Opatření ze dne 30.11.2009 o předkládání výkazů bankami a pobočkami zahraničních bank České národní bance

9.12.2009 | Sbírka:  2/2009 (CBN) | Částka:  18/2009ASPI

Vztahy

Nadřazené: 6/1993 Sb.
Prováděcí: 1/2011 (CBO), 1/2010 (CBO)
Aktivní derogace: 2/2008 (CBN)
Pasivní derogace: 2/2011 (CBN), CB01/2010, 2/2010 (CBN)
2/2009 (CBN)
Opatření
České národní banky
ze dne 30. listopadu 2009
o předkládání výkazů bankami a pobočkami zahraničních bank České národní bance
Změna: 2/2010 (CBN)
Česká národní banka podle § 41 odst. 3 zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů, stanoví:
Rozsah a termíny sestavování a předkládání výkazů
§ 1
(1) Banky1 a pobočky zahraničních bank2 sestavují a České národní bance předkládají výkazy, jejichž seznam s přiřazenými datovými soubory, periodicitou a termíny jejich předkládání je uveden v příloze č. 1 tohoto opatření. Připadne-li poslední den termínu předložení výkazu na sobotu, neděli nebo svátek, přesouvá se tento den na nejbližší předcházející pracovní den. U výkazů řady Bil, BD a E, s výjimkou výkazu Bil(ČNB)1-12, se v těchto případech přesouvá poslední den termínu předložení výkazu na nejbližší následující pracovní den.
(2) Základní charakteristika a obsahová náplň jednotlivých výkazů podle odstavce 1 je uvedena v příloze č. 2 tohoto opatření.
(3) Výkazy podle odstavce 1 sestavují banky a pobočky zahraničních bank k těmto termínům (dále jen „den sestavení výkazu“):
a) u výkazů řady Bil, V, VST, VT, VUS, Dev, BD a E s údaji za skutečnost k poslednímu kalendářnímu dni sledovaného období (např. kalendářního měsíce, čtvrtletí), kromě výkazů BD(ČNB)21-01, BD(ČNB)22-01, E(ČNB)8-01 a E(ČNB)9-01,
b) u výkazu E(ČNB)9-01 k 30. dubnu běžného roku a u výkazu E(ČNB)8-01 k 1. lednu běžného roku,
c) u výkazů řady P k poslednímu kalendářnímu dni čtvrtletí předcházejícího sledovanému budoucímu období,
d) u výkazů s údaji za minulé roky BD(ČNB)21-01 k 30. dubnu běžného roku a BD(ČNB)22-01 k 30. červnu běžného roku, podle stavu známého k těmto termínům;
e) u výkazů řady Bil a BD při předkládání na vyžádání ke dni stanovenému Českou národní bankou.
§ 2
(1) Jednotlivé výkazy sestavují a předkládají banky a pobočky zahraničních bank v rozsahu podle přílohy č. 3 tohoto opatření. Rozsah vykazování uvedený v této příloze je vymezen podle území a typu vykazujícího subjektu těmito variantami:
a) údaje za banku v České republice, kterými jsou údaje o bankovních operacích a službách, o pohledávkách a ostatním majetku a o závazcích a jiných zdrojích, které se vztahují k činnosti banky na území České republiky,
b) údaje za banku v České republice a v zahraničí, kterými jsou údaje o bankovních operacích a službách, o pohledávkách a ostatním majetku a o závazcích a jiných zdrojích, které se vztahují k činnosti banky na území České republiky i k činnosti jejích organizačních složek v zahraničí,
c) údaje za pobočku zahraniční banky působící v České republice, kterými jsou údaje o bankovních operacích a službách, o pohledávkách a ostatním majetku a o závazcích a jiných zdrojích, které se vztahují k činnosti pobočky zahraniční banky na území České republiky,
d) údaje za pobočky banky v zahraničí, kterými jsou údaje o bankovních operacích a službách, o pohledávkách a ostatním majetku a o závazcích a jiných zdrojích, které se vztahují k činnosti poboček banky v zahraničí.
(2) Výkazy za regulované konsolidační celky Bil(ČNB)4-04, Bil(ČNB)6-04, Bil(ČNB)8-04, BD(ČNB)12-04, BD(ČNB)13-04 a BD(ČNB)22-01 sestavují a předkládají pouze banky, které podle jiného právního předpisu sestavují regulovaný konsolidační celek3.
(3) Výkaz E(ČNB)8-01 sestavují a předkládají pouze banky, které jsou povinny podle jiného právního předpisu předkládat informace o konsolidačním celku4.
(4) Výkaz BD(ČNB)14-04 sestavují a předkládají pouze banky, které jsou členem skupiny smíšené holdingové osoby5.
Zahájení a ukončení sestavování a předkládání výkazů
§ 3
(1) Banka nebo pobočka zahraniční banky zahájí sestavování a předkládání výkazů podle tohoto opatření neprodleně po zápisu do obchodního rejstříku, pokud Česká národní banka nestanoví den pozdější.
(2) Sestavování a předkládání výkazů Bil(ČNB)4-04, Bil(ČNB)6-04, Bil(ČNB)8-04, BD(ČNB)12-04, BD(ČNB)13-04 a BD(ČNB)22-01 zahájí a ukončí banka neprodleně po vzniku nebo zániku povinnosti sestavovat regulovaný konsolidační celek3. Obdobně postupuje banka při sestavování a předkládání výkazu E(ČNB) 8-01 v návaznosti na její povinnost předkládat informace o konsolidačním celku4 a při sestavování výkazu BD(ČNB)14-04 s ohledem na její začlenění do skupiny smíšené holdingové osoby5.
(3) Banka nebo pobočka zahraniční banky ukončí sestavování a předkládání výkazů stanovených tímto opatřením dnem zániku bankovní licence6.
(4) Právnická osoba, které zanikla bankovní licence (dále jen „bývalá banka“), a pobočka zahraniční banky po zániku bankovní licence udělené zahraniční bance (dále jen „bývalá pobočka zahraniční banky“) předloží podle tohoto opatření výkaz Bil(ČNB)1-12 a výkazy řady V, VST, VT, VUS a Dev, které mají být sestaveny ke dnům předcházejícím dni zániku bankovní licence.
