Vyhláška ze dne 3.10.2008, kterou se mění vyhláška Ministerstva financí č. 16/2001 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů a rozpočtů územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů

16.10.2008 | Sbírka:  377/2008 Sb. | Částka:  122/2008ASPI

Vztahy

Nadřazené: 218/2000 Sb.
Aktivní derogace: 16/2001 Sb.
Pasivní derogace: 449/2009 Sb.
377/2008 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 3. října 2008,
kterou se mění vyhláška Ministerstva financí č. 16/2001 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů a rozpočtů územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů
Ministerstvo financí stanoví podle § 20 odst. 6 a § 47 odst. 7 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 479/2003 Sb., zákona č. 482/2004 Sb. a zákona č. 26/2008 Sb.:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva financí č. 16/2001 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů a rozpočtů územních samosprávných celků, ve znění vyhlášky č. 535/2002 Sb., vyhlášky č. 544/2004 Sb. a vyhlášky č. 22/2007 Sb., se mění takto:
1. V § 4 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno c), které zní:
„c) výkaz o nárocích z nespotřebovaných výdajů organizačních složek státu.“.
2. V § 4 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno c), které zní:
„c) podle odstavce 1 písm. c) správci kapitol a organizační složky státu.“.
3. V § 7 odst. 2 písm. c) se slovo „přehled“ nahrazuje slovem „přehledu“.
4. V § 7 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno d), které zní:
„d) výkazu o nárocích z nespotřebovaných výdajů organizačních složek státu stanoví příloha č. 9.“.
5. V příloze č. 1 bodě 1. se na konci podbodu 1.3 tečka nahrazuje středníkem a doplňuje se podbod 1.4, který zní:
„1.4 měsíčně výkaz o nárocích z nespotřebovaných výdajů organizačních složek státu.“.
6. V příloze č. 1 bod 4. zní:
„4. Správce kapitoly předkládá Ministerstvu financí účetní a finanční výkazy a doplňující údaje (dále jen „výkazy“) a sumární údaje výkazů (dále jen „sumáře“) za kapitolu celkem, samostatně za organizační složky státu, za jím zřízené příspěvkové organizace, a to samostatně za aktivní a samostatně za zrušené v průběhu hodnoceného roku.“.
7. V příloze č. 1 bodě 4. se na konci podbodu 4.3 tečka nahrazuje středníkem a doplňuje se podbod 4.4, který zní:
„4.4 měsíčně výkaz o nárocích z nespotřebovaných výdajů organizačních složek státu.“.
8. V příloze č. 1 bodě 7. písmeno b) zní:
„b) výkazů za jím zřízené příspěvkové organizace, a to samostatně za aktivní a samostatně za příspěvkové organizace v hodnoceném roce zrušené.“.
9. V příloze č. 1 bodě 8. písm. b) se za slova „odst. 10“ doplňují slova „a odst. 11“.
10. V příloze č. 1 bodě 9. a v příloze č. 5 bodě 7. se slova „podle § 23 písm. c) a d)“ nahrazují slovy „podle § 23 odst. 1 písm. b) a c)“.
11. V příloze č. 1 bodě 11. se zrušuje text „503 Státní fond pro zúrodnění půdy“.
12. V příloze č. 1 se na konci bodu 13. tečka nahrazuje středníkem a doplňuje se písmeno g), které zní:
„g) výkaz o nárocích z nespotřebovaných výdajů organizačních složek státu se předkládá nejpozději poslední pracovní den před 25. dnem následujícího měsíce, za období leden až prosinec poslední pracovní den před 8. únorem následujícího roku.“.
13. V příloze č. 1 bodě 14. se slova „České spořitelny, a. s.“ nahrazují slovy „vybrané banky“.
14. V příloze č. 3 bodě 2. podbodě 2.2 se za slova „sumáře výkazů uvádí:“ na nový řádek doplňují slova:
„420 - výkaz o nárocích z nespotřebovaných výdajů organizačních složek státu (NAR 1-12 U),“.
15. V příloze č. 3 bodě 2. podbodě 2.2 se na konci písmene d) tečka nahrazuje čárkou a doplňují se slova „s výjimkou datového souboru 420, který je předkládán měsíčně.“.
16. V příloze č. 4 bodě 2. podbodě 2.4.2 se slovo „OKEČ“ nahrazuje slovem „NACE“.
17. V příloze č. 4 bodě 2. podbodě 2.5.2 se za slova „4xx-sumář kapitoly,“ vkládá nový řádek s textem:
„x20 ... výkaz o nárocích z nespotřebovaných výdajů organizačních složek státu (NAR 1-12 U),“, slova v popisu OKEČ včetně nadpisu se zrušují a nahrazují se slovy: „NACE - kód odvětvové klasifikace ekonomických činností dle statistického číselníku CZ_NACE; nevykazuje se, atribut obsahuje nuly.“, slova v popisu ZOD „1 - organizace odměňující podle zákona č. 1/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů,“ se nahrazují slovy „1 - organizace odměňující podle § 109 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů,“ a slova „4 - organizace odměňující podle zákona č. 143/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů“ se nahrazují slovy „4 - organizace odměňující podle § 109 odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů“.
18. V příloze č. 4 bodě 2. podbodě 2.5.3 písm. e) se za slova „klasifikace CZ-NUTS“ vkládají slova „a číselníku okresů LAU 1 (původní NUTS 4)“ a slova „NUTS 4“ se nahrazují slovy „LAU 1“.
19. V příloze č. 4 bodě 2. se na konci podbodu 2.5.3 tečka nahrazuje středníkem a doplňuje se písmeno h), které zní:
„h) údaje části II. výkazu NAR 1-12 U mají indikaci ve struktuře: RRPPPPPPPPSS, kde RR - číslo odpovídajícího řádku v části I. s vedoucí nulou; PPPPPPPP - kód identifikace nástroje/programu/ účelu, obsahuje kód atributu NÁSTROJ s vedoucími nulami, nebo číslo programu (s vedoucími nulami), nebo kód účelu ve struktuře stanoveného číselníku; SS - číslo sloupce části II. výkazu NAR 1-12 U.“.
20. V příloze č. 4 bodě 2. podbodě 2.5.4 se za písmeno a) vkládá nové písmeno aa), které zní:
„aa) Rozvaha (bilance) organizačních složek státu - od
účetního období roku 2008 se číslo sloupce účetního
výkazu rozvaha organizačních složek státu
vykazuje ve tvaru:
údaje finančního stavu položek
aktiv k 1. 1.              - kód „xx01“,
údaje finančního stavu položek
aktiv k 31. 3., 30. 6., 30. 9., 31. 12. - kód „xx02“,
údaje finančního stavu položek
pasiv k 1. 1.              - kód „xx03“,
údaje finančního stavu položek
pasiv k 31. 3., 30. 6., 30. 9., 31. 12. - kód „xx04“,
kde xx identifikuje část rozvahy podle vyhlášky
č. 505/2002 Sb., ve znění vyhlášky č. 353/2007 Sb., a to:
xx = 00 rozvaha za účetní jednotku podle § 5 odst. 1 a 2;
xx = 98 podle § 5 odst. 11 a 12 (vykazuje organizační složka státu, 
    pokud hospodaří s majetkem souvisejícím s příjmy a výdaji
    státního rozpočtu členěnými v kapitole 398 - VPS).

