvalé udržování jeho funkčnosti a efektivnosti.
(2) Představenstvo schvaluje a v přiměřené časové periodě vyhodnocuje
a) celkovou strategii družstevní záložny,
b) strategii řízení rizik,
c) strategii rozvoje informačních systémů,
d) bezpečnostní politiku informačních systémů.
(3) Představenstvo schvaluje funkční organizační uspořádání, které mimo jiné jasně vymezuje odpovědnosti a pravomoci útvarů a zaměstnanců a umožňuje efektivní komunikaci a spolupráci na všech úrovních družstevní záložny. Organizační uspořádání musí zohledňovat požadavky na oddělení neslučitelných funkcí. Představenstvo zodpovídá za vyhodnocování funkčnosti organizačního uspořádání v přiměřené časové periodě.
(4) Představenstvo zodpovídá za zajištění výkonu vnitřního auditu. Představenstvo dále schvaluje statut, předmět činnosti a strategický a periodický plán vnitřního auditu.
(5) Představenstvo zodpovídá za stanovení zásad personální a mzdové politiky. Součástí těchto zásad je též požadavek, aby veškeré činnosti družstevní záložny prováděli kvalifikovaní zaměstnanci s odpovídajícími znalostmi a zkušenostmi.
(6) Představenstvo zodpovídá za prosazování vysoké úrovně etiky a mravní integrity zaměstnanců družstevní záložny. K tomuto účelu stanoví pravidla, která jednoznačně formulují etické principy a předpokládané modely správného etického chování a jednání zaměstnanců družstevní záložny. Dále představenstvo zajistí, aby všichni zaměstnanci družstevní záložny rozuměli své úloze ve vnitřním řídicím a kontrolním systému a aktivně se do tohoto systému zapojili.
(7) Představenstvo s vrcholovým vedením pravidelně jedná o záležitostech, které se týkají účinnosti vnitřního řídicího a kontrolního systému, a včas vyhodnocuje pravidelné zprávy i mimořádná zjištění, která jsou předkládána vrcholovým vedením, vnitřními a externí auditory a orgány bankovního dohledu. Na základě těchto vyhodnocení přijímá představenstvo přiměřená opatření, která jsou realizována bez zbytečného odkladu.
(8) Představenstvo družstevní záložny je pravidelně informováno o expozici družstevní záložny vůči úvěrovému a tržnímu riziku a o likvidní situaci družstevní záložny. Představenstvo musí být informováno o všech překročeních limitů ohrožujících dodržení družstevní záložnou akceptované míry úvěrových a tržních rizik. V případech, kdy se likvidní situace družstevní záložny výrazně nepříznivě mění, musí být představenstvo informováno bez zbytečného odkladu.
§ 27
Vrcholové vedení
(1) Vrcholové vedení zodpovídá za realizaci celkové strategie družstevní záložny schválené představenstvem, za udržování funkčního a efektivního organizačního uspořádání, včetně jednoznačného vymezení odpovědností a pravomocí, a za vytvoření a udržování účinného a efektivního systému sdílení informací.
(2) Vrcholové vedení zajistí, aby byly uplatňovány takové postupy řízení, které vedou k zamezení nežádoucích činností, kterými jsou zejména upřednostňování krátkodobých výsledků a cílů, které nejsou v souladu s naplňováním celkové strategie družstevní záložny, systém odměňování, který je nepřiměřeně závislý na krátkodobém výkonu, nebo jiné postupy, které umožňují zneužití zdrojů nebo zakrývání nedostatků.
§ 28
Oddělení neslučitelných funkcí
(1) Družstevní záložna zajistí, aby útvarům a zaměstnancům družstevní záložny byly přidělovány odpovědnosti a pravomoci tak, aby bylo dostatečně zamezeno vzniku možného konfliktu zájmů. Oblasti, kde existuje možnost vzniku konfliktu zájmů, musí být včas identifikovány. Postupy družstevní záložny jsou stanoveny tak, aby omezily možnosti konfliktu zájmů. Oblasti konfliktu zájmů jsou předmětem průběžného nezávislého sledování.
(2) V družstevní záložně je prováděno nezávisle na obchodních činnostech
a) schvalování limitů,
b) schvalování oceňovacích systémů a modelů používaných pro měření a sledování tržních rizik,
c) schvalování systémů a metod pro oceňování zajištění,
d) oceňování transakcí uzavřených na finančních trzích,
e) oceňování zajištění,
f) vypořádání a rekonciliace (sesouhlasování) obchodů uzavřených na finančních trzích,
g) uvolňování poskytnutých prostředků,
h) řízení úvěrových a tržních rizik (včetně kontroly dodržování limitů),
i) vytváření kvantitativních a kvalitativních informací o úvěrových a tržních rizicích vykazovaných členům vrcholového vedení a představenstvu,
j) měření a sledování likvidní pozice družstevní záložny a její vykazování členům vrcholového vedení a představenstvu.
(3) Na všech organizačních a řídicích úrovních družstevní záložny je zajištěno oddělení odpovědnosti za řízení obchodních činností od odpovědnosti za:
a) řízení úvěrových a tržních rizik,
b) vypořádání a rekonciliaci obchodů uzavřených na finančních trzích.
(4) V družstevní záložně je prováděna odděleně správa informačních systémů od vyhodnocování bezpečnostních auditních záznamů a kontroly přidělování přístupových práv.
(5) Družstevní záložna zajistí oddělené zajišťování vývoje a provozu informačních systémů.
(6) Vnitřní audit musí být vykonáván nezávisle na veškerých výkonných činnostech družstevní záložny.
Hlava III
KONTROLNÍ ČINNOSTI
§ 29
(1) Kontrolní činnosti jsou součástí běžných (každodenních) činností družstevní záložny. Kontrolní činnosti zejména zahrnují
a) kontrolu po linii řízení,
b) přiměřené kontrolní mechanismy pro jednotlivé procesy v družstevní záložně, např. kontrola dodržování limitů, kontrola schvalování a autorizace transakcí nad stanovené limity, kontrola průběhu transakcí a činností, ověřování detailů transakcí a výstupu modelů řízení rizik používaných družstevní záložnou, pravidelná rekonciliace,
c) fyzickou kontrolu; fyzická kontrola se zaměřuje na omezení přístupu k hmotnému majetku, cenným papírům a jiným finančním aktivům a na pravidelné inventury majetku.
(2) Družstevní záložna vytvoří postupy pro kontrolní činnost na všech organizačních a řídicích úrovních. Prověřování dodržování stanovených postupů a jejich dostatečnosti je prováděno ve vhodné časové periodě.
Hlava IV
INFORMACE
§ 30
(1) Družstevní záložna zajistí, aby kontrolní komise, představenstvo a příslušní zaměstnanci, útvary a další komise a výbory, pokud jsou zřízeny, měli pro své rozhodování k dispozici informace, které jsou aktuální, spolehlivé a ucelené.
(2) V družstevní záložně jsou k dispozici informace o
a) míře podstupovaných úvěrových a tržních rizik,
b) srovnání míry úvěrových a tržních rizik s vnitřními a regulatorními limity,
c) výsledcích analýz úvěrového portfolia,
d) výsledcích měření likvidity,
e) srovnání reálného vývoje likvidity s příslušným scénářem a limity pro řízení rizika
likvidity.
Hlava V
ŘÍZENÍ RIZIK
§ 31
Obecná pravidla
(1) Vnitřní řídicí a kontrolní systém družstevní záložny je nastaven tak, aby umožňoval soustavné řízení rizik podstupovaných družstevní záložnou.
(2) Proces identifikace rizik je zajištěn u všech činností a na všech organizačních úrovních družstevní záložny a musí umožňovat odhalování nových, dosud neidentifikovaných rizik.
(3) Proces řízení rizik zohledňuje vnitřní a vnější faktory, měřitelné a neměřitelné aspekty rizik a reálné možnosti jejich řízení.
§ 32
Strategie řízení rizik
(1) Družstevní záložna má rozsahu své činnosti odpovídající strategii řízení rizik včetně řízení rizika likvidity, která obsahuje zásady, jež družstevní záložna uplatňuje při jejich řízení. Družstevní záložna vypracuje konkrétní postupy pro naplňování této strategie.
(2) Družstevní záložna zajistí, aby strategie řízení rizik a postupy a limity týkající se řízení rizik byly ve vhodné časové periodě vyhodnocovány a případně upravovány.
(3) Se strategií řízení rizik musí být seznámeni všichni zaměstnanci družstevní záložny, jejichž činnost má vliv na řízení rizik, a kteří musí tyto činnosti vykonávat v souladu s přijatou strategií a z ní vyplývajícími postupy a limity.
(4) Strategie řízení rizik stanoví zejména
a) přijatelnou míru úvěrových a tržních rizik,
b) metody pro řízení úvěrových a tržních rizik,
c) soustavu limitů, kterou družstevní záložna bude používat pro omezení úvěrových a tržních rizik,
d) metody pro měření a sledování rizika likvidity,
e) metody a postupy pro omezení rizika likvidity,
f) zásady pro sestavení a úpravy plánu řízení likvidity za stavu likvidního rizika,
g) vymezení operačního rizika družstevní záložny,
h) zásady pro řízení operačního rizika,
i) zásady pro vymezení povolených produktů a smluvních protistran.
§ 33
Nové produkty
(1) Družstevní záložna identifikuje rizika spjatá s novými produkty a aktivitami.
(2) Družstevní záložna zajistí, aby předtím, než se s novými produkty začne obchodovat, byly tyto produkty prověřeny přiměřenými schvalovacími a kontrolními postupy v zájmu rozlišení jejich rizikovosti a zařazení do procesu řízení rizik.
(3) Družstevní záložna stanoví přiměřené postupy pro zavedení nových produktů, včetně definice (vymezení), kdy se jedná o nový produkt.
(4) Družstevní záložna stanoví náležitosti, které obsahuje návrh nového produktu.
(5) V družstevní záložně jsou jednoznačně stanoveny pravomoci a odpovědnosti při schvalování nových produktů. Nové produkty schvaluje představenstvo.
(6) Družstevní záložna zajistí, aby bylo zakázáno uzavírat transakce s neschválenými produkty.
Hlava VI
SLEDOVÁNÍ A VYHODNOCOVÁNÍ FUNKČNOSTI A EFEKTIVNOTI VNITŘNÍHO ŘÍDICÍHO A KONTROLNÍHO SYSTÉMU A NÁPRAVA NEDOSTATKŮ
§ 34
(1) Sledování a vyhodnocování funkčnosti a efektivnosti vnitřního řídicího a kontrolního systému je v družstevní záložně prováděno průběžně na všech řídicích a organizačních úrovních.
(2) Nedostatky vnitřního řídicího a kontrolního systému odhalené po řídicí linii, v rámci vnitřního auditu, na základě jiné kontroly či jiným způsobem, musí být včas oznámeny příslušné řídicí úrovni družstevní záložny a řešeny bez zbytečného odkladu. Závažné nedostatky vnitřního řídicího a kontrolního systému musí být oznámeny představenstvu a kontrolní komisi.
(3) Systém odhalování nedostatků vnitřního řídicího a kontrolního systému je nastaven tak, aby umožňoval jejich nápravu ve vhodné časové periodě. Účinnost přijatých nápravných opatření musí být následně ověřována.
ČÁST ŠESTÁ
PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
§ 35
(1) Družstevní záložna spočítá svoji kapitálovou přiměřenost a své čisté angažovanosti ke dni účinnosti tohoto opatření.
Věstník ČNB částka 9/2006 ze dne 12. července 2006 22
(2) Družstevní záložna, jejíž kapitálová přiměřenost nedosahuje ke dni účinnosti tohoto opatření výše podle § 14 odst. 2
a) doručí České národní bance do 10 dnů ode dne účinnosti tohoto opatření hlášení ve formě plnění informační povinnosti o kapitálové přiměřenosti podle vzoru v příloze č. 2 tohoto opatření podle stavu ke dni účinnosti tohoto opatření,
b) zajistí, že nedojde ke snížení její kapitálové přiměřenosti pod její výši vykázanou ke dni účinnosti tohoto opatření, a
c) zajistí, že její kapitálová přiměřenost dosáhne výše podle § 14 odst. 2 nejpozději do 31. prosince 2006.
(3) Družstevní záložna, jejíž čistá angažovanosti přesahuje ke dni účinnosti tohoto opatření alespoň jeden z limitů podle § 18 odst. 1 až 3,
a) doručí České národní bance do 10 dnů ode dne účinnosti tohoto opatření hlášení ve formě plnění informační povinnosti o angažovanosti podle vzoru v příloze č. 2 tohoto opatření podle stavu ke dni účinnosti tohoto opatření,
b) nebude činit kroky, které by dále zvyšovaly míru překročení limitů čisté angažovanosti vykázanou ke dni účinnosti tohoto opatření,
c) předloží České národní bance do 1 měsíce ode dne účinnosti tohoto opatření závazný plán, ve kterém popíše a odůvodní časový a věcný postup směřující k odstranění vykázaných překročení limitů čisté angažovanosti. Pokud k tomuto plánu vyjádří Česká národní banka do 1 měsíce od jeho předložení připomínky, družstevní záložna plán ve smyslu těchto připomínek přepracuje. Jakoukoliv změnu plánu družstevní záložna oznámí České národní bance s tím, že ustanovení předchozí věty platí obdobně;
d) zajistí, aby překročení limitů čisté angažovanosti bylo odstraněno nejpozději do 30. června 2008.
(4) Družstevní záložna zajisti plnění pravidel podle části páté tohoto opatření nejpozději k 31. prosinci 2006.
§ 36
Účinnost
Toto opatření nabývá účinnosti ke dni 1. srpna 2006.
Guvernér
doc. Ing. Zdeněk Tůma, CSc. v. r.
Sekce bankovní regulace a dohledu: Odpovědný zaměstnanec:
J. Svobodová, tel. 224 412 383
J. Jílek, tel. 224 413 017
D. Zeman, tel. 224 413 895
V. Mazánková, tel. 224 412 821
Příl.1
Tabulka č. 1 Rizikové váhy aktiv


