Instrukce ze dne 31.12.2010, kterou se stanoví postup při vyhlašování a organizaci výběrového řízení na obsazení exekutorského úřadu

24.1.2011 | Sbírka:  745/2010-OJ/SO/4 | Částka:  2/2011ASPI

Vztahy

Nadřazené: 120/2001 Sb.
Aktivní derogace: 485/2009-OJ/SO/11
Pasivní derogace: 36/2012-OJ-SO/48
745/2010-OJ/SO/4
Instrukce
Ministerstva spravedlnosti
ze dne 31. prosince 2010,
kterou se stanoví postup při vyhlašování a organizaci výběrového řízení na obsazení exekutorského úřadu
Změna: 36/2012-OJ-SO/48
Ministerstvo spravedlnosti k řádnému uplatňování zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád), ve znění pozdějších předpisů v souvislosti s realizací výběrového řízení na obsazení exekutorského úřadu stanoví:
§ 1
Základní ustanovení
Ministerstvo spravedlnosti (dále jen ministerstvo) podle § 10 odst. 2 zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), uskutečňuje a organizuje výběrové řízení na obsazení exekutorského úřadu vždy, uvolní-li se exekutorský úřad nebo je-li zřízen nový exekutorský úřad ministrem spravedlnosti.
Vyhlášení výběrového řízení
§ 2
(1) Ministr spravedlnosti rozhodne o vyhlášení výběrového řízení nejpozději do jednoho měsíce od uvolnění exekutorského úřadu a nebo, jde-li o zvýšení počtu exekutorských úřadů, do jednoho měsíce od rozhodnutí o zvýšení počtu exekutorských úřadů. Vyhlášení výběrového řízení se považuje za uskutečnění výběrového řízení podle § 10 odst. 2 zákona.
(2) Rozhodnutí o vyhlášení výběrového řízení musí obsahovat:
a) datum a místo jednání výběrové komise (dále jen "komise"),
b) označení exekutorského úřadu, který má být obsazen,
c) podmínky zařazení do výběrového řízení podle § 9 zákona,
d) místo, kde ministerstvo přijímá přihlášky do výběrového řízení (dále jen "přihláška"),
e) lhůtu k podání přihlášky,
f) místo, kde lze nahlédnout do tohoto předpisu.
(3) Rozhodnutí o vyhlášení výběrového řízení se zveřejní na internetových stránkách ministerstva a Exekutorské komory ČR. O zveřejnění stejným způsobem může ministerstvo požádat i okresní soud, v jehož obvodu má být úřad obsazen. Rozhodnutí o vyhlášení výběrového řízení musí být zveřejněno nejméně 1 měsíc před termínem stanoveným pro podání přihlášek.
(4) Jednání výběrové komise se koná nejdříve za 5 týdnů od ukončení termínu pro podání přihlášky.
(5) Mají-li se současně obsadit dva nebo více exekutorských úřadů: a) se sídlem v obvodech okresních soudů v obvodu působnosti téhož krajského soudu, koná se výběrové řízení před jednou komisí, před kterou i účastník, který podal přihlášku na více těchto exekutorských úřadů předstoupí pouze jedenkrát. Účastník je vyzván komisí k označení preferovaného úřadu. Výsledek řízení je platný pro výběrová řízení na obsazení všech exekutorských úřadů v obvodu tohoto krajského soudu. b) se sídly v obvodech okresních soudů v obvodu působnosti různých krajských soudů, koná se výběrové řízení před takovým počtem komisí, který odpovídá počtu těchto konkrétních krajských soudů. Účastníci, kteří podali přihlášky na obsazení více takových úřadů, předstoupí před každou z těchto komisí. Při shodném bodovém ohodnocení ve výši opravňující k postupu do další etapy výběrového řízení, ministerstvo tyto účastníky následně vyzve k označení preferovaného úřadu.
(6) Náklady spojené s vyhlášením a organizací výběrového řízení hradí ministerstvo.
§ 3
(1) Výběrové řízení je dvouetapové.
(2) První etapa zahrnuje posouzení přihlášky, zaujetí stanoviska komise k předloženému projektu a pohovor před komisí.
(3) Druhá etapa zahrnuje psychologicko - diagnostické vyšetření (dále jen“ vyšetření“) účastníků, kteří v první etapě výběrového řízení získali nejméně 20 z možných 35 bodů.
