Sdělení ze dne 14.1.2008 k vyhlášce č. 16/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů - oprava

31.3.2008 | Sbírka:  11/10 083/2008-111-1 | Částka:  2/2008ASPI

Vztahy

Nadřazené: 16/2001 Sb.
11/10 083/2008-111
Sdělení
ze dne 14. ledna 2008
k vyhlášce č. 16/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů - oprava
Referent:
Ing. M. Kolitsch, tel.: 257 043 204
Závazné ukazatele státního rozpočtu - rok 2008
Zveřejňujeme obsahovou náplň části VII. Závazné ukazatele státního rozpočtu a další analytické údaje finančního výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu správců kapitol, organizačních složek státu a státních fondů (Fin 2-04 U), jehož rozsah a způsob sestavení je stanoven v příloze č. 5 vyhlášky č. 16/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Jednotlivé ukazatele stanovené v příloze č. 4 zákona č. 360/2007 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2008 budou uvedeny do části VII. Fin 2-04 U příslušnými kapitolami podle níže uvedeného přehledu s tím, že v tištěné formě výkazu (sumáře) Fin 2-04 U se v této části uvádějí pouze ukazatele, které OSS (kapitola) vykazuje.
Další analytické údaje vykazují všechny kapitoly státního rozpočtu, které vykazují výdaje ve státní správě.
VII. Závazné ukazatele státního rozpočtu a další analytické údaje
----------------------------------------------------------------------- -------------------------------------
Název ukazatele             Číslo  Kontrolní
                     řádku  vazby

text                   r    
----------------------------------------------------------------------- -------------------------------------
Specifické ukazatele - příjmy (podle přílohy č. 4 zákona o státním rozpočtu)
----------------------------------------------------------------------- -------------------------------------
Daňové příjmy*)                              7 110 
Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a               7 120 = ř. (7121 +7122)
příspěvku
na státní politiku zaměstnanosti
v tom: pojistné na důchodové pojištění                  7 121 
pojistné na nemocenské pojištění                     7 122 
a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté               7 130 = součtu ř. 7131 až 7136
transfery celkem
v tom:                                  7 131 
příjmy z rozpočtu Evropské unie bez SZP
- programovací období 2004 až 2006 celkem
příjmy z rozpočtu Evropské unie bez SZP                  7 132 
- programovací období 2007 až 2013 celkem
příjmy z rozpočtu Evropské unie - SZP                   7 133 
- programovací období 2004 až 2006 celkem
příjmy z rozpočtu Evropské unie - SZP                   7 134 
- programovací období 2007 až 2013 celkem
příjmy z prostředků ostatních zahraničních programů            7 135 
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy                7 136 
a přijaté transfery celkem
                                        ř. (7110+7120+7130)
                                        sl. 71, 72, 73
                                        =
                                        (součtu položek třídy 1 až 4
                                        části I.) sl. 1, 2, 3
----------------------------------------------------------------------- -------------------------------------
Specifické ukazatele - výdaje (podle přílohy č. 4 zákona o státním rozpočtu)
----------------------------------------------------------------------- -------------------------------------
                                     7 201 
                                     7 202 
                           …             
                                     7 299 

----------------------------------------------------------------------- -------------------------------------
Průřezové ukazatele (podle přílohy č. 4 zákona o státním rozpočtu)
----------------------------------------------------------------------- -------------------------------------
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou   7 310           
práci
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem       7 320           
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb     7 330           
Platy zaměstnanců ozbrojených sborů a složek ve   7 342           
služebním poměru
z toho: Policie ČR                 7 343           
Hasičský záchranný sbor ČR              7 344           
Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozené od   7 347           
platů ústavních činitelů
Platy zaměstnanců v pracovním poměru         7 349           
Výdaje na výzkum a vývoj včetně programů       7 350           = ř. (7351 + 7354)
spolufinancovaných z prostředků zahraničních
programů
v tom: ze státního rozpočtu celkem         7 351           = ř. (7352 + 7353)
v tom: institucionální výdaje celkem         7 352           
účelové výdaje celkem                7 353           
kryté příjmem z prostředků zahraničních programů   7 354           
Národní program výzkumu               7 361           
Programy v působnosti poskytovatelů         7 362           
Veřejné zakázky                   7 363           
Specifický výzkum na vysokých školách        7 364           
Mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji      7 365           
Výdaje na mezinárodní konference           7 370           
Mezinárodní konference 11. Zasedání         7 377           
národních kontaktních pracoviš RILOWE
Konference o boji proti teroristickým útokům     7 378           
a trestným činům páchaným s použitím výbušnin
Vratky přeplatků splátek návratných finančních    7 390           
výpomocí
poskytnutých v letech 1991 až 1995 včetně
Zahraniční rozvojová spolupráce           7 391           
Program sociální prevence a prevence kriminality   7 392           
Program protidrogové politiky            7 393           
Podpora projektů integrace příslušníků romské    7 394           
komunity
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona  7 395           
č. 240/2000 Sb.
Výdaje na programy spolufinancované z prostředků EU 7 410           = ř. (7411 + 7412)
bez SZP
- programovací období 2004 až 2006 celkem
v tom: ze státního rozpočtu             7 411           
kryté příjmem z rozpočtu EU             7 412           
Výdaje na společnou zemědělskou politiku       7 420           = ř. (7421 + 7424)
- programovací období 2004 až 2006
v tom: Horizontální plán rozvoje venkova - ze    7 421           
státního rozpočtu
Horizontální plán rozvoje venkova - kryté příjmem z 7 422           
rozpočtu EU
přímé platby - předfinancování ze státního rozpočtu 7 423           
přímé platby - dofinancování ze státního rozpočtu  7 424           
Výdaje na programy spolufinancované z prostředků EU 7 430           = ř. (7431 + 7432)
bez SZP
- programovací období 2007 až 2013 celkem
v tom: ze státního rozpočtu             7 431           
kryté příjmem z rozpočtu EU             7 432           
Výdaje na společnou zemědělskou politiku       7 440           = součtu ř. 7441 až 7446
- programovací období 2007 až 2013
v tom: přímé platby - předfinancování ze státního  7 441           
rozpočtu
přímé platby - dofinancování ze státního rozpočtu  7 442           
podpora venkova - ze státního rozpočtu        7 443           
podpora venkova - kryté příjmem z rozpočtu EU    7 444           
Společná organizace trhu - ze státního rozpočtu   7 445           
Společná organizace trhu - kryté příjmem z rozpočtu 7 446           
EU
Výdaje na společné projekty, které jsou z části   7 450           = ř. (7451 + 7452)
financovány
z prostředků ostatních zahraničních programů
v tom: ze státního rozpočtu             7 451           
kryté příjmem z prostředků ostatních zahraničních  7 452           
programů
----------------------------------------------------------------------- -------------------------------------
Další závazné ukazatele (podle přílohy č. 4 zákona o státním rozpočtu)
----------------------------------------------------------------------- -------------------------------------
Zvýšení stavu státních dluhopisů           7 601           
Zvýšení stavu přijatých dlouhodobých úvěrů      7 602           
Změna stavu na účtech státních finančních aktiv   7 603           
-----------------------------------------------------------------------     -------------------------------------
Další analytické údaje
----------------------------------------------------------------------- -------------------------------------
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou   7 650           
práci ve státní správě9)
z toho: Platy zaměstnanců ve státní správě celkem9) 7 651           
----------------------------------------------------------------------- -------------------------------------
Ing. Karel Tyll, v. r.
ředitel odboru státního rozpočtu
*) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
9) včetně správy ve složkách obrany, bezpečnosti, celní a právní ochrany