Sdělení ze dne 31.12.2009 o zrušení Českých účetních standardů pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 505/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, č. 501 až 522

31.12.2009 | Sbírka:  282/100 789/2009 | Částka:  7/2009ASPI

Vztahy

Nadřazené: 563/1991 Sb.
Aktivní derogace: FZ07/2004, FZ03/2003
282/100 789/2009
Sdělení
ze dne 31. 12. 2009
o zrušení Českých účetních standardů pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 505/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, č. 501 až 522
Referent:
Ing. Markéta Grünerová,
tel.: 257 044 053
Ministerstvo financí podle § 36 zákona č. 563/1991 Sb., účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje, že účinností od 1. ledna 2010 se zrušují České účetní standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky 505/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, které byly uveřejněny pod č. 50 ve Finančním zpravodaji 11-12/2/2003 ze dne 31. 12. 2003, ve znění pozdějších změn a oprav.
------------------------------------------------------------
Číslo Název
------------------------------------------------------------
501  Účty a zásady účtování na účtech
502  Otevírání a uzavírání účetních knih
503  Rezervy
504  Opravné položky
505  Kursové rozdíly
506  Rozdíly zjištěné při inventarizaci
507  Výsledek hospodaření v účetnictví
508  Daňová povinnost
509  Operace s cennými papíry a podíly
510  Deriváty
511  Zvláštní operace s pohledávkami
512  Dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý
   hmotný majetek
513  Dlouhodobý finanční majetek
514  Zásoby
515  Krátkodobý finanční majetek a krátkodobé 
   bankovní úvěry
516  Zúčtovací vztahy
517  Vztahy ke státnímu rozpočtu, k rozpočtu územních
   samosprávných celků, k rozpočtu organizačních
   složek státu a rozpočtové a ostatní finanční účty
518  Náklady organizačních složek státu, státních fondů
   a územních samosprávných celků
519  Náklady organizačních složek státu, územních
   samosprávných celků a příspěvkových organizací
520  Výnosy organizačních složek státu, územních
   samosprávných celků a příspěvkových organizací
521  Fondy
522  Dlouhodobé bankovní úvěry a půjčky a ostatní
   závazky
------------------------------------------------------------   
   
Ing. Petr Plesnivý, v. r.
Ředitel odboru 28