Řád ze dne 11.3.2009 Soutěžní řád obchodní veřejné soutěže

1.4.2009 | Sbírka:  PF01/2009 | Částka:  1/2009ASPI

Vztahy

Nadřazené: 95/1999 Sb., 513/1991 Sb.
Prováděcí: PF02/2009
Aktivní derogace: PF02/2006
PF02/2009
Pozemkový fond České republiky
se sídlem Husinecká 1024/11a, Praha 3, 130 00, IČ: 45797072,
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, odd. A, vložka 6664
vydává v souladu s § 8 zákona č. 95/1999 Sb., o podmínkách převodu zemědělských pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon)
tento
SOUTĚŽNÍ ŘÁD obchodní veřejné soutěže
účinnost od 1.dubna 2009
Čl. I - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
§ 1
Předmět obchodní veřejné soutěže
Předmětem obchodní veřejné soutěže (dále jen "soutěž") je určení osoby, která bude mít právo na uzavření kupní smlouvy, jejímž předmětem bude pozemek (pozemky) ve vlastnictví státu a ve správě Pozemkového fondu České republiky, specifikovaný v informaci o vyhlášení soutěže (§ 4) a v charakteristice pozemku (§ 5) (dále jen "pozemek").
§ 2
Hodnotící kritérium soutěže
Jediným kritériem pro výběr vítěze soutěže a stanovení pořadí účastníků soutěže podle § 7 bodu 20 tohoto soutěžního řádu je výše nabídnuté kupní ceny.
§ 3
Subjekty soutěže
1.
Pozemkový fond České republiky
Pozemkový fond České republiky (dále jen "PF ČR") je vyhlašovatelem soutěže ve smyslu § 281 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
Organizací soutěže může PF ČR pověřit jinou právnickou nebo fyzickou osobu vybranou na základě výběrového řízení.
2.
Účastníci soutěže
a) Účastníkem soutěže může být:
- fyzická osoba, která je státním občanem České republiky, nebo občan jiného členského státu Evropské unie s průkazem o povolení k pobytu pro státního příslušníka členského státu Evropských společenství, pokud je evidován v evidenci zemědělských podnikatelů u příslušného obecního úřadu obce s rozšířenou působností podle zvláštního zákona, a jejich trvalý pobyt je alespoň 3 roky,
- obec,
- oprávněná osoba ve smyslu § 1 odst. 2 písm. a) zákona ve spojení s § 11a zákona č. 229/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o půdě"), která má právo na převod jiného pozemku podle § 11a zákona o půdě, pokud nárok této oprávněné osoby (tj. i fyzické či právnické osoby, na kterou nárok přešel nebo byl převeden) vyjádřený v korunách činí nejméně 50 % z ceny pozemku podle cenového předpisu platného k poslednímu dni kalendářního roku předcházejícího vyhlášení prodeje (dále jen "oprávněná osoba").
b) Účastníkem soutěže nemůže být:
- zaměstnanec a člen orgánů PF ČR,
- osoba, která ve vztahu k pozemku, který je předmětem soutěže, nabyla po dni 6.srpna 2003 právo na uzavření smlouvy podle § 7 nebo § 8 zákona a kupní smlouvu neuzavřela.
- osoba, která je ke dni konání soutěže vedena v databázi PF ČR jako dlužník. Pokud taková osoba tvrdí, že není ke dni konání soutěže dlužníkem vůči PF ČR, bude účastníkem soutěže pouze v případě, že organizační složka PF ČR, která řeší dluh, potvrdí, že dluh této osoby vůči PF ČR je ke dni konání soutěže uhrazen.
c) Účastník soutěže nebo jeho zástupce je povinen prokázat svoji totožnost platným úředním průkazem (občanským průkazem, cestovním pasem, průkazem o povolení k pobytu pro státního příslušníka členského státu EU, průkazem o povolení k pobytu). Kromě toho je zástupce účastníka jednající na základě plné moci povinen prokázat se plnou mocí opatřenou úředně ověřeným podpisem zmocnitele a doložit písemný souhlas účastníka se zpracováním a uchováním jeho osobních údajů PF ČR na dobu 10 let, v němž se účastník zároveň zaváže, že po tuto dobu tento souhlas neodvolá (dále jen "souhlas se zpracováním a uchováním osobních údajů"). V případě, že je účastník zastoupen advokátem, který předloží plnou moc k právním úkonům spojeným s účastí na soutěži, nebude vyžadováno úřední ověření podpisu zmocnitele na plné moci.
