Vyhláška ze dne 8.12.2006, kterou se mění vyhláška č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními samosprávnými celky, příspěvkovými organizacemi, státními fondy a organizačními složkami státu, ve znění pozdějších předpisů

27.12.2006 | Sbírka:  576/2006 Sb. | Částka:  186/2006ASPI

Vztahy

Nadřazené: 563/1991 Sb.
Aktivní derogace: 505/2002 Sb.
Pasivní derogace: 410/2009 Sb.
576/2006 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 8. prosince 2006,
kterou se mění vyhláška č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními samosprávnými celky, příspěvkovými organizacemi, státními fondy a organizačními složkami státu, ve znění pozdějších předpisů
Ministerstvo financí stanoví podle § 37b zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění zákona č. 437/2003 Sb., k provedení § 4 odst. 8, § 24 odst. 4 a 5 a § 28 odst. 1 tohoto zákona:
Čl.I
V § 2 vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními samosprávnými celky, příspěvkovými organizacemi, státními fondy a organizačními složkami státu, ve znění pozdějších předpisů, se za slova "dobrovolnými svazky obcí," vkládají slova "Regionálními radami regionů soudržnosti1a),".
Poznámka pod čarou č. 1a zní:
"1a) § 15 až 16c zákona č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů.".
Čl.II
Ustanovení přechodná
Regionální rady regionů soudržnosti sestavují první řádnou účetní závěrku ke dni 31. prosinci 2006.
Čl.III
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.
Ministr:
Ing. Tlustý, CSc. v. r.