(5) Podle odstavců 3 a 4 postupuje obdobně pobočka zahraniční banky působící v České republice na základě principu jednotné licence7 při ukončení své činnosti.
(6) Bývalá banka nebo bývalá pobočka zahraniční banky dále sestavuje v souladu s jiným právním předpisem8 výkazy Bil(ČNB)2- 12 a Bil(ČNB)5-12 a předkládá je v písemné formě České národní bance při dodržení termínů a ostatních podmínek stanovených tímto opatřením. Sestavování a předkládání těchto výkazů ukončí ke dni, který jí sdělí Česká národní banka, nebo ke dni svého zániku9.
§ 4
Banka nebo pobočka zahraniční banky, která převedla svá aktiva a závazky na jinou banku nebo pobočku zahraniční banky, předkládá výkazy podle tohoto opatření v plném rozsahu, stanovených termínech a formě do dne zániku bankovní licence, pokud Česká národní banka nestanoví jinak.
Způsob sestavování výkazů
§ 5
(1) Banky a pobočky zahraničních bank sestavují výkazy stanovené tímto opatřením podle metodiky vydané Českou národní bankou. Metodikou se pro tento účel rozumí formalizovaný popis obsahu a struktur datových souborů přiřazených k jednotlivým výkazům podle přílohy č. 1, s připojenými kontrolami vykazovaných údajů a vykazovacími povinnostmi, a ostatní formalizované nástroje použité k tomuto popisu.
(2) Banky a pobočky zahraničních bank předkládající výkazy pomocí aplikace EDI/EDIFACT10, sestavují výkazy podle metodiky, kterou jim předá Česká národní banka formou datové zprávy "Popis metainformací SÚD ČNB" způsobem stanoveným opatřením České národní banky k předávání a přejímání dat automatizovaných výkazů11. Banky a pobočky zahraničních bank, které předkládají výkazy s využitím internetové aplikace České národní banky pro sběr dat12 (dále jen „internetová aplikace“), sestavují výkazy podle metodiky zveřejněné Českou národní bankou způsobem umožňujícím dálkový přístup.
(3) Základní metodické informace pro sestavování výkazu BD(ČNB)14-04 jsou uvedeny v části B přílohy č. 2 tohoto opatření.
§ 6
(1) Banky a pobočky zahraničních bank sestavují předkládané výkazy s využitím údajů ze svého informačního systému a v případě potřeby i z dalších informačních zdrojů. Potřebné hodnoty údajů pro předkládané výkazy vytvářejí podle definic obsažených v metodice s přihlédnutím ke stanovené vazbě údajů na účetnictví. Účtové třídy, účtové skupiny a syntetické účty použité v metodice jsou stanoveny k tomuto účelu Českou národní bankou v návaznosti na směrnou účtovou osnovu pro banky a některé finanční instituce13.
(2) Banky a pobočky zahraničních bank postupují při sestavování předkládaných výkazů přiměřeně k jejich povaze v souladu s jinými právními předpisy upravujícími vedení účetnictví a sestavování účetní závěrky14 nebo s mezinárodními účetními standardy upravenými právem Evropské unie (dále jen Dmezinárodní účetní standardy“)15, pokud není v metodice stanoveno jinak.
(3) Banky zahrnují údaje za své pobočky v zahraničí do vykazovaných údajů za banku v České republice a v zahraničí podle § 2 odst. 1 písm. b) v souladu s příslušnými právními předpisy pro oblast účetnictví14 a mezinárodními účetními standardy15.
(4) Při sestavování výkazů za regulované konsolidační celky použijí banky pro konsolidaci dat metody podle jiného právního předpisu upravujícího pravidla obezřetného podnikání16. Údaje za regulované konsolidační celky vykazují banky v souladu s mezinárodními účetními standardy15, pokud není v metodice stanoveno jinak.
(5) Pro oceňování vykazovaných údajů se používají způsoby stanovené právními předpisy pro oblast účetnictví14 a mezinárodními účetními standardy15, případně zvláštním právním předpisem upravujícím pravidla obezřetného podnikání17, pokud není v metodice stanoveno jinak.
(6) Pro účely sestavení výkazů podle tohoto opatření přepočítávají banky a pobočky zahraničních bank údaje vyjádřené v cizí měně na údaje vyjádřené v české měně kurzem devizového trhu vyhlášeným Českou národní bankou a platným ke dni sestavení výkazu18, není-li v metodice stanoveno jinak. Pro údaje v měnách, pro něž Česká národní banka nevyhlašuje kurzy devizového trhu, použijí banky a pobočky zahraničních bank kurzy kotované vykazující bankou ke dni sestavení výkazu, případně postupují podle jiného právního předpisu19. V případě údajů v hlášeních k plnění pravidel obezřetného podnikání mohou banky a pobočky zahraničních bank použít v souladu s právním předpisem upravujícím pravidla obezřetného podnikání20 kurzy vyhlášené Evropskou centrální bankou.
§ 7
Při sektorovém zařazování údajů o svých pohledávkách a závazcích vůči měnovým finančním institucím,
a) které jsou rezidenty členských států Evropské unie vyjma České republiky, používají banky a pobočky zahraničních bank pro jejich identifikaci a klasifikaci Seznam měnových finančních institucí a institucí podléhajících minimálním rezervám vydaný a aktualizovaný Evropskou centrální bankou, který je dostupný na internetových stránkách Evropské centrální banky,
b) které jsou rezidenty České republiky, používají banky a pobočky zahraničních bank pro jejich identifikaci a klasifikaci Seznam měnových finančních institucí v České republice vydaný a aktualizovaný Českou národní bankou, který je dostupný na internetových stránkách České národní banky.
Způsob a forma předkládání výkazů
§ 8
(1) Banky a pobočky zahraničních bank předkládají výkazy Heské národní bance ve formě datových zpráv obsahujících datové soubory přiřazené k jednotlivým výkazům podle opatření České národní banky k předávání a přejímání dat automatizovaných výkazů21.
(2) V případě předkládání výkazů pomocí aplikace EDI/EDIFACT se oprávněnou osobou udělující souhlas s předkládaným výkazem před opatřením příslušné datové zprávy zabezpečovací značkou22 rozumí vedoucí zaměstnanec banky nebo pobočky zahraniční banky odpovědný za sestavování a předkládání výkazu nebo jiná osoba, kterou banka nebo pobočka zahraniční banky pověřila sestavováním a předkládáním výkazů v souladu s jiným právním předpisem23.
