Vyhláška ze dne 6.9.2010 o předkládání výkazů a dalších informací obchodníky s cennými papíry České národní bance

27.9.2010 | Sbírka:  276/2010 Sb. | Částka:  103/2010ASPI

Vztahy

Nadřazené: 256/2004 Sb., 6/1993 Sb.
Aktivní derogace: 232/2009 Sb., 234/2008 Sb., 242/2007 Sb., 605/2006 Sb.
Pasivní derogace: 427/2013 Sb.
276/2010 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 6. září 2010
o předkládání výkazů a dalších informací obchodníky s cennými papíry České národní bance
Česká národní banka stanoví podle § 199 odst. 2 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, k provedení § 15t odst. 3, § 16 odst. 5, § 154 odst. 3 tohoto zákona a podle § 41 odst. 4 zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona č. 57/2006 Sb.:
§ 1
Předmět úpravy
Tato vyhláška stanoví
a) způsob předkládání výroční zprávy a konsolidované výroční zprávy obchodníka s cennými papíry1) České národní bance,
b) rozsah, formu a strukturu dalších informačních povinností obchodníka s cennými papíry vůči České národní bance a způsob, periodicitu a lhůty pro jejich plnění,
c) formu a způsob, kterým obchodník s cennými papíry informuje Českou národní banku o uzavřených obchodech s kótovanými investičními nástroji,
d) údaje, které jsou součástí informace o obchodu podle písmene c) za podmínek stanovených přímo použitelným předpisem Evropské unie, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady upravující trhy finančních nástrojů2), a
e) osoby předkládající informace (dále jen „vykazující subjekt“).
§ 2
Vykazující subjekty
Osobami, které předkládají České národní bance informace podle této vyhlášky jsou:
a) obchodník s cennými papíry, který je bankou,
b) obchodník s cennými papíry, který je pobočkou zahraniční banky,
c) obchodník s cennými papíry, který není bankou,
d) organizační složka zahraniční osoby, která má povolení orgánu dohledu jiného státu k poskytování investičních služeb a není pobočkou zahraniční banky, a
e) investiční společnost, která obhospodařuje majetek zákazníka, je-li jeho součástí investiční nástroj, na základě volné úvahy v rámci smluvního ujednání (portfolio management), podle zákona upravujícího kolektivní investování3).
§ 3
Vymezení pojmů
Pro účely této vyhlášky se rozumí
a) výkazem strukturovaný soubor údajů, které mají věcné a formální vazby,
b) datovým souborem seskupení údajů s předem definovanými datovými strukturami, které jsou informačním systémem metodicky popsány, předávány a zpracovávány jako celek,
c) kontaktní osobou osoba nebo osoby, které jménem obchodníka s cennými papíry předkládají výkazy České národní bance,
d) zabezpečovací značkou údaje v elektronické podobě, které jsou připojené k datové zprávě a které splňují tyto požadavky:
1. jsou jednoznačně spojené s označující osobou a umožňují její identifikaci prostřednictvím vydaného certifikátu,
2. byly vytvořeny a připojeny k datové zprávě pomocí prostředků pro vytváření bezpečnostních značek, které označující osoba může udržet pod svou výhradní kontrolou,
3. jsou k datové zprávě, ke které se vztahují, připojeny takovým způsobem, že je možné zjistit jakoukoli následnou změnu dat.
§ 4
Informační povinnosti
(1) Vykazující subjekty podle § 2 písm. a) až d) předkládají České národní bance výkaz MKT (ČNB) 40-97 „Hlášení obchodů s investičními nástroji - OCP“.
