Vládní nařízení ze dne 9.7.1936 o zprostředkování práce

15.7.1936 | Sbírka:  217/1936 Sb. | Částka:  54/1936ASPI

Vztahy

Nadřazené: 109/1934 Sb.
Aktivní derogace: 217/1936 Sb.
Pasivní derogace: 84/1939 Sb., 217/1936 Sb.
217/1936 Sb.
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 9. července 1936
o zprostředkování práce
Vláda republiky Československé nařizuje podle čl. I zákona ze dne 21. června 1934, č. 109 Sb. z. a n., o mimořádné moci nařizovací, ve znění zákona ze dne 17. června 1936, č. 163 Sb. z. a n.:
§ 1
Veřejné zprostředkovatelny práce jest vybudovati tak, aby mohly plniti úkoly podle tohoto nařízení, zejména jest jejich síť doplniti, aby v každém politickém okrese byla alespoň jedna veřejná zprostředkovatelna práce. Kromě toho jest zříditi potřebný počet poraden pro volbu povolání, zejména při větších zprostředkovatelnách práce.
§ 2
(1) Osoby hledající pracovní sílu jsou povinny hlásiti všechna uprázdněná nebo nová místa veřejné zprostředkovatelně práce, v jejímž obvodu jest nové nebo uprázdněné místo. Hlášení jest učiniti nejpozději den po té, kdy se místo uprázdnilo nebo nové zřídilo. Za uprázdněné místo třeba považovati takové, pro které zaměstnavatel hledá pracovní sílu, jež není u něho dosud v zaměstnaneckém poměru.
(2) Rovněž osoby hledající práci jsou povinny hlásiti se o ni u veřejné zprostředkovatelny práce, v jejímž obvodu mají trvalé bydliště, nebo v jejímž obvodu hledají práci. Hlásí-li se u několika zprostředkovatelen práce, jsou povinny tuto okolnost oznámiti všem, u nichž se hlásily.
(3) Ustanovení odstavců 1 a 2 nejsou závazná pro veřejné úřady, ústavy a podniky, jestliže poptávka netýká se míst, kde pracovní poměr spočívá na soukromoprávní smlouvě pracovní (služební).
§ 3
(1) Veřejným zprostředkovatelnám práce přísluší zprostředkovati mezi osobami hledajícími pracovní síly a osobami hledajícími práce. Zprostředkování práce jest nestranné a bezplatné. Vztahuje se na všechna odvětví pracovní. Zprostředkovatelna práce nesmí ani osobě práci hledající ani osobě práci nabízející odepříti zprostředkování.
(2) Veřejné zprostředkovatelny práce přihlížejí při výběru uchazečů o práci k tomu, aby bylo vyhověno zvláštním potřebám pracovního místa, tělesným a odborným vlastnostem zaměstnance a jeho osobním a rodinným poměrům. Při stejné odborné způsobilosti jest dáti přednost osobám podporovaným ze státních prostředků, živitelům vícečlenných rodin a osobám delší dobu nezaměstnaným, dále osobám, které z místa, o jehož obsažení jde, byly propuštěny při omezení provozu, osobám mladistvým a osobám, u kterých jsou důvody zvláštního zřetele hodné.
(3) Zaměstnavatelé mají rovněž přihlížeti při výběru pracovních sil k tomu, aby zásady ustanovené v odstavci 2 byly zachovány.
§ 4
V politických okresích nezaměstnaností zvláště postižených může vláda nařízením pověřiti veřejné zprostředkovatelny práce, aby obsazovaly uprázdněná a nová místa u zaměstnavatelů, kteří opětovně se neřídili zásadami § 3.
§ 5
(1) Zaměstnavatel a odborové organisace zaměstnanecké jsou povinny písemně oznámiti vypuknutí nebo ukončení stávky nebo výluky veřejné zprostředkovatelné práce, v jejímž obvodu působnosti leží podnik. Oznámení zaměstnavatelovo jest podati den po vypuknutí stávky nebo výluky.
(2) Týká-li se stávka nebo výluka několika závodů, může oznámení podle odstavce 1 místo zaměstnavatele podati příslušná zájmová organisace zaměstnavatelů.
(3) Jakmile bylo oznámeno veřejné zprostředkovatelně práce vypuknutí stávky nebo výluky, upozorní na tyto osoby hledající práci.
§ 6