------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------
Riziková Druh rozvahového aktiva
váha
------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------
0    1. pokladní hodnoty,
     2. pohledávky za centrálními vládami států zóny A, popřípadě přímo za těmito 
      státy, včetně     pohledávek, které jsou těmito vládami, popřípadě státy zaručeny,
     3. pohledávky za Evropskými společenstvími,
     4. pohledávky za centrálními bankami států zóny A,
     5. pohledávky za centrálními vládami států zóny B denominované a splácené v národní měně
      daného státu, pokud nedošlo k restruktualizaci dluhu daného státu,
     6. pohledávky za centrálními bankami států zóny B denominované a splácené v národní měně
      daného státu, pokud nedošlo k restruktualizaci dluhu daného státu,
     7. reálné hodnoty derivátů,
     8. aktiva, která jsou odečitatelnou položkou kapitálu družstevní záložny,
     9. pohledávky zajištěné zástavním právem k vkladu podle § 8 odst. 1 písm. b),
    10. pohledávky za orgány územních celků států zóny A a za orgány územní samosprávy států
      zóny A, pokud těmto orgánům přiznává rizikovou váhu 0 příslušný zahraniční orgán
      bankovního dohledu a tuto skutečnost oznámil Evropské komisi,  
------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------
0,20   1. pohledávky za úvěrovými institucemi se sídlem ve státech zóny A kromě pohledávek,
      kterým přísluší riziková váha 1,00,
     2. pohledávky za úvěrovými institucemi se sídlem ve státech zóny B s původní splatností
     nejvýše jeden rok kromě pohledávek, kterým přísluší riziková váha 1,00,
     3. pohledávky za mezinárodními finančními institucemi,
     4. pohledávky za orgány územních celků států zóny A, kterým nepřísluší riziková váha 0,
     5. pohledávky za orgány územní samosprávy států zóny A, kterým nepřísluší riziková váha 0
     6. pohledávky za obchodníky s cennými papíry se sídlem ve státech zóny A, kteří nejsou
     úvěrovou institucí, kromě pohledávek, kterým přísluší riziková váha 1,00,
     7. pohledávky za uznanými clearingovými centry a burzami se sídlem ve státech zóny A,
     8. finanční nástroje v procesu inkasa, 
------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------
0,50    pohledávky zajištěné zástavním právem k nemovitostem podle § 8 odst. 1 písm. e)
------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------
1,00   Všechna ostatní aktiva, která nejsou uvedena výše, zejména
       1. pohledávky za úvěrovými institucemi se sídlem ve státech zóny A a obchodníky s cennými
       papíry se sídlem ve státech zóny A, u kterých byl prohlášen konkurz nebo byla odebrána
       licence nebo bylo povoleno vyrovnání nebo jsou v likvidaci nebo u kterých byla zavedena
       nucená správa,
       2. pohledávky za právnickými osobami kromě úvěrových institucí se sídlem ve státech zóny
       A a obchodníků s cennými papíry se sídlem ve státech zóny A a pohledávky za fyzickými
       osobami,
       3. pohledávky za centrálními vládami států zóny B, kterým nepřísluší riziková váha 0,
       4. pohledávky za centrálními bankami států zóny B, kterým nepřísluší riziková váha 0,
       5. pohledávky za orgány územních celků států zóny B a za orgány územní samosprávy států
       zóny B,
       6. pohledávky za úvěrovými institucemi se sídlem ve státech zóny B s původní splatností
       nejvýše jeden rok, u kterých byla zavedena nucená správa, prohlášen konkurz nebo
       povoleno vyrovnání nebo jsou v likvidaci,
       7. pohledávky za úvěrovými institucemi se sídlem ve státech zóny B s původní splatností
       delší než jeden rok,
       8. pohledávky za právnickými osobami – finančními institucemi, kterým nepřísluší riziková
       váha 0,2,
       9. hmotný majetek.
------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------
Tabulka č. 2 Konverzní faktory podrozvahových aktiv

