Vyhláška ze dne 30.3.2012 kterou se mění vyhláška č. 117/2007 Sb., o číslovacích plánech sítí a služeb elektronických komunikací, ve znění pozdějších předpisů

12.4.2012 | Sbírka:  124/2012 Sb. | Částka:  46/2012ASPI

Vztahy

Nadřazené: 127/2005 Sb.
Aktivní derogace: 117/2007 Sb.
124/2012 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 30. března 2012,
kterou se mění vyhláška č. 117/2007 Sb., o číslovacích plánech sítí a služeb elektronických komunikací, ve znění pozdějších předpisů
Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle § 150 odst. 2 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění zákona č. 110/2007 Sb. a zákona č. 153/2010 Sb., k provedení § 29 odst. 4 zákona o elektronických komunikacích:
Čl. I
Vyhláška č. 117/2007 Sb., o číslovacích plánech sítí a služeb elektronických komunikací, ve znění vyhlášky č. 231/2008 Sb., vyhlášky č. 267/2009 Sb. a vyhlášky č. 53/2011 Sb., se mění takto:
1. V § 2 písmeno g) zní:
„g) evropským harmonizovaným číslem jednotné telefonní číslo stanovené právním předpisem Evropské unie.“.
2. V § 3, § 4 odst. 3, § 5 odst. 2 a v § 10 odst. 2 se slova „prostřednictvím internetového protokolu“ zrušují.
3. Za § 4 se vkládá nový § 4a, který včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 1 zní:
㤠4a
Univerzální mezinárodní číslo pro bezplatné volání
Univerzální mezinárodní číslo pro bezplatné volání1) slouží pro celosvětový přístup ke službě volání na účet volaného. Mezinárodní přestupný znak se používá obdobně jako u mezinárodního čísla podle § 4 odst. 3. Formát univerzálního mezinárodního čísla pro bezplatné volání je uveden v příloze č. 1.
1) Doporučení Mezinárodní telekomunikační unie ITU-T E.169.“.
4. V § 10 se doplňuje odstavec 5, který zní:
„(5) Telefonní čísla pro přístup k neveřejným komunikačním sítím s délkou 9 číslic se přidělují v číselné řadě po sobě jdoucích čísel s přírůstkem o velikosti „1“, a to v řadě 10 000 čísel a jejich násobcích.“.
5. V § 25 se slova „znaky "*" ("hvězdička") a "#" ("dvojitý křížek"),“ nahrazují slovy „znaky "*" ("hvězdička") nebo "#" ("dvojitý křížek"),“ a slova „s jiným obdobným znakem vyjadřujícím např. konec volby,“ se zrušují.
6. V § 27a odst. 5 se slova „Nepřenositelná jsou“ nahrazují slovy „Povinnost přenositelnosti podle zákona o elektronických komunikacích se nevztahuje na“.
7. V § 27a odst. 5 písm. e) se slova „9890 až 9899“ nahrazují slovy „98900 až 98999“.
8. V § 27 odst. 5 písm. f) se slova „9500 až 9599“ nahrazují slovy „95000 až 95999“.
9. V příloze č. 1 se za bod 1. vkládá nový bod 1a., který zní:
 
"1a. Formát univerzálního mezinárodního čísla pro bezplatné volání

+--------------------------------------------------------+
| 800          Globální telefonní číslo    |
+--------------------------------------------------------+
|       |         8 číslic         |
|       |<---------------------------------------->|
| Univerzální mezinárodní číslo pro bezplatné volání  |
|<------------------------------------------------------>|".
10. V Příloze č. 1 bod 4.1. zní:
"4.1. Zkrácená telefonní čísla pro přístup ke službám s kódem SAC = 11
 
-----------------------------------------------------
110 až 111     Rezerva            
-----------------------------------------------------
112        Jednotné evropské číslo 
          tísňového volání
-----------------------------------------------------
113 až 115     Rezerva            
-----------------------------------------------------
116000 až 116111  Evropská harmonizovaná čísla 1)
-----------------------------------------------------
116112       Rezerva            1)
-----------------------------------------------------
116113 až 116999  Evropská harmonizovaná čísla 1)
-----------------------------------------------------
117        Rezerva            
-----------------------------------------------------
1180 až 1189    Informace o národních a   
          mezinárodních telefonních
          číslech účastníků a další 
          související informace
-----------------------------------------------------
119        Rezerva            
-----------------------------------------------------