(2) Vykazující subjekty podle § 2 sestavují k poslednímu dni kalendářního měsíce a předkládají
a) do 23 kalendářních dnů po skončení sledovaného kalendářního měsíce, k němuž se vztahují, tyto výkazy:
1. MKT (ČNB) 41-12 „Informace o pokynech“,
2. MKT (ČNB) 42-12 „Informace o obchodech“,
3. MKT (ČNB) 43-12 „Informace o nástrojích“ a
4. MKT (ČNB) 44-12 „Informace o osobách“,
b) do 20 kalendářních dnů v případě subjektů podle § 2 písm. a) a b) a do 21 kalendářních dnů v případě subjektů podle § 2 písm. c) až e), po skončení sledovaného kalendářního měsíce, k němuž se vztahují, tyto výkazy:
1. MKT (ČNB) 51-12 „Přehled o cenných papírech v majetku zákazníků“,
2. MKT (ČNB) 52-12 „Přehled o ostatních investičních nástrojích v majetku zákazníků“ a
3. MKT (ČNB) 53-12 „Přehled o peněžních prostředcích v majetku zákazníků“.
(3) Vykazující subjekty podle § 2 písm. c) a e)
a) sestavují k poslednímu dni vykazovaného období, ke kterému se vztahují, tyto výkazy:
1. OCP (ČNB) 40-12 „Hlášení o kapitálové přiměřenosti obchodníka s CP“,
2. OCP (ČNB) 41-12 „Hlášení o angažovanosti obchodníka s cennými papíry“,
b) sestavují výkazy podle písmene a) k poslednímu dni kalendářního měsíce a předkládají je do 20 kalendářních dnů po skončení sledovaného kalendářního měsíce, v případě, že mají povinnost udržovat kapitál podle § 8a odst. 1 zákona o podnikání na kapitálovém trhu (dále jen „zákon“),
c) sestavují výkazy podle písmene a) k poslednímu dni kalendářního čtvrtletí a předkládají je do 30 kalendářních dnů po skončení sledovaného kalendářního čtvrtletí, v případě, že mají povinnost udržovat kapitál podle § 8a odst. 2 a 3 zákona.
(4) Vykazující subjekty podle § 2 písm. c) a d) sestavují k poslednímu dni kalendářního čtvrtletí a předkládají do 30 kalendářních dnů po skončení sledovaného kalendářního čtvrtletí, k němuž se vztahují, tyto výkazy:
1. OCP(ČNB)10-04„Rozvaha obchodníka s cennými papíry“,
2. OCP (ČNB) 11-04 „Doplňkové informace k finančním výkazům OCP“,
3. OCP (ČNB) 20-04 „Výkaz zisku a ztráty obchodníka s CP“,
4. OCP (ČNB) 48-04 „Organizační struktura a osoby s kvalifikovanou účastí“.
(5) Obchodník s cennými papíry podle § 2 písm. c), který je osobou uvedenou v § 9 odst. 2 zákona a který je členem konsolidačního celku podléhajícího dohledu České národní banky podle zákona, sestavuje k poslednímu dni kalendářního pololetí a předkládá do 30 kalendářních dnů po skončení sledovaného kalendářního pololetí, k němuž se vztahují, tyto výkazy:
1. OCP (ČNB) 70-02 „Rozvaha regulovaného konsolidačního celku“,
2. OCP (ČNB) 71-02 „Výkaz zisku a ztráty regulovaného konsolidačního celku“,
3. OCP (ČNB) 72-02 „Hlášení o kapitálové přiměřenosti regulovaného konsolidačního celku“ a
4. OCP (ČNB) 73-02 „Hlášení o angažovanosti regulovaného konsolidačního celku“.
§ 5
Další informace
(1) Vykazující subjekt podle § 2 písm. c) informuje Českou národní banku též o
a) operacích uvnitř skupiny smíšené holdingové osoby, které sjednal obchodník s cennými papíry ve skupině smíšené holdingové osoby se smíšenou holdingovou osobou nebo s osobou ovládanou smíšenou holdingovou osobou v příslušném kalendářním pololetí,
b) změnách ve skutečnostech, na jejichž základě mu bylo uděleno povolení k činnosti obchodníka s cennými papíry, s výjimkou údajů zasílaných podle § 4 odst. 4 bod 4,
c) pozbytí oprávnění podle jiného právního předpisu k výkonu činnosti, která byla zaregistrována podle § 6a zákona.
(2) Rozsah a struktura informací podle odstavce 1 je uveden v příloze č. 2 k této vyhlášce. Informace podle odstavce 1 písm. a) se předkládají nejpozději do 30 kalendářních dnů po uplynutí příslušného kalendářního pololetí. Informace podle odstavce 1 písm. b) a c) se předkládají bez zbytečného odkladu.
