Opatření ze dne 4.11.2008 obecné povahy - Část plánu využití rádiového spektra č. PV-P/7/11.2008-15

6.11.2008 | Sbírka:  58/2008 (TV) | Částka:  17/2008ASPI

Vztahy

Nadřazené: 127/2005 Sb.
Aktivní derogace: 31/2006 (TV)
Pasivní derogace: 30/2012 (TV)
26/2008
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
č. OOP/13/04.2008-3, kterým se mění opatření obecné povahy č. OOP/13/07.2005-1, kterým se stanoví rozsah požadovaných údajů v žádosti o udělení individuálního oprávnění k využívání rádiových kmitočtů
Praha 2. dubna 2008
Č. j.: 4 253/2008-613
Český telekomunikační úřad (dále jen "Úřad") jako příslušný orgán státní správy podle § 108 odst. 1 písm. b) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích) (dále jen "zákon"), na základě výsledků veřejné konzultace uskutečněné podle § 130 zákona, rozhodnutí Rady Úřadu podle § 107 odst. 8 písm. b) bod 2 a k provedení § 17 odst. 4 zákona vydává opatření obecné povahy č. OOP/13/04.2008-3, kterým se mění opatření obecné povahy č. OOP/13/07.2005-1, kterým se stanoví rozsah požadovaných údajů v žádosti o udělení individuálního oprávnění k využívání rádiových kmitočtů.
Článek 1
Opatření obecné povahy č. OOP/13/07.2005-1, kterým se stanoví rozsah požadovaných údajů v žádosti o udělení individuálního oprávnění k využívání rádiových kmitočtů, se mění takto:
V čl. 2 odst. 3 se za konec písmene n) doplňují písmena o) až q), která včetně poznámky pod čarou č. 4 znějí:
o) požadavek na hodnotu identifikátoru network_id4) (u vysílání ve standardu DVB-T),
p) požadavek na hodnotu identifikátoru transport_stream_id4) (u vysílání ve standardu DVB-T),
q) hodnota identifikátoru service_id4) (u vysílání ve standardu DVB-T).
_______________
4) Síťový plán identifikačních označení datových sítí, datových toků a služeb sítí zemského digitálního televizního vysílání č. SP/4/04.2008, uveřejněný v částce 8/2008 Telekomunikačního věstníku.".
Článek 2
Účinnost
Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti dnem 1. května 2008.
Odůvodnění
Opatření obecné povahy č OOP/13/04.2008-3 mění stávající všeobecné oprávnění č. OOP/13/07.2005-1. Důvodem změny je rozšíření tohoto opatření obecné povahy o povinnosti dané Síťovým plánem identifikačních označení datových sítí, datových toků a služeb sítí zemského digitálního televizního vysílání č. SP/4/04.2008. Podle navrženého síťového plánu některé z identifikátorů, které musí být uvedeny v individuálním oprávnění, navrhuje žadatel. Úřad je po posouzení stanoví. Z těchto údajů Úřad povede veřejně dostupnou databázi. Z těchto důvodů je nezbytné, aby žadatel předložil údaje současně se žádostí o vydání individuálního oprávnění. Dále podle ustanovení § 18 zákona o elektronických komunikacích, které se týká "vydání oprávnění k využívání rádiových kmitočtů", se v odst. 1) písm. e) Úřadu ukládá uvádět v tomto opatření "identifikační čísla a kódy" jsou-li pro daný druh radiokomunikační služby nezbytné. Z výše uvedených důvodů je nezbytné upravit znění OOP/13/07 2005-1, který stanovuje rozsah těchto údajů.
Na základě § 130 zákona a podle Pravidel Českého telekomunikačního úřadu pro vedení konzultací na diskusním místě Úřad zveřejnil návrh opatření obecné povahy a výzvu k uplatnění připomínek k návrhu opatření na diskusním místě dne 13. února 2008.
V rámci veřejné konzultace Úřad během 30 dnů neobdržel připomínky.
PhDr. Pavel Dvořák, CSc.
předseda Rady Českého telekomunikačního úřadu