Ministerstvo financí jako organizační složka státu
vykazuje všechny části rozvahy, pro označení
sloupců platí konvence:
xx = 00  podle § 5 odst. 1 a 2,
xx = 10  podle § 5 odst. 3 a 4,
xx = 50  podle § 5 odst. 5 a 6,
xx = 96  podle § 5 odst. 7 a 8,
xx = 97  podle § 5 odst.     9 a 10,
xx = 98  podle § 5 odst. 11 a 12.
Kapitoly státního rozpočtu předkládají data sumáře
460, jehož obsahem je sumář výkazů rozvahy
za organizační složky státu příslušné kapitoly ve
struktuře uvedené v tomto písmenu.“.
21. V příloze č. 5 bodě 16. písm. a) se zrušují slova za středníkem „za období 12/rrrr se předkládají za jednotlivé programy i údaje převáděných prostředků do rezervního fondu (tj. na položkách 5346 a 6361) podle § 47 zákona č. 218/2000 Sb.“.
22. V příloze č. 5 bodě 16. písm. b) se slovo „fakultativní“ nahrazuje slovem „obligatorní“.
23. V příloze č. 5 bodě 17. písm. e) se slova „NUTS 4“ nahrazují slovy „LAU 1“.
24. V příloze č. 5 bodě 19. Číselník pro atribut NÁSTROJ - CIS_NASTROJ a Číselník pro atribut ZDROJ - CIS_ZDROJ znějí:
--------------------------------------------------- ------------------------------
Číselník pro atribut NÁSTROJ - CIS_NASTROJ
--------------------------------------------------- ------------------------------
Kód Název                      Zkratka    Fond
--------------------------------------------------- ------------------------------
               A. Předvstupní nástroje
--------------------------------------------------- ------------------------------
01 PHARE                      PHARE     EU
02 ISPA                      ISPA      EU
03 SAPARD                     SAPARD     EU
--------------------------------------------------- ------------------------------
          B. Nástroje programů spolufinancovaných EU
--------------------------------------------------- ------------------------------
            B1. Programovací období 2004 až 2006
--------------------------------------------------- ------------------------------
04 OP Rozvoj venkova a multifunkčního       OP RVMZ    EAGGF+FIFG
  zemědělství
05 Horizontální plán rozvoje venkova        HRDP     EAGGF
06 Společný regionální operační program      SROP     ERDF+ESF
07 OP Průmysl a podnikání             OP PP     ERDF
08 OP Infrastruktura                OP I     ERDF
09 OP Rozvoj lidských zdrojů            OP RLZ    ESF
10 Fond soudržnosti (Kohezní fond)         CF      CF
11 Jednotný programový dokument pro cíl 2     JPD2     ERDF
12 Jednotný programový dokument pro cíl 3     JPD3     ESF
13 Program Iniciativy Společenství Interreg IIIA  INTREG IIIA  ERDF
14 Program Iniciativy Společenství Interreg IIIB  INTREG IIIB  ERDF
15 Program Iniciativy Společenství Interreg IIIC  INTREG IIIC  ERDF
16 Program Iniciativy Společenství Espon      ESPON     ERDF
17 Program Iniciativy Společenství Interact    INTERACT   ERDF
18 Iniciativa Společenství Equal          EQUAL     ESF
19 Twinning Out                  TwOut1    EU
20 Fond solidarity                 FoS1     FoS
21 Transition Facility               TF      EU
22 Jiné programy/projekty EU            Jiné1     EU
23 Komunitární programy              KoP1     EU
24 Přímé platby zemědělců             PP1      EAGGF
--------------------------------------------------- ------------------------------
            B2. Programovací období 2007 až 2013
--------------------------------------------------- ------------------------------
25 Přímé platby zemědělcům             PP      EAGF
26 Společná organizace trhu            SOT      EAGF
27 Program rozvoje venkova             PRV      EAFRD
28 OP Rybářství                  OP R     EFF
30 OP Podnikání a inovace             OP PI     ERDF
31 OP Výzkum a vývoj pro inovace          OP VaVpI   ERDF
32 OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost      OP VpK    ESF
33 OP Lidské zdroje a zaměstnanost         OP LZaZ    ESF
36 Integrovaný operační program          IOP      ERDF
37 OP Technická pomoc               OP TP     ERDF
38 Regionální operační programy          ROP      ERDF
39 OP Praha Konkurenceschopnost          OP PK     ERDF
40 OP Praha Adaptabilita              OP PA     ESF
41 OP Přeshraniční spolupráce pro cíl EÚS     OP PS     ERDF
42 OP Meziregionální spolupráce          OP MS     ERDF
43 OP Nadnárodní spolupráce            OP NS     ERDF
44 OP ESPON pro cíl EÚS              OP ESPON   ERDF
45 OP INTERACT pro cíl EÚS             OP INTERACT  ERDF
46 Jiné programy/projekty EU            Jiné     EU
47 Komunitární programy              KoP      EU
48 Twinning Out                  TwOut     EU
49 Fond Solidarity                 FoS      FoS
50 Transition Facility               TF      EU
51 OP Doprava - ERDF                OP Doprava SF ERDF
52 OP Doprava - CF                 OP Doprava CF CF
53 OP Životní prostředí - ERDF           OP ŽP SF   ERDF
54 OP Životní postředí - CF            OP ŽP CF   CF
--------------------------------------------------- ------------------------------
      C. Projekty spolufinancované z ostatních zahraničních zdrojů
--------------------------------------------------- ------------------------------
60  Finanční mechanismy              FM      EHP
70  Prostředky NATO                NATO     NATO
--------------------------------------------------- ------------------------------
                D. Pomocné nástroje
--------------------------------------------------- ------------------------------
87 Program rozvoje venkova - účetní operace    PRV_P     
--------------------------------------------------- ------------------------------

