Sdělení ze dne 16.2.2007 k vyhlášce č. 16/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů

12.3.2007 | Sbírka:  11/20 471/2007-111-1 | Částka:  3/2007ASPI

Vztahy

Nadřazené: 16/2001 Sb.
11/20 471/2007-111
Sdělení
ze dne 16. února 2007
k vyhlášce č. 16/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů
Referent: Ing. M. Kolitsch,
tel.: 257 043 204
I.
Závazné ukazatele státního rozpočtu - rok 2007
Zveřejňujeme obsahovou náplň části VII. Závazné ukazatele státního rozpočtu a další analytické údaje finančního výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu správců kapitol, organizačních složek státu a státních fondů (Fin 2-04 U), jehož rozsah a způsob sestavení je stanoven v příloze č. 5 vyhlášky č. 16/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Jednotlivé ukazatele stanovené v příloze č. 4 zákona č. 622/2006 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2007 budou uvedeny do části VII. Fin 2-04 U příslušnými kapitolami podle níže uvedeného přehledu s tím, že v tištěné formě výkazu (sumáře) Fin 2-04 U se v této části uvádějí pouze ukazatele, které OSS (kapitola) vykazuje.
VII. Závazné ukazatele státního rozpočtu a další analytické údaje
----------------------------------------------- --------------------------------------------
Název ukazatele                 Číslo řádku     Kontrolní
  text                       r         vazby
----------------------------------------------- --------------------------------------------
Specifické ukazatele - příjmy (podle přílohy č. 4 zákona o státním rozpočtu)
----------------------------------------------- --------------------------------------------
Daňové příjmy*)                   7110

Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení 
a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti     7120     = ř. (7121 +7122)
v tom: pojistné na důchodové pojištění        7121
    pojistné na nemocenské pojištění
    a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 7122

Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté     7130     = součtu ř. 7131 až 7136
transfery celkem 
v tom:
   příjmy z rozpočtu Evropské unie bez SZP
   - programovací období 2004 až 2006 celkem    7131
   příjmy z rozpočtu Evropské unie bez SZP
   - programovací období 2007 až 2013 celkem    7132
   příjmy z rozpočtu Evropské unie - SZP
   - programovací období 2004 až 2006 celkem    7133
   příjmy z rozpočtu Evropské unie - SZP
   - programovací období 2007 až 2013 celkem    7134
   příjmy z prostředků ostatních zahraničních   7135
   programů 
   ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy   7136
   a přijaté transfery celkem 
                                 ř. (7110+7120+7130)
                                 sl. 71, 72, 73
                                 =
                                 (součtu položek třídy 1 až 4
                                 části I.) sl. 1, 2, 3
----------------------------------------------- --------------------------------------------
Specifické ukazatele - výdaje (podle přílohy č. 4 zákona o státním rozpočtu)
----------------------------------------------- --------------------------------------------
                           7201
                           7202
                           …
                           7299
----------------------------------------------- --------------------------------------------
Průřezové ukazatele (podle přílohy č. 4 zákona o státním rozpočtu)
----------------------------------------------- --------------------------------------------
Platy zaměstnanců a ostatní platby za        7310     = ř. (7311 + 7312)
provedenou práci 

v tom: platy zaměstnanců              7311
    ostatní platby za provedenou práci      7312

Povinné pojistné placené zaměstnavatelem      7320
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb     7330
Platy zaměstnanců ve státní správě         7341
Platy příslušníků bezpečnostních sborů ve 
služebním poměru celkem               7342
z toho: Policie                   7343
    HZS                     7344
Platy státních zaměstnanců ve správních úřadech   7346
Platy zaměstnanců odvozené od platů ústavních 
činitelů                      7347
Platy představitelů státní moci a některých orgánů 7348

Výdaje na výzkum a vývoj včetně programů
spolufinancovaných z prostředků EU celkem      7350     = ř. (7351 + 7354)
 v tom: ze státního rozpočtu celkem        7351     = ř. (7352 + 7353)
 v tom: institucionální výdaje celkem       7352
 účelové výdaje celkem               7353
 kryté příjmem z rozpočtu EU            7354
Národní program výzkumu               7361
Programy v působnosti poskytovatelů         7362
Veřejné zakázky                   7363
Specifický výzkum na vysokých školách        7364
Mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji     7365
Výdaje na mezinárodní konference          7370
Výdaje na mezinárodní konferenci o holocaustu I.  7371
Výdaje na mezinárodní konferenci o holocaustu II.  7372
Mezinárodní konference k problematice CITES
v oblasti služební kynologie celních správ     7373
FIREARMS (problematika balistiky a 
povýstřelových zplodin)               7374
Mezinárodní konference „Prevence kriminality
 v ČR a v Evropě“                  7375
Mezinárodní konference GŘ Vězeňské služby
- Vězeňské systémy v zemích EU           7376
Vratky přeplatků splátek návratných 
finančních výpomocí poskytnutých v letech 
1991 až 1995 včetně                 7390
Zahraniční rozvojová spolupráce           7391
Program sociální prevence a prevence kriminality  7392
Program protidrogové politiky            7393
Podpora projektů integrace příslušníků rómské 
komunity                      7394
Zajištění přípravy na krizové situace podle 
zákona č. 240/2000 Sb.               7395

