Vládní nařízení ze dne 2.3.1939 o kárných pracovních táborech

15.3.1939 | Sbírka:  72/1939 Sb. | Částka:  26/1939ASPI

Vztahy

Nadřazené: 330/1938 Sb.
Pasivní derogace: 195/1946 Sb., 188/1939 Sb.
72/1939 Sb.
Vládní nařízení
ze dne 2. března 1939
o kárných pracovních táborech.
Změna: 188/1939 Sb.
Vláda republiky nařizuje podle čl. II ústavního zákona zmocňovacího ze dne 15. prosince 1938, č. 330 Sb. z. a n.:
§ 1
Zřízení kárných pracovních táborů.
(1) K výchově osob uvedených v § 4, odst. 1 a k využití jejich pracovních schopností pro všeobecně prospěšné úkony zřizují se kárné pracovní tábory.
(2) Kárné pracovní tábory zřizuje podle potřeby ministerstvo vnitra v dohodě se zúčastněnými ministerstvy.
§ 2
Organisace kárných pracovních táborů.
(1) Kárné pracovní tábory jsou složeny z potřebného počtu řídících a správních orgánů (§ 10) a z osob do těchto útvarů podle tohoto nařízení zařaděných (§ 5).
(2) Po technické stránce řídí práce osob do kárných pracovních táborů zařaděných a na tyto práce dozírá odvětví veřejné správy, pro jehož obor působnosti se dotčené práce vykonávají, při čemž zachovává všeobecná nařízení, daná velitelství kárného pracovního táboru k udržení kázně a pořádku.
§ 3
Pracovní úkoly a program.
(1) Kárné pracovní tábory vykonávají všeobecně prospěšné práce.
(2) Program prací stanoví ministerstvo vnitra v dohodě se zúčastněnými ministerstvy.
(3) Pracovní doba činí týdně nejméně 48 hodin.
(4) Mimoto se věnuje přiměřená doba občanské výchově.
(5) Podrobnosti obsahuje předpis o kárných pracovních táborech (§ 12).
§ 4
Určení osob pro kárné pracovní tábory.
(1) Do kárných pracovních táborů mohou býti zařaděni:
a) osoby práce se štítící, které dovršily 18. rok věku a nemohou prokázati, že mají řádným způsobem zajištěnu obživu;
b) příslušníci pracovních útvarů, zřízených vládním nařízením ze dne 11. října 1938, č. 223 Sb. z. a n., o pracovních útvarech, kteří jsou hrubě neukázněni nebo úkoly jim uložené vykonávají úmyslně nedbale.
(2) Osoby, které mají býti zařaděny do kárných pracovních táborů podle odstavce 1, písm. a), určí okresní (státní policejní) úřad. Určení stane se doručením povolávacího listu prostřednictvím státního policejního úřadu (četnické stanice), který je nejbližší místu pobytu povolávané osoby. Tento úřad (četnická stanice) postará se o dopravení určené osoby do nejbližšího kárného pracovního táboru.
(3) Osoby uvedené v odstavci 1, písm. b) určí velitelství pracovního útvaru, které je odevzdá nejbližšímu státnímu policejnímu úřadu (četnické stanici) k dopravení do kárného pracovního táboru.
(4) Odvolání proti rozhodnutí podle odstavce 2 nemá odkládacího účinku; proti opatření podle odstavce 3 není opravného prostředku.
(5) Povolávací list podle odstavce 2 a určovací list podle odstavce 3 jsou průkazem pro bezplatnou jízdu po železnici, pokud její použití je odůvodněno, a to jak pro osobu určenou do kárného pracovního táboru, tak pro osobu ji doprovázející.
§ 5
Zařadění do kárných pracovních táborů.
(1) Osoby určené podle § 4 budou do kárného pracovního táboru zařaděny dnem, kdy budou velitelství tohoto táboru odevzdány. Tímto dnem stávají se příslušníky kárného pracovního táboru.
(2) Osoby určené podle § 4, odst. 2 budou před zařaděním do kárného pracovního táboru podrobeny lékařské prohlídce za účelem zjištění zdravotního stavu.
§ 6
Povinná doba pobytu v kárných pracovních táborech.
(1) Osoby zařaděné v kárném pracovním táboru nemohou býti propuštěny před uplynutím 3 měsíců, nenastane-li některý z důvodů dřívějšího propuštění (§ 9).
(2) Dovolené nelze příslušníkům kárných pracovních táborů zpravidla uděliti.
§ 7
Náležitosti.
(1) Příslušníci kárných pracovních táborů obdrží:
a) stravu, ubytování a výstroj;
