Dohoda ze dne 21.5.2007 Dohoda mezi Českým statistickým úřadem a Českou národní bankou

1.6.2007 | Sbírka:  ST42/2007 | Částka:  6/2007ASPI

Vztahy

Nadřazené: 89/1995 Sb., 6/1993 Sb.
ST42/2007
Česká národní banka (dále jen "ČNB")
se sídlem Na Příkopě 28, Praha 1
zastoupená doc. Ing. Zdeňkem Tůmou, CSc., guvernérem,
na straně jedné
a
Česká republika - Český statistický úřad (dále jen "ČSÚ"), organizační složka státu se sídlem
Na padesátém 81, 100 82 Praha 10,
zastoupená Ing. Janem Fischerem, CSc., předsedou,
(dále jen "strany dohody"),
majíce zájem na rozvíjení oboustranně výhodné spolupráce při získávání a využívání národních ekonomických ukazatelů a údajů, uzavírají tuto
generální dohodu o vzájemné spolupráci
(dále jen "dohoda")
Článek 1
Předmět dohody
(1) Tato dohoda upravuje vztahy mezi stranami dohody při využívání získaných nebo shromážděných souborů údajů a informací a jejich vzájemné výměně pro statistické účely.
(2) Tato dohoda se uzavírá v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, zvláště s jeho ustanovením § 17 odst. 1 písm. g), a zákona č. 61/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů, zvláště s jeho ustanovením § 41 odst. 7, a tato ustanovení touto dohodou nejsou dotčena.
Článek 2
(1) Přímo použitelné právní předpisy Evropské unie z oblasti statistiky ukládají členským státům povinnost zajišťovat a poskytovat ve stanovených termínech národní ekonomické ukazatele ve stanovené struktuře a v podrobném členění.
(2) S ohledem na působnost ČSÚ při výkonu státní statistické služby je nezbytné, aby pro plnění svých úkolů daných mu národním právem a právem Evropské unie v rámci státní statistické služby využíval soubory údajů a informací, které ministerstva a jiné ústřední správní úřady získávají nebo shromažďují na základě zvláštních právních předpisů.
(3) K zajištění úkolů Evropského systému centrálních bank ČNB shromažďuje soubory údajů, zpracovává statistické informace, plní statistickou zpravodajskou povinnost vůči Evropské centrální bance a podílí se na tvorbě statistiky Evropské unie. Údaje a informace nutné ke splnění stanovených požadavků mohou shromažďovat nebo sestavovat i jiné příslušné orgány vykonávající statistickou službu. Proto některé úkoly, které mají být za účelem splnění daných požadavků provedeny, vyžadují spolupráci mezi stranami dohody.
(4) Obsahem této dohody je zajištění vzájemného poskytování statistických dat mezi stranami dohody.
(5) Strany dohody se zavazují postupovat při vzájemné spolupráci v oblasti upravené touto dohodou vstřícně., objektivně, bez zbytečného prodlení a zbytečných formalit, ať již jednají z vlastní iniciativy či z podnětu druhé strany dohody.
(6) Strany dohody budou při vzájemné spolupráci respektovat obecné požadavky na snížení administrativní zátěže vykazujících subjektů tak, aby nedocházelo k nadbytečným či duplicitním požadavkům na výkaznictví.
Článek 3
(1) Vymezení požadované struktury statistických dat, termíny a způsob předávání dat za jednotlivé soubory bude uvedeno v dílčích dohodách, které budou uzavírány na základě této generální dohody. Dílčí dohody budou uzavírány, měněny či rušeny písemně na úrovni příslušných vrchních ředitelů ČSÚ a náměstka ředitele sekce měnové a statistiky ČNB.
(2) Změny v obsahové stránce a termínech předávání statistických dat budou řešeny po projednání mezi příslušnými odbory ČSÚ a ČNB.
Článek 4
Údaje předávané na základě této dohody budou sloužit pouze k internímu využití pro účely ČNB a ČSÚ a bez souhlasu druhé strany dohody nesmí být poskytnuty žádnému dalšímu subjektu, s výjimkou dat již uveřejněných. Při předávání dat a při jejich využití bude stranami dohody zajištěna ochrana individuálních údajů a důvěrných statistických údajů v souladu s platnou právní úpravou.
Článek 5
Závěrečná ustanovení
(1) Strany dohody zajistí, aby se s obsahem této dohody obeznámili všichni zaměstnanci, jejichž pracovní náplně se dohoda týká.
(2) Tato dohoda není veřejnoprávní smlouvou podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.
(3) Tato dohoda může být změněna nebo zrušena pouze písemnou dohodou stran dohody.
(4) Tato dohoda se uzavírá na dobu neurčitou a nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu poslední ze stran dohody.
(5) Tato dohoda se uzavírá ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá strana dohody obdrží dvě její vyhotovení.
(6) Touto dohodou se zrušuje Rámcová dohoda mezi ČSÚ a ČNB o poskytování statistických dat ze dne 10. března 1999. Dílčí dohody, uzavřené na základě dosavadní Rámcové smlouvy, se považují za dílčí dohody uzavřené na základně této dohody.
V Praze dne 21. května 2007
  Za Českou národní banku     Za ČR - Český statistický úřad

doc. Ing. Zdeněk Tůma, CSc., v.r.   Ing. Jan Fischer, CSc., v.r.

    guvernér                předseda