Vyhláška ze dne 7.9.2011, kterou se mění vyhláška č. 307/2004 Sb., o předkládání informací a podkladů České národní bance osobami, které náleží do sektoru finančních institucí, ve znění pozdějších předpisů

4.10.2011 | Sbírka:  291/2011 Sb. | Částka:  102/2011ASPI

Vztahy

Nadřazené: 6/1993 Sb.
Aktivní derogace: 307/2004 Sb.
Pasivní derogace: 314/2013 Sb.
291/2011 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 7. září 2011,
kterou se mění vyhláška č. 307/2004 Sb., o předkládání informací a podkladů České národní bance osobami, které náleží do sektoru finančních institucí, ve znění pozdějších předpisů
Česká národní banka stanoví podle § 41 odst. 4 zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona č. 57/2006 Sb.:
Čl. I
Vyhláška č. 307/2004 Sb., o předkládání informací a podkladů České národní bance osobami, které náleží do sektoru finančních institucí, ve znění vyhlášky č. 34/2006 Sb., vyhlášky č. 385/2008 Sb. a vyhlášky č. 225/2010 Sb., se mění takto:
1. Poznámka pod čarou č. 1 zní:
„1) Článek 5 Protokolu (č. 4) o statutu Evropského systému centrálních bank a Evropské centrální banky.
Nařízení Rady (ES) č. 2533/98 ze dne 23. listopadu 1998 o shromažďování statistických informací Evropskou centrální bankou, v platném znění.
Nařízení Evropské centrální banky (ES) č. 25/2009 ze dne 19. prosince 2008 o rozvaze sektoru měnových finančních institucí (ECB/2008/32), v platném znění.
Nařízení Evropské centrální banky (ES) č. 958/2007 ze dne 27. července 2007 o statistice aktiv a pasiv investičních fondů (ECB/2007/8).
Nařízení Evropské centrální banky (ES) č. 24/2009 ze dne 19. prosince 2008 o statistice aktiv a pasiv účelových finančních společností zapojených do sekuritizačních transakcí (ECB/2008/30).
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 184/2005 ze dne 12. ledna 2005 o statistice Společenství týkající se platební bilance, mezinárodního obchodu službami a přímých zahraničních investic, v platném znění.“.
2. V § 2 odstavec 1 včetně poznámky pod čarou č. 3 zní:
„(1) Pro účely této vyhlášky se fondem peněžního trhu rozumí fond kolektivního investování podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího rozvahu sektoru měnových finančních institucí3).
3) Článek 1a nařízení Evropské centrální banky (ES) č. 25/2009 ze dne 19. prosince 2008 o rozvaze sektoru měnových finančních institucí (ECB/2008/32), ve znění nařízení Evropské centrální banky (EU) č. 883/2011 (ECB/2011/12).“.
3. V nadpisu § 6 se slovo „Výkaz“ nahrazuje slovem „Výkazy“.
4. V § 6 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:
„(2) Zprostředkovatel financování aktiv, který v bilanci aktiv a pasiv vykazuje položky ve vztahu k zahraničí,
a) k poslednímu dni každého měsíce sestavuje a předkládá České národní bance výkaz PB (ČNB) 61-12 „Měsíční výkaz o úvěrech a vkladech ve vztahu k zahraničí“ s kódem přiřazeného datového souboru JISIFE61, a to vždy do 25 kalendářních dnů následujícího měsíce,
b) ke konci každého čtvrtletí sestavuje a předkládá České národní bance výkaz PB (ČNB) 62-04 „Čtvrtletní výkaz - splátkový kalendář dlouhodobých finančních úvěrů přijatých ze zahraničí“ s kódem přiřazeného datového souboru JIPIFE62, a to vždy do 30 kalendářních dnů následujících po skončení čtvrtletí,
c) ke konci každého kalendářního roku sestavuje a předkládá České národní bance výkaz PB (ČNB) 63-01 „Roční výkaz o přímých zahraničních investicích“ s kódem přiřazeného datového souboru JISIFE63, a to vždy do 30 kalendářních dnů následujících po skončení roku.“.
Dosavadní odstavec 2 se označuje jako odstavec 3.
5. V § 6 odst. 3 se slova „výkazu podle odstavce 1“ nahrazují slovy „výkazů podle odstavců 1 a 2“.
6. V § 13 odst. 5 se na konci textu věty první doplňují slova „ , nejedná-li se o údaje o transakcích ve vztahu k zahraničí ve výkazech podle § 6 odst. 2, kdy se použije kurz devizového trhu vyhlášený pro den uskutečnění transakce nebo pro den, kdy bylo o transakci účtováno, nebo lze použít průměrný kurz za vykazované období“.
7. Příloha č. 3 zní:
„Příloha č. 3 k vyhlášce č. 307/2004 Sb.
Struktura a obsah výkazů předkládaných zprostředkovateli financování aktiv
I) Čtvrtletní bilance aktiv a pasiv zprostředkovatele financování aktiv - OFZ (ČNB) 3-04
Výkaz OFZ (ČNB) 3-04 "Čtvrtletní bilance aktiv a pasiv zprostředkovatele financování aktiv" se sestavuje k poslednímu dni čtvrtletí. Výkaz obsahuje statisticky členěné rozvahové údaje za zprostředkovatele financování aktiv.
Část 1: Aktiva
Obsahuje celková aktiva a jejich statisticky členěné složky - pokladní hotovost, uložené vklady, poskytnuté půjčky, cenné papíry a podíly v držení zprostředkovatele, finanční deriváty, nefinanční aktiva, ostatní aktiva a jejich složky.
