Vyhláška ze dne 23.12.2010, kterou se mění vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky

31.12.2010 | Sbírka:  435/2010 Sb. | Částka:  151/2010ASPI

Vztahy

Nadřazené: 563/1991 Sb.
Aktivní derogace: 410/2009 Sb.
435/2010 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 23. prosince 2010,
kterou se mění vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky
Ministerstvo financí stanoví podle § 37b odst. 1 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění zákona č. 304/2008 Sb., k provedení § 4 odst. 8 a § 24 odst. 5:
Čl. I
Vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, se mění takto:
1. V § 3 odst. 5 se slova „v tisících Kč“ nahrazují slovy „v Kč, s přesností na dvě desetinná místa“ a věta druhá včetně poznámky pod čarou č. 9 se zrušuje.
2. V § 10 se na konci odstavce 3 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se slova „s výjimkou utajovaných informací, které vzhledem k jejich obsahu není možné zobrazit v účetní závěrce. V případě utajovaných informací, které vzhledem k jejich obsahu není možné zobrazit v účetní závěrce, účetní jednotka neposkytuje ani vysvětlující a doplňující informace v příloze.“.
3. V § 22 odstavec 4 včetně poznámky pod čarou č. 28 zní:
„(4) Položka
a) „B.II.16. Pohledávky za ústředními rozpočty“ obsahuje zejména pohledávky z titulu dotací, grantů, příspěvků, subvencí, dávek, nenávratných finančních výpomocí, podpor či peněžních darů, a to za účetními jednotkami, které jsou organizačními složkami státu, jimi zřízenými příspěvkovými organizacemi a státními fondy včetně Pozemkového fondu České republiky,
b) „B.II.17. Pohledávky za územními rozpočty“ obsahuje zejména pohledávky z titulu dotací, grantů, příspěvků, subvencí, dávek, nenávratných finančních výpomocí, podpor či peněžních darů, a to za účetními jednotkami, které jsou kraji, obcemi, dobrovolnými svazky obcí, jimi zřízenými příspěvkovými organizacemi a regionálními radami regionů soudržnosti,
c) „B.II.18. Pohledávky za účastníky sdružení“ obsahuje pohledávky za účastníky sdružení bez právní subjektivity28).
28) § 829 a násl. občanského zákoníku.“.
4. V § 23 odst. 2 se slovo „dotace“ nahrazuje slovem „transfery“.
5. V § 26 odst. 1 se slovo „dotací“ nahrazuje slovem „transferů“.
6. V § 26 odst. 2 písm. a) se slova „nebo předaný dlouhodobý majetek, přírůstky nebo úbytky darovaného dlouhodobého majetku a přírůstky nebo úbytky oběžných aktiv“ nahrazují slovy „ , bezúplatně přešlý nebo předaný dlouhodobý majetek, s výjimkou úbytků darovaného dlouhodobého majetku, a přírůstky nebo úbytky dlouhodobého majetku z důvodu změny příslušnosti k hospodaření nebo z důvodu svěření podle jiných právních předpisů, jestliže se nevykazují na ostatních položkách vlastního kapitálu, a v případě organizačních složek státu přijaté dotace určené na pořízení dlouhodobého majetku podle jiných právních předpisů“.
7. V § 26 odst. 2 písm. c) se slovo „Dotace“ nahrazuje slovem „Transfery“ a za slovo „obsahuje“ se vkládají slova „zejména přijaté“.
8. V § 26 odst. 2 se na konci textu písmene c) doplňují slova „a to u některých vybraných účetních jednotek s výjimkou organizačních složek státu,“.
9. V § 26 odst. 2 písm. d) se za slovo „obsahuje“ vkládají slova „u organizačních složek státu“.
10. V § 32 se vkládá nový odstavec 5, který zní:
„(5) Položka
a) „D.IV.21. Závazky k ústředním rozpočtům“ obsahuje zejména závazky z titulu dotací, grantů, příspěvků, subvencí, dávek, nenávratných finančních výpomocí, podpor či peněžních darů vůči účetním jednotkám, které jsou organizačními složkami státu, jimi zřízenými příspěvkovými organizacemi a státními fondy včetně Pozemkového fondu České republiky,
b) „D.IV.22. Závazky k územním rozpočtům“ obsahuje zejména závazky z titulu dotací, grantů, příspěvků, subvencí, dávek, nenávratných finančních výpomocí, podpor či peněžních darů vůči účetním jednotkám, které jsou kraji, obcemi, dobrovolnými svazky obcí a jimi zřízenými příspěvkovými organizacemi a regionálními radami regionů soudržnosti.“.
Dosavadní odstavce 5 až 8 se označují jako odstavce 6 až 9.