b) pracovní přídavek za každou skutečně odpracovanou hodinu ve výši 10 hal. za pracovní hodinu.
(2) Příslušníci kárných pracovních táborů, kteří utrpí úraz nebo onemocní, mají po dobu léčení až do svého uzdravení, nejdéle však do propuštění z kárného pracovního táboru nárok na bezplatné ambulantní léčení v kárném pracovním táboru; bude-li třeba ústavního léčení, budou odevzdáni nejbližší veřejné nemocnici.
(3) Při souběhu nároku na léčebnou péči podle odstavce 2 s nároky proti nositeli veřejnoprávního pojištění je povinen poskytnouti příslušné dávky především nositel tohoto pojištění; teprve po vyčerpání těchto nároků nastupují nároky proti státu podle ustanovení předcházejícího odstavce.
(4) Vládní nařízení stanoví podmínky, za jakých lze příslušníkům rodin osob zařaděných do těchto táborů přiznati nárok na vyživovací příspěvek a v jaké výši.
§ 8
Podpůrná platnost ustanovení o pracovních útvarech.
Ustanovení §§ 7, 8, 11, 12, 16, 18, 19 a 20 vl. nař. č. 223/1938 Sb. z. a n. platí obdobně.
§ 9
Propuštění z kárných pracovních táborů.
(1) Příslušníci kárných pracovních táborů budou propuštěni stanou-li se tělesně nebo duševně nezpůsobilými k pobytu v kárném pracovním táboru.
(2) Příslušníci kárných pracovních táborů mohou býti propuštěni po dovršení povinné doby pobytu v kárném pracovním táboru (§ 6); byli-li však během této doby soudně nebo opětovně kázeňsky trestáni, mohou býti propuštěni nejdříve po uplynutí 6 týdnů po odpykání posledního trestu. O propuštění podle tohoto odstavce rozhoduje velitelství kárného pracovního táboru.
(3) Příslušníci kárných pracovních táborů, propuštění podle odstavce 2, jakož i všichni příslušníci kárného pracovního táboru při jeho zrušení mohou býti zařaděni do nejbližšího pracovního útvaru, zřízeného podle vládního nařízení č. 223/1938 Sb. z. a n.
(4) O propuštění vydá velitelství kárného pracovního táboru osvědčení, které je zároveň průkazem pro bezplatnou jízdu po železnici do sídla pracovního útvaru nebo do místa bydliště propuštěného.
§ 10
Ustanovení o řídících a správních orgánech kárných pracovních táborů.
Řídící a správní orgány kárných pracovních táborů (§ 2, odst. 1) jsou oprávněny použíti zbraně podle předpisů platných pro četnictvo a podléhají téže kázeňské a soudní pravomoci jako příslušníci četnictva.
§ 11
Úhrada nákladů.
Náklady na vydržování kárných pracovních táborů, pokud nebudou nahrazeny odvětvím veřejné správy (subjektem), pro něž se kárných pracovních táborů použije, budou hrazeny ministerstvem vnitra. Bližší předpisy o tom vydá ministerstvo vnitra v dohodě s ministerstvem financí, ostatními zúčastněnými ministerstvy a nejvyšším účetním kontrolním úřadem.
§ 12
Podrobné předpisy.
(1) Podrobná prováděcí ustanovení k tomuto nařízení obsahuje předpis o kárných pracovních táborech, vydaný ministerstvem vnitra za součinnosti zúčastněných ministerstev.
(2) Předpis uvedený v odstavci 1 bude obsahovati též kázeňský řád pro příslušníky kárných pracovních táborů a podrobnosti o kázeňské pravomoci řídících a správních orgánů kárných pracovních táborů.
§ 13
Spolupůsobení orgánů veřejné správy.
Orgány veřejné správy, státní i samosprávné, volené i jmenované a veřejné zprostředkovatelny práce jsou povinny spolupůsobiti při provádění tohoto nařízení.
§ 14
Účinnost a provedení.
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provede je ministr vnitra v dohodě se zúčastněnými ministry.
             Dr. Hácha v. r.
              Beran v. r.
      Dr. Chvalkovský v. r.  Syrový v. r.
      Dr. Fischer v. r.    Ing. Eliáš v. r.
      Dr. Kalfus v. r.     Čipera v. r.
      Dr. Kapras v. r.     Dr. Feierabend v. r.
      Dr. Krejčí v. r.     Dr. Klumpar v. r.
      Dr. Šádek v. r.     Dr. Havelka v. r.