(3) Banky a pobočky zahraničních bank předkládající výkazy pomocí internetové aplikace opatří datovou zprávu před odesláním zaručeným elektronickým podpisem oprávněné osoby založeném na použití kvalifikovaného certifikátu vydaného akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb24. Banka nebo pobočka zahraniční banky určí oprávněnou osobu podle odstavce 2. Elektronický podpis vyjadřuje souhlas této osoby s údaji v předkládaném výkazu.
(4) Banky a pobočky zahraničních bank jsou povinny zajistit pro výkazy předkládané formou datových zpráv možnost vytvoření písemného výpisu dat v ekonomicky logické struktuře s potřebnou identifikací vypsaných dat.
(5) Výkaz BD(ČNB)14-04 předkládají banky České národní bance v elektronické formě bez použití aplikací uvedených v odst. 2 a 3.
§ 9
(1) Banky a pobočky zahraničních bank při předkládání výkazů odpovídají za soulad vykazovaných údajů s metodikou vydanou Českou národní bankou podle § 5 odst. 1 a 2 a se skutečným stavem nebo očekávaným vývojem.
(2) Po provedení kontrol a přijetí výkazu informační službou České národní banky25 provádí Česká národní banka prověrku dodržení logických vazeb a výskytu jiných nesrovnalostí. V případě důvodné pochybnosti o správnosti nebo úplnosti hodnot údajů výkazu podle výsledku této prověrky může Česká národní banka požádat banku nebo pobočku zahraničních banky o vysvětlení vykázaných údajů, popřípadě o zaslání opravy26.
(3) Pokud banka nebo pobočka zahraniční banky dodatečně zjistí, že údaje uvedené ve výkazu přijatém Českou národní bankou nejsou správné, provede prostřednictvím aplikace pro sběr dat opravu dat tohoto výkazu a v případě potřeby i dat výkazů souvisejících. Při zaslání opravených výkazů uvědomí Českou národní banku o obsahu a velikosti oprav podle § 11.
§ 10
(1) Dojde-li na základě ověření účetní závěrky auditorem banky ke změnám údajů vykazovaných ve výkazech Bil(ČNB)1-12, Bil(ČNB)2-12, Bil(ČNB)4-04, Bil(ČNB)5-12, Bil(ČNB)6-04, Bil(ČNB)8-04, Bil(ČNB)9-12, V(ČNB)25-04, VST(ČNB)1-12, VST(ČNB)11-12, VST(ČNB)22-12, VST(ČNB)38-04, VST(ČNB)41-12, VUS(ČNB)1-12, VUS(ČNB)2-12, VUS(ČNB)3-12, E(ČNB)5-04, E(ČNB)7-04 a ve výkazech xady BD, kromě výkazů BD(ČNB)21-01 a BD(ČNB)22-01, sestavených k 31. prosinci, předloží banka nebo pobočka zahraniční banky do patnácti kalendářních dnů po provedení odpovídajících změn v jejím účetnictví tyto výkazy znovu s upravenými hodnotami. Obdobně postupují banky u výkazů Bil(ČNB)4-04, Bil(ČNB)6-04, Bil(ČNB)8-04, BD(ČNB)12-04, BD(ČNB)13-04 a BD(ČNB)14-04 dojde-li ke změně údajů na základě ověření účetní závěrky auditory jiných společností zahrnutých do regulovaného konsolidačního celku nebo skupiny smíšené holdingové osoby. Banka znovu předloží v tomto případě výkazy až se souhrnnou úpravou po ověření účetní závěrky auditorem ve všech ostatních společnostech zahrnutých do konsolidačního celku. Opětovné předložení uvedených výkazů sestavených k 31. prosinci provedou banky a pobočky zahraničních bank formou zvláštní dodatečné opravy z důvodů ověření účetní závěrky auditorem.
(2) Banka nebo pobočka zahraniční banky zároveň předloží z důvodů ověření účetní závěrky auditorem další výkazy, u nichž je potřeba předložení výkazu s údaji po ověření účetní závěrky auditorem vyvolána požadavkem na dodržení metodikou stanovených mezivýkazových kontrol.
(3) Banka nebo pobočka zahraniční banky předloží z důvodu změny údajů po ověření účetní závěrky auditorem výkazy, které jsou uvedeny v odstavcích 1 a 2, sestavené též za další období běžného roku až do běžného měsíce nebo čtvrtletí, pokud jsou ovlivněny úpravou údajů k 31. prosinci minulého roku. Opětovné předložení uvedených výkazů provedou banky a pobočky zahraničních bank formou běžné opravy do jednoho měsíce po předložení výkazů podle odstavce 1.
Doplňkové informace k předkládaným výkazům
§ 11
(1) V datové zprávě podle § 8 odst. 1 uvedou banky a pobočky zahraničních bank podle technických a organizačních podmínek stanovených Českou národní bankou nezbytné identifikační, řídící a kontaktní údaje vztahující se k příslušnému datovému souboru. Dále zde banky a pobočky zahraničních bank u výkazu Bil(ČNB)1-12, V(ČNB)25-04 a výkazů řady VST, s výjimkou výkazu VST(ČNB)41-12, uvedou komentář ke stavovým údajům, jejichž hodnoty se výrazně odchylují od dosavadních trendů. U těchto výkazů, výkazů VST(ČNB)41-12, V(ČNB)60-12, V(ČNB)61-04 a výkazů řady VT a VUS banky a pobočky zahraničních bank uvedou v případě zaslání výkazu s opravou dat také komentář k důvodům a velikosti opravy.
(2) Kontaktními údaji podle odstavce 1 se rozumí jméno a příjmení osob odpovědných za předložení a data příslušného výkazu, označení a název útvarů, do kterých jsou tyto osoby zařazeny, a údaje o spojení na tyto osoby, kterými jsou telefonní číslo, číslo faxu a adresa elektronické pošty na pracoviště. Banka nebo pobočka zahraniční banky uvádí ve zprávě s předávaným datovým souborem kontaktní údaje za
a) oprávněnou osobu, která udělila souhlas s předkládaným výkazem podle § 8 odst. 1,
b) osobu odpovědnou za data výkazu, kterou je osoba odpovědná za správnost hodnot údajů v předkládaném výkazu.
