Vyhláška ze dne 29.2.1936 o nejvyšších prodejních cenách nezdaněného lihu určeného k výrobě octa

2.3.1936 | Sbírka:  42/1936 Sb. | Částka:  11/1936ASPI

Vztahy

Nadřazené: 86/1932 Sb.
Aktivní derogace: 148/1932 Sb.
Pasivní derogace: 235/1949 Sb.
42/1936 Sb.
Vyhláška
ministerstva financí
ze dne 29. února 1936
o nejvyšších prodejních cenách nezdaněného lihu určeného k výrobě octa
§ 1
(1) Podle čl. VI, § 7 zákona ze dne 7. června 1932, č. 86 Sb. z. a n., jímž se mění některá ustanovení o dani z lihu a upravuje hospodaření s lihem, zvyšuje se nejvyšší prodejní cena čistého daněprostého lihu pro spotřebu tuzemskou k výrobě octa, při dodávce nad 460 hl. st. alkoholu v jedné nádobě, stanovená v čl. I, odst. 2 vyhlášky ministerstva financí ze dne 24. srpna 1932, č. 148 Sb. z. a n., kterou se mění nejvyšší prodejní ceny nezdaněného lihu určeného k výrobě octa a nezdaněného lihu denaturovaného, takto:
a) jde-li o líh určený k výrobě octa v kvasných octárnách, vyrábějících ocet z daněprostého lihu, schválených úředně do dne účinnosti této vyhlášky, činí základní cena 1.200 Kč za 100 hl st. alkoholu;
b) v ostatních případech platí se vedle základní ceny ještě přirážka ve výši 100%.
(2) Ostatní ustanovení vyhlášky ministerstva financí č. 148/1932 Sb. z. a n., jmenovitě ustanovení obsažená v čl. I, odst. 2, písm. b) o poměrném zvýšení základní ceny při dodávce pod 460 hl. st. v jedné nádobě, zůstávají i nadále v platnosti.
§ 2
Překročí-li spotřeba daněprostého lihu k výrobě octa alespoň ve třech po sobě jdoucích povolovacích obdobích 21.000 hl. abs. alkoholu, platí prodejní cena stanovená v § 1, odst. 1, písm. a) též pro octárny úředně schválené v den účinnosti této vyhlášky anebo později, avšak jen v tom rozsahu, aby průměrný příděl daněprostého lihu k výrobě octa, připadající na území celého státu pro dotčené povolovací období na jednotlivé kvasné octárny, nepoklesl pod 200 hl. abs. alkoholu. Ustanovení předcházející věty nezakládá však právního nároku jednotlivých octáren na určitý minimální příděl daněprostého lihu a pro rozsah přídělů tohoto lihu zůstává i nadále rozhodnou řádně prokázaná spotřeba každé octárny, v mezích kontingentu daněprostého lihu k výrobě octa, stanoveného vládním nařízením ze dne 20. srpna 1929, č. 121 Sb. z. a n., jímž se mění a doplňují podmínky, za nichž může býti zproštěn od spotřební daně z lihu líh určený k výrobě octa, případně vládním nařízením ze dne 7. listopadu 1930, č. 160 Sb. z. a n., jímž se mění a doplňují podmínky pro zproštění lihu od daně z lihu, s obmezením, vyplývajícím z § 2, odst. 1 zákona ze dne 12. února 1936, č. 41 Sb. z. a n., o spotřební dani z kyseliny octové.
§ 3
Vyhláška tato nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
Dr. Trapl v. r.