Nařízení ze dne 7.6.2011 o zřízení přírodní památky Vlčkovice - Dubský rybník

29.7.2011 | Sbírka:  7/2011 (KS) | Částka:  6/2011ASPI

Vztahy

Nadřazené: 129/2000 Sb., 114/1992 Sb.
7/2011
NAŘÍZENÍ
STŘEDOČESKÉHO KRAJE
ze dne 7. června 2011
o zřízení přírodní památky Vlčkovice - Dubský rybník
Rada Středočeského kraje jako orgán příslušný podle § 7 a § 59 odst. 1 písm. k) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a podle § 77a odst. 2 a § 36 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 114/1992 Sb.“), vydává toto nařízení:
Čl. 1
Vymezení přírodní památky a její poslání
(1) Středočeský kraj zřizuje v souladu s § 45c odst. 4 a 5 zákona č. 114/1992 Sb. zvláště chráněné území Vlčkovice - Dubský rybník v kategorii přírodní památka (dále jen „přírodní památka“), kterým se vymezuje evropsky významná lokalita Vlčkovice - Dubský rybník (kód lokality CZ0213084).
(2) Předmětem ochrany v lokalitě je populace kuňky ohnivé (
Bombina bombina
).
(3) Přírodní památka se nachází 2,5 km jižně od obce Jankov v okrese Benešov a 6 km východně od města Votic ve Vlašimské pahorkatině na pozemcích dle katastru nemovitostí č. parc. 307 a 310/3 v katastrálním území Broumovice.
(4) Hranice přírodní památky se stanovují uzavřeným geometrickým obrazcem, jehož vrcholové body jsou určeny souřadnicemi udanými v jednotné trigonometrické síti katastrální1). Seznamy souřadnic geometrického obrazce a jeho jednotlivých vrcholových bodů jsou obsaženy v příloze č. 1 tohoto nařízení.
(5) Celková výměra zvláště chráněného území přírodní památky bez ochranného pásma činí 7,71 ha. Hranice území přírodní památky s vyznačením jeho ochranného pásma jsou znázorněny ve snímku katastrální mapy, která je přílohou č. 2 tohoto nařízení.
Čl. 2
Bližší ochranné podmínky
(1) Podle § 44 odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb. se vymezují následující činnosti, které jsou vázány souhlasem příslušného orgánu ochrany přírody, uděleným podle § 44 odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb.:
a) provádět změny druhu pozemků a způsob jejich využití podle zvláštních právních předpisů,2)
b) používat pesticidy, biocidy a jakékoliv další chemické látky,
c) aplikovat do nádrží chemické nebo jiné závadné látky,
d) manipulovat s vodní hladinou,
e) měnit charakter a početnost rybí obsádky,
f) provádět zásahy do litorálních partií (redukce, rekonstrukce, apod.).
(2) Předchozí písemný souhlas příslušného orgánu ochrany přírody není třeba v případě, kdy zákon č. 114/1992 Sb. stanoví odlišný postup.
Čl. 3
Ochranné pásmo
(1) Ochranným pásmem, které zabezpečuje přírodní památku před škodlivými vlivy z okolí, je podle § 37 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. území do vzdálenosti 50 m od hranic zvláště chráněného území.
(2) V ochranném pásmu je k činnostem uvedeným v § 37 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb. nezbytný písemný souhlas příslušného orgánu ochrany přírody.
Čl. 4
Závěrečná ustanovení
(1) Toto nařízení včetně mapové přílohy je uloženo u Krajského úřadu Středočeského kraje, Odboru životního prostředí a zemědělství, u úřadu městyse Neustupov a u Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky, pověřené vedením ústředního seznamu ochrany přírody podle § 5 odst. 4 vyhlášky č. 64/2011 Sb., o plánech péče, podkladech k vyhlašování, evidenci a označování chráněných území.
(2) Porušení ustanovení tohoto nařízení fyzickou osobou se posuzuje jako přestupek podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, porušení ustanovení právnickou osobou nebo fyzickou osobou, která je podnikatelem, se posuzuje jako jiný správní delikt uvedený v zákoně č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, nejde-li o správní delikt uvedený v zákoně č. 114/1992 Sb.
(3) Toto nařízení bylo vydáno usnesením Rady Středočeského kraje č. 023-24/2011/RK ze dne 7.6.2011 a nabývá účinnosti patnáctým dnem následujícím po dni jeho vyhlášení ve Věstníku právních předpisů Středočeského kraje.
MUDr. David Rath v. r.
hejtman
Ing. Miloš Petera v. r.
náměstek hejtmana
Příloha 1
Seznam souřadnic (S-JTSK) jednotlivých vrcholových bodů geometrického obrazce, kterými jsou stanoveny hranice přírodní památky Vlčkovice- Dubský rybník
ZPMZ 118 - Neustupov

Číslo bodu Číslo bodu   Y     X      Z   K.kvality
v mapě


1    132001180007 728348.25   1096380.38  0.00  8
2    132001180008 728474.79   1096230.02  0.00  8
3    132001180009 728472.72   1096227.74  0.00  8
4    132001180010 728487.04   1096065.05  0.00  8
5    132001180011 728461.32   1096065.89  0.00  8
6    132001180012 728448.63   1096057.05  0.00  8
7    132001180013 728414.84   1096047.03  0.00  8
8    132001180019 728384.28   1096056.38  0.00  8
9    132001180023 728534.30   1096145.50  0.00  8
10   132001180024 728525.45   1096157.19  0.00  8
11   132001180026 728524.13   1096075.05  0.00  3
12   132001180029 728453.36   1096066.21  0.00  3
13   132001180030 728437.37   1096034.51  0.00  8
14   132001180031 728189.02   1096063.46  0.00  8
15   132001180032 728366.21   1096052.29  0.00  8
16   132001180033 728304.72   1096020.11  0.00  8
17   132001180034 728275.10   1096023.31  0.00  8
18   132001180035 728252.13   1096031.78  0.00  8
19   132001180036 728203.86   1096060.57  0.00  8
20   132001180037 728190.23   1096078.26  0.00  8
21   132001180038 728187.99   1096078.58  0.00  8
22       132001180039 728192.74   1096151.06  0.00  8
23   132001180040 728212.69   1096193.23  0.00  8
24   132001180041 728238.51   1096226.50  0.00  8
25   132001180042 728263.11   1096282.32  0.00  8
26   132001180043 728264.22   1096284.83  0.00  8
27   132001180044 728279.79   1096302.26  0.00  8
28   132001180045 728322.94   1096352.12  0.00  8
29   132001180046 728379.74   1096342.78  0.00  8
30   132001180047 728418.55   1096297.15  0.00  8
31   132001180048 728446.42   1096263.96  0.00  8


Příloha 2
Přírodní památka Vlčkovice - Dubský rybník, orientační znázornění hranice území a jeho ochranného pásma

1) Nařízení vlády č. 430/2006 Sb., o stanovení geodetických referenčních systémů a státních mapových děl závazných na území státu a zásadách jejich používání, ve znění pozdějších předpisů.
2) Například zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění pozdějších předpisů.