--------------------------------------------------- ------------------------------
Číselník pro atribut ZDROJ - CIS_ZDROJ
--------------------------------------------------- ------------------------------
Kód  Zdroj financování                    Zkratka
1   Prostředky CZ                      CZ
5   Prostředky EU                      EU
6   Prostředky z rozpočtu EU                EUB
7   Prostředky z rozpočtu EU - předfinancování       EUP
    z ústředních rozpočtů
8   Prostředky NATO                     NATO
9   Prostředky ze zahraničí/Finanční mechanismy       FM
--------------------------------------------------- ------------------------------
25. V příloze č. 5 bod 21. zní:
„21. Přehled o zdrojích rezervního fondu OSS a nakládání s těmito prostředky
a) údaje této části v návaznosti na § 48 odst. 2 zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, předkládají správci kapitol v sumáři finančního výkazu za kapitolu, předkládání údajů této části ostatními organizačními složkami státu je fakultativní;
b) kontrolní vazby v rámci části XV:
sl. 156 = sl. (151 + 152 - 153 - 154)
ř. 1501 = ř. (1502 + 1503)
ř. 1507 = ř. (1508 + 1509 + 1510 + 1511 + 1512 + 1513)
ř. 1515 = ř. (1501 + 1504 + 1505 + 1506 + 1507 + 1514);
c) kontrolní vazby na ostatní části výkazu Fin 2-04 U
Část XV.        Část V.
ř. 1515
sl. 151
= ř. 5010
sl. 53
ř. 1515
sl. 152
= ř. 5020
sl. 53
ř. 1515
sl. 156
= ř. 5060
sl. 53
;
d) význam sloupců: sl. 152 - je přípustný pro řádky 1501 až 1506 a 1514 s tím, že se jedná o příjmy rezervního fondu v hodnoceném roce i o převody nečerpaných prostředků, které byly převedeny z příjmových účtů zpět do rezervního fondu, sl. 153 - je přípustný pro řádky 1501 až 1513 s tím, že se jedná o prostředky převedené na příjmové účty, které se používají při čerpání rezervních fondů, sl. 154 - je přípustný pro řádky 1501 až 1513 s tím, že se jedná o čerpanou částku, tj. skutečné výdaje, sl. 155 - je přípustný pro řádky 1501 až 1513 s tím, že se jedná o prostředky použité jiným způsobem než prostřednictvím rozpočtu, např. odvedené do zahraničí, nebo snížení stavu na základě rozhodnutí vlády.“.
26. V příloze č. 5 ve vzoru Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu správců kapitol, jimi zřízených organizačních složek státu a státních fondů v části výkazu VII. se zrušují sloupce 75 a 76.
27. V příloze č. 5 ve vzoru Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu správců kapitol, jimi zřízených organizačních složek státu a státních fondů část výkazu XV. zní:
XV.     Přehled o převodech prostředků státního rozpočtu do rezervního
  fondu OSS a jejich použití
  