(3) Informace podle odstavce 1 se předkládají v elektronické podobě na adresu elektronické podatelny České národní banky nebo prostřednictvím datové schránky4), s jednoznačným označením informační povinnosti. Informace předkládané na adresu elektronické podatelny České národní banky musí být kontaktní osobou podepsány zaručeným elektronickým podpisem5) založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb.
§ 6
Výroční zpráva
(1) Vykazující subjekt podle § 2 písm. a) a c) předkládá České národní bance výroční zprávu a konsolidovanou výroční zprávu v elektronické podobě stanovené právním předpisem o digitalizaci obchodního rejstříku6) na adresu elektronické podatelny České národní banky nebo prostřednictvím datové schránky. Informace předkládané na adresu elektronické podatelny České národní banky musí být kontaktní osobou podepsány zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb.
(2) Pokud velikost datové zprávy neumožňuje zasílání elektronickou poštou ani prostřednictvím datové schránky, zašle obchodník s cennými papíry výroční zprávu a konsolidovanou výroční zprávu podle odstavce 1 v elektronické podobě na technickém nosiči dat na adresu České národní banky.
§ 7
Společná ustanovení pro sestavování výkazů
(1) Obsah výkazů podle § 4 je uveden v příloze č. 1 k této vyhlášce. Výkazy se sestavují podle stavu ke konci sledovaného období, pokud není v příloze č. 1 uvedeno jinak.
(2) Vykazující subjekt postupuje při sestavování výkazů v souladu s právními předpisy upravujícími vedení účetnictví a sestavování účetní závěrky7) nebo s mezinárodními účetními standardy upravenými právem Evropské unie8).
(3) Vykazující subjekt přepočítává údaje vyjádřené v cizí měně, pokud je to požadováno, na údaje vyjádřené v české měně kurzem devizového trhu vyhlášeným Českou národní bankou a platným ke dni sestavení výkazu. Měny, které nejsou obsaženy v kurzech devizového trhu vyhlášených Českou národní bankou se přepočítávají oficiálním středním kurzem centrální banky příslušné země, popřípadě aktuálním kurzem mezibankovního trhu k americkému dolaru nebo euru. V případě údajů uvedených v § 4 odst. 3 písm. a) a § 4 odst. 5 bodech 3 a 4 mohou vykazující subjekty použít kurzy vyhlášené Evropskou centrální bankou; postupují přitom podle právního předpisu upravujícího pravidla obezřetného podnikání9).
(4) Vykazující subjekt oceňuje aktiva a pasiva podle stavu ke dni sestavení výkazu.
§ 8
Způsob a forma předkládání výkazů
(1) Vykazující subjekt zasílá České národní bance výkazy podle § 4 v elektronické podobě jako datové zprávy10) a ve struktuře a formě datových souborů, které jsou dostupné prostřednictvím
a) aplikace České národní banky pro sběr dat od nebankovních subjektů (SDNS), která je dostupná způsobem umožňujícím dálkový přístup,
b) vlastní aplikace obchodníka s cennými papíry umožňující elektronickou výměnu informací (EDI/EDIFACT), nebo
c) vlastní aplikace obchodníka s cennými papíry používající pro předání výkazu webové služby České národní banky pro sběr dat (SDNS-WS).
(2) Datové zprávy zasílané prostřednictvím aplikací uvedených v odstavci 1 písm. a) a c) podepíše kontaktní osoba zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb.
(3) Datové zprávy zasílané prostřednictvím aplikace uvedené v odstavci 1 písm. b) opatří vykazující subjekt zabezpečovací značkou založenou na certifikátu vydaném Českou národní bankou.
(4) Vykazující subjekt není povinen poskytnout informaci podle § 4 odst. 1 České národní bance způsobem uvedeným v odstavci 1, pokud zabezpečí, aby byla součástí informace o uzavřených obchodech podle právního předpisu upravujícího informační povinnosti organizátora regulovaného trhu a provozovatele mnohostranného obchodního systému11).