------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------
Konverzní Vybrané podrozvahové aktivum 
faktor
------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------
0     poskytnuté odvolatelné úvěrové přísliby včetně příslibů k uložení vkladu, s původní splatností do
      jednoho roku včetně, odvolatelné bezpodmínečně, kdykoliv a bez výpovědní lhůty,
0,50    1. poskytnuté úvěrové přísliby včetně příslibů k uložení vkladu, kterým nepřísluší
       konverzní faktor 0,
      2. poskytnuté neplatební záruky,
      3. poskytnuté záruky z otevření a potvrzení neodvolatelných dokumentárních akreditivů,
      4. poskytnuté přísliby záruk,

1,00    1. poskytnuté platební záruky, nástroje, které představují poskytnuté platební záruky, a
       pevné termínové operace s úvěrovými nástroji, které jsou podle účetních postupů
       považovány za poskytnuté záruky,
      2. poskytnuté záruky z prodaných směnek,
      3. poskytnutá směnečná rukojemství,
      4. poskytnutá přijetí směnek,
      5. pohledávky z vkladů a úvěrů z pevných termínových operací a delta ekvivalenty
       pohledávek z vkladů a úvěrů opcí, pohledávky na dluhopisy a směnky z pevných
       termínových operací a delta ekvivalenty pohledávek na dluhopisy a směnky z opcí.
      6. ostatní výše neuvedené budoucí možné závazky k plnění evidované v rámci podrozvahy
       jako poskytnuté přísliby a záruky.
------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------
Tabulka č. 3 Konverzní faktory derivátů
-----------------------------------------------------------------------------
Původní doba splatnosti    Úrokové kontrakty    Měnové kontrakty
-----------------------------------------------------------------------------
Jeden rok nebo méně         0,5 %          2 %
-----------------------------------------------------------------------------
Více než rok, ale ne 
více než dva roky          1 %           5%
-----------------------------------------------------------------------------
Za každý další rok         1 %           3 %
-----------------------------------------------------------------------------
Příl.2
Vzor formuláře pro plnění informační povinnosti
Obchodní firma družstevní záložny:
IČ:
Informační povinnost ve stavu k:
Vyplnil (jméno a podpis):
Schválil (jméno a podpis):
Informační povinnost o kapitálové přiměřenosti (Tabulka č. 1 až č. 7)
Tabulka č. 1 Kapitál družstevní záložny (§ 8 zákona)

------------------------------------------------------------------------------- ------------------------
                                Č.ř.   Účetní hodnota Upravená
                                             hodnota
------------------------------------------------------------------------------- ------------------------
         a                        b       1      2
------------------------------------------------------------------------------- ------------------------
A. Základní přičitatelné položky celkem v tis. Kč (součet    1
  položek podle § 8 odst. 2 zákona zahrnutý v rozsahu podle
  § 8 s výjimkou podřízeného dluhu, uhrazovací
  povinnosti, neuhrazené ztráty minulých let, ztráty běžného
  účetního období a nehmotného majetku družstevní záložny
  v tom: splacený základní kapitál               2
     rizikový fond a rezervní fond             3
     ostatní rezervní fondy tvořené ze zisku po zdanění  4
     s výjimkou účelových
     nerozdělený zisk minulých let             5
------------------------------------------------------------------------------- ------------------------
B. Odečitatelné položky celkem v tis. Kč (součet ř. 7 až 9)   6
  neuhrazená ztráta z předchozích let             7
  ztráta běžného účetního období                8
  nehmotný majetek družstevní záložny             9
------------------------------------------------------------------------------- ------------------------
C. Další přičitatelné položky celkem v tis. Kč         10
  (součet ř. 11 a 12) 
  podřízený dluh                       11
  uhrazovací povinnost členů                 12
D. Kapitál celkem (ř.1 - ř.6 + ř. 10)             13      x
------------------------------------------------------------------------------- ------------------------
V ř. 10 se ve sl. 2 uvede součet položek uhrazovací povinnosti a podřízeného
dluhu v rozsahu, v jakém je lze zahrnout do kapitálu podle § 8 zákona v ř.
11 se ve sl. 2 uvede upravená hodnota podle § 8 odst. 6 zákona a v ř. 12 se
ve sl. 1 a 2 uvede výše uhrazovací povinnosti podle § 4a odst. 2 zákona. V
ostatních řádcích je účetní a upravená hodnota shodná