11. V § 33 odst. 4 písm. c) se slova „při bezúplatném předání majetku“ nahrazují slovy „z titulu bezúplatného předání majetku s výjimkou peněžních prostředků“.
12. § 35 včetně nadpisu zní:
㤠35
Náklady na transfery
Položka
a) „A.III.1. Náklady ústředních rozpočtů na transfery“ obsahuje u organizačních složek státu, jimi zřízených příspěvkových organizací a státních fondů včetně Pozemkového fondu České republiky zejména náklady z titulu dotací, příspěvků, subvencí, dávek, nenávratných finančních výpomocí, podpor či peněžních darů, a to bez ohledu na účel jejich poskytnutí,
b) „A.III.2. Náklady územních rozpočtů na transfery“ obsahuje u krajů, obcí, dobrovolných svazků obcí, jimi zřízených příspěvkových organizací a u regionálních rad regionů soudržnosti zejména náklady z titulu dotací, příspěvků, subvencí, dávek, nenávratných finančních výpomocí, podpor či peněžních darů, a to bez ohledu na účel jejich poskytnutí.“.
13. § 40 včetně nadpisu zní:
㤠40
Výnosy z transferů
Položka
a) „B.IV.1. Výnosy ústředních rozpočtů z transferů“ obsahuje u organizačních složek státu, jimi zřízených příspěvkových organizací a státních fondů včetně Pozemkového fondu České republiky zejména výnosy z titulu dotací, příspěvků, subvencí, dávek, nenávratných finančních výpomocí, podpor či peněžních darů, s výjimkou daní, poplatků a jiných obdobných dávek, a to bez ohledu na účel jejich poskytnutí,
b) „B.IV.2. Výnosy územních rozpočtů z transferů“ obsahuje u krajů, obcí, dobrovolných svazků obcí, jimi zřízených příspěvkových organizací a u regionálních rad regionů soudržnosti zejména výnosy z titulu dotací, příspěvků, subvencí, dávek, nenávratných finančních výpomocí, podpor či peněžních darů, s výjimkou daní, poplatků a jiných obdobných dávek, a to bez ohledu na účel jejich poskytnutí.“.
14. V § 65 odst. 3 se za slovo „nevytvářejí“ vkládají slova „u drobného dlouhodobého majetku a“.
15. V § 65 se doplňuje odstavec 9, který zní:
„(9) První použití metody tvorby a použití opravných položek, s výjimkou tvorby opravných položek u pohledávek, provedou účetní jednotky poprvé v účetní závěrce sestavované k 31. prosinci 2011 tak, že promítnou do účetnictví k 31. prosinci 2011 hodnotu opravných položek, kromě opravných položek k pohledávkám, jako oceňovací rozdíl při změně metody.“.
16. V § 66 se doplňuje odstavec 9, který zní:
„(9) První použití metody odpisování dlouhodobého majetku provedou účetní jednotky poprvé v účetní závěrce sestavované k 31. prosinci 2011. Při tomto prvním použití metody odpisování dlouhodobého majetku účetní jednotky nezobrazují náklady související s odpisováním tohoto majetku v účetním období roku 2011 a promítnou do účetnictví k 31. prosinci 2011 hodnotu oprávek k odpisovanému dlouhodobému majetku jako oceňovací rozdíl při změně metody.“.
17. V záhlaví příloh č. 1 až 6 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. se slova „(v tis. Kč)“ nahrazují slovy „(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)“.
18. V příloze č. 1 - Rozvaha se v názvu položky B.II.16. slova „státním rozpočtem“ nahrazují slovy „ústředními rozpočty“, v názvu položky B.II.17. se slova „rozpočtem územních samosprávných celků“ nahrazují slovy „územními rozpočty“, v názvu položky B.II.24. se slovo „dotace“ nahrazuje slovem „transfery“, v názvu položky C.I.3. se slovo „dotace“ nahrazuje slovem „transfery“, v názvu položky D.IV.21. se slova „ke státnímu rozpočtu“ nahrazují slovy „k ústředním rozpočtům“, v názvu položky D.IV.22. se slova „rozpočtům územních samosprávných celků“ nahrazují slovy „územním rozpočtům“, v názvu položky D.IV.30. se slovo „dotace“ nahrazuje slovem „transfery“.
19. V příloze č. 2 - Výkaz zisku a ztráty se v názvu položky A.III. slova „nezpochybnitelné nároky na prostředky státního rozpočtu, rozpočtů územních samosprávných celků a státních fondů“ nahrazují slovem „transfery“, v názvu položky A.III.1. se slova „na nároky na prostředky státního rozpočtu“ nahrazují slovy „ústředních rozpočtů na transfery“, v názvu položky A.III.2. se slova „na nároky na prostředky rozpočtů územních samosprávných celků“ nahrazují slovy „územních rozpočtů na transfery“ a položky „A.III.3. Náklady na nároky na prostředky státních fondů“ a „A.III.4. Náklady na ostatní nároky“ se zrušují.
