Vyhláška ze dne 11.8.2008, kterou se mění vyhláška č. 274/2005 Sb., o způsobu podávání informací o hospodaření zdravotních pojišťoven a jejich rozsahu, ve znění vyhlášky č. 183/2007 Sb.

21.8.2008 | Sbírka:  313/2008 Sb. | Částka:  100/2008ASPI

Vztahy

Nadřazené: 280/1992 Sb., 551/1991 Sb.
Aktivní derogace: 274/2005 Sb.
Pasivní derogace: 362/2010 Sb.
313/2008 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 11. srpna 2008,
kterou se mění vyhláška č. 274/2005 Sb., o způsobu podávání informací o hospodaření zdravotních pojišťoven a jejich rozsahu, ve znění vyhlášky č. 183/2007 Sb.
Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 8 odst. 1 zákona č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, ve znění zákona č. 149/1996 Sb., zákona č. 438/2004 Sb. a zákona č. 117/2006 Sb., a podle § 7 odst. 1 zákona č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, ve znění zákona č. 149/1996 Sb., zákona č. 438/2004 Sb. a zákona č. 117/2006 Sb.:
Čl. I
Vyhláška č. 274/2005 Sb., o způsobu podávání informací o hospodaření zdravotních pojišťoven a jejich rozsahu, ve znění vyhlášky č. 183/2007 Sb., se mění takto:
1. V příloze č. 1 se za řádek 21.6 doplňují řádky 22 a 23, které včetně poznámky č. 7) znějí:
„22. Dohadné položky pasivní7).
23. Dohadné položky aktivní7).
7) Bude popsána vazba na přílohu č. 17, popřípadě použité postupy účtování.“.
2. V příloze č. 1 se v části Doplňující údaje v řádcích 1.1 a 2.1 za slova „Evropské unie“ vkládá odkaz na poznámku č. 8) a doplňuje se poznámka č. 8), která zní:
„8) Jedná se o osoby, za které na základě mezinárodních smluv o sociálním zabezpečení nebo nařízení Rady EHS 1408/71 a nařízení Rady EHS 574/72 je plátcem pojistného stát.“.
3. V příloze č. 1 se v části Poznámky k tabulce na konci poznámky č. 2) doplňuje věta ,,Do počtu pojištěnců se nezahrnují osoby, které se odhlásily ze zdravotního pojištění podle § 8 odst. 4 zákona č. 48/1997 Sb., ve znění zákona č. 176/2002 Sb.“.
4. V příloze č. 2 se v části A bodu II v řádku 1 na konci věty doplňují slova „včetně dohadných položek“.
5. V příloze č. 2 se v části A bodu II za řádek 1 vkládá nový řádek 1.1, který zní:
„1.1 z toho: dohadné položky k pojistnému podle § 1 odst. 1 písm. c) vyhlášky o fondech“.
6. V příloze č. 2 se v části A bodu II v řádku 2.1 slova „§ 1 odst. 1 písm. a) a b)“ nahrazují slovy „§ 1 odst. 1 písm. a) až c)“.
7. V příloze č. 2 se v části A bodu II v řádku 3 na konci věty doplňují slova „včetně dohadných položek“.
8. V příloze č. 2 se v části A bodu II za řádek 3 vkládá nový řádek 3.1, který zní:
„3.1 z toho: dohadné položky“.
9. V příloze č. 2 se v části A bodu II v řádku 4 slova „odst. 1 písm. c)“ nahrazují slovy „odst. 1 písm. d)“.
10. V příloze č. 2 se v části A bodu II v řádku 6 slova „odst. 1 písm. f)“ nahrazují slovy „odst. 1 písm. g)“.
11. V příloze č. 2 se v části A bodu II v řádku 7 slova „odst. 1 písm. h)“ nahrazují slovy „odst. 1 písm. i)“.
12. V příloze č. 2 se v části A bodu II v řádku 8 slova „odst. 1 písm. i)“ nahrazují slovy „odst. 1 písm. j)“.
13. V příloze č. 2 se v části A bodu II v řádku 9 slova „odst. 1 písm. e)“ nahrazují slovy „odst. 1 písm. f)“.
14. V příloze č. 2 se v části A bodu II v řádku 11 slova „odst. 1 písm. g)“ nahrazují slovy „odst. 1 písm. h)“.
15. V příloze č. 2 se v části A bodu II v řádku 12 slova „odst. 1 písm. d)“ nahrazují slovy „odst. 1 písm. e)“.
16. V příloze č. 2 se v části A bodu III v řádku 1 za slova „odst. 4 písm. d)“ vkládají slova „a odst. 4 písm. e)“ a na konci věty se doplňují slova „včetně dohadných položek“.