§ 9
Oprava nesprávných a neúplných výkazů
(1) Je-li po předložení výkazů České národní bance zjištěna chyba nebo provedena změna v údajích výkazu, předloží vykazující subjekt výkaz s upravenými údaji České národní bance opětovně bez zbytečného odkladu. Pokud oprava ovlivní údaje i v jiných výkazech nebo výkazy k dalším časovým obdobím, opraví vykazující subjekt též všechny tyto navazující výkazy.
(2) Pokud dojde ve výkazu sestavenému k poslednímu dni kalendářního roku ke změně vykazovaného údaje na základě ověření účetní závěrky auditorem, předloží vykazující subjekt výkaz opětovně s opravenými údaji nejpozději do 15 dnů po auditu účetní závěrky. Pokud oprava ovlivní údaje v jiném výkazu nebo výkazech k dalším časovým obdobím, opraví vykazující subjekt též všechny tyto navazující výkazy.
(3) Opravené výkazy obchodník s cennými papíry předloží ve lhůtě podle odstavců 1 a 2 České národní bance způsobem stanoveným v § 8 společně s informací o obsahu a důvodu opravy.
§ 10
Zajištění organizačních předpokladů pro předkládání výkazů
(1) Vykazující subjekt, který sestavuje a předkládá výkazy České národní bance pomocí aplikace uvedené v § 8 odst. 1 písm. a) nebo c), sdělí České národní bance
a) jména a příjmení kontaktních osob,
b) adresu pracoviště, telefonní číslo a adresu elektronické pošty těchto osob a
c) číslo kvalifikovaného certifikátu, včetně názvu a identifikačního čísla poskytovatele certifikačních služeb, který jej vydal.
(2) Vykazující subjekt informuje Českou národní banku bez zbytečného odkladu o změnách údajů uvedených v odstavci 1.
§ 11
Zrušovací ustanovení
Zrušuje se:
1. Vyhláška č. 605/2006 Sb., o některých informačních povinnostech obchodníka s cennými papíry.
2. Vyhláška č. 242/2007 Sb., kterou se mění vyhláška č. 605/2006 Sb., o některých informačních povinnostech obchodníka s cennými papíry.
3. Vyhláška č. 234/2008 Sb., kterou se mění vyhláška č. 605/2006 Sb., o některých informačních povinnostech obchodníka s cennými papíry, ve znění vyhlášky č. 242/2007 Sb.
4. Vyhláška č. 232/2009 Sb., kterou se mění vyhláška č. 605/2006 Sb., o některých informačních povinnostech obchodníka s cennými papíry, ve znění pozdějších předpisů.
§ 12
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2011.
Guvernér:
Ing. Singer, Ph.D., v. r.
Příloha 1
Základní charakteristika a obsahová náplň výkazů předkládaných obchodníky s cennými papíry České národní bance
1.
MKT (ČNB) 40-97 Hlášení obchodů s investičními nástroji
Výkaz obsahuje údaje o uzavřených nebo zrušených obchodech s kótovanými investičními nástroji, které jsou za podmínek stanovených přímo použitelným předpisem Evropské unie, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady upravující trhy finančních nástrojů12), součástí informace o obchodu. Vedle údajů uvedených v tabulce č. 1 přílohy 1 tohoto přímo použitelného předpisu Evropské unie, s výjimkou údajů uvedených pod č. 7 - 15, 19 a 23 v této tabulce, obsahuje identifikaci zákazníka, předpokládaný den vypořádání obchodu, objem obchodu a referenční číslo hlášení obchodu.
2.
MKT (ČNB) 41-12 Informace o pokynech
Výkaz obsahuje evidenci pokynů k obstarání koupě, prodeje nebo jiného převodu investičních nástrojů. Vykazují se všechny přijaté pokyny včetně neuskutečněných s uvedením veškerých náležitostí přijatého pokynu souvisejících zejména s identifikací a klasifikací pokynu, zákazníka, zadavatele, osob provádějících odborné obchodní činnosti a pokynem a investičního nástroje, času a způsobu přijetí pokynu a dalších dispozic s ním, specifikací požadovaného obchodu, úplat za provedení pokynu apod.
3.
