Vyhláška ze dne 28.3.2012, kterou se mění vyhláška č. 275/2011 Sb., o Programu statistických zjišťování na rok 2012

6.4.2012 | Sbírka:  118/2012 Sb. | Částka:  44/2012ASPI

Vztahy

Nadřazené: 89/1995 Sb.
Aktivní derogace: 275/2011 Sb.
118/2012 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 28. března 2012,
kterou se mění vyhláška č. 275/2011 Sb., o Programu statistických zjišťování na rok 2012
Český statistický úřad stanoví podle § 27 písm. b) zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění zákona č. 411/2000 Sb.:
Čl. I
Vyhláška č. 275/2011 Sb., o Programu statistických zjišťování na rok 2012, se mění takto:
1. V příloze č. 2 v části I písmeno e) se bod číslo 8. zrušuje.
2. V příloze č. 2 v části II písmeno e) v bodě číslo 2. písm. a) se slova „ , evidence držitelů průkazek TP (tělesně postižení), ZTP (zvlášť tělesně postižení) a ZTP/P (zvlášť tělesně postižení s průvodcem)“ zrušují.
3. V příloze č. 2 v části II písmeno e) se bod číslo 8. zrušuje.
Čl. II
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.
Předsedkyně:
doc. Ing. Ritschelová, CSc., v. r.