Tabulka č. 2 Rozvahová rizikově vážená aktiva investičního portfolia 

------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------
Členění rozvahových aktiv investičního portfolia podle rizikové     Č.ř. Účetní čistá    Rizikově vážená 
váhy podle tabulky č.     1                           hodnota v tis. Kč aktiva podle § 7
v příloze č. 1                                         odst. 2 a § 8 odst. 1
------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------
          a                           b     1        2
------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------
Aktiva inv. portfolia celkem v tis. Kč (součet ř. 2, 9,15 a 16)     1
v tom: aktiva s rizikovou vahou 0 celkem (součet ř. 3 až 8)       2
    pokladní hodnoty (pol. 1)                    3
    pohledávky za vládami (pol. 2, 5, 10)              4
    pohledávky za centrálními bankami (pol. 4, 6)          5
    reálné hodnoty derivátů (pol. 7)                 6
    aktiva, která jsou odečitatelnou položkou kapitálu (pol. 8)   7
    ostatní (pol. 3, 9)                       8
    aktiva s rizikovou vahou 0,20 celkem (součet ř. 10 až 14)    9
    pohledávky za úvěrovými institucemi (pol. 1, 2)         10
    pohledávky za obchodníky s CP kromě úvěrových institucí
    (pol. 6)                            11
    pohledávky za uznanými clearingovými centry a burzami
    (pol. 7)                            12
    finanční nástroje v procesu inkasa (pol. 8)           13
    ostatní (pol.3, 4, 5)                      14
    aktiva s rizikovou vahou 0,5                  15
    aktiva s rizikovou vahou 1,00 (součet ř. 18 až 20)       16
    pohledávky za úvěrovými institucemi a obchodníky s CP
    (pol. 1)                            17
    pohledávky za právnickými osobami kromě úvěrových
    institucí a obchodníků s CP a pohledávky za fyzickými
    osobami (pol. 2)                        18
    hmotný majetek (pol. 9)                     19
    ostatní (pol. 3, 4, 5 ,6, 7, 8)                 20
------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------
Výpočet sl. 2 - sl. 1 * příslušná riziková váha
Tab. č. 3 Podrozvahová rizikově vážená aktiva investičního portfolia
------------------------------------------------------------------------------- -------------------------
Členění podrozvahových aktiv investičního Č.ř. Účetní hodnota     Úvěrový       Rizikově    
portfolia podle konverzního faktoru podle   evidovaná       ekvivalent při   vážená     
tabulky č. 2 a 3 v příloze č. 1        v podrozvahových    zohlednění     podrozvahová  
                        aktivech bez      rezerv       aktiva     
                        zohlednění rezerv   
------------------------------------------------------------------------------- -------------------------
         a             b     1         2           3
------------------------------------------------------------------------------- -------------------------
Podrozvahová aktiva investičního portfolia 
podle § 7 odst. 5 a 6 celkem v tis. Kč   1

v tom podle § 7 odst. 5
s konverzním faktorem: 0          2
            0,5         3
            1,00         4

v tom podle § 7 odst. 6 s konverzním 
faktorem podle tabulky č. 3 v příloze č. 1 5
------------------------------------------------------------------------------- -------------------------

Výpočet sl. 2: sl. 1 * příslušný konverzní faktor - rezervy do výše součinu sl.
1 a příslušného konverzního faktoru

Výpočet sl. 3: součet součinů jednotlivých úvěrových ekvivalentů a rizikové váhy
podle přílohy č. 1 a § 7 odst. 7 opatření.


Tab. č. 4 Kapitálový požadavek k úvěrovému riziku investičního portfolia

--------------------------------------------------------------
                    Č.ř.    tis. Kč
--------------------------------------------------------------
         a           b      1
--------------------------------------------------------------
Rozvahová rizikově vážená aktiva 
investičního portfolia celkem 
(tab.č. 2, ř. 1, sl. 2)        1
--------------------------------------------------------------
Podrozvahová rizikově vážená aktiva 
invest. portfolia celkem (tab.č. 3, 
ř. 1, sl. 3)              2
--------------------------------------------------------------
Kapitálový požadavek A podle 
§ 3 odst. 2 (0,08 * (ř. 1 sl. 1 + 
ř. 2 sl. 1))              3
--------------------------------------------------------------

Tab. č. 5 Kapitálový požadavek k úvěrovému riziku obchodního portfolia

--------------------------------------------------------------
                        Č.ř.  tis. Kč
--------------------------------------------------------------
         a               b     1
--------------------------------------------------------------
Rozvahová a podrozvahová rizikově vážená 
aktiva obchodního portfolia celkem       1
--------------------------------------------------------------
Kapitálový požadavek k úvěrovému riziku 
obchodního portfolia (0,08 * ř. 1 sl. 1)    2
--------------------------------------------------------------


Tab. č. 6 Kapitálový požadavek k měnovému riziku

----------------------------------------------------------------------
                           Č.ř. tis. Kč
----------------------------------------------------------------------
         a                   b    1
----------------------------------------------------------------------
Součet všech dlouhých čistých pozic v cizích měnách  1 
----------------------------------------------------------------------
Součet všech krátkých čistých pozic v cizích měnách  2
----------------------------------------------------------------------
Součin 0,02 a hodnoty kapitálu družstevní záložny 
(0,02* tab. č. 1 ř. 13 sl. 2)             3
----------------------------------------------------------------------
Kapitálový požadavek k měnovému riziku (když vyšší 
z hodnot ř. 1 a 2 je vyšší než ř.
3 , potom 0,08* vyšší z hodnot ř. 1 a 2)        4

----------------------------------------------------------------------
Tab. č. 7 Kapitálová přiměřenost a kapitálové požadavky

----------------------------------------------------------------------
                            Č.ř.
----------------------------------------------------------------------
             a              b    1
----------------------------------------------------------------------
Kapitálový požadavek celkem v tis. Kč (ř. 2 + ř. 3)  1
----------------------------------------------------------------------
kapitálový požadavek A podle § 3 odst. 2 
(tab. č. 4, ř. 3)                   2
----------------------------------------------------------------------
kapitálový požadavek B podle§ 3 odst. 3 (tab. 
č. 5, ř. 2 + tab. č. 6, ř. 4)             3
----------------------------------------------------------------------
Kapitál družstevní záložny v tis. Kč (tab. č. 
1, ř. 13, sl. 2)                    4
----------------------------------------------------------------------
Kapitálová přiměřenost podle § 14 odst. 1 v % 
(8*(ř. 4/ř. 1))
----------------------------------------------------------------------


Informační povinnost o angažovanosti (tabulka č. 8 a č.9)


Tab. č. 8 Úhrn čistých angažovaností družstevní záložny (§ 18 odst. 3 zákona)

------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------
Jméno nebo       Č.ř. Specifikace Celková čistá Celková čistá Celková    Hrubá      Vytvořené  
obchodní firma        osoby nebo angažovanost angažovanost/ hrubá     angažovanost  opravné   
osoby nebo          ekonomicky (tis. Kč)   kapitál    angažovanost více než 30   položky a  
ekonomicky spjaté      spjaté          družstevní  (tis. Kč)   dnů po     rezervy   
skupiny osob,        skupiny          záložny           splatnosti   (tis. Kč)  
jejichž           osob 1)          ( %)            (tis. Kč)      
angažovanost vůči            
družstevní záložně            
je zahrnuta pro             
účely sledování
limitu úhrnu
angažovaností
podle § 18 odst. 3
------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------
  a          b  1       2        3      4       5       6
------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------
            1
            2
            ...
            n
------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------
Celkem
(suma ř. 1 až n)    X
------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------
1) B - banka, 
  D - družstevní záložna, 
  K – osoba podle § 18 odst. 2 opatření, 
  V - osoba nepodléhající limitu, 
  O - ostatní osoby