17. V příloze č. 2 se v části A bodu III za řádek 1.1 vkládá nový řádek 1.2, který zní:
„1.2 dohadné položky k závazkům podle § 1 odst. 4 písm. e) vyhlášky o fondech vztahující se k § 1 odst. 4 písm. a) vyhlášky o fondech“.
18. V příloze č. 2 se v části A bodu III v řádku 2 slova „odst. 4 písm. e)“ nahrazují slovy „odst. 4 písm. f)“.
19. V příloze č. 2 se v části A bodu III v řádku 3.1 slova „odst. 4 písm. i)“ nahrazují slovy „odst. 4 písm. j)“.
20. V příloze č. 2 se v části A bodu III v řádku 3.2 slova „odst. 4 písm. h)“ nahrazují slovy „odst. 4 písm. i)“.
21. V příloze č. 2 se v části A bodu III v řádku 3.3 slova „odst. 4 písm. j)“ nahrazují slovy „odst. 4 písm. k)“.
22. V příloze č. 2 se v části A bodu III v řádku 3.4 slova „odst. 4 písm. k)“ nahrazují slovy „odst. 4 písm. l)“.
23. V příloze č. 2 se v části A bodu III za řádek 4 vkládá nový řádek 5, který zní:
„5. Snížení základního fondu o částky penále, pokut a přirážek, které byly prominuty nebo sníženy na základě rozhodnutí o odstranění tvrdosti podle § 53a zákona č. 48/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, podle § 1 odst. 6 vyhlášky o fondech.“.
Dosavadní řádky 5 až 8 se označují jako řádky 6 až 9.
24. V příloze 2 se v části A bodu III v řádku 6 na konci věty doplňují slova „s výjimkou plateb vykázaných paušálem na řádku 7“.
25. V příloze č. 2 se v části A bodu III v řádku 8 slova „odst. 4 písm. f)“ nahrazují slovy „odst. 4 písm. g)“.
26. V příloze č. 2 se v části A bodu III v řádku 9 slova „odst. 4 písm. g)“ nahrazují slovy „odst. 4 písm. h)“.
27. V příloze č. 2 se v části A bodu III za řádek 9 doplňuje řádek 10, který zní:
„10. Rezervy na pravomocně neskončené soudní spory podle § 1 odst. 4 písm. m) vyhlášky o fondech.“.
28. V příloze č. 2 se v části B bodu II v řádku 4 slova „odst. 1 písm. c)“ nahrazují slovy „odst. 1 písm. d)“.
29. V příloze č. 2 se v části B bodu II v řádku 6 slova „odst. 1 písm. f)“ nahrazují slovy „odst. 1 písm. g)“.
30. V příloze č. 2 se v části B bodu II v řádku 7 slova „odst. 1 písm. h)“ nahrazují slovy „odst. 1 písm. i)“.
31. V příloze č. 2 se v části B bodu II v řádku 8 slova „odst. 1 písm. i)“ nahrazují slovy „odst. 1 písm. j)“.
32. V příloze č. 2 se v části B bodu II v řádku 9 slova „odst. 1 písm. e)“ nahrazují slovy „odst. 1 písm. f)“.
33. V příloze č. 2 se v části B bodu II v řádku 11 slova „odst. 1 písm. g)“ nahrazují slovy „odst. 1 písm. h)“.
34. V příloze č. 2 se v části B bodu II v řádku 12 slova „odst. 1 písm. d)“ nahrazují slovy „odst. 1 písm. e)“.
35. V příloze č. 2 se v části B bodu III v řádku 2 slova „odst. 4 písm. e)“ nahrazují slovy „odst. 4 písm. f)“.
36. V příloze č. 2 se v části B bodu III v řádku 3.1 slova „odst. 4 písm. i)“ nahrazují slovy „odst. 4 písm. j)“.
37. V příloze č. 2 se v části B bodu III v řádku 3.2 slova „odst. 4 písm. h)“ nahrazují slovy „odst. 4 písm. i)“.
38. V příloze č. 2 se v části B bodu III v řádku 3.3 slova „odst. 4 písm. j)“ nahrazují slovy „odst. 4 písm. k)“.
39. V příloze č. 2 se v části B bodu III v řádku 3.4 slova „odst. 4 písm. k)“ nahrazují slovy „odst. 4 písm. l)“.
40. V příloze č. 2 se v části B bodu III v řádku 4 na konci věty doplňují slova „s výjimkou plateb vykázaných paušálem na řádku 5“.