(3) Komentáře k opravám údajů podle odstavce 1 uvádějí banky a pobočky zahraničních bank pro opravy zaslané po více než 10 kalendářních dnech po termínu předložení výkazu stanoveném v příloze č. 1 tohoto opatření.
(4) Banka nebo pobočka zahraniční banky na vyžádání poskytne České národní bance doplňující vysvětlení k informacím zaslaným podle odstavců 1 až 3.
§ 12
(1) Informace předkládané bankou v rámci plnění informační povinnosti podle jiného právního předpisu4, které nejsou součástí výkazu E(ČNB)8-01, zašlou banky České národní bance v elektronické formě v termínu shodném s termínem předložení tohoto výkazu. Struktura a obsah doplňkových informací jsou uvedeny v příloze č. 4 tohoto opatření.
(2) K předkládaným výkazům BD(ČNB)23-04 vypracují banky komentář, který zašlou v elektronické formě České národní bance v termínu shodném s termínem předložení výkazu. V komentáři banky uvedou základní parametry a předpoklad systému výpočtu dopadů šoku na úrokové sazby, přehled měn s minimálně 5% podílem na hodnotě aktiv či závazků investičního portfolia a zbytkové měny, které jsou agregovány. Pro jednotlivě sledované měny i agregaci zbytkových měn uvedou metody výpočtu a podíl výsledku standardizovaného šoku na kapitálu v procentním vyjádření.
(3) V návaznosti na vykazování angažovanosti ve výkazech BD(ČNB)3-12 a BD(ČNB)13-04 banky předloží v písemné formě České národní bance za každé čtvrtletí přehled všech případů překročení limitů angažovanosti podle právního předpisu upravujícího pravidla obezřetného podnikání27, ke kterým došlo v průběhu minulého čtvrtletí, a to v souhrnu za investiční a obchodní portfolio. Banky v přehledu uvedou jméno osoby nebo ekonomicky spjaté skupiny osob, výši překročení příslušných limitů a důvod překročení. Sestavený přehled banka zašle České národní bance do 10. kalendářního dne následujícího měsíce po konci čtvrtletí.
(4) K výkazům BD(ČNB)2-12 sestaveným ke konci jednotlivých čtvrtletí vypracují banky komentář, který zašlou v elektronické formě České národní bance v termínu shodném s termínem předložení výkazu. Komentář bude obsahovat přehled tří největších ztrátových událostí operačního rizika za uplynulé čtvrtletí za každou z následujících oblastí:
a) elektronické bankovnictví,
b) informační systémy a technologie,
c) ostatní oblasti.
Banky pro jednotlivé události uvedou referenční číslo/označení události stanovené vykazující bankou, hrubou ztrátu způsobenou událostí, datum výskytu události, datum zjištění události a stručný popis události (charakteristika, závažnost, způsob řešení).
Přechodná a zrušovací ustanovení
§ 13
Výkazy sestavované k 31. prosinci 2009 sestavují a předkládají banky a pobočky zahraničních bank podle opatření a metodiky České národní banky platných k tomuto dni.
§ 14
Zrušuje se opatření České národní banky č. 2 ze dne 28. listopadu 2008, o předkládání výkazů bankami a pobočkami zahraničních bank České národní bance.
§ 15
Účinnost
Toto opatření nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2010.
Guvernér
doc. Ing. Zdeněk Tůma, CSc. v. r.
Sekce měnová a statistiky
odpovědný zaměstnanec:
V.Vojáček, linka 4443
Příloha 1
Seznam a termíny předkládání výkazů bank a poboček zahraničních bank
------------------------------- ---------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------
 Označení výkazu Kód datového Název výkazu - datového souboru                 Termíny
          souboru                              ------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------
                                           Periodicita       Termín předkládání
------------------------------- ---------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------
Bil(ČNB)1-12    RISIFE11   Měsíční bilance aktiv a pasiv            měsíčně         do 15. kalendářního dne následujícího měsíce
------------------------------- ---------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------
Bil(ČNB)2-12    VISIFE10   Měsíční výkaz zisku a ztráty banky          měsíčně         do 25. kalendářního dne následujícího měsíce, výkaz za prosinec do 10. února následujícího roku
                                           nepravidelně       během roku na vyžádání
------------------------------- ---------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------
Bil(ČNB)3-01    VISIFE30   Roční výkaz rozdělení zisku             ročně          do 31. července následujícího roku
------------------------------- ---------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------
Bil(ČNB)4-04    KISIFE12   Čtvrtletní rozvaha regulovaného konsolidačního celku čtvrtletně        do 35. kalendářního dne následujícího čtvrtletí, výkaz za 4. čtvrtletí do 25. března následujícího roku
                                           nepravidelně       během roku na vyžádání
------------------------------- ---------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------
Bil(ČNB)5-12    RISIFE15   Měsíční rozvaha banky                měsíčně         do 25. kalendářního dne následujícího měsíce, výkaz za prosinec do 10. února následujícího roku
                                           nepravidelně       během roku na vyžádání
------------------------------- ---------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------
Bil(ČNB)6-04    KISIFE10   Čtvrtletní výkaz zisku a ztráty regulovaného     čtvrtletně        do 35. kalendářního dne následujícího čtvrtletí, výkaz za 4. čtvrtletí do 25. března následujícího roku 
                 konsolidačního celku                 nepravidelně       během roku na vyžádání
------------------------------- ---------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------
Bil(ČNB)8-04    KISIFE18   Doplňkové informace k finančním výkazům regulovaného čtvrtletně        do 35. kalendářního dne následujícího čtvrtletí, výkaz za 4. čtvrtletí do 25. března následujícího roku
                 konsolidačního celku                 nepravidelně       během roku na vyžádání
------------------------------- ---------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------

Bil(ČNB)9-12    RISIFE19   Doplňkové informace k finančním výkazům banky    měsíčně         do 25. kalendářního dne následujícího měsíce, výkaz za prosinec do 10. února následujícího roku
                                           nepravidelně       během roku na vyžádání
------------------------------- ---------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------
    V(ČNB)13-04    VISIFE20   Čtvrtletní výkaz o úrokových nákladech a výnosech  čtvrtletně        do 25. kalendářního dne následujícího měsíce po konci čtvrtletí, výkaz za 4. čtvrtletí do 20. února následujícího roku
------------------------------- ---------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------
V(ČNB)25-04    RISIFE51   Čtvrtletní výkaz vybraných aktiv a pasiv podle zemí čtvrtletně        do 25. kalendářního dne následujícího měsíce po konci čtvrtletí, výkaz za prosinec do 31. ledna následujícího roku
------------------------------- ---------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------