Jestliže jedna osoba zastupuje více účastníků nebo vystupuje jako účastník a zástupce dalšího účastníka (účastníků) na základě plné moci, jedná se o střet zájmů, pro který se tato osoba nemůže zúčastnit soutěže. Statutární orgán účastníka je povinen prokázat oprávnění jednat za právnickou osobu, která je oprávněnou osobou, originálem nebo úředně ověřenou kopií výpisu z obchodního rejstříku ne starším tří měsíců. Pokud zápis v obchodním rejstříku nekoresponduje s aktuálním stavem, musí statutární orgán účastníka doložit originál nebo úředně ověřenou kopii listiny prokazující změnu. Zástupce obce je povinen prokázat se listinou dokládající jeho oprávnění jednat za obec a usnesením obecního zastupitelstva obsahujícím souhlas se záměrem nabýt nabízený pozemek do vlastnictví obce.
d) Účastník je povinen uhradit kauci dle podmínek zveřejněných v oznámení o vyhlášení soutěže a to v případě, že je kauce stanovena.
e) Jestliže bude chtít nabýt nabízený pozemek do spoluvlastnictví více osob, budou považovány za jednoho účastníka s tím, že podmínky pro účast v soutěži musí splňovat každá z nich.
f) V případě, že se do soutěže hlásí oprávněná osoba, je povinna předat při prezenci podle § 7 bodu 3 tohoto soutěžního řádu prohlášení o výši svých nároků podle zákona o půdě a uvést, v jaké výši uplatňuje započtení svých nároků na úhradu kupní ceny. Prohlášení je k vyzvednutí na územním pracovišti PF ČR a na internetové adrese: http:// www.pfcr.cz.
Čl. II - SOUTĚŽ
§ 4
Vyhlášení soutěže
a) PF ČR nebo jím pověřená osoba zveřejní oznámení o vyhlášení soutěže:
- v denním tisku s celostátní působností,
- na územním pracovišti PF ČR, které realizuje soutěž (dále jen "ÚP PF ČR"),
- na úřední desce obecního nebo městského úřadu, v jehož územním obvodu se nabízený pozemek nachází,
- prostřednictvím internetu (http: //www.pfcr.cz).
b) Za vyhlášení prodeje se považuje první den vyvěšení na úřední desce obecního nebo městského úřadu.
c) PF ČR nebo jím pověřená osoba zveřejní oznámení o vyhlášení soutěže nejméně 30 dnů před konáním soutěže.
d) Oznámení musí obsahovat zejména tyto údaje:
- vymezení okruhu účastníků soutěže,
- podmínky účasti v soutěži, event. podmínky složení kauce,
- stanovení kritéria pro soutěž,
- průběh a podmínky soutěže,
- specifikaci pozemku, zejména podle § 5 zákona č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí,
- minimální kupní cenu pozemku pro soutěž konanou jen v jednom kole,
- v opakované soutěži minimální kupní cenu pro první kolo a mechanismus stanovení kupní ceny pro druhé, event. třetí kolo,
- informaci o způsobu úhrady kupní ceny a o obsahu kupní smlouvy,
- místo, datum a čas konání prezence,
- místo a datum konání soutěže,
- místo a datum konání opakované soutěže,
- způsob podávání nabídek,
- informaci o místě a způsobu získání dalších údajů o soutěži.
§ 5
Charakteristika pozemku
Charakteristika pozemku zahrnuje:
- specifikaci pozemku,
- znalecký posudek, jehož předmětem je ocenění nabízeného pozemku,
- údaje o právech třetích osob k nabízenému pozemku (nájemní smlouvy, věcná břemena apod.).