41. V příloze č. 2 se v části B bodu III v řádku 6 slova „odst. 4 písm. f)“ nahrazují slovy „odst. 4 písm. g)“.
42. V příloze č. 2 se v části B bodu III v řádku 7 slova „odst. 4 písm. g)“ nahrazují slovy „odst. 4 písm. h)“.
43. V příloze č. 2 se v části B bodu III za řádek 9 doplňuje řádek 10, který zní:
„10. Převod peněžní hotovosti na zvláštní bankovní účet rezervy v případě tvorby rezervy podle § 1 odst. 4 písm. m) vyhlášky o fondech6).“.
44. V příloze č. 2 se za část B vkládá nový řádek, který zní:
„Finanční hotovost na zvláštním bankovním účtu rezervy na krytí rezervy podle § 1 odst. 7 vyhlášky o fondech6).“.
45. V příloze č. 2 se v části Poznámky k tabulce doplňuje poznámka č. 6), která zní:
„6) Zůstatek na bankovním účtu rezerv vykazuje pouze ta zdravotní pojišťovna, která účtovala v r. 2007, nebo účtuje v r. 2008 v odd. A III na zvláštním řádku čerpání rezervy a v části B III na zvláštním řádku převod finančních prostředků z BÚ ZFZP na zvláštní bankovní účet rezervy.“.
46. V příloze č. 2a se v části B bodu I v řádku 4 slova „odst. 1 písm. c)“ nahrazují slovy „odst. 1 písm. d)“.
47. V příloze č. 2a se v části B bodu I v řádku 6 slova „odst. 1 písm. f)“ nahrazují slovy „odst. 1 písm. g)“.
48. V příloze č. 2a se v části B bodu I v řádku 7 slova „odst. 1 písm. h)“ nahrazují slovy „odst. 1 písm. i)“.
49. V příloze č. 2a se v části B bodu I v řádku 8 slova „odst. 1 písm. i)“ nahrazují slovy „odst. 1 písm. j)“.
50. V příloze č. 2a se v části B bodu I v řádku 9 slova „odst. 1 písm. e)“ nahrazují slovy „odst. 1 písm. f)“.
51. V příloze č. 2a se v části B bodu I v řádku 11 slova „odst. 1 písm. g)“ nahrazují slovy „odst. 1 písm. h)“.
52. V příloze č. 2a se v části B bodu I v řádku 12 slova „odst. 1 písm. d)“ nahrazují slovy „odst. 1 písm. e)“.
53. V příloze č. 2a se v části A bodu II v řádku 1 za slova „4 písm. b)“ vkládá čárka místo písmena „a“, za slova „4 písm. d)“ se vkládají slova „a 4 písm. e)“ a na konci věty se doplňují slova „včetně dohadných položek“.
54. V příloze č. 2a se v části A bodu II za řádek 1.1 vkládá nový řádek 1.2, který zní:
„1.2 Dohadné položky k závazkům podle § 1 odst. 4 písm. e) vyhlášky o fondech vztahující se k § 1 odst. 4 písm. a) vyhlášky o fondech.“.
55. V příloze č. 2a se v části A bodu II v řádku 2 slova „odst. 4 písm. e)“ nahrazují slovy „odst. 4 písm. f)“.
56. V příloze č. 2a se v části A bodu II v řádku 3.1 slova „odst. 4 písm. i)“ nahrazují slovy „odst. 4 písm. j)“.
57. V příloze č. 2a se v části A bodu II v řádku 3.2 slova „odst. 4 písm. h)“ nahrazují slovy „odst. 4 písm. i)“.
58. V příloze č. 2a se v části A bodu II v řádku 3.3 slova „odst. 4 písm. j)“ nahrazují slovy „odst. 4 písm. k)“.
59. V příloze č. 2a se v části A bodu II v řádku 3.4 slova „odst. 4 písm. k)“ nahrazují slovy „odst. 4 písm. l)“.
60. V příloze č. 2a se v části A bodu II v řádku 4 na konci věty doplňují slova „s výjimkou plateb vykázaných paušálem na řádku 5“.
61. V příloze č. 2a se v části A bodu II v řádku 6 slova „odst. 4 písm. f)“ nahrazují slovy „odst. 4 písm. g)“.
62. V příloze č. 2a se v části A bodu II v řádku 7 slova „odst. 4 písm. g)“ nahrazují slovy „odst. 4 písm. h)“.
63. V příloze č. 2a se v části A bodu II za řádek 7 doplňuje řádek 8, který zní:
„8. Rezervy na pravomocně neskončené soudní spory podle § 1 odst. 4 písm. m) vyhlášky o fondech.“.
64. V příloze č. 3 se v části A bodu II v řádku 1 slova „odst. 4 písm. h)“ nahrazují slovy „odst. 4 písm. i)“.
65. V příloze č. 3 se v části A bodu III za řádek 1.16 vkládá nový řádek 1.16.1, který zní:
„1.16.1 z toho: za služby související s rozvojem informační infrastruktury systému.“.
66. V příloze č. 3 se v části B bodu II v řádku 1 slova „odst. 4 písm. h)“ nahrazují slovy „odst. 4 písm. i)“.
67. V příloze č. 3 se v části B bodu III za řádek 1.16 vkládá nový řádek 1.16.1, který zní:
„1.16.1 z toho: za služby související s rozvojem informační infrastruktury systému.“.
68. V příloze č. 3 se v části Poznámky k tabulce doplňuje poznámka č. 5), která zní:
„5) V oddílech A i B jsou řádky 1.16.1 určeny pro jednotné vykazování nákladů a výdajů souvisejících s rozvojem informační infrastruktury.“.
69. V příloze č. 7 se v části A bodu III za řádek 5 doplňuje řádek 6, který zní:
„6. Snížení fondu o částky penále, pokut a přirážek na základě rozhodnutí o odstranění tvrdosti podle § 53a zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů.“.
70. V příloze č. 7 se v části C bodu I v řádku 1 na konci věty doplňují slova „včetně dohadných položek5)“.
71. V příloze č. 7 se v části Poznámka k vyplnění tabulky v poznámce č. 3) na konci první věty doplňují slova „v takovém případě nevyplňují řádek A III řádek 6“.
72. V příloze č. 7 se v části Poznámka k vyplnění tabulky doplňuje poznámka č. 5), která zní:
„5) Výše dohadných položek zahrnutých v této položce bude uvedena v komentáři pod touto přílohou.“.
73. Vpříloze č. 12 se v řádku I slova „součet 1 – 10“ nahrazují slovy „součet 1 – 11“.
74. V příloze č. 12 se za řádek 9 vkládá nový řádek 10, který zní:
„10. finanční prostředky (vratky) podle § 16b zákona č. 48/1997 Sb.6).“.
Dosavadní řádek 10 se označuje jako řádek 11.
75. V příloze č. 12 v části Poznámky k tabulce se v poznámce č. 2) na konci věty doplňují slova „včetně dohadných položek“.
76. V příloze č. 12 se v části Poznámky k tabulce doplňuje poznámka č. 6), která zní:
„6) Zdravotní pojišťovny vykazují objem finančních prostředků nad limit stanovený v § 16b zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů.“.
77. V příloze č. 13 se v řádku I slova „součet 1 – 10“ nahrazují slovy „součet 1 – 11“.
78. V příloze č. 13 se za řádek 9 vkládá nový řádek 10, který zní:
„10. finanční prostředky (vratky) podle § 16b zákona č. 48/1997 Sb.“.
Dosavadní řádek 10 se označuje jako řádek 11.
79. V příloze č. 17 se v oddílu AKTIVA části F Ostatní aktiva/II za řádek 9 vkládá nový řádek 10, který zní:
„10. Rezervy na pravomocně neskončené soudní spory.“.
Dosavadní řádek 10 se označuje jako řádek 11.
80. V příloze č. 17 se v oddílu PASIVA části B Rezervy slova „Rezervy na ostatní rizika a ztráty“ nahrazují slovy „Ostatní rezervy“.
Čl. II
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 31. srpna 2008.
Ministr:
MUDr. Julínek, MBA v. r.