------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------
Členění peněžních     Číslo  Počáteční  Příjmy RF     Zapojeno     Použito      Převod      Zůstatek
prostředků RF podle    řádku  stav RF   v hodnoceném   do příjmů     v hodnoceném   nečerpaných    prostředků
zákona č. 218/2000 Sb.,      k 1.1.   roce       v hodnoceném   roce       prostředků    RF
ve znění pozdějších                       roce                do RF
předpisů                                               v hodnoceném
                                                   roce
------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------
             r    151     152        153        154        155        156
------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------
Prostředky poskytnuté   1501
ze zahraničí a peněžní
dary celkem
------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------
z toho: prostředky    1502
poskytnuté na stanovený
účel celkem
------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------
prostředky poskytnuté   1503
bez uvedení účelu
------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------
Odvody neoprávněně    1504
použitých nebo zadržených
prostředků podle § 44
odst. 2 písm. a) a b)
a penále za prodlení
s nimi
------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------
Příjmy z prodeje majetku, 1505
který pro ČR nabyla OSS
darem nebo děděním
------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------
Příjmy z prodeje majetku, 1506
se kterým bylo zmocněno
hospodařit Ministerstvo
obrany
------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------
Prostředky převedené   1507         x
podle § 47 celkem
(do 31.12.2007)
------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------
z toho: 1) prostředky   1508         x
určené na financování
programů (§ 13 odst. 3),
které jsou zároveň
spolufinancovány
z rozpočtu EU
------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------
2) prostředky určené   1509         x
na financování programů
(§ 13 odst. 3) s výjimkou
prostředků podle bodu 1)
------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------
3) prostředky určené   1510         x
na financování programů
nebo projektů
spolufinancovaných
z rozpočtu EU s výjimkou
prostředků podle bodu 1)
------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------
4) sociální dávky     1511         x
------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------
5) prostředky určené   1512         x
na úhrady škod
způsobených pojistnými
událostmi
------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------
6) ostatní        1513         x
------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------
Prostředky převedené   1514   x              x        x         x
podle § 50 odst. 2
------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------
Celkem          1515
------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------
  