MKT (ČNB) 42-12 Informace o obchodech
Výkaz obsahuje evidenci obchodů uskutečněných na základě přijatých pokynů, jejichž předmětem je investiční nástroj, jakož i obchodů uzavřených obchodníkem s cennými papíry na vlastní účet. Vykazují se všechny obchody, které byly v daném měsíci uzavřeny, vypořádány nebo zrušeny. Uvádí se všechny relevantní skutečnosti, týkající se zejména identifikace a klasifikace zúčastněných osob a investičních nástrojů, údaje charakterizující obchod z hlediska množství, hodnoty a času, vypořádání, výše úplat za provedení obchodu apod.
4.
MKT (ČNB) 43-12 Informace o nástrojích
Výkaz obsahuje údaje o investičních nástrojích, jejichž identifikace byla použita ve výkazech „MKT (ČNB) 41-12" a "MKT (ČNB) 42-12“ s výjimkou kótovaných investičních cenných papírů podle § 3 odst. 2 písm. a) a b) zákona. Výkaz obsahuje zejména údaje týkající se identifikace a klasifikace nástroje, jeho základních parametrů a charakteristik.
5.
MKT (ČNB) 44-12 Informace o osobách
Výkaz obsahuje údaje o všech zadavatelích pokynu, zákaznících, protistranách obchodu a třetích osobách, které prováděly odborné obchodní činnosti související s pokynem a obchodem a vázaných zástupcích vyskytujících se ve výkazech „MKT (ČNB) 41-12" a "MKT (ČNB) 42-12“. Výkaz obsahuje zejména údaje týkající se identifikace a klasifikace osoby.
6.
MKT (ČNB) 51-12 Přehled o cenných papírech v majetku zákazníků
Výkaz obsahuje informace o jednotlivých cenných papírech, které jsou majetkem zákazníka ve smyslu § 2 odst. 1 písm. h) zákona, tj. všechny domácí i zahraniční cenné papíry podle jednotlivých zákazníků, rezidentů i nerezidentů. Vykazují se zejména identifikační a klasifikační údaje týkající se cenného papíru, emitenta a zákazníka, hodnotové údaje o cenném papíru, údaje o splatnosti apod.
7.
MKT (ČNB) 52-12 Přehled o ostatních investičních nástrojích v majetku zákazníků
Výkaz obsahuje informace o jednotlivých investičních nástrojích jiných než cenné papíry, evidovaných v obchodním systému vykazujícího subjektu jako majetek zákazníka ve smyslu § 2 písm. h) zákona, k poslednímu dni vykazovaného období podle jednotlivých zákazníků, rezidentů i nerezidentů. Jedná se zejména o derivátové operace. Vykazují se zejména identifikační a klasifikační údaje týkající se investičního nástroje, emitenta a zákazníka, hodnotové údaje o investičním nástroji apod.
8.
MKT (ČNB) 53-12 Přehled o peněžních prostředcích v majetku zákazníků
Výkaz obsahuje přehled peněžních prostředků, které jsou evidovány u vykazujícího subjektu jako zákaznický majetek smyslu § 2 písm. h, zákona, po jednotlivých zákaznících, rezidentech i nerezidentech a doplňující informace o poskytnutých úvěrech ve smyslu poskytování doplňkové investiční služby za účelem umožnění obchodu s investičním nástrojem, na němž se poskytovatel půjčky podílí. Vykazují se zejména identifikační a klasifikační údaje týkající se zákazníka a hodnotové údaje o peněžních prostředcích a úvěru apod.
9.
OCP (ČNB) 48-04 Organizační struktura a osoby s kvalifikovanou účastí
Výkaz obsahuje základní identifikační a klasifikační údaje o vykazujícím subjektu, zřizovateli organizační složky zahraničního obchodníka s cennými papíry, pobočkách v zahraničí, o členech statutárního a dozorčího orgánu a řídících osobách vykazujícího subjektu, kontaktních osobách pro vymezené oblasti činností. Výkaz dále obsahuje údaje o základním kapitálu, hlasovacích právech, počtu zaměstnanců a organizačních složek v členění na ČR, EU a ostatní. Výkaz obsahuje také základní identifikační a klasifikační informace o akcionářích s podílem na základním jmění resp. hlasovacích právech vyšším než 5 % vč. strukturovaných údajů o velikosti tohoto podílu, základní identifikační a klasifikační údaje o všech osobách s kvalifikovanou účastí na vykazujícím subjektu vč. strukturovaných údajů o velikosti tohoto podílu a kvalifikované účasti vykazujícího subjektu v jiných právnických osobách
10.