(4) Do výběrového řízení se může přihlásit v pevně stanovené lhůtě, která je určena k doručení přihlášky a je třeba na ni pohlížet jako na lhůtu hmotněprávní, každý, kdo splňuje podmínky podle § 9 zákona.
(5) Uchazeč se stává účastníkem výběrového řízení (dále jen "účastník") podáním přihlášky.
§ 4
Přihláška do výběrového řízení
(1) Přihláška obsahuje:
a) jméno, příjmení, bydliště a kontaktní adresu na uchazeče,
b) datum narození uchazeče a jeho rodné číslo,
c) označení exekutorského úřadu, který se uvolnil, je dosud neobsazen, nebo který byl nově zřízen (dále jen "neobsazený exekutorský úřad"), jehož se přihláška týká,
d) nedílnou součástí je strukturovaný životopis uchazeče a projekt zajištění chodu neobsazeného exekutorského úřadu, včetně rozvahy a výkazu zisku a ztráty ve zjednodušeném rozsahu, s výhledem na budoucí tři roky (dále jen „projekt“)
(2) Ke zjištění podmínek podle § 9 odst. 1 zákona musí uchazeč spolu s přihláškou předložit tyto přílohy:
a) ověřenou kopii dokladu o získání úplného vysokoškolského vzdělání podle § 9 odst. 1 písm. b) zákona,
b) ověřenou kopii vysvědčení o státní závěrečné zkoušce
c) čestné prohlášení uchazeče, že je občanem České republiky a plněn způsobilý k právním úkonům, s úředně ověřeným podpisem
d) originál nebo ověřenou kopii výpisu z rejstříku trestů ne starší než 2 měsíce,
e) doklad o délce dosavadní právní praxe, případně žádost o započtení jiné právní praxe podle § 9 odst. 2 zákona (podrobnosti upravuje Metodika k výběrovému řízení na obsazení exekutorských úřadů),
f) ověřenou kopii dokladu o složení exekutorské zkoušky nebo ověřenou kopii dokladu o složení jiné zkoušky podle § 9 odst. 3 zákona.
(3) Je-li uchazečem exekutorský kandidát (dále jen "kandidát"), předkládá s přihláškou i doklad o tom, že je zapsán v seznamu kandidátů Komory (podrobnosti upravuje Metodika k výběrovému řízení na obsazení exekutorských úřadů).
(4) Přihlášky na jednotlivé exekutorské úřady musí být uchazečem podány samostatně včetně příloh.
(5) Strukturovaný životopis a „projekt“ se navíc podávají v počtu korespondujícím počtu členů výběrové komise plus jeden, tedy v šesti vyhotoveních na každý úřad, o který se účastník uchází.
Výběrová komise
§ 5
(1) Komise je pětičlenná, složená po 1 zástupci z řad zaměstnanců Ministerstva spravedlnosti, soudců, soudních exekutorů a ze 2 zástupců z jiných právnických profesí (advokát, státní zástupce). Členy komise, včetně jejich náhradníků, jmenuje ministr.
(2) Ministr rovněž jmenuje z řad členů komise předsedu (včetně předsedy náhradníka).
(3) Všichni členové komise i zapisovatel jsou povinni zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, které se dozvěděli v souvislosti s činností komise.
4) V souvislosti s jednáním komise poskytne ministerstvo členovi komise na jeho žádost náhradu jízdních výdajů vynaložených k cestě z místa jeho bydliště do místa jednání komise a zpět ve výši ceny jízdného za použití veřejného dopravního prostředku s výjimkou letecké dopravy a taxislužby .
§ 6
(1) Ministerstvo přezkoumá, zda přihláška splňuje předepsané obsahové a formální náležitosti a zda účastníci splňují podmínky podle § 9 zákona . O započtení jiné právní praxe do exekutorské praxe maximálně v rozsahu 2 let podle § 9 odst. 2 zákona a o uznání jiné zkoušky za zkoušku exekutorskou podle § 9 odst. 3 zákona rozhodne ministerstvo nejpozději do 14 dnů přede dnem jednání komise.
(2) Účastníkům, kteří nesplnili zákonem stanovené podmínky, těm, jejichž přihláška, včetně příloh, nesplnila předepsané obsahové a formální náležitosti či nebyla rovněž včetně příloh doručena ve stanovené hmotněprávní lhůtě a těm účastníkům, jejichž projekt výběrová komise ohodnotila jako nereálný, ministerstvo písemně oznámí, že byli vyřazeni z výběrového řízení, a uvede důvody, pro které se tak stalo.
