Dohoda ze dne 23.11.2007 o spolupráci mezi ČSÚ a Krajským úřadem v Pardubicích

1.1.2008 | Sbírka:  ST02/2008 | Částka:  1/2008ASPI

Vztahy

Nadřazené: 101/2000 Sb., 89/1995 Sb.
ST02/2008
DOHODA O SPOLUPRÁCI
mezi
ČR - Českým statistickým úřadem
se sídlem: Na Padesátém 81, Praha 10, PSČ 100 82,
jehož jménem jedná: předseda ČSÚ Ing. Jan Fischer, CSc.,
(dále jen ČSÚ)
na straně jedné
a
Krajským úřadem v Pardubicích
se sídlem: Komenského nám. 125, Pardubice, PSČ 532 11,
jehož jménem jedná: ředitel Ing. Jaroslav Folprecht
(dále jen KÚ)
na straně druhé
Odpovědní pracovníci:
Za ČSÚ Pardubice: Ing. Veronika Tichá - regionální zmocněnec ČSÚ pro Pardubický kraj
Za KÚ v Pardubicích: Ing. Miroslav Smejkal - oddělení regionálního rozvoje
I. Předmět dohody
Předmětem této dohody je rozvoj užších vazeb mezi oběma stranami v oblasti využití, zpracování a prezentace dat charakterizujících Pardubický kraj za účelem zkvalitnění a zefektivnění práce v analytické činnosti a dále ve stanovení a vyhodnocování plnění přijatých statisticky měřitelných cílů v důležitých programových, projektových a koncepčních materiálech kraje.
Obě strany si vzájemně poskytnou ze svých datových zdrojů potřebné informace sociálně ekonomického a demografického charakteru, budou se informovat o připravovaných vlastních publikačních materiálech, statistických šetřeních a významných jednorázových akcích.
II. Hlavní formy spolupráce
ČSÚ se zavazuje:
- Poskytovat statistické informace a anonymní údaje v tištěné i elektronické podobě, a to v souladu se zákonem č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a to zejména ročenky, bulletiny, skládačky s regionálními daty, ostatní publikace.
- Poskytovat statistické podklady pro zpracování programů, rozvojových projektů a dalších významných dokumentů realizovaných v kraji.
- Informovat o připravovaných větších cenzech (sčítání lidu, Agrocenzu a mimořádných šetřeních ČSÚ ve vybraných obcích a domácnostech kraje).
- Vyhodnocovat sledovaná data (indikátory ze zdrojů ČSÚ) pro potřeby monitorování plnění cílů Regionálního operačního plánu regionu NUTS 2 - Severovýchod.
- Připravovat krátké materiály o demografickém, sociálním a ekonomickém vývoji Pardubického kraje pro jednání členů krajského zastupitelstva.
- Připravit informační materiál pro nově zvolené zastupitele Pardubického kraje.
Krajský úřad se zavazuje:
- Poskytovat informace z vlastních zdrojů v tištěné i elektronické podobě, a to v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
- Poskytovat významné dokumenty zpracované jednotlivými odbory v tištěné i elektronické podobě.
- Umožnit vystoupení zástupců ČSÚ na jednáních starostů a tajemníků měst a obcí k připravovaným nebo již realizovaným významným akcím (např. k volbám, ke sčítání lidu, domů a bytů, či dalších větších cenzů v domácnostech apod.).
Obě strany se zavazují:
- Spolupracovat při zabezpečování všech typů voleb a referend v kraji ve smyslu přijatých zákonných norem.
- Spolupracovat na zpracování předem dohodnutých publikačních a propagačních materiálech v souladu s právními předpisy.
- Vzájemně se informovat a účastnit se vybraných jednorázových akcí druhé strany (např. odborných konferencí, seminářů, prezentací, konzultací, setkání v regionu).
- Při zveřejňování informací ze zdrojů druhé strany uvádět stranu jako zdroj informací.
- Vytvořit systém vzájemného informování o připravovaných úkolech a projektech.
III. Závěrečné ujednání
Předmětem této dohody není poskytování důvěrných statistických údajů, definovaných v § 2 písm. b) zákona č. 89/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Dohoda se uzavírá na dobu neurčitou a nabývá účinnosti dnem podpisu oběma stranami. Vyhotovuje se v šesti vyhotoveních, tři pro každou stranu.
Změny a doplňky této dohody lze provádět pouze formou písemných dodatků, schválených a podepsaných oběma stranami.
Obě smluvní strany mohou kdykoliv dohodu vypovědět s dvouměsíční výpovědní dobou bez udání důvodu. Rozpracované akce (úkoly) se dokončí v dohodnutém rozsahu a termínech.
Dohoda nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou stran.
Dne 23. listopadu 2007
ČR - Český statistický úřad    Krajský úřad Pardubického kraje

Ing. Jan Fischer, CSc., v. r.   Ing. Jaroslav Folprecht, v. r.
předseda              ředitel