OCP (ČNB) 10-04 Rozvaha obchodníka s cennými papíry
Základní rozvaha vykazujícího subjektu obsahuje údaje o ekonomické situaci obchodníka s cennými papíry na individuálním základě, a to o aktivech, závazcích a vlastním kapitálu v základním členění odvozeném z mezinárodních účetních standardů, poskytnutých příslibech, zárukách, pohledávkách z derivátů a přijatých příslibech, zárukách, závazcích z derivátů a obdobných položkách.
11.
OCP (ČNB) 11-04 Doplňkové informace k finančním výkazům OCP
Doplňkové informace k finančním výkazům obsahují podrobnější informace k základním finančním výkazům, a to informace o pohledávkách v členění podle sektorů a činností, závazcích v členění podle sektorů a činností, struktuře derivátových obchodů podle rizik a typů, repo obchodech a obdobných transakcích, struktuře úrokových výnosů a nákladů a detailu k cenným papírům ve struktuře ESA 95.
12.
OCP (ČNB) 20-04 Výkaz zisku a ztráty obchodníka s CP
Výkaz zisku a ztráty obsahuje přehled výnosů, nákladů a účetního zisku, resp. ztráty od počátku kalendářního roku do konce sledovaného období. Položky výnosů a nákladů jsou sledovány v členění podle portfolií resp. typu výnosu nebo nákladu.
13.
OCP (ČNB) 40-12 Hlášení o kapitálové přiměřenosti obchodníka s CP
Výkaz obsahuje údaje podle vyhlášky č. 123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 123/2007 Sb.“). Jedná se zejména o informace týkající se struktury kapitálu, přehledu kapitálových požadavků podle jednotlivých druhů rizik a kategorií expozic, propočtu kapitálové přiměřenosti a dalších doplňkových informací. Dále jsou vykazovány informace charakterizující postup výpočtu kapitálových požadavků k úvěrovému riziku podle jednotlivých použitých přístupů, k úrokovému, akciovému a měnovému riziku obchodního portfolia a operačnímu riziku podle jednotlivých použitých přístupů.
14.
OCP (ČNB) 41-12 Hlášení o angažovanosti obchodníka s cennými papíry
Výkaz obsahuje přehled angažovaností obchodníka s cennými papíry na individuálním základě podle vyhlášky č. 123/2007 Sb., které převyšují 10 % kapitálu pro výpočet angažovanosti vykazujícího subjektu za jednotlivé osoby a ekonomicky spjaté skupiny osob. Ve výkazu se uvádějí také angažovanosti za jednotlivé osoby z ekonomicky spjaté skupiny osob. Je vyžadováno předkládání i těch angažovaností, které jsou vyloučeny z limitů podle § 181 vyhlášky č. 123/2007 Sb. Vykazují se zejména identifikační a klasifikační údaje týkající se jednotlivých osob a hodnotové údaje expozice před veškerými úpravami (v detailním členění), v účetní hodnotě, zajištění (osobní, majetkové a nemovitostí), expozice po zohlednění zajištění a po vyloučení vybraných expozic z limitů angažovanosti, poměry hodnoty angažovanosti ke kapitálu.
15. OCP (ČNB) 70-02 Rozvaha regulovaného konsolidačního celku
Výkaz obsahuje údaje o ekonomické situaci regulovaného konsolidačního celku, a to o aktivech, závazcích a vlastním kapitálu v základním členění odvozeném z mezinárodních účetních standardů, poskytnutých příslibech, zárukách, pohledávkách z derivátů a přijatých příslibech, zárukách, závazcích z derivátů a obdobných položkách.
16.
OCP (ČNB) 71-02 Výkaz zisku a ztráty regulovaného konsolidačního celku
Výkaz zisku a ztráty obsahuje přehled výnosů, nákladů a účetního zisku, resp. ztráty za regulovaný konsolidační celek. Položky výnosů a nákladů jsou sledovány v členění podle portfolií resp. typu výnosu nebo nákladu.