1) Rozhodnutí Komise 2007/116/ES o vyhrazení vnitrostátního číselného
  rozsahu „116" pro harmonizovaná čísla harmonizovaných služeb se sociální hodnotou.".
11. V Příloze č. 1 bod 5, bod 6 a bod 7 znějí:
"5. Kódy číslovacích oblastí (kódy TC)
-------------------------------------------------------------- Kódy TC Číslovací oblast -------------------------------------------------------------- 2
1)
, 31
1)
, 32
1)
Hlavní město Praha, Středočeský kraj 35 Karlovarský kraj 37 Plzeňský kraj 38,39 Jihočeský kraj 41,47 Ústecký kraj 46 Pardubický kraj 48 Liberecký kraj 49 Královéhradecký kraj 51, 53, 54 Jihomoravský kraj 55, 59 Moravskoslezský kraj 56 Kraj Vysočina 57 Zlínský kraj 58 Olomoucký kraj -------------------------------------------------------------- 01 až 09, 20, 30, 33, 34, 36, Rezerva 40, 42, 43, 44, 45, 50, 52 -------------------------------------------------------------- 1) Krajskou příslušnost telefonního čísla určuje geografická poloha koncového bodu veřejné pevné komunikační sítě.
6. Přístupové kódy k síti elektronických komunikací
--------------------------------------------------------------------------------------------- Přístupové Síť Poznámky kódy k elektronických Číslice síti komunikací následující (DNe) po přístupovém kódu A B C D --------------------------------------------------------------------------------------------- 600 Rezerva pro veřejné mobilní sítě --------------------------------------------------------------------------------------------- 601 až 608 Veřejná mobilní telefonní síť Nelze použít pro poskytování veřejně dostupné telefonní služby v pevném místě. --------------------------------------------------------------------------------------------- 609, Rezerva pro veřejné mobilní sítě 620 až 699 --------------------------------------------------------------------------------------------- 61 Rezerva pro veřejné komunikační sítě určené pro přístup ke konvergovaným službám --------------------------------------------------------------------------------------------- 700 Veřejná síť univerzálních osobních telekomunikací (UPT) podle doporučení ITU-T E.168, ITU-T F.851 a ITU-T F.852 --------------------------------------------------------------------------------------------- 702 až 705 Veřejná mobilní telefonní síť Nelze použít pro poskytování veřejně dostupné telefonní služby v pevném místě. --------------------------------------------------------------------------------------------- 706 až 719 Rezerva pro veřejné mobilní sítě --------------------------------------------------------------------------------------------- 72, 73 Veřejná mobilní telefonní síť Nelze použít pro poskytování veřejně dostupné telefonní služby v pevném místě. --------------------------------------------------------------------------------------------- 74 až 76 Rezerva pro veřejné mobilní telefonní sítě --------------------------------------------------------------------------------------------- 77 Veřejná mobilní telefonní síť Nelze použít pro poskytování veřejně dostupné telefonní služby v pevném místě. --------------------------------------------------------------------------------------------- 78 Rezerva pro veřejné mobilní sítě --------------------------------------------------------------------------------------------- 7900 až Veřejná mobilní telefonní síť Nelze použít pro poskytování 7999 veřejně dostupné telefonní služby v pevném místě. --------------------------------------------------------------------------------------------- 910 Veřejné komunikační sítě pro Pro poskytování veřejně přenos hlasu dostupné telefonní služby je možné využít nomadicitu koncového bodu sítě. --------------------------------------------------------------------------------------------- 911 až 919 Rezerva pro veřejné komunikační sítě určené pro přenos hlasu --------------------------------------------------------------------------------------------- 971 Přístup k síti Internet prostřednictvím poskytovatele přístupu ke službě --------------------------------------------------------------------------------------------- 976 Přístup k veřejné datové + + Kombinace číslic A, B určuje síti a k síti Internet výši ceny volání za s vyjádřenou cenou minutu v Kč vč. DPH. prostřednictvím poskytovatele Pokud A=0, pak B se nerovná 0. přístupu ke službě. ---------------------------------------------------------------------------------------------
7. Přístupové kódy ke službě elektronických komunikací