Tab. č. 9 Přehled 10 nejvyšších hrubých angažovaností vůči jednotlivým osobám nebo
ekonomicky spjatým skupinám osob
------------------------------------------------------------------------------- ----------------------
Jméno nebo obchodní firma osoby     Č. ř. Specifikace osoby   Celková hrubá   Vytvořené opravné    
nebo ekonomicky spjaté skupiny    nebo ekonomicky    angažovanost    položky         
osob                 spjaté skupiny osob1) (v tis. Kč)    a rezervy         
                                        (v tis. Kč)      
------------------------------------------------------------------------------- ----------------------
       a           b       1        2        3
------------------------------------------------------------------------------- ----------------------
                 1
                 2
                 3
                 4
                 5
                 6
                 7
                 8
                 9
                 10
------------------------------------------------------------------------------- ----------------------
1) B - banka, 
  D - družstevní záložna, 
  K – osoba podle § 18 odst. 2 opatření, 
  V - osoba nepodléhající limitu, 
  O - ostatní osoby
Příl.3
Řízení úvěrového rizika
I) Systém pro provádění obchodů
(1) Družstevní záložna vypracuje systém pro provádění obchodů tak, aby byly omezeny ty subjektivní aspekty rozhodovacího procesu, které nepřispívají kvalitě tohoto procesu.
(2) Družstevní záložna zajistí, aby obchody s osobami se zvláštním vztahem k družstevní záložně (§ 8a odst. 3 zákona) byly uzavírány na základě podmínek obvyklých na daném trhu.
(3) Družstevní záložna zajistí, aby měla k dispozici informace, které jí umožní zhodnotit bonitu smluvní protistrany.
(4) Družstevní záložna zajistí, aby byl každý obchod posouzen s ohledem na jeho výši a složitost.
(5) V rámci systému pro provádění obchodů musí být v závislosti na druhu produktu a typu smluvního partnera posouzeny zejména následující aspekty
a) bonita smluvní protistrany,
b) účel provedení obchodu,
c) zdroje splácení,
d) kvalita a dostatečnost zajištění,
e) situace v ekonomickém odvětví smluvní protistrany,
f) navrhované podmínky pro provedení obchodu.
(6) Družstevní záložna při řízení úvěrového rizika používá techniky a nástroje omezující toto riziko (např. zajištění) s tím, že použití těchto technik a nástrojů nemůže nahradit vyhodnocení bonity smluvní protistrany.
II) Systém měření a sledování úvěrového rizika
(1) Družstevní záložna má takový systém měření a sledování úvěrového rizika, který je přiměřený rozsahu a složitosti aktivit družstevní záložny a který podchytí všechny významné zdroje úvěrového rizika tak, aby poskytl nezkreslený obraz o míře podstupovaného úvěrového rizika.
(2) Systém měření a sledování úvěrového rizika musí zejména:
a) zaznamenat všechny obchody tak, aby byly podchyceny veškeré expozice družstevní záložny vůči úvěrovému riziku,
b) vyhodnotit všechny významné zdroje úvěrového rizika,
c) stanovit způsob sledování expozic družstevní záložny vůči ekonomicky spjatým skupinám,
d) porovnávat velikost úvěrového rizika se schválenými limity ve vhodné časové periodě s ohledem na povahu a rozsah (míru) podstupovaného rizika.
(3) Systém měření a sledování úvěrových rizik vyplývajících z uzavřených obchodů dále musí zajistit zejména
a) sledování finanční a ekonomické situace smluvní protistrany s ohledem na typ obchodů uzavřených s touto smluvní protistranou,
b) sledování plnění podmínek smlouvy smluvní protistranou,
c) sledování ocenění hodnoty zajištění,
d) sledování aktuálních problémů, jež vyžadují okamžitá nápravná opatření, e) sledování přiměřenosti výše opravných položek a rezerv.
(4) Družstevní záložna dále zabezpečí, že
a) zaměstnanci odpovědní za řízení úvěrového rizika a příslušní členové představenstva a vrcholového vedení družstevní záložny rozumějí předpokladům, ze kterých systém měření a sledování úvěrového rizika vychází,
b) předpoklady, ze kterých systém vychází, jsou zdokumentovány.
III) Limity
(
1) Družstevní záložna vytvoří a dodržuje soustavu limitů pro řízení úvěrového rizika zajišťující, aby nebyla překročena míra úvěrového rizika stanovená představenstvem nebo regulatorním orgánem. Za tímto účelem družstevní záložna zejména
a) zajistí, aby nebyla překročena celková družstevní záložnou akceptovaná míra úvěrového rizika,
b) zajistí, aby soustava limitů byla v souladu s postupy používanými pro měření a sledování úvěrového rizika a brala v úvahu ostatní rizika, kterým je družstevní záložna vystavena (tržní, likvidity atd.),
c) zajistí přiměřenost soustavy limitů vzhledem ke své velikosti a způsobu řízení, komplexnosti a kapitálové přiměřenosti. V závislosti na těchto faktorech stanoví dílčí limity, např. pro jednotlivé smluvní protistrany či pro jednotlivé činnosti;
d) při stanovování limitů zohlední pozice vyplývající z celkové struktury aktiv a závazků, jak rozvahových, tak i podrozvahových.
(2) Družstevní záložna dále
a) zajistí, aby byly stanovené limity ve vhodné časové periodě přehodnocovány tak, aby byly v souladu s celkovou strategií družstevní záložny,
b) zajistí, aby soustava limitů podléhala schválení a pravidelnému přehodnocování představenstvem,
c) u každého limitu stanoví přiměřené postupy při jeho překročení, včetně informačních toků.
IV) Provádění analýz úvěrového portfolia
(1) Družstevní záložna provádí analýzy úvěrového portfolia a výsledky těchto analýz bere do úvahy při stanovování a ověřování objektivity postupů a limitů pro řízení úvěrového rizika.
(2) Družstevní záložna přizpůsobí postupy upravující provádění analýz úvěrového portfolia podle odstavce 1 rozsahu a složitosti svých úvěrových aktivit.
(3) Družstevní záložna zajistí ve vhodné časové periodě
a) provádění analýz úvěrového portfolia,
b) prověřování platnosti předpokladů, z nichž se při zpracování analýz vycházelo,
c) předkládání výsledků analýz úvěrového portfolia představenstvu, členům vrcholového vedení družstevní záložny a dalším příslušným řídícím osobám odpovědným za řízení rizik.
Příl.4
Řízení tržních rizik
I) Měření a sledování tržních rizik
(1) Družstevní záložna má takový systém měření a sledování tržních rizik, který odpovídá rozsahu a složitosti aktivit družstevní záložny a který podchytí všechny významné zdroje tržních rizik tak, aby poskytl nezkreslený obraz o míře podstupovaných rizik.
(2) Systém měření a sledování tržních rizik musí zejména
a) zaznamenat všechny transakce tak, aby byly podchyceny veškeré expozice vůči tržním rizikům,
b) správně tyto transakce ocenit. Pro tyto účely je nezbytné používat ocenění prováděné nezávisle na obchodních činnostech. Družstevní záložna má stanoveny postupy pro oceňování;
c) podchytit všechny významné zdroje tržních rizik ze všech aktivit družstevní záložny a vyhodnotit jejich vliv způsobem konzistentním s rozsahem a složitostí aktivit družstevní záložny,
d) porovnávat velikost tržního rizika se schválenými limity ve vhodné časové periodě s ohledem na povahu a rozsah (míru) podstupovaného rizika.