(3) Účastníkům, kteří splnili zákonem stanovené podmínky a jejichž přihláška splnila předepsané obsahové a formální náležitosti, včetně příloh, a jimiž předložený projekt byl komisí ohodnocen jako reálný, ministerstvo nejpozději do pátého dne přede dnem jednání komise zašle písemnou pozvánku.
(4) Účastník, který se z jakéhokoliv důvodu nedostaví k výběrovému řízení před komisí v čase uvedeném na pozvánce k jednání, nemá nárok na konání výběrového řízení v náhradním termínu.
Řízení před komisí a jednání komise
§ 7
(1) Ministerstvo předloží komisi nejpozději do 2 týdnů od ukončení termínu pro podání přihlášek projekty zaslané jednotlivými účastníky k ohodnocení.
(2) Komise nejpozději 14 dní přede dnem jednání komise sdělí ministerstvu závěrečné stanovisko k jednotlivým projektům tedy konkrétně, které projekty ohodnotila jako reálné a které jako reálné ohodnoceny nebyly.
(3) Řízení před komisí je neveřejné.
(4) Jednání komise musí být přítomni všichni členové komise či za ně individuálně jmenovaní náhradníci. Jednání komise řídí její předseda.
(5) V případě hlasování se žádný člen (náhradník) komise nesmí zdržet hlasování.
(6) Jednání před komisí se koná, i když byl do výběrového řízení zařazen jediný účastník.
(7) O případné podjatosti člena komise na základě jeho vyjádření, či na základě námitky účastníka výběrového řízení, se rozhoduje hlasováním všech členů komise. V kladném případě, není tento člen komise účasten bodového hodnocení účastníka, k němuž byla podjatost vyslovena; hodnocení za tohoto člena komise je přiděleno ostatními členy komise na základě hlasování. Případná podjatost k některému z účastníků, nezakládá podjatost k ostatním.
§ 8
(1) Účastníci přistupují před komisi jednotlivě v pořadí určeném losem.
(2) Účastník prokáže komisi občanským průkazem svou totožnost, vyjádří své důvody k podání přihlášky a svůj záměr, jak zajistí chod neobsazeného exekutorského úřadu, a stručně popíše svoji dosavadní právní praxi.
(3) Členové komise mohou účastníkovi klást doplňující otázky, jejichž cílem je prověřit míru způsobilosti účastníka ke jmenování exekutorem a k výkonu exekuční činnosti.
(4) Členové komise účastníkovi dále položí teoretické a praktické otázky spojené zejména:
a) s výkonem exekuční a další činnosti podle zákona, prováděcích předpisů a stavovských předpisů a
b) s právními obory, které s výkonem exekuční a další činnosti soudních exekutorů přímo souvisejí.
(5) Právními obory podle odstavce 4 písm. b) se rozumí ústavní právo, soukromé právo hmotné a procesní, právní úprava nuceného výkonu rozhodnutí a insolvenčního řízení.
§ 9
(1) Po skončení jednání komise, přidělí každý člen komise podle svého vlastního hodnocení jednotlivým účastníkům bodové ohodnocení v rozmezí 0 až 7 bodů a toto ohodnocení předá v písemné formě předsedovi komise. Každý člen komise má k dispozici bodové hodnocení v rozpětí: 0-3 body - nepřesvědčivý, 4-6 bodů - splňuje základní požadavky, 7 bodů - vynikající.
(2) Předseda komise sečte u každého účastníka počet bodů a písemná sdělení jednotlivých členů komise o počtu přidělených bodů připojí k protokolu o výběrovém řízení (dále jen "protokol") jako jeho přílohu.
(3) Bude-li celkový počet bodů u více kandidátů na jeden exekutorský úřad shodný, stanoví komise hlasováním pořadí vhodnosti; komise může pořadí těchto kandidátů určit i losem.