S charakteristikou pozemku se může účastník seznámit na příslušném ÚP PF ČR.
§ 6
Kauce
Pro účast v soutěži může být stanovena povinnost složit kauci za podmínek zveřejněných v oznámení o vyhlášení soutěže. Vítězi (případně dalším účastníkům v pořadí) se na úhradu kupní ceny resp. zálohy započte složená kauce. Jestliže vítěz ani další účastník soutěže neuzavře ve lhůtě stanovené v § 11 odst. 3 zákona kupní smlouvu, propadne kauce ve prospěch PF ČR.
Ostatním osobám, které se zúčastnily soutěže, PF ČR vrací složenou kauci nejpozději do 10 dnů od uzavření kupní smlouvy na účet, který účastník písemně sdělí PF ČR při prezenci účastníků soutěže nebo složenkou na jím uvedenou adresu.
§ 7
Pravidla soutěže
1.
Konání soutěže
Soutěž se koná v den a v místě stanoveném v oznámení o vyhlášení soutěže. V místě konání musí být na viditelném místě přístupný tento soutěžní řád.
2.
Komise
a) Soutěž organizuje, nabídky účastníků přijímá, vyhodnocuje, výsledek vyhlašuje a potvrzuje tříčlenná komise, která je složena ze zaměstnanců PF ČR (dále jen "komise"). Předsedou komise je vždy vedoucí ÚP PF ČR nebo osoba pověřená vedením ÚP PF ČR nebo jejich zástupce dle platných zásad pro zastupování. Rovněž je možné, aby vedoucí ÚP PF ČR nebo osoba pověřená vedením ÚP PF ČR určila předsedou komise některého z vedoucích oddělení ÚP PF ČR. Jmenování dalších členů komise a zapisovatele komise (dále jen "zapisovatel") je v kompetenci předsedy komise. Zapisovatelem může být i jeden z členů komise. V případě, kdy VV PF ČR rozhodl nedelegovat v určitém území kompetence na ÚP PF ČR, je předsedou komise osoba pověřená vedoucím sekce privatizace PF ČR.
b) Předseda, členové komise a zapisovatel nesmějí být účastníky soutěže, a to ani přímo, ani prostřednictvím zmocněnce nebo zástupce, ani jako člen, společník nebo statutární orgán právnické osoby.
c) Komise rozhoduje o pořadí účastníků a v procedurálních záležitostech soutěže prostou většinou hlasů. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy komise.
d) Komise je v průběhu soutěže oprávněna rozhodnout i o věcech, které nejsou upraveny tímto soutěžním řádem.
e) Na základě rozhodnutí předsedy komise může být k soutěži přizván i notář.
3.
Prezence
a) Ve stanovené době provede zapisovatel prezenci účastníků. Výpisem z databáze PF ČR zapisovatel potvrdí, že účastník není ke dni konání soutěže dlužníkem vůči PF ČR. Při prezenci zapisovatel ověří z dokladů uvedených v § 3 bodu 2 písm. c) soutěžního řádu totožnost účastníků nebo jejich zástupců, oprávnění zástupce účastníka jednajícího na základě plné moci zastupovat účastníka, oprávnění statutárního orgánu účastníka jednat za právnickou osobu, která je oprávněnou osobou, oprávnění zástupce obce jednat za obec, souhlas zastupitelstva obce s nabytím nabízeného pozemku do vlastnictví obce a udělení souhlasu se zpracováním a uchováním osobních údajů zastoupeným účastníkem. Každému účastníku bude přiděleno pořadové číslo, pod kterým bude nadále v soutěži vystupovat. Při prezenci zapisovatel ověří, zda účastníci splňují podmínky stanovené v oznámení o vyhlášení soutěže a tímto soutěžním řádem.
b) Prezence nebude provedena s účastníkem, který se k prezenci dostaví po uplynutí časového rozmezí stanoveného v oznámení o vyhlášení soutěže, nebo s osobou, která je ke dni konání soutěže vedena v databázi PF ČR jako dlužník. Pokud taková osoba tvrdí, že není ke dni konání soutěže dlužníkem vůči PF ČR, bude s ní provedena prezence pouze v případě, že organizační složka PF ČR, která řeší dluh, potvrdí, že dluh této osoby vůči PF ČR je ke dni konání soutěže uhrazen.