28. V příloze č. 6 bodě 7. písm. b) se slova „u bankovního účtu k limitům organizačních složek státu“ nahrazují slovy „u účtů krátkodobých a dlouhodobých bankovních úvěrů“ a před slova „se postupuje takto:“ se vkládá čárka.
29. Příloha č. 7 zní:
„Příloha č. 7 k vyhlášce č. 16/2001 Sb.
Ministerstvo financí
                                               strana 1
                        V Z O R
         Přehled o rozpočtu nákladů a výnosů státních příspěvkových organizací
                a další doplňující údaje - hlavní činnost
                       na rok 20..
 Kapitola : 3xx                                           
 IČO a název organizace:                                
 ZOD : x                                          v tis. Kč
--------------------------------------------------------------------- -----------------------------------
              Název položky               Účet   Číslo   Schválený
                                        položky  rozpočet
--------------------------------------------------------------------- -----------------------------------
                 a                   b     r      1
--------------------------------------------------------------------- -----------------------------------
  Spotřeba materiálu                         (501)    1   
  Spotřeba energie                          (502)    2   
  Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek            (503)    3   
  Prodané zboží                            (504)    4   
  Opravy a udržování                         (511)    5   
  Cestovné                              (512)    6   
  Náklady na reprezentaci                       (513)    7   
  Ostatní služby                           (518)    8   
  Mzdové náklady                           (521)    9   
  Zákonné sociální pojištění                     (524)   10   
  Ostatní sociální pojištění                     (525)   11   
  Zákonné sociální náklady                      (527)   12   
  Ostatní sociální náklady                      (528)   13   
  Daň silniční                            (531)   14   
  Daň z nemovitostí                          (532)   15   
  Ostatní daně a poplatky                       (538)   16   
  Smluvní pokuty a úroky z prodlení                  (541)   17   
  Ostatní pokuty a penále                       (542)   18   
  Odpis pohledávky                          (543)   19   
  Úroky                                (544)   20   
  Kursové ztráty                           (545)   21   
  Dary                                (546)   22   
  Manka a škody                            (548)   23   
  Jiné ostatní náklady                        (549)   24   
  Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku          (551)   25   
  Zůstatková cena prodaného dlouhodobého nehmot. a hmot. majetku   (552)   26   
  Prodané cenné papíry a podíly                    (553)   27   
  Prodaný materiál                          (554)   28   
  Tvorba zákonných rezerv                       (556)   29   
  Tvorba zákonných opravných položek                 (559)   30   
  Náklady celkem                                 31   
  (účtová třída 5 celkem - součet položek 1 až 30)
  Tržby za vlastní výrobky                      (601)   32   
  Tržby z prodeje služeb                       (602)   33   
  Tržby za prodané zboží                       (604)   34   
  Změna stavu zásob nedokončené výroby                (611)   35   
  Změna stavu zásob polotovarů                    (612)   36   
  Změna stavu zásob výrobků                      (613)   37   
  Změna stavu zvířat                         (614)   38   
  Aktivace materiálu a zboží                     (621)   39   
  Aktivace vnitroorganizačních služeb                     (622)   40   
  Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku              (623)   41   
  Aktivace dlouhodobého hmotného majetku               (624)   42   
  Smluvní pokuty a úroky z prodlení                  (641)   43   
  Ostatní pokuty a penále                       (642)   44   
  Platby za odepsané pohledávky                    (643)   45   
  Úroky                                (644)   46   
  Kursové zisky                            (645)   47   
  Zúčtování fondů                           (648)   48   
  Jiné ostatní výnosy                         (649)   49   
  Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku     (651)   50   
  Výnosy z dlouhodobého finančního majetku              (652)   51   
  Tržby z prodeje cenných papírů a podílů               (653)   52   
  Tržby z prodeje materiálu                      (654)   53   
  Výnosy z krátkodobého finančního majetku              (655)   54   
  Zúčtování zákonných rezerv                     (656)   55   
  Zúčtování zákonných opravných položek                (659)   56   
  Příspěvky a dotace na provoz                    (691)   57   
  Výnosy celkem                                 58   
  (účtová třída 6 celkem - součet položek 32 až 57)
  Výsledek hospodaření před zdaněním                       59   
  (položka 58 - 31)
  Daň z příjmů                            (591)   60   
  Dodatečné odvody daně z příjmů                   (595)   61   
  Výsledek hospodaření po zdanění (+/-)                     62   
  (položka 59 - 60 - 61)
--------------------------------------------------------------------- -----------------------------------


