Nařízení ze dne 8.3.2011, kterým se zřizuje přírodní památka Malý Kosatín

29.3.2011 | Sbírka:  7/2011 (JC) | Částka:  2/2011ASPI

Vztahy

Nadřazené: 129/2000 Sb., 114/1992 Sb.
7/2011
NAŘÍZENÍ
JIHOČESKÉHO KRAJE
kterým se zřizuje přírodní památka Malý Kosatín
Rada Jihočeského kraje vydává dne 8. 3. 2011 podle § 77a odst. 2 v souladu s ustanovením § 36 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), a podle § 7 a dále dle § 59 odst. 1 písm. k) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, toto nařízení kraje, kterým se zřizuje přírodní památka Malý Kosatín (dále jen přírodní památka).
Článek 1
Vymezení přírodní památky
(1) Přírodní památka o rozloze 0,95 ha se nachází v okrese Písek, ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Písek. Leží v obvodu územní působnosti obce Boudy.
(2) Přírodní památka zahrnuje část katastrálního území Boudy.
(3) Hranice přírodní památky Malý Kosatín je stanovena uzavřeným geometrickým polygonem, jehož vrcholy jsou určeny souřadnicemi udanými v souřadnicovém systému S - JTSK. Seznam souřadnic jednotlivých vrcholů geometrického polygonu tak, jak jdou v obrazci za sebou, je uveden v příloze č. 1 tohoto nařízení.
(4) Přesná hranice území nově vymezené přírodní památky Malý Kosatín je zakreslena do katastrální mapy, která je přílohou č. 2 tohoto nařízení a do ortofotomapy, která je přílohou č. 3 tohoto nařízení.
Článek 2
Poslání přírodní památky
Posláním přírodní památky Malý Kosatín je ochrana druhově bohaté slatinné louky a lučního prameniště s bohatým výskytem zvláště chráněných druhů rostlin.
Článek 3
Péče o přírodní památku a stanovení bližších ochranných podmínek
(1) Podle ustanovení § 77a odst. 2 zákona péči o přírodní památku zajišťuje Jihočeský kraj.
(2) V přírodní památce Malý Kosatín, jejíž změny, poškozování nebo hospodářské využívání vedoucí k jejímu poškozování jsou podle § 36 odst. 2 zákona zakázány, se podle ustanovení § 36 odst. 1 zákona stanovují bližší ochranné podmínky. Na území přírodní památky nelze bez souhlasu příslušného orgánu ochrany přírody provádět tyto činnosti:
a. hospodařit na pozemcích způsobem vyžadujícím intenzivní technologie, zejména prostředky a činnosti, které mohou způsobit změny v biologické rozmanitosti, struktuře a funkci ekosystému, používat biocidy,
b. povolovat a umisťovat nové stavby, provádět změny druhu nebo způsobu využití pozemků,
c. tábořit,
d. zřizovat myslivecká zařízení, včetně krmelišť, vnadišť, újedišť a slanisek,
e. sbírat či odchytávat rostliny a živočichy, kromě výkonu práva myslivosti,
f. vyznačovat cyklotrasy a turistické stezky, provozovat hromadné sportovní a turistické akce, včetně odborných exkurzí, vjíždět na jízdních kolech a jiných bezmotorových dopravních prostředcích, vjíždět motorovými a přípojnými vozidly na území přírodní památky s výjimkou vozidel orgánů veřejné správy, Policie České republiky, záchranných sborů, obrany státu, veterinární služby, vozidel nezbytných pro zajištění péče o zemědělské a lesní pozemky či porosty a vozidel vlastníků nebo nájemců pozemků nacházejících se na území přírodní památky,
g. zřizovat jakékoli skládky, a to i přechodně,
h. měnit vodní poměry pozemků,
i. rozdělávat oheň,
j. provádět vědeckou a výzkumnou činnost.
(3) Souhlasy uvedené v bodech e. až j. se nevyžadují, pokud tyto činnosti vykonává přímo příslušný orgán ochrany přírody, nebo jsou příslušným orgánem ochrany přírody požadovány v rámci realizace schváleného plánu péče nebo v rámci opatření ke zlepšení stavu prostředí přírodní památky a jejího ochranného pásma.
Článek 4
Ochranné pásmo
(1) Hranice ochranného pásma přírodní památky Malý Kosatín je stanovena uzavřeným geometrickým polygonem, jehož vrcholy jsou určeny souřadnicemi udanými v souřadnicovém systému S - JTSK. Seznam souřadnic jednotlivých vrcholů geometrického polygonu tak, jak jdou v obrazci za sebou, je uveden v příloze č. 4 tohoto nařízení. Celková plocha ochranného pásma je 1,52 ha.
(2) Omezení činností v ochranném pásmu je dáno ustanovením § 37 odst. 2 zákona. Podle § 37 odst. 1 zákona se stanovují následující činnosti a zásahy, které lze vykonávat pouze se souhlasem orgánu ochrany přírody:
a. zřizovaní intenzivních chovů zvěře, budování nebo provozování mysliveckých zařízení včetně krmelišť, vnadišť, újedišť a slanisek,
b. změna vodních poměrů pozemků,
c. zřizování trvalých i dočasných skládek hnojiv, krmiv a chemikálií.
Článek 5
Obecná ustanovení
(1) Toto nařízení ruší článek 1 odst. 5 vyhlášky Okresního národního výboru v Písku o chráněných přírodních výtvorech na lokalitách Nerestský lom, Čertova hora u Vráže, Boukal, Bachmač, Malý Kosatín, Výří skály u Oslova, Myšenecká slunce, Velký Potočný, Kopáčovská, Kopaniny, Dehetník, U obrázku, V Obouch, Vystrkov, Skalský, Zelendárky, Ovčín, Michovka, Rohozovská, Smutný, Kněz u Hrazan, Ždírské louky, Sobědražský prales, Ražický, Řežabinecké tůně a jejich ochranných pásmech ze dne 4. prosince 1985.
(2) Porušování ustanovení tohoto nařízení lze postihnout podle zákona u fyzických osob jako přestupek, u právnických osob a fyzických osob při výkonu podnikatelské činnosti jako správní delikt, pokud se nejedná o čin přísněji trestný.
Článek 6
Závěrečná ustanovení
Toto nařízení bylo schváleno usnesením Rady Jihočeského kraje číslo 190/2011/RK-61 ze dne 8. 3. 2011 a nabývá platnosti dnem vyhlášení ve Věstníku právních předpisů Jihočeského kraje a účinnosti patnáctým dnem následujícím po jeho vyhlášení ve Věstníku právních předpisů Jihočeského kraje.
Mgr. Jiří Zimola v.r.
hejtman
MUDr. Martin Kuba v.r.
první náměstek hejtmana
Příloha 1
Seznam souřadnic lomových bodů přírodní památky Malý Kosatín
katastrální území Boudy
souřadnicový systém S-JTSK
--------------------------- -------------------------------------------------
předčíslí bodu číslo bodu  souřadnice Y souřadnice X  poznámka
--------------------------- -------------------------------------------------
01300229    0001     781278.05   1108999.91   plastový mezník
01300229    0002     781326.88   1108986.41   plastový mezník
01300229    0003     781398.65   1108965.61   plastový mezník
01300229    0004     781406.63   1108992.37   plastový mezník
01300229    0005     781387.30   1109061.67   plastový mezník
01300229    0006     781328.35   1109036.79   plastový mezník
01300229    0007     781310.17   1109057.37   plastový mezník
01300229    0008         781264.72   1109049.47   plastový mezník
01300229    0009     781250.22   1109015.04   plastový mezník
--------------------------- -------------------------------------------------
Příloha 2
Zákres hranice přírodní památky Malý Kosatín do katastrální mapy