4.
Prezenční listina
Bezprostředně po ukončení prezence účastníků vyhotoví zapisovatel prezenční listinu účastníků soutěže, seznámí účastníky s jejím obsahem a předloží ji komisi. Komise následně stanoví čas a konkrétní místo zahájení soutěže. Oznámení s těmito údaji vyvěsí na vývěsce v místě, kde se koná soutěž.
5.
Protest
Účastník, který nebyl zapsán do prezenční listiny, má právo podat protest ke komisi, která o něm po zahájení soutěže s konečnou platností neprodleně rozhodne.
6.
Zahájení soutěže
Po sestavení prezenční listiny účastníků soutěže předseda komise ve stanoveném termínu soutěž zahájí za přítomnosti účastníků soutěže, ostatních členů komise i zapisovatele, a předá účastníkům soutěže obálky s předtištěnými nabídkovými listy. Další osoby mohou být přítomny pouze se souhlasem předsedy komise.
7.
Poučení
Předseda komise seznámí účastníky soutěže s vybranými ustanoveními tohoto soutěžního řádu, zejména se systémem soutěže, způsobem podávání a zveřejňování nabídek v první soutěži a v jednotlivých kolech opakované soutěže a následným postupem po vyhlášení pořadí účastníků soutěže.
8.
Systém soutěže
Soutěž probíhá v první soutěži pouze v jednom kole, v opakované soutěži nejméně v jednom a nejvíce ve třech kolech, která se uskuteční v jednom dni.
9.
Stanovení minimální kupní ceny
Pro soutěž stanovuje komise minimální kupní cenu tak, že:
- v první soutěži i v prvním kole opakované soutěže je touto cenou cena podle cenového předpisu platného k poslednímu dni kalendářního roku předcházejícího vyhlášení prodeje,
- ve druhém kole opakované soutěže může být tato cena až na úrovni 50 % ceny z prvního kola,
- ve třetím kole opakované soutěže může být tato cena až na úrovni 10 % ceny z prvního kola
s tím, že minimální kupní cena nemůže být stanovena níže než je stanovená kauce.
10.
Vyhlášení minimální kupní ceny
Předseda komise vyhlásí pro první soutěž minimální cenu a před každým kolem opakované soutěže minimální kupní cenu pro dané kolo a stanoví časový limit pro předání nabídek účastníků soutěže.
11.
Podání nabídky
Každý účastník soutěže vyplní předtištěný nabídkový list pro první konanou soutěž a rovněž pro příslušné kolo opakované soutěže, které bylo předsedou komise vyhlášeno, uvede v něm výši nabídnuté kupní ceny číslem a slovy (v měně, která je v nabídkovém listě předtištěna), vlastnoručně nabídkový list podepíše a vloží do obálky, kterou zalepenou předá ve stanoveném časovém limitu zapisovateli.
12.
Výše nabídky
Nabídky účastníků v první soutěži ani v jednotlivých kolech opakované soutěže nesmějí být nižší než vyhlášená minimální kupní cena pro dané kolo soutěže.
13.
Ukončení soutěže nebo kola opakované soutěže
Po uplynutí stanoveného časového limitu předseda komise ukončí podávání nabídek v první soutěži nebo v daném kole opakované soutěže a požádá zapisovatele, aby ověřil, zda všichni účastníci soutěže odevzdali zalepenou obálku s nabídkovým listem.
14.
Vyloučení účastníka
Pokud některý z účastníků neodevzdá zalepenou obálku s nabídkovým listem ve stanoveném časovém limitu, bude z účasti v první soutěži nebo v daném kole opakované soutěže vyloučen.