        Přehled o rozpočtu nákladů a výnosů státních příspěvkových organizací
                a další doplňující údaje - hlavní činnost
                       na rok 20..

Kapitola : 3xx                                            
IČO a název organizace:                                   
ZOD : x                                           v tis. Kč
--------------------------------------------------------------------- -----------------------------------
            Doplňující údaje                       Číslo Schválený
                                           řádku  rozpočet
--------------------------------------------------------------------- -----------------------------------
                a                           r    1
--------------------------------------------------------------------- -----------------------------------
 Platy zaměstnanců                         (z AE k účtu 521)  70  
 Ostatní osobní náklady                      (z AE k účtu 521)  71  
 Příspěvek na provoz od zřizovatele                (z AE k účtu 691)  72  
 Individuální a systémové dotace na financování programů a akcí1) (z AE k účtu 691)  73  
 od zřizovatele
 Dotace na výzkum a vývoj od poskytovatelů jiných než od      (z AE k účtu 691)  74  
 zřizovatele
 Dotace na úhradu provozních výdajů, které mají být kryty z    (z AE k účtu 691)  75  
 rozpočtu
 Evropské unie včetně stanoveného podílu státního rozpočtu na
 financování těchto výdajů
 Dotace na úhradu provozních výdajů podle mezinárodních smluv,   (z AE k účtu 691)  76  
 na základě kterých jsou České republice svěřeny peněžní
 prostředky
 z finančních mechanismů
 Ostatní příspěvky a dotace 2)                   (z AE k účtu 691)  77  
 Závazky vůči státnímu rozpočtu celkem3)                        78  
 v tom: odvod z provozu a z odpisů 4)                         79  
      odvod příjmů z prodeje nemovitého státního majetku 5)           80  
      ostatní odvody 5)                             81  
 Příspěvky a dotace ze státního rozpočtu na výzkum a vývoj celkem6)          82  