Výdaje na programy spolufinancované 
z prostředků EU bez SZP
- programovací období 2004 až 2006 celkem      7410     = ř. (7411 + 7412)
 v tom: ze státního rozpočtu            7411
     kryté příjmem z rozpočtu EU        7412

Výdaje na společnou zemědělskou politiku
- programovací období 2004 až 2006         7420     = ř. (7421 + 7422)
 v tom: Horizontální plán rozvoje 
     venkova - ze státního rozpočtu       7421
     Horizontální plán rozvoje venkova 
     - kryté příjmem z rozpočtu EU       7422

Výdaje na programy spolufinancované 
z prostředků EU bez SZP
- programovací období 2007 až 2013 celkem      7430     = ř. (7431 + 7432)
 v tom: ze státního rozpočt 7431
     kryté příjmem z prostředků EU       7432

Výdaje na společnou zemědělskou politiku
- programovací období 2007 až 2013         7440     = součtu ř. (7441 až 7446)
 v tom: přímé platby - předfinancování ze 
     státního rozpočtu             7441
     přímé platby - dofinancování ze státního 
     rozpočtu                  7442
     podpora venkova - ze státního rozpočtu   7443
     podpora venkova - kryté příjmem 
     z rozpočtu EU               7444
     Společná organizace trhu - ze státního 
     rozpočtu                  7445
     Společná organizace trhu - kryté příjmem
     z rozpočtu EU               7446

Výdaje na společné projekty, které jsou z části
financovány z prostředků ostatních zahraničních 
programů                      7450     = ř. (7451 + 7452)
 v tom: ze státního rozpočtu            7451
     kryté příjmem z prostředků 
     ostatních zahraničních programů      7452
----------------------------------------------- --------------------------------------------
Další závazné ukazatele (podle přílohy č. 4 zákona o státním rozpočtu)
----------------------------------------------- --------------------------------------------
Zvýšení stavu státních dluhopisů          7601
Zvýšení stavu přijatých dlouhodobých úvěrů     7602
Změna stavu na účtech státních finančních aktiv   7603
----------------------------------------------- --------------------------------------------
Další analytické údaje
----------------------------------------------- --------------------------------------------
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou 
práci ve státní správě4)              7650
----------------------------------------------- --------------------------------------------*) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
4) včetně správy ve složkách obrany, bezpečnosti, celní a právní ochrany
II.
Doplňující informace
Struktura části VII. výkazu Fin 2-04 U je koncipována tak, aby měla platnost v delším časovém horizontu. V bloku „Další analytické údaje“ se vykazují ukazatele, které nejsou závaznými ukazateli státního rozpočtu, ale MF jejich plnění sleduje.
Údaje části VII. sumáře Fin 2-04 U jsou datovým zdrojem pro generování sestav 504U Plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu za jednotlivé kapitoly. Údaje této části se vykazují následovně:
a) Údaje specifických ukazatelů - příjmy podle přílohy č. 4 k zákonu č. 622/2006 Sb., o státním rozpočtu ČR na rok 2007, vykazují OSS a správce kapitoly s odpovídajícím číslem řádku části VII. výkazu/sumáře Fin 2-04 U bloku Specifické ukazatele - příjmy.
b) Údaje specifických ukazatelů - výdaje podle přílohy č. 4 k zákonu č. 622/2006 Sb., o státním rozpočtu ČR na rok 2007, vykazují OSS a správce kapitoly v části VII. výkazu/sumáře Fin 2-04 U bloku Specifické ukazatele - výdaje se stanoveným číslem řádku podle předaných algoritmů sestavy 504U příslušné kapitole. Poslední dvojčíslí čísla řádku v podstatě odpovídá pořadovému číslování závazných ukazatelů tohoto bloku kapitoly.
c) Údaje průřezových ukazatelů podle přílohy č. 4 k zákonu č. 622/2006 Sb., o státním rozpočtu ČR na rok 2007, vykazují OSS a správce kapitoly s odpovídajícím číslem řádku části VII. výkazu/sumáře Fin 2-04 U bloku Průřezové ukazatele.
Část VII. byla rozšířena o údaje v sloupcích:
74 - Použití mimorozpočtových zdrojů,
75 - Převod neinvestičních prostředků do RF k 31. 12.,
76 - Převod investičních prostředků do RF k 31. 12.
Ing. Karel Tyll, v. r.
ředitel odboru státního rozpočtu