Vládní nařízení ze dne 4.11.1938 o organisaci některých ministerstev

11.11.1938 | Sbírka:  269/1938 Sb. | Částka:  91/1938ASPI

Vztahy

Nadřazené: 131/1936 Sb.
Aktivní derogace: 501/1921 Sb., 431/1919 Sb., 40/1918 Sb., 2/1918 Sb.
Pasivní derogace: 14/1942 Sb.
269/1938 Sb.
Vládní nařízení
ze dne 4. listopadu 1938
o organisaci některých ministerstev.
Vláda republiky Československé nařizuje podle § 138, odst. 1 zákona ze dne 13. května 1936, č. 131 Sb. z. a n., o obraně státu, a podle § 60 ústavní listiny:
§ 1.
Ruší se tato ministerstva:
1. ministerstvo pro sjednocení zákonův a organisace správy,
2. ministerstvo železnic (úřad pro správu dopravy),
3. ministerstvo pošt a telegrafů (úřad pro správu pošt, telegrafů a telefonů),
4. ministerstvo veřejného zdravotnictví a tělesné výchovy a
5. ministerstvo sociální péče.
§ 2.
Zřizují se tato ministerstva:
1. ministerstvo dopravy a
2. ministerstvo sociální a zdravotní správy.
§ 3.
Působnost ministerstva pro sjednocení zákonův a organisace správy zaniká.
§ 4.
Působnost ministerstva železnic a ministerstva pošt a telegrafů se přenáší na ministerstvo dopravy.
§ 5.
Působnost ministerstva veřejného zdravotnictví a tělesné výchovy a ministerstva sociální péče se přenáší na ministerstvo sociální a zdravotní správy.
§ 6.
(1) Poradní sbory a jiné pomocné orgány, které jsou zřízeny u některého z ministerstev uvedených v § 1, se přičleňují k tomu ministerstvu, na něž se přenáší působnost ministerstva, u něhož byly tyto sbory a orgány dosud zřízeny.
(2) Ministr pověřený řízením ministerstva, jemuž jsou přičleněny sbory a orgány uvedené v odstavci 1, může změniti jejich organisaci a působnost, pokud toho vyžaduje jejich nové přičlenění.
§ 7.
Příslušnou část výdajových úvěrů a příjmů státního rozpočtu pro rok 1938, připadající na ministerstvo dopravy, na ministerstvo sociální a zdravotní správy a na ostatní ministerstva, pokud jejich působnost je dotčena tímto nařízením, stanoví vláda.
§ 8.
Toto nařízení nabývá účinnosti třicátého dne po vyhlášení; provedou je všichni členové vlády.
Syrový v. r.
Dr. Tiso v. r.
Dr. Ďurčanský v. r.
Vološin v. r.
Dr. Karvaš v. r.
též za ministra Révaye.
Kajdoš v. r.
Dr. Chvalkovský v. r.
Lichner v. r.
Černý v. r.
Husárek v. r.
Dr. Kalfus v. r.
Dr. Feierabend v. r.
Teplanský v. r.
Dr. Zenkl v. r.
Dr. Bukovský v. r.
Ing. Vavrečka v. r.
Černák v. r.
Dr. Bačinský v. r.