 v tom: institucionální                                83  
      účelové                                  84  
 Použití prostředků rezervního fondu 7)                        85  
 Přepočtený počet zaměstnanců                             86  
 Průměrný plat (mzda) měsíčně v Kč                           87  
--------------------------------------------------------------------- -----------------------------------                                              
                                              
 ----------------------------------                                              
 Sestavil:                                         
 Datum a podpis:                                      
 ----------------------------------  
 Kontroloval:                              
 Datum a podpis:                             
 ----------------------------------                                       
                                      
                                      
                                      
 Poznámky a vazby:                             
                                      
 Součet údajů na řádcích 70 a 71 musí odpovídat položce 9 - Mzdové     
 náklady
 Součet údajů na řádcích 72 až 77 musí odpovídat položce č. 57 - Příspěvky a
 dotace na provoz

 1) pro účely tohoto přehledu se tím rozumí systémově určené výdaje na krytí
  neinvestičních potřeb programů poskytované
  ze státního rozpočtu v rámci dotace dle § 54 odst. 1 písm. b) zákona č.
  218/2000 Sb. a § 2 vyhlášky MF č. 560/2006 Sb.
 2) souhrn prostředků od jiných poskytovatelů než ze státního rozpočtu a  
  od příjemců účelové podpory výzkumu a vývoje

 Poznámky 3) až 5) platí na úrovni sumáře za kapitolu:           
 3) součet údajů musí odpovídat údaji na podseskupení položek 212     
  finančního výkazu Fin 2-04U zřizovatele
 4) údaj na tomto řádku musí odpovídat údaji na položce 2122 finančního  
  výkazu Fin 2-04U zřizovatele
 5) souhrn údajů na řádcích 80 a 81 musí odpovídat údaji na položce 2123 
  finančního výkazu Fin 2-04U zřizovatele
 6) neinvestiční i investiční od zřizovatele                
 7) údaj na tomto řádku se musí rovnat údaji zahrnutému v celkových výnosech PO v
  návaznosti na povinnost stanovenou
  podle § 53 odst. 3 zákona č. 218/2000 Sb.               
                                      
 ZOD - kód způsobu odměňování                       
 1 - podle § 109 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb.              
 4 - podle § 109 odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb.              
                                      