Příloha 3
Zákres hranice přírodní památky Malý Kosatín do Ortofotomapy 2008

Příloha 4
Seznam souřadnic lomových bodů ochranného pásma přírodní památky Malý Kosatín
katastrální území Boudy
souřadnicový systém S-JTSK
-----------------------------------------
číslo bodu  souřadnice Y  souřadnice X
-----------------------------------------
 1      781308,08   1108885,97
 2      781246,19   1108909,94
 3      781238,20   1108925,45
 4      781231,98   1108924,63
 5      781212,67   1108922,07
 6      781209,25   1108924,41
 7      781224,45   1108946,95
 8      781213,07   1108955,95
 9      781221,02   1108965,99
10      781228,93   1108975,98
11      781232,10   1108980,40
12      781247,94   1109009,67
13      781266,06   1109003,23
14      781390,78   1108968,73
15      781396,31   1108961,17
16      781390,39   1108956,09
17      781365,65   1108934,92
18      781329,23   1109036,62
19      781311,97   1109057,27
20      781330,81   1109060,43
21      781375,90   1109092,81
22      781390,04   1109063,38
23      781388,71   1109058,98
24      781399,46   1109036,06
25      781412,13   1108995,88
26      781409,95   1108991,19
27      781382,39   1109065,43
28      781286,21   1109052,94
29      781259,88   1109043,35
30      781263,26   1109052,87
31      781292,57   1109057,61
32      781309,89   1109059,76
-----------------------------------------