Zákon ze dne 26.10.2011, kterým se mění zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

29.11.2011 | Sbírka:  349/2011 Sb. | Částka:  122/2011ASPI

Vztahy

Aktivní derogace: 634/2004 Sb., 265/1992 Sb.
Pasivní derogace: 256/2013 Sb.
349/2011 Sb.
ZÁKON
ze dne 26. října 2011,
kterým se mění zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
Změna: 256/2013 Sb.
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
zrušena
Čl. I
zrušen
Čl. II
zrušen
ČÁST DRUHÁ
Změna zákona o správních poplatcích
Čl. III
Položka 120 přílohy k zákonu č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, se mění takto:
1. V písmenu a) se částka „Kč 500“ nahrazuje částkou „Kč 1 000“.
2. V písmenu b) se částka „Kč 500“ nahrazuje částkou „Kč 1 000“ a částka „Kč 5 000“ se nahrazuje částkou „Kč 10 000“.
ČÁST TŘETÍ
ÚČINNOST
Čl. IV
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2012.
Němcová v. r.
Klaus v. r.
Nečas v. r.