V(ČNB)60-12    SOTIFE60   Měsíční výkaz o tradiční sekuritizaci a jiných    měsíčně         do 15. kalendářního dne následujícího měsíce
                 převodech úvěrů
------------------------------- ---------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------
V(ČNB)61-04    SOTIFE61   Čtvrtletní výkaz o tradiční sekuritizaci a jiných  čtvrtletně        do 20. kalendářního dne následujícího měsíce po konci čtvrtletí
                 převodech úvěrů 
------------------------------- ---------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------
VST(ČNB)1-12    RISIFE31   Měsíční výkaz o úvěrech a pohledávkách za klienty  měsíčně         do 15. kalendářního dne následujícího měsíce
------------------------------- ---------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------
VST(ČNB)3-12    RISIFE63   Měsíční výkaz o úvěrech a vkladech ve vztahu     měsíčně         do 15. kalendářního dne následujícího měsíce
                 k úvěrovým institucím                             
------------------------------- ---------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------
VST(ČNB)11-12   RISIFE61   Měsíční výkaz o vkladech a úvěrech od klientů    měsíčně         do 15. kalendářního dne následujícího měsíce
------------------------------- ---------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------
VST(ČNB)22-12   RISIFE22   Měsíční výkaz o cenných papírech emitovaných bankou měsíčně         do 15. kalendářního dne následujícího měsíce
------------------------------- ---------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------
VST(ČNB)38-04   RISIFE38   Čtvrtletní výkaz o úvěrech podle zbytkové      čtvrtletně        do 25. kalendářního dne následujícího měsíce po konci čtvrtletí
                 doby splatnosti 
------------------------------- ---------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------
VST(ČNB)41-12   RISIFE41   Měsíční přehled cenných papírů v držení banky    měsíčně         do 15. kalendářního dne následujícího měsíce
------------------------------- ---------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------
VT(ČNB)1-12    TISIFE11   Měsíční výkaz o odpisech úvěrů a jiných pohledávek  měsíčně         do 17. kalendářního dne následujícího měsíce
------------------------------- ---------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------
VUS(ČNB)1-12    SISIFE01   Měsíční výkaz o úrokových sazbách přijatých     měsíčně         do 20. kalendářního dne následujícího měsíce 
                 vkladů a úvěrů 
------------------------------- ---------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------
VUS(ČNB)2-12    SISIFE02   Měsíční výkaz o úrokových sazbách poskytnutých úvěrů měsíčně         do 20. kalendářního dne následujícího měsíce
------------------------------- ---------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------
VUS(ČNB)3-12    SISIFE03   Měsíční výkaz o úrokových sazbách neobchodovatelných měsíčně         do 20. kalendářního dne následujícího měsíce   
                 dluhových cenných papírů                           
------------------------------- ---------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------
VUS(ČNB)11-12   SISIFE11   Měsíční výkaz o úrokových sazbách nově přijatých   měsíčně         do 22. kalendářního dne následujícího měsíce  
                 vkladů a úvěrů                                
------------------------------- ---------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------
VUS(ČNB)12-12   SISIFE12   Měsíční výkaz o úrokových sazbách nově        měsíčně         do 22. kalendářního dne následujícího měsíce 
                 poskytnutých úvěrů                              
------------------------------- ---------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------
VUS(ČNB)13-12   SISIFE13   Měsíční výkaz o úrokových sazbách          měsíčně         do 22. kalendářního dne následujícího měsíce 
                 neobchodovatelných dluhových cenných papírů                  
                 v nových obchodech                              
------------------------------- ---------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------
Dev(ČNB)11-12   PESIFE11   Měsíční výkaz o vybraných inkasech a platbách    měsíčně         do 24. kalendářního dne následujícího měsíce
------------------------------- ---------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------
P(ČNB)3-04     JIPIFE10   Čtvrtletní výkaz o předpokládaných inkasech     čtvrtletně        do 20. kalendářního dne následujícího měsíce
                 nerezidentů z tuzemských cenných papírů                    
------------------------------- ---------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------
P(ČNB)4-04     PIPIFE10   Čtvrtletní výkaz o budoucích splátkách úvěrů     čtvrtletně        do 20. kalendářního dne následujícího měsíce
                 přijatých od nerezidentů 
------------------------------- ---------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------
BD(ČNB)1-12    DISIFE10   Hlášení o likviditě banky podle zbytkové splatnosti měsíčně         do 29. kalendářního dne následujícího měsíce, výkaz za prosinec do 10. února následujícího roku
                                           nepravidelně       během roku na vyžádání
------------------------------- ---------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------
BD(ČNB)2-12    DISIFE20   Hlášení o kapitálové přiměřenosti banky       měsíčně         do 28. kalendářního dne následujícího měsíce, výkaz za prosinec do 10. února následujícího roku
                                           nepravidelně       během roku na vyžádání
------------------------------- ---------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------
BD(ČNB)3-12    DISIFE30   Hlášení o angažovanosti banky            měsíčně         do 28. kalendářního dne následujícího měsíce, výkaz za prosinec     do 10. února následujícího roku
                                           nepravidelně       během roku na vyžádání
------------------------------- ---------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------
BD(ČNB)4-12    DISIFE40   Hlášení o kategorizaci pohledávek banky       měsíčně         do 28. kalendářního dne následujícího měsíce, výkaz za prosinec do 10. února následujícího roku nepravidelně během roku na vyžádání
------------------------------- ---------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------
BD(ČNB)12-04    KISIFE20   Hlášení o kapitálové přiměřenosti regulovaného    čtvrtletně        do 35. kalendářního dne následujícího čtvrtletí, výkaz za 4. čtvrtletí do 25. března následujícího roku nepravidelně během roku na vyžádání
                 konsolidačního celku 
------------------------------- ---------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------
BD(ČNB)13-04    KISIFE30   Hlášení o angažovanosti regulovaného konsolidačního čtvrtletně        do 35. kalendářního dne následujícího čtvrtletí, výkaz za 4. čtvrtletí do 25. března následujícího roku nepravidelně během roku na vyžádání