Pokud některý z účastníků v první soutěži nebo v daném kole opakované soutěže podá nižší nabídku než je vyhlášená minimální kupní cena pro dané kolo soutěže bude z účasti v konané soutěži nebo v daném kole opakované soutěže vyloučen.
15.
Zveřejnění nabídek
Na pokyn předsedy otevře pověřený člen komise obálky pro první soutěž nebo pro dané kolo opakované soutěže a přečte údaje uvedené v nabídkových listech jednotlivých účastníků:
- pořadové číslo účastníka,
- výši nabídky kupní ceny,
- oznámí, zda je nabídkový list podepsán a zda je platný.
16.
Neplatnost nabídkového listu
V případě, že některý z údajů uvedených v nabídkovém listu dle § 7 bod 11 tohoto soutěžního řádu chybí, nebo je nabídkový list vyplněn nečitelně, nebo je rozpor mezi číselným údajem o výši nabídnuté ceny a jejím slovním vyjádřením, nebo je nabídnutá cena nižší než vyhlášená minimální kupní cena pro první soutěž nebo pro dané kolo opakované soutěže, komise rozhodne o neplatnosti nabídkového listu a o vyloučení účastníka z účasti v dané soutěži nebo v daném kole opakované soutěže.
Komise rozhodne o neplatnosti nabídkového listu a o vyloučení účastníka ze soutěže rovněž v případě, že pozemek specifikovaný v nabídkovém listu nebude odpovídat pozemku, který je předmětem soutěže (účastník soutěže předal komisi chybný nabídkový list).
17.
Námitky
Námitky proti rozhodnutí komise o neplatnosti podaného nabídkového listu má právo účastník uplatnit pouze ihned po zveřejnění údajů z jeho nabídkového listu pověřeným členem komise.
18.
Odmítnutí nabídek
Komise má právo odmítnout všechny podané nabídky.
19.
Shodné nabídky
a) V případě, že budou některé nabídky shodné, vyhlásí předseda komise mimořádné kolo pro účastníky se shodnými nabídkami. Pro toto kolo se přiměřeně použijí ustanovení o soutěži v daném kole s tím, že nově nabídnutá kupní cena v tomto mimořádném kole nesmí být nižší než výše ceny, která byla shodně nabídnuta.
b) Nově nabídnutá kupní cena již neovlivní pořadí ostatních účastníků soutěže.
20.
Pořadí účastníků
Na základě údajů v nabídkových listech komise sestaví a předseda komise veřejně vyhlásí vítěze soutěže, který se s nejvyšší nabídnutou kupní cenou umístil na prvním místě v pořadí a pořadí účastníků podle výše nabídnuté kupní ceny s uvedením jejich pořadového čísla.
21.
Zápis o průběhu soutěže
O průběhu soutěže musí být sepsán zápis. Tento zápis obsahuje:
- specifikaci pozemku,
- výši stanovené kauce, byla-li stanovena
- místo a datum konání soutěže,
- složení komise,
- rozhodnutí komise o protestu v případě jeho podání,
- údaje o času vyhlášení, časovém limitu a času ukončení jednotlivého kola,
- výši minimální kupní ceny v jednotlivých kolech podle § 7 bod 9 tohoto řádu,
- výši nabídnuté ceny jednotlivých účastníků v jednotlivých kolech,
- rozhodnutí komise o podaných námitkách proti rozhodnutí komise o neplatnosti nabídkového listu,
- údaje o času vyhlášení, časovém limitu a času ukončení mimořádného kola v případě jeho konání a stanovení pořadí účastníků v tomto kole,
- vítěze soutěže
- pořadí účastníků soutěže,
- místo a datum vyhotovení zápisu,
- podpis zapisovatele, který zápis vyhotovil,
- podpisy členů komise.
Nedílnou přílohou zápisu je prezenční listina a protokol o výsledku soutěže. V případě, kdy podle tohoto soutěžního řádu organizační složka PF ČR, která řeší dluh, potvrzuje, že dluh osoby, která je ke dni konání soutěže vedena v databázi PF ČR jako dlužník, je ke dni konání soutěže uhrazen, bude přílohou zápisu uvedené potvrzení. V tomto potvrzení bude fyzická osoba označena jménem, příjmením a rodným číslem, právnická osoba obchodní firmou, popř. názvem a identifikačním číslem.