§ 10
(1) O jednání pořizuje komise tři druhy protokolů, které podepisují všichni členové komise a zapisovatel.
a) Průběžný protokol z každého jednacího dne v němž je m.j. uvedena přítomnost účastníků výběrového řízení s ověřením jejich totožnosti a vylosované pořadové číslo, pod kterým předstoupí před komisi. Zaznamenán je počátek jednání, přerušení jednání, ukončení jednání komise.
b) Protokol na každého účastníka řízení s uvedením pořadového čísla, pod kterým v konkrétní den před komisi předstoupil. Protokol obsahuje vyjádření k otázce podjatosti, otázky či okruhy na které byl pohovor zaměřen, jeho začátek a konec. Na závěr je doplněn celkový počet bodů přidělených účastníkovi komisí. Počet vyhotovení těchto protokolů musí odpovídat počtu úřadů, o které se účastník v rámci působnosti kraje uchází.
c) Závěrečný protokol na každý obsazovaný úřad, kdy komise po ukončení všech jednání sestaví podle součtu bodů pořadí účastníků, ve kterém na první místo zařadí účastníka, který obdržel nejvyšší počet bodů, a na další místa účastníky sestupně podle počtu dosažených bodů.
(2) V protokolu se zejména uvedou:
a) jména členů komise a zapisovatele,
b) abecední seznam účastníků a pořadí, v jakém předstoupili před komisi,
c) počty bodů přidělené každému účastníku,
d) jména a pořadí účastníků, kteří obdrželi 20 a více bodů
.
(3) Komise okamžitě po skončení této etapy výběrového řízení předá protokoly a rozhodnutí o tom, kteří účastníci obdrželi 20 a více bodů a současně splňují předpoklady dle § 9 zákona, s uvedením jejich pořadí, ministerstvu.
(4) Ministerstvo do 10 pracovních dnů rozhodnutí komise oznámí uchazečům výběrového řízení s tím, že účastníkům uvedeným v odst. 3 současně sdělí termín vyšetření.
Vyšetření
§ 11
(1) Cílem vyšetření je posouzení morálních vlastností a osobnostních předpokladů uchazeče pro výkon funkce soudního exekutora (dále jen "osobnostní způsobilost"); požadavky na osobnostní způsobilost uchazečů určuje ministerstvo ve spolupráci s Komorou. Výsledek vyšetření je jedním z podkladů pro rozhodnutí ministra dle § 10 odst.1 zákona.
(2) Vyšetření zajišťuje ministerstvo.
(3) Vyšetření provádějí odborná psychologická pracoviště, jejichž výběr provádí ministerstvo.
(4) Výsledek vyšetření účastníka se hodnotí stupni „doporučuje se“, „doporučuje se s výhradou“ a „nedoporučuje se“.
§ 12
(1) Přehled účastníků, kteří dosáhli 20 a více bodů, bude ministerstvem spolu s připojenými závěry provedeného vyšetření, předložen ministru spravedlnosti.
(2) Na základě výsledků dosažených při pohovoru před Komisí a výsledků vyšetření, ministr do jedno měsíce od ukončení výběrového řízení rozhodne koho bude jmenovat do funkce soudního exekutora příslušného exekutorského úřadu.
(3) Za ukončení výběrového řízení podle odst. 2 se považuje sdělení výsledků vyšetření ministerstvu odborným psychologickým pracovištěm.
§ 13
Evidence výběrových řízení
(1) Ministerstvo o výběrovém řízení na obsazení konkrétního exekutorského úřadu vede zvláštní spis.
(2) Spis obsahuje zejména:
a) zprávu o uvolnění nebo zřízení exekutorského úřadu,
b) rozhodnutí o vyhlášení výběrového řízení,
c) přihlášky s přílohami podle § 4,
d) rozhodnutí ministra spravedlnosti o jmenování členů komise a předsedy komise, včetně náhradníků,
e) ohodnocení projektu výběrovou komisí
f) abecední seznam účastníků a pořadí, v jakém předstoupili před komisi,
g) protokol s pořadím účastníků podle počtu získaných bodů,
h) doklady ke jmenování soudního exekutora - kopie slibu, jmenovacího dekretu.
§ 14
Zrušovací ustanovení
Zrušuje se Instrukce Ministerstva spravedlnosti ze dne 15.11.2009, č.j. 485/2009-OJ/SO/11, kterou se stanoví postup při vyhlašování a organizaci výběrového řízení na obsazení exekutorského úřadu.
§ 15
Účinnost
Tato instrukce nabývá účinnosti dnem 31. prosince 2010.
ministr spravedlnosti
JUDr. Jiří Pospíšil v.r.