Část 2: Pasiva
Obsahuje celková pasiva a jejich statisticky členěné složky - přijaté půjčky, emitované dluhové cenné papíry, kapitál a rezervy (emitované akcie, jiné složky kapitálu a rezerv), finanční deriváty, ostatní pasiva a jejich složky.
Uvedené složky aktiv a pasiv jsou členěny v závislosti na své ekonomické podstatě následovně:
1. Podle zemí: Česká republika, zúčastněné členské státy, nezúčastněné členské státy, zbytek světa nebo agregace vybraných skupin zemí.
2. Podle splatnosti: do 1 roku včetně, nad 1 rok do 5 let, nad 5 let nebo agregace vybraných pásem splatnosti.
3. Podle typů uložených vkladů: převoditelné vklady, ostatní vklady.
4. Podle typů půjček poskytnutých domácnostem: půjčky na spotřebu, půjčky na bydlení, ostatní půjčky.
5. Podle ekonomických sektorů: nefinanční podniky, měnové finanční instituce (úvěrové instituce, fondy peněžního trhu, jiné instituce), ostatní finanční zprostředkovatelé, pomocné finanční instituce, pojišťovny a penzijní fondy, vládní instituce, domácnosti, neziskové instituce sloužící domácnostem nebo agregace vybraných sektorů, v rozdělení na rezidenty a nerezidenty.
6. Podle druhů cenných papírů: dluhové cenné papíry, akcie (kótované, nekótované), podílové listy.
7. Podle segmentů poskytnutých půjček: finanční leasing movitých věcí, finanční leasing nemovitostí, spotřebitelské úvěry, splátkový prodej, neleasingové financování investičního majetku, ostatní půjčky nebo agregace vybraných segmentů.
II) Měsíční výkaz o úvěrech a vkladech ve vztahu k zahraničí - PB (ČNB) 61-12
Výkaz PB (ČNB) 61-12 "Měsíční výkaz o úvěrech a vkladech ve vztahu k zahraničí" se sestavuje k poslednímu dni měsíce. Výkaz obsahuje statisticky členěné rozvahové údaje o transakcích a pozicích, týkajících se aktiv nebo pasiv ve vztahu k zahraničí, za zprostředkovatele financování aktiv.
Část 1: Aktiva
Obsahuje údaje o finančních úvěrech poskytnutých do zahraničí a o vkladech na účtech v zahraničí a jejich statisticky členěné složky.
Část 2: Pasiva
Obsahuje údaje o finančních úvěrech přijatých ze zahraničí a jejich statisticky členěné složky.
Uvedené složky aktiv a pasiv jsou členěny v závislosti na své ekonomické podstatě následovně:
1. Podle splatnosti: krátkodobé (do 1 roku včetně), dlouhodobé (nad 1 rok).
2. Podle typu zahraničního subjektu: s kapitálovým propojením, ostatní.
3. Podle země sídla zahraničního subjektu: kód země, kód mezinárodní organizace.
4. Podle typů sledovaných veličin: stavy, transakce, úroky, netransakční změny (například změny v ocenění, ostatní změny).
III) Čtvrtletní výkaz - splátkový kalendář dlouhodobých finančních úvěrů přijatých ze zahraničí - PB (ČNB) 62-04
Výkaz PB (ČNB) 62-04 "Čtvrtletní výkaz - splátkový kalendář dlouhodobých finančních úvěrů přijatých ze zahraničí" se sestavuje k poslednímu dni čtvrtletí. Výkaz obsahuje údaje o předpokládaných budoucích splátkách dlouhodobých finančních úvěrů přijatých ze zahraničí. Vykazování budoucích splátek finančních úvěrů zahrnuje splátky jistiny a splátky úroků v členění podle typu a země sídla zahraničního subjektu.
IV) Roční výkaz o přímých zahraničních investicích - PB (ČNB) 63-01
Výkaz PB (ČNB) 63-01 "Roční výkaz o přímých zahraničních investicích" se sestavuje k poslednímu dni kalendářního roku. Výkaz obsahuje statisticky členěné rozvahové údaje a doplňkové údaje o transakcích a pozicích, týkajících se aktiv nebo pasiv ve vztahu k zahraničí, za zprostředkovatele financování aktiv.
Část 1: Aktiva
Obsahuje základní údaje o společnosti v zahraničí, ve které má vykazující subjekt majetkový podíl - základní kapitál (podíl rezidenta), a na to navazující nároky na kapitálové fondy, fondy tvořené ze zisku, hospodářský výsledek a jejich statisticky členěné složky.
Část 2: Pasiva
Obsahuje základní údaje o vykazujícím subjektu, na kterém má zahraniční společnost majetkový podíl - základní kapitál (podíl nerezidenta), kapitálové fondy, fondy tvořené ze zisku, hospodářský výsledek a jejich statisticky členěné složky.
Část 3: Doplňkové údaje
Obsahuje údaje o společnosti v zahraničí, která vykazující subjekt přímo nebo nepřímo ovládá (vrcholový investor), údaje o dividendách nebo podílech na zisku a jejich statisticky členěné složky.
Uvedené složky aktiv a pasiv a doplňkových údajů jsou členěny v závislosti na své ekonomické podstatě následovně:
1. Podle země sídla zahraničního subjektu: kód země, kód mezinárodní organizace.
2. Podle klasifikace ekonomické činnosti: kód podle číselníku CZ-NACE.
3. Podle směru investice: investice v tuzemsku, investice v zahraničí.".
Čl. II
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2012.
Guvernér:
Ing. Singer, Ph.D., v. r.