22.
Protokol o výsledku soutěže
Každý účastník soutěže má právo převzít protokol o výsledku soutěže, který obsahuje zejména údaj o pořadí účastníků soutěže podle § 7 bodu 20 tohoto soutěžního řádu a výši nabídnutých kupních cen. V protokolu musí být uvedeno místo a datum konání soutěže, předmět soutěže a podmínky pro případnou výzvu účastníků uvedených na dalších místech v pořadí k uzavření kupní smlouvy. Převzetí protokolu o výsledku soutěže potvrzují účastníci svým podpisem na prezenční listině. Protokol podpisuje předseda komise.
Čl. III - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
§ 8
Realizace pořadí účastníků
Jestliže vítěz soutěže (kupující) neuzavře ve stanovené lhůtě podle § 10 tohoto soutěžního řádu kupní smlouvu, bude PF ČR postupně vyzývat k uzavření kupní smlouvy účastníky (kupující) na dalších místech v pořadí. Kupní cenou pak bude výše nabídky kupní ceny učiněná tímto účastníkem a uvedená v protokolu o výsledku soutěže. Jestliže nebude určen vítěz a uzavřena kupní smlouva se žádným z účastníků soutěže, může PF ČR soutěž opakovat.
§ 9
Úhrada kupní ceny a nakládání s kaucí
a) Vítězi (případně dalšímu účastníku v pořadí) se na úhradu kupní ceny resp. zálohy započte složená kauce.
b) Ostatním účastníkům, které se zúčastnili soutěže (zaprezentovali se), PF ČR vrací složenou kauci nejpozději do 10 dnů od uzavření kupní smlouvy.
c) Kupující je povinen před uzavřením kupní smlouvy uhradit PF ČR na úhradu kupní ceny zálohu ve výši průměrné roční splátky, nejvýše však ve výši 10 % z minimální ceny vyhlašované pro dané kolo soutěže včetně částky nabídnuté nad minimální cenu.
d) Jestliže kupující využije možnost splátkového režimu pro minimální kupní cenu, musí být minimální kupní cena vyhlašovaná pro prvé kolo soutěže uhrazena nejdéle do 30 let ode dne nabytí účinnosti kupní smlouvy, a to bezúročně. Výhoda splátkového režimu se nevztahuje na nabyvatele, kteří získali pozemek ve druhém nebo třetím kole soutěže.
e) Jestliže kupující nevyužije možnosti splátkového režimu, musí být kupní cena uhrazena do 60 dnů ode dne účinnosti kupní smlouvy.
f) Na úhradu kupní ceny musí být započteny ty nároky kupujícího podle zákona o půdě, které uvedl v prohlášení oprávněné osoby a předložil při prezenci soutěže a jejichž výši má PF ČR za prokázanou.
g) PF ČR může započítat kupujícímu na úhradu kupní ceny jeho pohledávky vůči PF ČR a nároky podle zákona o půdě za nevydané pozemky. Pohledávky, jejichž výše je sporná, lze takto započítat jen ve výši, kterou má PF ČR za prokázanou.
h) Kupní cena se hradí bezhotovostně.
§ 10
Uzavření kupní smlouvy
a) PF ČR předloží vítězi (dále jen kupující) po skončení soutěže návrh kupní smlouvy bez zbytečného odkladu. Pokud kupující smlouvu neuzavře do 45 dnů od převzetí návrhu kupní smlouvy nebo od jeho doručení do vlastních rukou na adresu jím uvedenou při prezenci, není PF ČR tímto návrhem vázán. Složená kauce propadá ve prospěch PF ČR. Ustanovení zvláštního předpisu o doručování do vlastních rukou se použijí přiměřeně.