Odborové organisace zaměstnanců a zaměstnavatelů, spojky a jakékoliv jiné organisace, které v den vyhlášení tohoto nařízení provádějí zprostředkování práce, mohou dále prováděti zprostředkování práce jen, obdrží-li k tomu povolení, které jim bude uděleno ministerstvem sociální péče po dohodě se zúčastněnými ministerstvy. O povolení jest žádati ve lhůtě jednoho měsíce ode dne účinnosti tohoto nařízení. Ministerstvo sociální péče může stanoviti podmínky, na něž povolení jest vázáno. Povolení může kdykoliv odvolati.
§ 7
(1) Ministerstvo sociální péče může pověřiti úkoly v tomto nařízení uvedenými odborové zprostředkovatelny práce, které jsou vedeny odborovými organisacemi zaměstnanců pro příslušné obory zaměstnání, v nichž se vyžaduje odborná způsobilost, jestliže provádějí zprostředkování práce v den vyhlášení tohoto nařízení a splní podmínky uložené ministerstvem sociální péče, zejména jestliže:
a) zprostředkují místa nestranně a bezplatně podle zásad uvedených v § 3,
b) spolupůsobí při statistice trhu práce,
c) zaváží se k součinnosti s veřejnými zprostředkovatelnami práce, zejména pokud jde o povinnost hlásiti uprázdněná místa,
d) zřídí dozorčí výbor, složený z poloviny ze zástupců zaměstnanců a z poloviny ze zástupců zaměstnavatelů.
(2) Dozor nad těmito odborovými zprostředkovatelnami práce provádí ministerstvo sociální péče, které může tento dozor přenésti na veřejné zprostředkovatelny práce. Ministerstvo sociální péče může odejmouti odborové zprostředkovatelně práce provádění úkolů podle tohoto nařízení, jestliže nesplní podmínky jí uložené.
(3) Podrobnosti budou upraveny vládním nařízením.
§ 8
(1) Na příště nesmí nikomu býti dáno oprávnění nebo koncese k živnostenskému zprostředkování práce a služeb. Práva nabytá z oprávnění a koncesí k živnostenskému zprostředkování práce a služeb, propůjčených až do dne vstupu tohoto nařízení v účinnost, trvají sice dále, avšak zanikají úmrtím oprávněné osoby při zachování práva vdovského (§ 56 živnostenského řádu a § 72 živnostenského zákona), nejdéle však do 10 let ode dne účinnosti tohoto nařízení.
(2) Po dobu, pokud jsou živnostenské zprostředkovatelny práce ještě oprávněny zprostředkovati práce a služby, nesmějí zprostředkovati pro podniky dotčené stávkou nebo výlukou. Přihláška osob hledajících pracovní síly u takové zprostředkovatelny práce neosvobozuje od povinnosti stanovené v § 2, při čemž jsou tyto osoby povinny dodržovati vůči živnostenské zprostředkovatelně práce i ustanovení § 5.
(3) Dozor nad tímto zprostředkováním práce provádějí veřejné zprostředkovatelny práce; ministr průmyslu, obchodu a živností může na návrh veřejné zprostředkovatelny práce koncesi k živnostenskému zprostředkování práce odejmouti, jestliže zprostředkovatelna neplní opětovně povinností uložených jí tímto nařízením.
§ 9
(1) Veřejným zprostředkovatelnám práce přiznává se vedle dosud platných výhod pro úřední korespondenci výhoda paušalování poštovného.
(2) Nezaměstnaným, kterým byla poukázána práce mimo místo jejich pobytu, může veřejná zprostředkovatelna práce přiznati právo na bezplatnou dopravu po železnici k nastoupení místa, jestliže jest vzdáleno více než 6 km; při přesídlení rodiny může jim býti povolena poloviční sleva pro přepravu svršků. Podrobnosti budou upraveny směrnicemi, jež vydá ministerstvo sociální péče v dohodě s ministerstvem železnic.
§ 10
Jednání nebo opominutí proti § § 2, 4, 5, 6, 7 a 8 tohoto nařízení trestají se podle čl. II zák. č. 109/1934 Sb. z. a n.
§ 11
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. října 1936 a pozbude jí, vyjímajíc ustanovení § 8, dnem 30. září 1939; provede je ministr sociální péče v dohodě se zúčastněnými ministry.
 Dr. Beneš v.r.
             Dr. Hodža v.r.
      Dr. Krofta v.r.     Dostálek v.r.
      Dr. Černý v.r.     Dr. Zadina v.r.
      Dr. Kalfus v.r.     Machník v.r.
      Dr. Franke v.r.     Nečas v.r.
      Dr. Dérer v.r.     Dr. Czech v.r.
      Najman v.r.       Tučný v.r.
      Bechyně v.r.      Dr. Spina v.r.
             Zajiček v.r.