                 celku 
------------------------------- ---------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------
BD(ČNB)14-04     -      Hlášení o operacích uvnitř skupiny smíšené      čtvrtletně        do 35. kalendářního dne následujícího čtvrtletí, výkaz za 4. čtvrtletí do 25. března následujícího roku
                 holdingové osoby 
------------------------------- ---------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------
BD(ČNB)16-04    DISIFE16   Hlášení o angažovanosti banky vůči jednotlivým zemím čtvrtletně        do 29. kalendářního dne následujícího měsíce po konci čtvrtletí, výkaz za 4. čtvrtletí do 10. února následujícího roku nepravidelně během roku na vyžádání
------------------------------- ---------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------
BD(ČNB)18-04    DISIFE85   Hlášení o hypotečních zástavních listech a      čtvrtletně        do 25. kalendářního dne následujícího měsíce po konci čtvrtletí, výkaz za 4. čtvrtletí do 10. února následujícího roku
                 hypotečních úvěrech                              
------------------------------- ---------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------
BD(ČNB)21-01    DISIFE21   Doplňkové údaje pro stanovení kapitálového požadavku ročně          do 28. května (podle stavu k 30. dubnu) 
                 k operačnímu riziku banky              nepravidelně       do 28. kalendářního dne následujícího měsíce po změně / vzniku rozhodné události
------------------------------- ---------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------
BD(ČNB)22-01    KISIFE22   Doplňkové údaje pro stanovení kapitálového požadavku ročně          do 35. kalendářního dne 3. čtvrtletí (podle stavu k 30. červnu) nepravidelně do 35. kalendářního dne následujícího čtvrtletí po změně / vzniku rozhodné události
                 k operačnímu riziku regulovaného konsolidačního celku 
------------------------------- ---------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------
BD(ČNB)23-04    DISIFE23   Hlášení o úrokovém riziku banky           čtvrtletně        do 33. kalendářního dne následujícího čtvrtletí, výkaz za 4. čtvrtletí do 10. února následujícího roku nepravidelně během roku na vyžádání
------------------------------- ---------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------
BD(ČNB)25-04    DISIFE25   Hlášení o koncentraci úvěrů a vkladů         čtvrtletně        do 29. kalendářního dne následujícího měsíce po konci čtvrtletí, výkaz za 4. čtvrtletí do 10. února následujícího roku
------------------------------- ---------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------
E(ČNB)5-04     DISIFE60   Hlášení o organizační struktuře a kvalifikovaných  čtvrtletně        do 15. kalendářního dne následujícího měsíce po konci čtvrtletí
                 účastech banky 
------------------------------- ---------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------
E(ČNB)7-04     DISIFE65   Hlášení o elektronickém bankovnictví a        čtvrtletně        do 25. kalendářního dne následujícího měsíce po konci čtvrtletí
                 bankovních účtech 
------------------------------- ---------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------
E(ČNB)8-01     KISIFE80   Hlášení o struktuře konsolidačního celku       ročně          do 31. ledna běžného roku (podle stavu k 1. lednu)
                                                        nepravidelně během roku neprodleně po změně / vzniku rozhodné události
------------------------------- ---------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------
E(ČNB)9-01     JISIFE20   Roční výkaz o pokladní činnosti bank         ročně          do 31. května běžného roku
------------------------------- ---------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------

Příloha 2
Základní charakteristika a obsahová náplň výkazů
Část A. Základní charakteristika a obsahová náplň výkazů předkládaných v elektronické formě
Pozn. ASPI:
Část A nebyla zařazena,
byla změněna opatřením č. 2/2010
Část B. Charakteristika obsahové náplně výkazu BD(ČNB)14-04
Hlášení o operacích uvnitř skupiny smíšené holdingové osoby BD(ČNB)14-04
obsahuje přehled vybraných operací sjednaných ve vykazovacím období, tj. obchodů, služeb a jiných ujednání banky sjednaných mezi bankou na jedné straně a smíšenou holdingovou osobou nebo dalšími jí ovládanými osobami na straně druhé (dále v této příloze jen „partner“), včetně poskytnutých a přijatých záruk aj. podrozvahových operací.
Pro jednotlivé sledované operace se uvádí alespoň:
• celková hodnota operace (ve sjednané měně a v Kč, resp. přepočtu na Kč)
• identifikační číslo (IČ/NIČ), název/jméno a sídlo/adresa partnera, s nímž banka provedla dotčenou operaci,
• typ operace podle klasifikace operací uvnitř skupiny, do kterého daná operace uvnitř skupiny náleží,
• označení, zda-li jde o operaci významnou nebo nikoliv.
Operace uvnitř skupiny se považuje za významnou, přesahuje-li 5% součtu kapitálových požadavků stanovených na individuálním základě bankou ve skupině smíšené holdingové osoby29). Pro účely hlášení se operace sjednané se stejným partnerem ve stejné měně a stejného charakteru považují za jednu operaci - např. tři úvěry poskytnuté stejnému partnerovi se považují za jeden úvěr.
V současně zaslané příloze k hlášení uvede banka podrobnější informace o vykazovaných operacích a partnerech, s nimiž vykazované operace sjednala. Banka také uvede, zda a jak operace uvnitř skupiny podrobněji člení v rámci jednotlivých typů operací.
Výše uvedený typ operace vyjadřuje charakter obchodu, služby nebo jiného ujednání sjednaného mezi bankou a partnerem účastnícím se dané operace. K zařazení vykazované operace do příslušného typu použijí banky následující
klasifikaci stanovenou ČNB:
• Typ 1 - operace, jejichž výsledkem je kapitálové propojení osob ve skupině smíšené holdingové osoby, zejména peněžité nebo nepeněžité vklady banky do základního kapitálu, rezervních či kapitálových fondů, podřízené pohledávky banky,
• Typ 2 - operace uskutečněné v důsledku kapitálového propojení osob ve skupině smíšené holdingové osoby, zejména převod zisku nebo jeho části, převod z rozdělení jiných vlastních zdrojů,
• Typ 3 - obchody s finančními nástroji, zejména obchody s cennými papíry, obchody s deriváty, úvěry, vklady,
• Typ 4 - podrozvahové operace, zejména úvěrové přísliby, pojištění a zajištění, záruky, ručení,
• Typ 5 - služby, zejména služby v oblasti řízení rizik, řízení likvidity, vypořádání obchodů, správy aktiv, obhospodařování aktiv, poradenství,
• Typ 6 - porušení smluvní nebo zákonné povinnosti vůči partnerovi,
• Typ 7 - plnění vůči partnerovi, které je plněním bez právního důvodu, plněním z neplatného právní úkonu nebo plněním z právního důvodu, který odpadl nebo plnění povinnosti, kterou měla po právu plnit jiná osoba ve skupině smíšené finanční holdingové osoby,
• Typ 8 - ostatní operace neuvedené pod typem 1 až 7.
