Zákon ze dne 11.3.1937, kterým se mění a doplňuje zákon ze dne 9. června 1932, č. 94 Sb. z. a n., o nové soustavě drobných peněz

20.3.1937 | Sbírka:  36/1937 Sb. | Částka:  14/1937ASPI

Vztahy

Prováděcí: 88/1938 Sb., 229/1937 Sb.
Aktivní derogace: 94/1932 Sb.
Pasivní derogace: 101/1938 Sb.
36/1937 Sb.
Zákon
ze dne 11. března 1937,
kterým se mění a doplňuje zákon ze dne 9. června 1932, č. 94 Sb. z. a n., o nové soustavě drobných peněz.
Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
§ 1.
(1) Drobné mince měny československé po 5 Kč raziti jest napříště z čistého niklu.
(2) Celková zevní úprava a průměr této mince zůstávají stejné jako u dosavadních stříbrných pětikorun.
(3) Z kilogramu čistého niklu raziti jest 125 kusů pětikorun, takže hrubá váha této mince jest 8 gramů. Ražba budiž co nejpřesnější; pokud toho nelze naprosto dosíci, jest dovolena odchylka nahoru i dolů v hrubé váze i v čistosti 10/1000.
§ 2.
Ministr financí vyhlásí ve Sbírce zákonů a nařízení den, kterého nové niklové pětikoruny (§ 1) budou vydány, a dobu nejdéle dva roky od tohoto dne, po kterou budou dosavadní stříbrné pětikoruny ještě zákonným platidlem, jakož i další lhůtu nejméně jeden rok, po kterou Národní banka Československá a poštovní úřady budou již jen vyměňovati beze srážky stříbrné pětikoruny z oběhu vzaté.
§ 3.
Pokud tímto zákone jinak není stanoveno, platí ustanovení o stříbrných pětikorunách, obsažená v zákoně č. 94/1932 Sb. z. a n., nadále obdobně pro niklové pětikoruny.
§ 4.
(1) Překročiti dosavadní přípustnou výši oběhu drobných peněz podle § 4, odst. 1 zák. č. 94/1932 Sb. z. a n. vydáním nových niklových pětikorun jest dovoleno jenom pro přechodnou dobu, po kterou budou dosavadní stříbrné pětikoruny zákonným platidlem.
(2) Stříbrné desetikoruny jubilejní nevčítají se do přípustné výše drobných peněz podle § 4, odst. 1 zák. č. 94/1932 Sb. z. a n.
§ 5.
(1) Vláda se zmocňuje raziti stříbrné 20 Kč též jako mince pamětní k oslavám událostí významu celostátního.
(2) Těchto mincí může býti vydáno v každém jednotlivém případě nejvíce za 20,000.000 Kč; platí o nich obdobně ustanovení § 4, odst. 2 tohoto zákona.
§ 6.
Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provede jej ministr financí.
Dr. Beneš v. r.
Dr. Hodža v. r.
Dr. Kalfus v. r.