(3) Družstevní záložna dále zabezpečí, že
a) zaměstnanci odpovědní za řízení tržních rizik a příslušní členové představenstva a vrcholového vedení družstevní záložny rozumějí předpokladům, ze kterých systém měření a sledování tržních rizik vychází,
b) předpoklady, ze kterých systém vychází, jsou zdokumentovány.
II) Limity
(1) Družstevní záložna vytvoří a dodržuje limity pro řízení tržního rizika zajišťující, aby nebyla překročena míra tržního rizika stanovená představenstvem nebo regulatorním orgánem. Družstevní záložna zajistí přiměřenost soustavy limitů vzhledem ke své velikosti a způsobu řízení, složitosti činností a kapitálové přiměřenosti.
(2) Družstevní záložna dále
a) zajistí, aby byly ve vhodné časové periodě a při významných změnách podmínek na trhu přehodnocovány,
b) zajistí, aby soustava limitů podléhala schválení a pravidelnému přehodnocování představenstvem,
c) u každého limitu stanoví přiměřené postupy při jeho překročení, včetně informačních toků.
III) Stresové testování
Družstevní záložna provádí stresové testování pro posouzení dopadů extrémně nepříznivých tržních podmínek na družstevní záložnu. Družstevní záložna bere tyto výsledky do úvahy při stanovování postupů a limitů pro tržní rizika tak, aby ztráty, které utrpí v důsledku negativních prudkých změn v tržních podmínkách, nezpůsobily její platební neschopnost či nesnížily její kapitálovou přiměřenost pod minimální hranici stanovenou regulatorním orgánem.
Příl.5
Řízení operačního rizika včetně požadavků na informační systémy
I) Systém řízení operačního rizika
(1) Družstevní záložna vytvoří a udržuje systém řízení operačního rizika, který odpovídá povaze, rozsahu a složitosti činností družstevní záložny. Tento musí minimálně obsahovat
a) vymezení operačního rizika,
b) cíle a zásady řízení operačního rizika,
c) postupy pro řízení operačního rizika,
d) pravomoci, odpovědnosti a informační toky při řízení operačního rizika na všech řídicích úrovních,
e) informace o významných událostech a ztrátách vzniklých v důsledku operačního rizika,
f) akceptovanou toleranci družstevní záložny k operačnímu riziku.
(2) Družstevní záložna ve vhodné časově periodě vyhodnocuje a případně upravuje systém pro řízení operačního rizika.
II) Identifikace, vyhodnocování a sledování operačního rizika
(1) Družstevní záložna identifikuje zdroje operačního rizika.
(2) Družstevní záložna pravidelně vyhodnocuje a sleduje možné dopady a potenciální ztráty vyplývající z událostí operačního rizika.
(3) Sledování a vyhodnocování operačního rizika družstevní záložna začlení do běžného zpracování operací.
(4) Družstevní záložna zabezpečí pravidelné informování příslušných zaměstnanců o podstupovaném operačním riziku souvisejícím s jejich činností.
III) Omezování operačního rizika
(1) Družstevní záložna upravuje svoji expozici vůči operačnímu riziku uplatňováním vhodných postupů omezování výskytu či negativních dopadů výskytu událostí operačního rizika.
(2) Družstevní záložna posoudí jak rizika ovlivnitelná, tak rizika stojící mimo její přímý vliv, a rozhodne, zda rizika přijme, omezí jejich případné dopady, či zda omezí nebo zcela ukončí příslušnou aktivitu. Družstevní záložna pro omezování operačního rizika zavede například postupy pro
a) řízení přístupů zaměstnanců, klientů a dalších oprávněných osob k hmotnému a nehmotnému majetku družstevní záložny,
b) řešení odezvy na případný výskyt bezpečnostních incidentů,
c) řešení operačních rizik při zajišťování dodávek zboží a služeb a při outsourcingu, je-li družstevní záložnou uplatňován či zvažován.
IV) Kontinuita provozu a pohotovostní plánování
(1) Pro případy neplánovaného přerušení nebo omezení svých činností, havárie informačních systémů, selhání pro družstevní záložnu významných třetích osob a selhání vnější infrastruktury zabezpečí družstevní záložna přiměřené postupy, které vedou k obnovitelnosti činností a informačních systémů významných z hlediska fungování družstevní záložny.
(2) Družstevní záložna přijme pohotovostní plány pro obnovení své činnosti pro případy uvedené v odstavci 1. Pro řešení obnovy činností družstevní záložny a informačních systémů musí být v plánech stanovena minimálně tato opatření:
a) činnost následující bezprostředně po vzniku krizové situace zaměřená na minimalizaci škod,
b) činnost následující po vzniku krizové situace zaměřená na likvidaci následků krizové situace,
c) způsob zálohování,
d) způsob zajištění nouzového provozu družstevní záložny a informačních systémů s vyjmenováním minimálních funkcí, které musí být zachovány,
e) způsob zajišťování servisní činnosti informačních systémů, způsob obnovy činnosti družstevní záložny a informačních systémů.
(3) Pohotovostní plány musí být ve vhodné časové periodě testovány a aktualizovány.
(4) Družstevní záložna zabezpečí, aby příslušní zaměstnanci byli s pohotovostními plány seznámeni a postupovali podle nich.
V) Řízení informačních systémů
(1) Družstevní záložna přijme strategii rozvoje informačních systémů, která odpovídá povaze, rozsahu a složitosti činností a informačních systémů družstevní záložny, a postupy pro naplňování této strategie.
(2) Družstevní záložna přijme přiměřenou bezpečnostní politiku informačních systémů, která odpovídá povaze, rozsahu a složitosti činností a informačních systémů družstevní záložny.
(
3) Bezpečnostní politika informačních systémů obsahuje:
a) hlavní cíle bezpečnosti informačních systémů,
b) hlavní zásady a postupy pro zajištění důvěrnosti, integrity a dostupnosti informací,
c) odpovědnosti za ochranu aktiv a plnění bezpečnostní politiky informačních systémů.
(4) Družstevní záložna zabezpečí, aby strategie rozvoje a bezpečnostní politika informačních systémů byly ve vhodné časové periodě vyhodnocovány a případně upravovány.
(5) Družstevní záložna zabezpečí dodržování bezpečnostní politiky v jednotlivých informačních systémech.
(6) Družstevní záložna uzavře písemnou formou smluvní vztahy s poskytovateli služeb a produktů pro informační systémy.
VI) Analýza rizik informačních systémů
(1) Družstevní záložna musí provést analýzu rizik spjatých s informačními systémy. V ní definuje aktiva informačních systémů, hrozby, které na ně působí, zranitelná místa informačních systémů, pravděpodobnost realizace hrozeb a odhad jejich následků a protiopatření.
(2) Družstevní záložna ve vhodné časové periodě provádí aktualizaci analýzy rizik.
VII) Bezpečnost přístupu k informacím v informačních systémech
Družstevní záložna zabezpečí
a) přidělení přístupových práv uživatelům v informačních systémech,
b) jednoznačnou autentizaci uživatele, která musí předcházet aktivitám uživatele v informačních systémech,
c) přístup k informacím v informačních systémech pouze uživateli, který byl pro tento přístup autorizován,
d) ochranu důvěrnosti a integrity autentizační informace,
e) zaznamenávání událostí, které ohrozily nebo narušily bezpečnost informačních systémů, do bezpečnostních auditních záznamů, ochranu těchto záznamů před neautorizovaným přístupem, zejména modifikací nebo zničením, a jejich archivaci,