Příloha 3
Varianty rozsahu vykazování pro výkazy bank a poboček zahraničních bank
(předkládané varianty jsou označeny "x"):
 +--------------- +---------------------------------------------------------------------------+
 |Označení výkazu |       Varianta rozsahu vykazování podle § 2 odst. 1         |
 |        +---------------+-----------------+-------------------+---------------------+
 |        | a) údaje za |b) údaje za banku| c) údaje za    | d) údaje za pobočky |
 |        |  banku v ČR | v ČR      | pobočku     | banky v zahraničí |
 |        |        | a v zahraničí  | zahraniční banky |           |
 |        |        |         | v ČR       |           |
 +----------------+ --------------+-----------------+-------------------+---------------------+
 | Bil(ČNB)1-12  |  x     |         |    x      |           |
 +----------------+ --------------+-----------------+-------------------+---------------------+
 | Bil(ČNB)2-12  |        |  x      |    x      |           |
 +----------------+ --------------+-----------------+-------------------+---------------------+
 | Bil(ČNB)3-01  |        |  x      |    x      |           |
 +----------------+ --------------+-----------------+-------------------+---------------------+
 | Bil(ČNB)4-04  |        |  x1)     |          |           |
 +----------------+ --------------+-----------------+-------------------+---------------------+
 | Bil(ČNB)5-12  |        |  x      |    x      |           |
 +----------------+ --------------+-----------------+-------------------+---------------------+
 | Bil(ČNB)6-04  |        |  x1)     |          |           |
 +----------------+ --------------+-----------------+-------------------+---------------------+
 | Bil(ČNB)8-04  |        |  x1)     |          |           |
 +----------------+ --------------+-----------------+-------------------+---------------------+
 | Bil(ČNB)9-12  |        |  x      |    x      |           |
 +----------------+ --------------+-----------------+-------------------+---------------------+
 | V(ČNB)13-04  |        |  x      |    x      |           |
 +----------------+ --------------+-----------------+-------------------+---------------------+
 | V(ČNB)25-04  |  x     |         |    x      |           |
 +----------------+ --------------+-----------------+-------------------+---------------------+
 | V(ČNB)60-12  |  x     |         |    x      |           |
 +----------------+ --------------+-----------------+-------------------+---------------------+
 | V(ČNB)61-04  |  x     |         |    x      |           |
 +----------------+ --------------+-----------------+-------------------+---------------------+
 | VST(ČNB)1-12  |  x     |         |    x      |           |
 +----------------+ --------------+-----------------+-------------------+---------------------+
 | VST(ČNB)3-12  |  x     |         |    x      |           |
 +----------------+ --------------+-----------------+-------------------+---------------------+
 | VST(ČNB)11-12 |  x     |         |    x      |           |
 +----------------+ --------------+-----------------+-------------------+---------------------+
 | VST(ČNB)22-12 |  x     |         |    x      |           |
 +----------------+ --------------+-----------------+-------------------+---------------------+
 | VST(ČNB)38-04 |  x     |         |    x      |           |
 +----------------+ --------------+-----------------+-------------------+---------------------+
 | VST(ČNB)41-12 |  x     |         |    x      |   x       |
 +----------------+ --------------+-----------------+-------------------+---------------------+
 | VT(ČNB)1-12  |  x     |         |    x      |           |
 +----------------+ --------------+-----------------+-------------------+---------------------+
 | VUS(ČNB)1-12  |  x     |         |    x      |           |
 +----------------+ --------------+-----------------+-------------------+---------------------+
 | VUS(ČNB)2-12  |  x     |         |    x      |           |
 +----------------+ --------------+-----------------+-------------------+---------------------+
 | VUS(ČNB)3-12  |  x     |         |    x      |           |
 +----------------+ --------------+-----------------+-------------------+---------------------+
 | VUS(ČNB)11-12 |  x     |         |    x      |           |
 +----------------+ --------------+-----------------+-------------------+---------------------+
 | VUS(ČNB)12-12 |  x     |         |    x      |           |
 +----------------+ --------------+-----------------+-------------------+---------------------+
 | VUS(ČNB)13-12 |  x     |         |    x      |           |
 +----------------+ --------------+-----------------+-------------------+---------------------+
 | Dev(ČNB)11-12 |  x     |         |    x      |           |
 +----------------+ --------------+-----------------+-------------------+---------------------+
 | P(ČNB)3-04   |  x     |         |    x      |           |
 +----------------+ --------------+-----------------+-------------------+---------------------+
 | P(ČNB)4-04   |  x     |         |    x      |           |
 +----------------+ --------------+-----------------+-------------------+---------------------+
 | BD(ČNB)1-12  |        |  x      |    x      |           |
 +----------------+ --------------+-----------------+-------------------+---------------------+
 | BD(ČNB)2-12  |        |  x      |          |           |
 +----------------+ --------------+-----------------+-------------------+---------------------+
 | BD(ČNB)3-12  |        |  x      |          |           |
 +----------------+ --------------+-----------------+-------------------+---------------------+
 | BD(ČNB)4-12  |        |  x      |   x      |           |
 +----------------+ --------------+-----------------+-------------------+---------------------+
 | BD(ČNB)12-04  |        |  x1)     |          |           |
 +----------------+ --------------+-----------------+-------------------+---------------------+
 | BD(ČNB)13-04  |        |  x1)     |          |               |
 +----------------+ --------------+-----------------+-------------------+---------------------+
 | BD(ČNB)14-04  |        |  x      |          |           |
 +----------------+ --------------+-----------------+-------------------+---------------------+
 | BD(ČNB)16-04  |        |  x      |   x      |           |
 +----------------+ --------------+-----------------+-------------------+---------------------+
 | BD(ČNB)18-04  |        |  x      |    x      |           |
 +----------------+ --------------+-----------------+-------------------+---------------------+
 | BD(ČNB)21-01  |        |  x      |          |           |
 +----------------+ --------------+-----------------+-------------------+---------------------+
 | BD(ČNB)22-01  |        |  x1)     |          |           |
 +----------------+ --------------+-----------------+-------------------+---------------------+
 | BD(ČNB)23-04  |        |  x      |   x      |           |
 +----------------+ --------------+-----------------+-------------------+---------------------+
 | BD(ČNB)25-04  |        |  x      |   x      |           |
 +----------------+ --------------+-----------------+-------------------+---------------------+
 | E(ČNB)5-04   |        |  x      |   x      |           |
 +----------------+ --------------+-----------------+-------------------+---------------------+
 | E(ČNB)7-04   |        |  x      |   x      |           |
 +----------------+ --------------+-----------------+-------------------+---------------------+
 | E(ČNB)8-01   |        |  x2)     |          |           |
 +----------------+ --------------+-----------------+-------------------+---------------------+
 | E(ČNB)9-01   |  x      |         |   x      |           |
 +----------------+ --------------+-----------------+-------------------+---------------------+
 
---------------
1) Včetně údajů za ostatní osoby zařazené v regulovaném konsolidačním celku.