17.
OCP (ČNB) 72-02 Hlášení o kapitálové přiměřenosti regulovaného konsolidačního celku
Výkaz obsahuje informace o kapitálové přiměřenosti regulovaného konsolidačního celku podle vyhlášky č. 123/2007 Sb., jedná se zejména o informace týkající se struktury kapitálu, přehledu kapitálových požadavků podle jednotlivých druhů rizik a kategorií expozic, propočtu kapitálové přiměřenosti a dalších doplňkových informací. Dále jsou vykazovány informace charakterizující postup výpočtu kapitálových požadavků k úvěrovému riziku podle jednotlivých použitých přístupů, k úrokovému, akciovému a měnovému riziku obchodního portfolia a operačnímu riziku podle jednotlivých použitých přístupů.
18.
OCP (ČNB) 73-02 Hlášení o angažovanosti regulovaného konsolidačního celku
Výkaz obsahuje přehled angažovaností obchodníka s cennými papíry na konsolidovaném základě podle vyhlášky č. 123/2007 Sb., které převyšují 10 % kapitálu pro výpočet angažovanosti vykazujícího subjektu za jednotlivé osoby a ekonomicky spjaté skupiny osob. Ve výkazu se uvádějí také angažovanosti za jednotlivé osoby z ekonomicky spjaté skupiny osob. Je vyžadováno předkládání i těch angažovaností, které jsou vyloučeny z limitů podle § 181 vyhlášky č. 123/2007 Sb. Vykazují se zejména identifikační a klasifikační údaje týkající se jednotlivých osob a hodnotové údaje expozice před veškerými úpravami (v detailním členění), v účetní hodnotě, zajištění (osobní, majetkové a nemovitostí), expozice po zohlednění zajištění a po vyloučení vybraných expozic z limitů angažovanosti, poměry hodnoty angažovanosti ke kapitálu. U vykazujících subjektů, které používají přístup IRB k propočtu kapitálových požadavků k úvěrovému riziku musí hlášení na konsolidovaném základě obsahovat minimálně 20 velkých angažovaností resp. 20 největších angažovaností.
Příloha 2
Základní charakteristika dalších informací předkládaných obchodníky s cennými papíry České národní bance
1.
Operace uvnitř skupiny smíšené holdingové osoby
Hlášení obsahuje přehled vybraných operací, tedy obchodů, služeb a jiných ujednání obchodníka s cennými papíry sjednaných mezi obchodníkem s cennými papíry na jedné straně a smíšenou holdingovou osobou nebo dalšími jí ovládanými osobami na straně druhé (dále v této příloze jen „partner“), včetně poskytnutých a přijatých záruk a jiných podrozvahových operací. V hlášení se zachycují operace sjednané ve vykazovacím období.
Údaje o jednotlivých sledovaných operacích obsahují alespoň celkovou hodnotu operace v Kč a případně také ve sjednané měně, identifikační údaje o partnerovi, s nímž vykazující subjekt provedl dotčenou operaci, typ operace podle klasifikace operací uvnitř skupiny a označení, zda-li jde o operaci významnou nebo nikoliv.
Operace uvnitř skupiny se považuje za významnou, přesahuje- li 5 % součtu kapitálových požadavků k úvěrovému, tržnímu a operačnímu riziku, stanovených na individuálním základě vykazujícím subjektem ve skupině smíšené holdingové osoby;13) operace uvnitř skupiny stejného charakteru, sjednané se stejným partnerem a ve stejné měně, se považují za jednu operaci. Pokud se pod daným typem operace vyskytuje méně než pět významných operací, uvádí se pět hodnotově nejvyšších operací, pokud se v daném typu a vykazovacím období vyskytují.
Hlášení obsahuje dále podrobnější informace o vykazovaných operacích a partnerech, s nimiž vykazované operace vykazující subjekt sjednal. Vykazující subjekt uvede, zda a jak operace uvnitř skupiny člení v rámci jednotlivých typů operace.