b) Jestliže kupující neuhradí zálohu na úhradu kupní ceny podle § 9 písm. a) tohoto řádu, ztrácí právo na uzavření kupní smlouvy.
c) Zaplacením se rozumí připsání příslušné částky na účet PF ČR, případně uzavření dodatku ke kupní smlouvě o započtení pohledávek.
d) Kupní smlouvu uzavře PF ČR pouze s osobou, která není v prodlení s plněním svého dluhu vůči PF ČR a která prokáže potvrzením ne starším 3 měsíců, že:
- není v prodlení s plněním svého dluhu vůči České republice za privatizovaný majetek, který byl na ni převeden na základě rozhodnutí o privatizaci (potvrzení vydává Ministerstva financí)
- nemá daňový nedoplatek u správce daně příslušného pro správu její daně z příjmu (za daňový nedoplatek se nepovažuje částka daňového nedoplatku, který byl rozhodnutím správce daně posečkán nebo byla povolena jeho úhrada ve splátkách),
- nedluží pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti.
Tyto podmínky neplatí, jestliže kupujícím je oprávněná osoba. Další podmínky uzavření kupní smlouvy:
Kupující - občan ČR - je povinen prokázat svoji totožnost, státní občanství ČR a trvalý pobyt na území ČR nejméně 3 roky platným občanským průkazem. Není-li možné z tohoto dokladu prokázat délku trvalého pobytu na území ČR nejméně 3 roky, je nutné předložit "Výpis z informačního systému evidence obyvatel", z něhož je patrné splnění této podmínky.
Kupující - občan jiného členského státu EU - je povinen prokázat svoji totožnost, státní občanství jiného členského státu EU a trvalý pobyt na území ČR nejméně 3 roky průkazem o povolení k pobytu pro státního příslušníka členského státu EU a dále musí předložit osvědčení o zápisu do evidence zemědělského podnikatele.
Kupující - oprávněná osoba, která je fyzickou osobou - je povinen prokázat svoji totožnost a trvalý pobyt v ČR platným úředním průkazem (občanským průkazem, průkazem o povolení k pobytu pro státního příslušníka členského státu EU, průkazem o povolení k pobytu).
Zástupce kupujícího je povinen prokázat svoji totožnost platným úředním průkazem (občanským průkazem, cestovním pasem). Kromě toho je zástupce kupujícího jednající na základě plné moci povinen prokázat se plnou mocí opatřenou úředně ověřeným podpisem zmocnitele. Jestliže je kupující zastoupen advokátem, který předloží speciální plnou moc k právním úkonům spojeným se zamýšleným převodem, nebude vyžadováno úřední ověření podpisu zmocnitele na plné moci.
Zástupce kupujícího - občana ČR - musí dále předložit "Výpis z informačního systému evidence obyvatel", z něhož je patrné, že kupující má na území ČR trvalý pobyt nejméně 3 roky. Státní občanství kupujícího doloží jeho zástupce osvědčením, popř. potvrzením o státním občanství ve smyslu § 20 odst. 1 písm. c) zákona č. 40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství.
Zástupce kupujícího - občana jiného členského státu EU - musí dále předložit "Výpis z informačního systému evidence obyvatel", z něhož je patrné, že kupující má na území ČR trvalý pobyt nejméně 3 roky a je občanem jiného členského státu EU, a osvědčení o zápisu kupujícího do evidence zemědělského podnikatele.
Zástupce kupujícího - oprávněné osoby, která je fyzickou osobou - musí dále předložit "Výpis z informačního systému evidence obyvatel" s údajem o trvalém pobytu kupujícího v ČR.
§ 11
PF ČR si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené návrhy, případně upřesnit vyhlášené podmínky soutěže nebo soutěž zrušit.
§ 12
Účinnost
Tento soutěžní řád nabývá účinnosti dne 1.dubna 2009.
V Praze dne 11. března 2009
Bc. Radim Zika v.r.
Předseda výkonného výboru Pozemkového fondu ČR
Ing. Zdeněk Kvasnička v.r.
člen výkonného výboru Pozemkového fondu ČR