2) Včetně údajů za ostatní osoby zařazené v konsolidačním celku.
Příloha 4
Doplňkové informace předkládané k výkazu E(ČNB)8-01
K výkazu E(ČNB) 8-01 předkládanému za konsolidační celky předloží banky podle § 12 odst. 1 tohoto opatření následující doplňkové informace v textové a grafické podobě:
1. textové informace o ovládající osobě, tj. ovládající bance, zahraniční ovládající bance, finanční holdingové osobě nebo smíšené holdingové osobě:
a) předmět podnikání (činnosti) zapsaný v obchodním rejstříku,
b) přehled činností skutečně vykonávaných;
2. textové informace o ovládaných osobách:
a) předmět podnikání (činnosti) zapsaný v obchodním rejstříku,
b) přehled činností skutečně vykonávaných,
c) přehled služeb poskytovaných ovládanou osobou ovládající bance, zahraniční ovládající bance, finanční holdingové osobě nebo smíšené holdingové osobě,
d) přehled služeb poskytovaných ovládanou osobou dalším osobám v konsolidačním celku (netýká se skupiny smíšené holdingové osoby),
e) přehled služeb poskytovaných ovládající bankou, zahraniční ovládající bankou nebo finanční holdingovou osobou ovládané osobě (netýká se smíšené holdingové osoby);
3. textové informace o přidružených osobách
a) předmět podnikání (činnosti) zapsaný v obchodním rejstříku,
b) přehled činností skutečně vykonávaných,
c) přehled služeb poskytovaných přidruženou osobou ovládající bance, zahraniční ovládající bance, finanční holdingové osobě nebo smíšené holdingové osobě,
d) přehled služeb poskytovaných přidruženou osobou dalším osobám v konsolidačního celku (netýká se skupiny smíšené holdingové osoby),
e) přehled služeb poskytovaných ovládající bankou, zahraniční ovládající bankou nebo finanční holdingovou osobou přidružené osobě (netýká se smíšené holdingové osoby);
4. grafické znázornění konsolidačního celku z hlediska vlastnického uspořádání s vyznačením osob zahrnutých do regulovaného konsolidačního celku;
5. grafické znázornění konsolidačního celku z hlediska řízení s vyznačením osob zahrnutých do regulovaného konsolidačního celku.
1 § 1 odst. 1 zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů.
2 § 1 odst. 6 a § 5c odst. 1 zákona č. 21/1992 Sb., ve znění zákona č. 126/2002 Sb.
3 § 5 vyhlášky č. 123/2007 Sb. o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry, ve znění vyhlášky č. 282/2008 Sb.
4 § 214 písm. a) vyhlášky č. 123/2007 Sb.
5 § 26d odst. 1 písm. g) zákona č. 21/1992 Sb., ve znění zákona č. 126/2002 Sb.
6 § 7a zákona č. 21/1992 Sb., ve znění zákona č. 165/1998 Sb.
7 § 5c zákona č. 21/1992 Sb., ve znění zákona č. 126/2002 Sb.
8 § 35 odst. 2 zákona č. 21/1992 Sb.
9 § 68 odst. 1 obchodního zákoníku.
10 § 7 a 8 opatření České národní banky č. 1/2005, kterým se stanoví způsob předávání a přejímání dat automatizovaných výkazů předkládaných bankami a pobočkami zahraničních bank České národní bance, ve znění opatření č. 1/2006.
11 § 7 až 10 opatření České národní banky č. 1/2005, ve znění opatření č. 1/2006.
12 § 14 odst. 7 opatření České národní banky č. 1/2005.
13 Příloha č. 4 k vyhlášce č. 501/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou bankami a jinými finančními institucemi, ve znění pozdějších předpisů.
14 Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a vyhláška č. 501/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
15 Článek 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 ze dne 19. července 2002 o uplatňování mezinárodních účetních standardů.
16 § 50 a 51 vyhlášky č. 123/2007 Sb.
17 § 52 vyhlášky č. 123/2007 Sb.
18 § 24 odst. 6 zákona č. 563/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
19 § 60 odst. 4 vyhlášky č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
20 § 53 vyhlášky č. 123/2007 Sb.
21 Opatření České národní banky č. 1/2005, ve znění opatření č. 1/2006.
22 § 10 odst. 2 opatření České národní banky č. 1/2005, ve znění opatření č. 1/2006.
23 § 11 vyhlášky č. 123/2007 Sb.
24 § 2 písm. b), j), l) zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění zákona č. 440/2004 Sb.
25 § 19 až 21 opatření České národní banky č. 1/2005, ve znění opatření č. 1/2006.
26 § 41 odst. 5 zákona č. 6/1993 Sb. o České národní bance, ve znění zákona č. 57/2006 Sb.
27) Vyhláška č. 123/2007 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
29) § 28 vyhlášky č. 123/2007 Sb. o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrových družstev a obchodníků s cennými papíry.