Zákon ze dne 7.2.2012, kterým se mění zákon č. 95/1999 Sb., o podmínkách převodu zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby a o změně zákona č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů

12.3.2012 | Sbírka:  74/2012 Sb. | Částka:  28/2012ASPI

Vztahy

Aktivní derogace: 95/1999 Sb., 569/1991 Sb.
Pasivní derogace: 503/2012 Sb.
74/2012 Sb.
ZÁKON
ze dne 7. února 2012,
kterým se mění zákon č. 95/1999 Sb., o podmínkách převodu zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby a o změně zákona č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
Čl. I
Zákon č. 95/1999 Sb., o podmínkách převodu zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby a o změně zákona č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 253/2001 Sb., zákona č. 253/2003 Sb., zákona č. 354/2004 Sb., zákona č. 94/2005 Sb., zákona č. 179/2005 Sb., zákona č. 342/2005 Sb., zákona č. 178/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 118/2008 Sb. a zákona č. 458/2011 Sb., se mění takto:
1. V § 4 odst. 1 písmeno a) včetně poznámek pod čarou č. 18a a 18b zní:
„a) fyzická osoba, která je občanem
1. České republiky18),
2. jiného členského státu Evropské unie18a),
3. státu, který je smluvní stranou Dohody o Evropském hospodářském prostoru, nebo
4. Švýcarské konfederace18b),
18a) Smlouva o fungování Evropské unie.
18b) Dohoda o volném pohybu osob mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Švýcarskou konfederací na druhé straně.“.
Poznámka pod čarou č. 18c se zrušuje.
2. Nadpis § 7 zní:
„Převody na oprávněné osoby, zemědělské podnikatele, společníky obchodních společností, členy družstev a vlastníky zemědělské půdy“.
3. V § 7 odst. 1 písm. b) se slova „samostatně hospodařícím rolníkům22), kteří“ nahrazují slovy „fyzickým osobám, které jsou zemědělskými podnikateli22) a které“.
Poznámka pod čarou č. 22 zní:
„22) Zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů.“.
4. V § 7 odst. 1 písm. c) se za slova „na pozemcích“ vkládají slova „o rozloze nejméně 10 ha“.
5. V § 7 odst. 1 se na konci textu písmene d) doplňují slova „a které prokazatelně provozují na území České republiky zemědělskou výrobu minimálně po dobu 36 měsíců na pozemcích o rozloze nejméně 10 ha“.
6. V § 7 odstavec 5 zní:
„(5) Výzvu podle odstavce 4 Pozemkový fond neučiní, pokud mezi osobami, které požádaly o koupi zemědělského pozemku, je oprávněná osoba, jejíž nárok uplatněný na převod vznikl nevydáním pozemků a finanční hodnota nároku představuje nejméně 50%z minimální ceny pozemku určeného k prodeji (dále jen „oprávněná osoba s předností“), nebo osoba, která má tento pozemek pronajatý od Pozemkového fondu ke dni vyhlášení prodeje a po dobu 36 měsíců před vyhlášením prodeje byla nepřetržitě nájemcem nebo podnájemcem tohoto pozemku. Do požadované doby 36 měsíců se započítává i doba, po kterou byl nájemcem nebo podnájemcem pozemku právní předchůdce současného nájemce. Tyto osoby mají před ostatními osobami uvedenými v odstavci 1 přednostní právo na prodej, a to tak, že na prvním místě v pořadí bude oprávněná osoba s předností a na druhém místě bude nájemce, pokud toto právo uplatní v žádosti podle odstavce 3.“.
7. V § 7 se za odstavec 8 vkládá nový odstavec 9, který zní:
„(9) Nabyvatel zemědělských pozemků může tyto pozemky převést právnické osobě, jejímž je členem či společníkem a která vykonává na těchto pozemcích zemědělskou činnost. Tímto převodem jsou převedena i všechna ostatní práva a povinnosti převodce k předmětným pozemkům na nového nabyvatele. V případě tohoto převodu Pozemkový fond předkupní právo podle § 10 neuplatní.“.
Dosavadní odstavce 9 až 12 se označují jako odstavce 10 až 13.
8. V § 8 odst. 3 se slova „odst. 12“ nahrazují slovy „odst. 13“.
9. V § 9 odst. 6 větě první se slovo „bezúročně“ nahrazuje slovy „s úrokem vypočteným v souladu s předpisem Evropské unie39)“.
Poznámka pod čarou č. 39 zní:
„39) Sdělení Komise o revizi metody stanovování referenčních a diskontních sazeb (2008/C 14/02).“.
10. V § 9 odstavec 8 zní:
„(8) Na kupní cenu započte Pozemkový fond všechny nároky, které má kupující vůči němu podle zákona o půdě a které Pozemkový fond považuje za nesporné.“.
11. V § 17 se na konci odstavce 1 doplňují věty „Pro převod lesních pozemků v uznaných farmových chovech neplatí uvedená omezení vzdálenostmi a výměrami od komplexu státního lesa. Lesní pozemky v těchto uznaných farmových chovech mohou být převáděny na jiné vlastníky pozemků v těchto uznaných farmových chovech, a to do celkové výměry 10 ha.“.
12. V § 17 odst. 2 se slova „menší než jedna polovina“ nahrazují slovy „nejvíce jedna polovina“.
Čl. II
Změna zákona o Pozemkovém fondu České republiky
V § 15a odst. 2 zákona č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění zákona č. 119/2008 Sb., se slovo „bezúročně“ nahrazuje slovy „s úrokem vypočteným v souladu s předpisem Evropské unie6)“.
Poznámka pod čarou č. 6 zní:
„6) Sdělení Komise o revizi metody stanovování referenčních a diskontních sazeb (2008/C 14/02).“.
Čl. III
Účinnost
Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení.
Němcová v. r.
Klaus v. r.
Nečas v. r.