f) vyhodnocování bezpečnostních auditních záznamů zaměstnancem, který nemá možnost modifikovat v informačních systémech informace související s činností, o které je bezpečnostní auditní záznam pořízen.
VIII) Bezpečnost komunikačních sítí
(1) Připojení sítě, která je pod kontrolou družstevní záložny, k vnější komunikační síti, která není pod kontrolou družstevní záložny, musí být zabezpečeno tak, aby byla minimalizována možnost průniku do informačních systémů.
(2) Družstevní záložna zabezpečí, aby při přenosu důvěrných informací vnější komunikační sítí byla zajištěna
a) adekvátní důvěrnost a integrita informací,
b) spolehlivá identifikace a autentizace komunikujících stran, včetně ochrany identifikačních a autentizačních informací.
IX) Fyzická bezpečnost informačních systémů
Družstevní záložna zavede a udržuje opatření pro fyzickou ochranu aktiv informačních systémů.
X) Provozovaní informačních systémů
(1) Při provozování informačních systémů musí být ve vhodné časové periodě prověřována a vyhodnocována jejich bezpečnost.
(2) Změnu v informačních systémech je možno provést až po vyhodnocení vlivu této změny na bezpečnost informačních systémů.
(3) Servisní činnost v provozovaných informačních systémech se musí organizovat tak, aby bylo minimalizováno ohrožení jejich bezpečnosti.
(4) Družstevní záložna zabezpečí zálohování informací a programového vybavení informačních systémů významných pro její fungování. Zálohované informace a programové vybavení musí být uloženy tak, aby byly zabezpečeny proti poškození, zničení a krádeži.
XI) Nově zaváděné informační systémy
V nově zaváděných informačních systémech může být používáno pouze otestované programové vybavení, u kterého výsledky testů prokázaly, že bezpečnostní funkce jsou v souladu s bezpečnostní politikou informačních systémů. Výsledky testů musí být dokumentovány.
Příl.6
Řízení rizika likvidity
I) Měření a sledování čistých peněžních toků
(1) Pro účely řízení rizika likvidity musí mít družstevní záložna odpovídající postupy měření a sledování čistých peněžních toků a likvidní pozice tak, aby bylo možné určit kroky družstevní záložny potřebné k řízení rizika likvidity.
(2) Postupy měření a sledování čistých peněžních toků a likvidní pozice umožňují zejména
a) měření a porovnání přílivu a odlivu peněžních prostředků,
b) sledování čistých peněžních toků na denní bázi pro období nejméně 5 pracovních dní dopředu, sestavení kalendáře splatností a propočtu likvidní pozice.
II) Řízení rizika a limity
(1) Pro účely řízení rizika likvidity má družstevní záložna odpovídající postupy umožňující měření, sledování a kontrolu likvidity družstevní záložny.
(2) Při stanovování limitů družstevní záložna zohlední dopad možných nestandardních podmínek nebo mimořádných krizových okolností. Limity musí zohlednit velikost družstevní záložny, její finanční situaci, typ a složitost vykonávaných činností družstevní záložny.
III) Řízení finančních zdrojů
Družstevní záložna dostatečně stabilizuje své finanční zdroje. Za tímto účelem zejména prověřuje míru spolehlivosti jednotlivých finančních zdrojů.
IV) Scénář pro řízení rizika likvidity
(1) Pro účely řízení rizika likvidity družstevní záložna sestavuje scénář pro řízení tohoto rizika.
(2) Družstevní záložna stanoví předpoklady vývoje objemu a struktury aktiv, závazků, podrozvahových položek a dalších důležitých předpokladů pro scénář řízení rizika likvidity.
(3) Družstevní záložna zajistí pravidelné prověřování správnosti předpokladů scénáře řízení rizika likvidity s ohledem na měnící se podmínky uvnitř družstevní záložny nebo mimo družstevní záložnu. Změny předpokladů jsou podnětem pro úpravu scénáře.
V) Plán řízení likvidity za stavu likvidního rizika
(1) Pro účely řízení rizika likvidity za mimořádných krizových okolností má družstevní záložna plán pro řízení likvidity za stavu likvidního rizika.
(2) Plán pro řízení likvidity za stavu likvidního rizika obsahuje zejména
a) zajištění přesného a včasného toku informací v rámci družstevní záložny,
b) jasné vymezení pravomocí a zodpovědností v rámci družstevní záložny,
c) možné způsoby ovlivnění vývoje aktiv a závazků,
d) způsob komunikace s významnými věřiteli, obchodními partnery, členy družstevní záložny a veřejností při realizaci této strategie,
e) specifikaci záložních finančních zdrojů.
(3) Družstevní záložna zajistí ve vhodné časové periodě aktualizaci plánu pro řízení likvidity za stavu likvidního rizika s ohledem na měnící se podmínky uvnitř družstevní záložny nebo mimo družstevní záložnu.
Příl.7
Vnitřní audit
I) Základní ustanovení
(1) Vnitřnímu auditu podléhají veškeré činnosti družstevní záložny.
(2) Vnitřní audit může být v družstevní záložně též zajišťován vnitřními auditory jiných osob nebo externími dodavateli (outsourcing). Družstevní záložna zajistí, aby tyto činnosti byly prováděny pouze subjekty, jejichž předpoklady k výkonu vnitřního auditu odpovídají požadavkům tohoto opatření.
(3) Družstevní záložna zajistí, aby při výkonu vnitřního auditu byly vždy provedeny následující činnosti:
a) sestavení analýzy rizik,
b) sestavení plánů vnitřního auditu,
c) zpracování písemného souhrnného vyhodnocení funkčnosti a efektivnosti vnitřního řídicího a kontrolního systému,
d) zavedení a udržování funkčního a efektivního systému sledování nápravných opatření.
(4) Vnitřní audit musí být vykonáván nezávisle na veškerých výkonných činnostech družstevní záložny.
(5) Osoba pověřená výkonem vnitřního auditu je podřízena takovému organizačnímu stupni v družstevní záložně, který umožní plnění funkcí vnitřního auditu.
II) Statut vnitřního auditu
(1) Družstevní záložna vymezí statut vnitřního auditu, kterým upraví zejména
a) postavení osob vykonávajících vnitřní audit/vnitřních auditorů,
b) odpovědnosti a pravomoci vnitřních auditorů,
c) předmět vnitřního auditu,
d) charakter ujišťovacích a konzultačních služeb poskytovaných vnitřními auditory,
e) proces plánování vnitřního auditu,
f) způsob sdělování výsledků vnitřního auditu,
g) způsob vypořádání připomínek ohledně závěrů vnitřního auditu a řešení případných sporů,
h) způsob ukládání opatření k nápravě.
(2) Družstevní záložna dále vymezí odpovědnosti a pravomoci vnitřních auditorů jiných osob, které jsou členem téhož konsolidačního celku, při provádění vnitřního auditu v družstevní záložně a způsob jejich kooperace s vnitřními auditory družstevní záložny.
(3) Při provádění své činnosti musí mít vnitřní auditoři zajištěn přístup ke všem relevantním dokumentům družstevní záložny.
(4) Osoba pověřená výkonem vnitřního auditu má dále možnost zúčastnit se zasedání všech poradních a rozhodovacích orgánů družstevní záložny. V případech hodných zvláštního zřetele může být toto právo jednotlivě omezeno odůvodněným rozhodnutím představenstva družstevní záložny.
III) Plánování vnitřního auditu