20. V příloze č. 2 - Výkaz zisku a ztráty se v názvu položky B.IV. slova „nezpochybnitelných nároků na prostředky státního rozpočtu, rozpočtů územních samosprávných celků a státních fondů“ nahrazují slovem „transferů“, v názvu položky B.IV.1. slova „z nároků na prostředky státního rozpočtu“ nahrazují slovy „ústředních rozpočtů z transferů“, v názvu položky B.IV.2. se slova „z nároků na prostředky rozpočtů územních samosprávných celků“ nahrazují slovy „územních rozpočtů na transfery“ a položky „B.IV.3. Výnosy z nároků na prostředky státních fondů“ a „B.IV.4. Výnosy z ostatních nároků“ se zrušují.
21. V příloze č. 7 se syntetické účty „155 - Opravné položky drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku“ a „166 - Opravné položky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku“ zrušují, v syntetickém účtu 346 se slova „státním rozpočtem“ nahrazují slovy „ústředními rozpočty“, v syntetickém účtu 347 se slova „ke státnímu rozpočtu“ nahrazují slovy „k ústředním rozpočtům“, v syntetickém účtu 348 se slova „rozpočtem územních samosprávných celků“ nahrazují slovy „územními rozpočty“, v syntetickém účtu 349 se slova „rozpočtům územních samosprávných celků“ nahrazují slovy „územním rozpočtům“, v názvu syntetických účtů 373 a 374 se slovo „dotace“ nahrazuje slovem „transfery“, v názvu syntetického účtu 403 se slovo „Dotace“ nahrazuje slovem „Transfery“.
22. V příloze č. 7 se v názvu účtové skupiny 57 slova „nároky na prostředky státního rozpočtu, rozpočtů územních samosprávných celků a státních fondů“ nahrazují slovem „transfery“, v názvu syntetického účtu 571 se slova „na nároky na prostředky státního rozpočtu“ nahrazují slovy „ústředních rozpočtů na transfery“, v názvu syntetického účtu 572 se slova „na nároky na prostředky rozpočtů územních samosprávných celků“ nahrazují slovy „územních rozpočtů na transfery“, syntetické účty „573 - Náklady na nároky na prostředky státních fondů“ a „574 - Náklady na ostatní nároky“ se zrušují.
23. V příloze č. 7 se v názvu účtové skupiny 67 slova „nároků na prostředky státního rozpočtu, rozpočtů územních samosprávných celků a státních fondů“ nahrazují slovem „transferů“, v názvu syntetického účtu 671 se slova „z nároků na prostředky státního rozpočtu“ nahrazují slovy „ústředních rozpočtů z transferů“, v názvu syntetického účtu 672 se slova „z nároků na prostředky rozpočtů územních samosprávných celků“ nahrazují slovy „územních rozpočtů z transferů“, syntetické účty „673 - Výnosy z nároků na prostředky státních fondů“ a „674 - Výnosy z ostatních nároků“ se zrušují.
Čl. II
Přechodná ustanovení
1. Ustanovení této vyhlášky použijí účetní jednotky poprvé v účetním období započatém 1. ledna 2011 a později, pokud není v bodech 2 až 4 stanoveno jinak.
2. Účetní jednotky ode dne účinnosti této vyhlášky nepoužijí ustanovení § 79 odst. 2 vyhlášky č. 410/2009 Sb.
3. Příspěvková organizace, která metodu odpisování dlouhodobého majetku k okamžiku účinnosti této vyhlášky již používá pro některý druh majetku, ustanovení § 66 odst. 9 vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění této vyhlášky, na tento druh majetku nepoužije; změnu účetní metody odpisování dlouhodobého majetku provede v souladu s příslušným Českým účetním standardem nejpozději v účetním období započatém 1. ledna 2013.
4. Organizační složky státu při otevírání účetních knih k 1. lednu 2011 konečný zůstatek účtu 403 - Dotace na pořízení dlouhodobého majetku vykázaný k 31. prosinci 2010 v položce rozvahy „C.I.3. Dotace na pořízení dlouhodobého majetku“ otevírají na účtu 401 - Jmění účetní jednotky vykazovaném v položce rozvahy „C.I.1. Jmění účetní jednotky“.
Čl. III
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2011 s výjimkou bodů 15 a 16, které nabývají účinnosti dnem vyhlášení.
Ministr:
Ing. Kalousek v. r.