Uvedený typ operace vyjadřuje charakter obchodu, služby nebo jiného ujednání sjednaného mezi vykazujícím subjektem a partnerem účastnícím se dané operace. Vykazovanou operaci vykazující subjekt zařadí do příslušného typu podle následující klasifikace:
Typ 1 operace, jejichž výsledkem je kapitálové propojení osob ve skupině smíšené holdingové osoby, zejména peněžité nebo nepeněžité vklady vykazujícího subjektu do základního kapitálu, rezervních či kapitálových fondů, podřízené pohledávky vykazujícího subjektu,
Typ 2 operace uskutečněné v důsledku kapitálového propojení osob ve skupině smíšené holdingové osoby, zejména převod zisku nebo jeho části, převod z rozdělení jiných vlastních zdrojů,
Typ 3 obchody s finančními nástroji, zejména obchody s cennými papíry, obchody s deriváty, úvěry, vklady,
Typ 4 podrozvahové operace, zejména úvěrové přísliby, pojištění a zajištění, záruky, ručení,
Typ 5 služby, zejména služby v oblasti řízení rizik, řízení likvidity, vypořádání obchodů, správy aktiv, obhospodařování aktiv, poradenství,
Typ 6 porušení smluvní nebo zákonné povinnosti vůči partnerovi,
Typ 7 plnění vůči partnerovi, které je plněním bez právního důvodu (plněním z neplatného právního úkonu nebo plněním z právního důvodu, který odpadl) nebo plnění povinnosti, kterou měla po právu plnit jiná osoba ve skupině smíšené finanční holdingové osoby,
Typ 8 ostatní operace neuvedené pod typem 1 až 7.
2.
Změny ve skutečnostech, na jejichž základě bylo uděleno povolení k činnosti obchodníka s cennými papíry
Informace o změnách ve skutečnostech, na jejich základě bylo uděleno povolení k činnosti obchodníka s cennými papíry, obsahuje všechny relevantní skutečnosti, které nejsou obsahem výkazu OCP (ČNB) 48-04 „Organizační struktura a osoby s kvalifikovanou účastí“.
3. Pozbytí oprávnění podle jiného právního předpisu k výkonu činnosti, která byla zaregistrována podle § 6a zákona
Informace o skutečnosti, že vykazující subjekt pozbyl oprávnění podle jiného právního předpisu k výkonu činnosti, která byla zaregistrována podle § 6a zákona, obsahuje všechny relevantní skutečnosti, zejména označení a popis další podnikatelské činnosti, která je předmětem zasílané informace, důvod pozbytí oprávnění k této podnikatelské hinnosti, případně další relevantní údaje a datum účinnosti rozhodnutí příslušného orgánu.
1) § 21 odst. 1 a § 22 odst. 7 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
2) Čl. 13 odst. 3 a 4 nařízení Komise (ES) č. 1287/2006 ze dne 10. srpna 2006, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/39/ES, pokud jde o evidenční povinnosti investičních podniků, hlášení obchodů, transparentnost trhu, přijímání finančních nástrojů k obchodování a o vymezení pojmů pro účely zmíněné směrnice.
3) § 15 odst. 3 a 4 zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, ve znění zákona č. 230/2008 Sb.
4) Zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů.
5) § 2 písm. b) zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění zákona č. 440/2004 Sb.
6) § 2 vyhlášky č. 562/2006 Sb., kterou se stanoví způsob převedení listin do elektronické podoby, způsob nakládání s převedenými listinami a obligatorní elektronická podoba listin (vyhláška o digitalizaci obchodního rejstříku).
7) Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
Vyhláška č. 501/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou bankami a jinými finančními institucemi, ve znění pozdějších předpisů.
8) Článek 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 ze dne 19. července 2002 o uplatňování mezinárodních účetních standardů.
9) § 53 vyhlášky č. 123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry.
10) § 2 písm. d) zákona č. 227/2000 Sb., ve znění zákona č. 440/2004 Sb.
11) § 3 odst. 1 písm. b) vyhlášky č. 236/2008 Sb., o informačních povinnostech organizátora regulovaného trhu a provozovatele mnohostranného obchodního systému.
12) Nařízení Komise (ES) č. 1287/2006
13) § 28 vyhlášky č. 123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry.