Vyhláška ze dne 22.10.2010 ze dne 22. října 2010 o Programu statistických zjišťování na rok 2011

1.12.2010 | Sbírka:  ST105/2010 | Částka:  12/2010ASPI

Vztahy

Nadřazené: 89/1995 Sb.
Pasivní derogace: ST108/2010, ST107/2010
ST105/2010
VYHLÁŠKA
ze dne 22. října 2010
o Programu statistických zjišťování na rok 2011
Český statistický úřad stanoví podle § 27 písm. b) zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění zákona č. 411/2000 Sb.:
§ 1
Předmět úpravy
Program statistických zjišťování na rok 2011 je uveden v přílohách č. 1 a 2 k této vyhlášce.
§ 2
Údaje o zpravodajské jednotce
(1) Kromě údajů charakterizovaných v přílohách č. 1 a 2 u jednotlivých statistických zjišťování obsahuje statistické zjišťování též identifikační údaje zpravodajské jednotky, a to:
a) u právnické osoby obchodní firmu nebo název a její sídlo,
b) u podnikající fyzické osoby jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě obchodní firmu, a místo podnikání.
(2) U obou typů zpravodajských jednotek obsahuje statistické zjišťování dále identifikační číslo, a nebylo-li přiděleno, pak daňové identifikační číslo, dále převažující činnost ve sledovaném období, jméno, popřípadě jména, a příjmení osoby, která výkaz vyplnila, její telefonní a faxové číslo, adresu elektronické pošty a údaje o její datové schránce. V případě, že za zpravodajskou jednotku vyplňuje výkaz jiný subjekt, uvede se též jméno, popřípadě jména, a příjmení osoby, která výkaz vyplnila, její telefonní, popřípadě faxové číslo, adresa elektronické pošty a údaje o její datové schránce.
(3) Statistická zjišťování týkající se zdravotnictví, zařízení sociálních služeb, kulturních zařízení, škol nebo školských zařízení obsahují též interní resortní kódové označení vnitřní jednotky a obchodní firmu nebo název a identifikační číslo zakladatele nebo zřizovatele.
§ 3
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2011.
Předsedkyně:
doc. Ing. Ritschelová, CSc., v. r.