(1) Tato regulace může být efektivní pouze za předpokladu, že kritéria a požadavky na regulované subjekty budou v nejvyšší možné míře sjednoceny. Plánování vnitřního auditu je založeno na analýze rizik, prováděné v rámci výkonu vnitřního auditu alespoň jednou ročně. Při přípravě plánu osoba pověřená výkonem vnitřního auditu vyžaduje a vyhodnocuje podněty kontrolní komise, představenstva a vrcholového vedení. Zároveň bere v úvahu činnost a požadavky vnitřního auditu jiných osob, které jsou členem téhož konsolidačního celku a externího auditora a zohledňuje požadavky regulatorních orgánů.
(2) Osoby pověřené výkonem vnitřního auditu své kapacity rozvrhují v závislosti na míře rizik spojených s jednotlivými činnostmi družstevní záložny.
(3) Analýza rizik musí přiměřeně zohlednit pravděpodobnost selhání vnitřního řídicího a kontrolního systému v činnostech družstevní záložny a velikost možné ztráty z tohoto selhání vyplývající. Výstup z provedené analýzy rizik předkládá osoba pověřená výkonem vnitřního auditu představenstvu a kontrolní komisi k projednání. Odlišné názory představenstva nebo kontrolní komise na výstup z analýzy rizik jsou zdokumentovány.
(4) Osoba pověřená výkonem vnitřního auditu sestavuje periodický a strategický plán činnosti. Plány činnosti vnitřního auditu jsou před schválením představenstvem projednány kontrolní komisí. Důvody případných změn plánů vnitřního auditu jsou zdokumentovány.
(5) Strategický plán je sestavován na období tří až pět let. Strategický plán zajišťuje, aby činnost vnitřního auditu byla efektivně rozvržena na příslušné období (tří až pět let), byla zohledněna strategická rozhodnutí volených orgánů družstevní záložny, rizikovost jednotlivých činností družstevní záložny a určena předpokládaná perioda jejich prověření. Strategický plán je v návaznosti na provedenou analýzu rizik aktualizován.
(6) Periodický plán je sestavován na období jednoho roku (případně na kratší časový úsek). Periodický plán určuje cíl, předmět a termín plánovaných auditů. Periodický plán dále rozvrhuje kapacitu vnitřních auditorů na plánované audity, mimořádné audity, vzdělávání a další činnosti vnitřního auditu.
IV) Výkon vnitřního auditu
(1) Osoba pověřená výkonem vnitřního auditu zajistí, aby výkon vnitřního auditu byl efektivně koordinován a prováděn ve spolupráci s vnitřními auditory jiných osob, které jsou členem téhož konsolidačního celku. Zároveň při koordinaci činnosti zohlední ověřování zadaná představenstvem nebo kontrolní komisí a/nebo ověření podle požadavku regulátora.
(2) Prověření vnitřním auditem podléhají zejména
a) účinnost vnitřního řídicího a kontrolního systému, včetně systému řízení rizik,
b) dodržování zásad obezřetného podnikání,
c) úplnost, průkaznost a správnost vedení účetnictví,
d) spolehlivost účetních, statistických a provozních informací,
e) spolehlivost informací předávaných kontrolní komisi, představenstvu a úvěrové komisi,
f) dodržování záměrů, plánů a strategie stanovených vedením družstevní záložny,
g) funkčnost a bezpečnost informačních systémů,
h) finanční řízení.
(3) Při výkonu konzultační činnosti musí být zajištěno, aby nebyla omezena schopnost vnitřních auditorů podávat nezávislé a objektivní ujištění o funkčnosti a efektivnosti vnitřního řídicího a kontrolního systému.
(4) Pokud se ve výjimečných případech podílí na poskytování ujištění o činnosti vnitřní auditor, který tuto činnost vykonával nebo na jejímž zavádění se podílel před méně než 12 měsíci, musí být tato skutečnost uvedena ve zprávě o provedeném auditu a zároveň musí být zajištěna maximální objektivita této zprávy.
(5) Auditorský spis je veden pro každou jednotlivou auditní akci. Auditorský spis musí být veden takovým způsobem, aby byl kompletně rekonstruovatelný postup při provedeném auditu. Auditorské spisy jsou prověřovány osobou pověřenou výkonem vnitřního auditu, případně jí zmocněným vnitřním auditorem.
(6) O provedeném vnitřním auditu je vypracovávána zpráva. Zpráva obsahuje zejména cíl, předmět, rozsah provedeného auditu a zjištění spolu s návrhem nápravných opatření. Zpráva dále obsahuje názor vnitřního auditora na míru rizik obsaženou v auditované činnosti včetně zbytkového rizika (tj. rizika spojeného s určitou činností družstevní záložny s ohledem na zavedené kontrolní mechanismy) a jeho přijatelnost. Zpráva je přístupna představenstvu, kontrolní komisi a věcně přímo příslušným řídícím osobám družstevní záložny.
(7) Nedílnou součástí činnosti vnitřního auditu je funkční a efektivní systém sledování nápravných opatření. Tento systém sleduje, zda jsou nápravná opatření efektivně zavedena. V případě, že osoba pověřená výkonem vnitřního auditu dojde k závěru, že je stupeň zbytkového rizika v důsledku nezavedení efektivních nápravných opatření pro družstevní záložnu nepřijatelný, projedná tuto skutečnost s představenstvem družstevní záložny. Jestliže není otázka zbytkového rizika vyřešena, předá tuto informaci kontrolní komisi družstevní záložny.
V) Informace vnitřního auditu
(1) Osoba pověřená výkonem vnitřního auditu pravidelně informuje o svých zjištěních, návrzích k jejich odstranění a jejich plnění představenstvo a kontrolní komisi.
(2) Osoba pověřená výkonem vnitřního auditu zpracovává pravidelně (nejméně však jednou ročně) zprávu o činnosti vnitřního auditu a předkládá ji představenstvu a kontrolní komisi k projednání.
(3) Osoba pověřená výkonem vnitřního auditu informuje představenstvo a kontrolní komisi o možných dopadech zapříčiněných omezenými zdroji vnitřního auditu.
(4) Osoba pověřená výkonem vnitřního auditu minimálně jednou ročně zpracovává písemné souhrnné vyhodnocení funkčnosti a efektivnosti vnitřního řídicího a kontrolního systému družstevní záložny. Toto hodnocení se týká zejména spolehlivosti a integrity finančních a provozních informací, funkčnosti a efektivnosti procesů, ochrany aktiv a dodržování zákonů, předpisů a smluv. Vnitřní audit dále ověřuje do jaké míry vedení družstevní záložny zavedlo adekvátní kritéria, prostřednictvím kterých lze určit, zda byly stanovené úkoly a cíle splněny. Toto vyhodnocení předkládá představenstvu a kontrolní komisi k projednání.
(5) Osoba pověřená výkonem vnitřního auditu poskytuje své výstupy orgánům družstevní záložny včas a tyto výstupy musí být aktuální, spolehlivé a ucelené.
VI) Zabezpečení a zvyšování kvality vnitřního auditu
Osoba pověřená výkonem vnitřního auditu vypracuje a pravidelně aktualizuje program pro zabezpečení a zvyšování kvality vnitřního auditu, který zahrne všechny aspekty vnitřního auditu a průběžně monitoruje jeho efektivnost.
VII) Spolupráce vnitřního auditu s externím auditorem
(1) Osoba pověřená výkonem vnitřního auditu konzultuje s externím auditorem otázky vnitřního řídicího a kontrolního systému družstevní záložny.
(2) Vnitřní audit pravidelně hodnotí kvalitu činnosti externího auditora, zejména pak
a) zda rozsah prací externího auditora odpovídá uzavřené smlouvě,
b) zda provedená práce externího auditora je adekvátní ve vztahu k závěrům přijatým externím auditorem,
c) zda není narušena nezávislost externího auditora,
d) zda činnost externího auditora přinesla družstevní záložně přidanou hodnotu.
1) Čl. 1 bod 19 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/12/ES, ve znění směrnice 2004/69/ES.
2) § 24 odst. 6 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.