30. Za přílohu č. 8 se doplňuje příloha č. 9, která včetně nadpisu zní:
„Příloha č. 9 k vyhlášce č. 16/2001 Sb.
Rozsah a způsob sestavení výkazu o nárocích z nespotřebovaných výdajů organizačních složek státu (NAR 1-12 U)
1. Údaje v tomto výkaze v návaznosti na § 47 zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, předkládají Ministerstvu financí správci kapitol za organizační složky státu. Údaje jsou uváděny kumulativně, dochází k jejich sčítání za jednotlivé měsíce v průběhu hodnoceného roku.
2. Prostředky vykazované podle § 47 odst. 4 písm. a) bod 4. a podle § 13 odst. 3 zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, se vztahují k údajům vykazovaným v části VIII. výkazu Fin 2-04 U, pokud nejsou ani nemají být kryty peněžními prostředky z rozpočtu EU, peněžními prostředky z finančních mechanismů a peněžními prostředky přijatými od NATO.
3. Profilující výdaje vykazované pod písmenem A., B. a C. se vztahují k údajům vykazovaným v části XII. Výkazu Fin 2.04 U.
4. Význam sl. 3 a sl. 23 - konečný rozpočet je schválený rozpočet upravený nejen o rozpočtové přesuny, ale i o povolená překročení a vázání - tedy rozpočet po změnách s připočtenými částkami povoleného překročení a odpočtenými částkami vázání, případně o změnu provedenou na základě rozhodnutí vlády o zvýšení celkových příjmů a výdajů státního rozpočtu podle § 24 odst. 1 písm. d) zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů nebo rozhodnutí ministra financí o zvýšení celkových příjmů a výdajů státního rozpočtu podle § 24 odst. 4 zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
5. Kontrolní vazby v rámci výkazu o nárocích z nespotřebovaných výdajů organizačních složek státu - část I.:
ř. 1 = ř. (2 + 5 + 8 + 9 + 10 +11);
ř. 2 = ř. (3 + 4);
ř. 5 = ř. (6 + 7);
ř. 13 = ř. (1 + 12);
sl. 5 = sl. (3 - 4);
sl. 7 = sl. (5 + 6);
sl. 11 = sl. (8 + 9 + 10);
sl. 12 = sl. (7 - 11).
6. Kontrolní vazby v rámci výkazu o nárocích z nespotřebovaných výdajů organizačních složek - část II.:
sl. 25 = sl. (23 - 24);
sl. 27 = sl. (25 + 26);
sl. 31 = sl. (28 + 29 + 30);
sl. 32 = sl. (27 - 31).
7. Kontrolní vazby mezi částí I. a II. výkazu o nárocích z nespotřebovaných výdajů organizačních složek NAR 1-12 U:
ř. 3 části I. = součtu údajů za „a = 3“ v části II., tj. výdajů na projekty spolufinancované z EU členěné podle kódu NÁSTROJ z bloku B. číselníku pro atribut NÁSTROJ - CIS_NASTROJ (uvedeného v příloze č. 5 bodě 19) a číselníku pro atribut ZDROJ - CIS_ZDROJ s kódem 1;
ř. 4 části I. = součtu údajů za „a = 4“ v části II., tj. výdajů na projekty spolufinancované z EU členěné podle kódu NÁSTROJ z bloku B. číselníku pro atribut NÁSTROJ - CIS_NASTROJ (uvedeného v příloze č. 5 bodě 19) a číselníku pro atribut ZDROJ - CIS_ZDROJ s kódem 5, resp. 6 a 7;
ř. 6 části I. = součtu údajů za „a = 6“ v části II., tj. výdajů na projekty spolufinancované z Finančních mechanismů členěné podle kódu NÁSTROJ (číselníku pro atribut NÁSTROJ - CIS_NASTROJ uvedeného v příloze č. 5 bodě 19) pouze s kódem 60 Finanční mechanismy FM a číselníku pro atribut ZDROJ - CIS_ZDROJ s kódem 1;
ř. 7 části I. = součtu údajů za „a = 7“ v části II., tj. výdajů na projekty spolufinancované z Finančních mechanismů členěné podle kódu NÁSTROJ (číselníku pro atribut NÁSTROJ - CIS_NASTROJ uvedeného v příloze č. 5 bodě 19) pouze s kódem 60 Finanční mechanismy FM a číselníku pro atribut ZDROJ - CIS_ZDROJ s kódem 9;
ř. 9 části I. = součet údajů za „a = 9“ v části II. dle § 13 odst. 3 zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, které se vztahují k údajům vykazovaným v části VIII. výkazu Fin 2-04 U, pokud nejsou ani nemají být kryty peněžními prostředky z rozpočtu EU, peněžními prostředky z finančních mechanismů a peněžními prostředky přijatými od NATO.;
ř. 11 části I. = součtu údajů za „a = 11“ části II., tj. výdajů účelově určených podle § 21 odst. 3 a odst. 4 zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, členěných podle kódu účelu.
8. Číselník účelů podle § 21 odst. 3 a 4 zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, bude mít podobu osmimístného kódu s tím, že bude mít povinnou strukturu:
rr kkk ccc
rr - poslední dvojčíslí roku, kdy byl účel stanoven;
kkk - číslo kapitoly;
ccc - pořadové číslo účelu v daném roce;
Číselník bude zveřejňován a průběžně aktualizován ve Finančním zpravodaji.
Čl. II
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2009.
Ministr:
Ing. Kalousek v. r.