Vyhláška ze dne 6.12.2011 o stanovení vzoru formuláře návrhu na zahájení řízení o povolení vkladu do katastru nemovitostí

16.12.2011 | Sbírka:  401/2011 Sb. | Částka:  139/2011ASPI

Vztahy

Nadřazené: 265/1992 Sb.
Pasivní derogace: 359/2013 Sb.
401/2011 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 6. prosince 2011
o stanovení vzoru formuláře návrhu na zahájení řízení o povolení vkladu do katastru nemovitostí
Český úřad zeměměřický a katastrální stanoví podle § 17 odst. 2 zákona č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění zákona č. 349/2011 Sb.:
§ 1
Vzor formuláře návrhu na zahájení řízení o povolení vkladu do katastru nemovitostí
(1) Vzor formuláře návrhu na zahájení řízení o povolení vkladu (dále jen „návrh na vklad“) do katastru nemovitostí v listinné podobě je uveden v příloze k této vyhlášce.
(2) Formulář návrhu na vklad do katastru nemovitostí lze vyplnit rovněž v elektronické podobě prostřednictvím aplikace, která je dostupná způsobem umožňujícím dálkový přístup. Výstup z této aplikace je obsahově totožný a graficky obdobný se vzorem formuláře návrhu na vklad do katastru nemovitostí v listinné podobě.
§ 2
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2012.
Předseda:
Ing. Večeře v. r.
Příloha