Změna ze dne 15.12.2011 Českého účetního standardu č. 701 - Účty a zásady účtování na účtech pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů

20.12.2011 | Sbírka:  28/109524/2011-284b | Částka:  9/2011ASPI

Vztahy

Nadřazené: 563/1991 Sb.
Aktivní derogace: 282/102 406/2009
28/109524/2011-284
Změna
Českého účetního standardu č. 701 - Účty a zásady účtování na účtech pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů
Referent:
JUDr. David Bauer
Ing. Michal Svoboda
ze dne 15. 12. 2011
V souladu s ustanovením § 36 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje Ministerstvo financí změnu Českého účetního standardu pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění pozdějších předpisů, č. 701 - Účty a zásady účtování na účtech, jehož vydání bylo oznámeno ve Finančním zpravodaji č. 7/2009 rozeslaném dne 31. prosince 2009
1. V bodu 1. se za slova „vybrané účetní jednotky“ vkládají slova „, ve znění pozdějších předpisů,“.
2. Za bod 1. se vkládá nový bod 2., který zní:
„2. Předmět standardu
Standard upravuje
-------------------------------------------
Bod 3. Účtový rozvrh
Bod 4. Syntetické účty a analytické účty
Bod 5. Podrozvahové účty
Bod 6. Účetní zápisy
Bod 7. Vnitroorganizační účetnictví
Bod 8. Utajované informace
-------------------------------------------
“.
Dosavadní body 2. až 9., včetně svých podbodů, se označují jako body 3. až 10.
3. V bodu 4.2. písmenu g) se na konci textu poznámky pod čarou č. 1 a poznámky pod čarou č. 2 doplňují slova „, ve znění pozdějších předpisů“.
4. V bodu 5.3. se na konci věty první doplňují slova „, a to v souladu s ustanovením bodu 6.2“ a věta poslední se zrušuje.
5. V bodu 6.4. se na konci věty první a ve větě třetí slovo „vklad“ nahrazuje slovem „zápis“ a ve větě druhé a čtvrté se slovo „vkladu“ nahrazuje slovem „zápisu“.
6. V bodu 6.5. větě poslední se za slova „druhů účetních případů,“ vkládají slova „stanovením jiných limitů,“ a slovo „obou“ se nahrazuje slovem „těchto“.
7. Za bod 6.7. se doplňuje bod 6.8., který zní:
„6.8. V případě změny právního předpisu, ze které vyplývá změna uspořádání položek rozvahy nebo změna obsahového vymezení některé z položek rozvahy, které zakládá povinnost vykazovat určitou skutečnost v jiné položce rozvahy, postupuje účetní jednotka v souladu s tímto právním předpisem. Nestanoví-li tento právní předpis nebo Český účetní standard konkrétní postup, je v odpovědnosti účetní jednotky, aby vykázáním v jiné položce rozvahy též zajistila rovnost položek „Aktiva celkem“ a „Pasiva celkem“ k rozvahovému dni účetního období před touto změnou a položek „Aktiva celkem“ a „Pasiva celkem“ na počátku následujícího účetního období.“.
8. Bod 7.1. se zrušuje.
Dosavadní body 7.2. až 7.4. se označují jako body 7.1. až 7.3.
9. Na konci úvodní části bodu 7.1. se doplňují slova „nejen pro účely účetní jednotky, ale i pro jiné účely, včetně zajištění informací pro monitorování a řízení veřejných financí, například“.
10. V bodu 7.1. písmeno a) zní:
„a) členěním syntetických účtů na analytické účty,“.
11. V bodu 7.1. se za písmeno b) vkládá nové písmeno c), které zní:
„c) jiným způsobem členění informací zachycených na syntetických účtech, případně analytických účtech,“.
Dosavadní písmeno c) se označuje jako písmeno d).
12. V bodu 7.1. písmenu d) se slova „bodů a) a b)“ nahrazují slovy „písmene a) až c)“.
13. Body 8. a 9., včetně svých podbodů, se zrušují.
Dosavadní bod 10. se označuje jako bod 8.
Ing. Petr Plesnivý, v. r.
ředitel odboru 28 - Účetnictví a audit