--------------------------------------------------------------------------------------------- Přístupové Služba Číslice Poznámky kódy elektronických následující po ke službě komunikací přístupovém (SAC) kódu A B C D --------------------------------------------------------------------------------------------- 800 Přístup ke službám na účet + + volaného podle normy ETS 300 208 a doporučení ITU-T E.152 --------------------------------------------------------------------------------------------- 800 Přístup ke službám přímého + + + + A=0, B=0 volání ze zahraničí do Kombinace číslic C, D určuje vlastní země (Home Country poskytovatele přístupu ke Direct) podle doporučení službě ITU-T E.153 --------------------------------------------------------------------------------------------- 801 až 809 Rezerva pro přístup ke službám se sdílenými náklady --------------------------------------------------------------------------------------------- 810 až 819 Přístup ke službám se sdílenými náklady podle normy ETS 300 710 a doporučení ITU-T E.154 --------------------------------------------------------------------------------------------- 820 až 829 Přístup ke službám virtuálních volacích karet podle normy ETS 300 711 a doporučení ITU-T E.116 a ITU-T E.118 --------------------------------------------------------------------------------------------- 830 až 839 Přístup ke službám se sdílenými náklady podle normy ETS 300 710 a doporučení ITU-T E.154 --------------------------------------------------------------------------------------------- 840 až 842, Přístup ke službám čísla 847 až 849 univerzálního přístupového podle normy ETS 300 710 a doporučení ITU-T E.154 --------------------------------------------------------------------------------------------- 843 až 846 Přístup ke službám se sdílenými náklady podle normy ETS 300 710 a doporučení ITU-T E.154 --------------------------------------------------------------------------------------------- 850 až 899 Rezerva pro přístup ke službám se sdílenými náklady --------------------------------------------------------------------------------------------- 900 Přístup ke službám + + Pokud číslice A=0, pak s vyjádřenou cenou číslice B se nerovná 0. -hlasové služby - zejména Kombinace číslic A, B obchodní, odborné, inzertní určuje výši ceny volání a soutěžní služby podle v Kč za minutu, vč. DPH. normy ETS 300 712 a doporučení ITU-T E.155 --------------------------------------------------------------------------------------------- 901 až 904 Rezerva pro přístup ke službám s vyjádřenou cenou zejména obchodní, odborné, inzertní a soutěžní služby --------------------------------------------------------------------------------------------- 905 Přístup ke službám s + + Číslice A se nerovná 0 vyjádřenou cenou -hlasové Desetinásobek kombinace služby -jednorázová cena číslic A, B určuje výši ceny za spojení podle normy za jedno volání v Kč, vč. DPH ETS 300 712 a doporučení ITU-T E.155 --------------------------------------------------------------------------------------------- 906 Přístup ke službám s + + Pokud číslice A=0, pak vyjádřenou cenou -hlasové číslice B se nerovná 0. služby - zejména obchodní, Kombinace číslic A, B odborné, inzertní a soutěžní určuje výši ceny volání služby podle normy ETS 300 712 v Kč za minutu, vč. DPH. a doporučení ITU-T E.155 --------------------------------------------------------------------------------------------- 907 Rezerva pro přístup ke službám s vyjádřenou cenou zejména obchodní, odborné, inzertní a soutěžní služby --------------------------------------------------------------------------------------------- 908 Přístup ke službám s + + Kombinace číslic A, B vyjádřenou cenou - hlasové určuje výši ceny za jedno služby - jednorázová cena volání v Kč, vč. DPH. za spojení podle normy ETS 300 712 a doporučení ITU-T E.155 --------------------------------------------------------------------------------------------- 909 Přístup ke službám s + + Pokud číslice A=0, pak vyjádřenou cenou - hlasové číslice B se nerovná 0. služby - zábavné služby pro Kombinace číslic A, B určuje dospělé podle normy ETS 300 712 výši ceny volání v Kč a doporučení ITU-T E.155 za minutu, vč. DPH. --------------------------------------------------------------------------------------------- 92 Rezerva pro přístup ke službám s vyjádřenou cenou --------------------------------------------------------------------------------------------- 940 až 949 Rezerva pro přístup ke službám s vyjádřenou cenou ---------------------------------------------------------------------------------------------".
12. V Příloze č. 1 bod 9. zní:
9. Přístupové kódy k neveřejným komunikačním sítím
--------------------------------------------------------------------------------------------- Přístupové kódy Druh neveřejných sítí Poznámka --------------------------------------------------------------------------------------------- 95000 až 95999 Přístup k neveřejným Délka telefonního čísla je 9 číslic. komunikačním sítím --------------------------------------------------------------------------------------------- 972 až 974 Přístup k neveřejným Délka telefonního čísla je 9 číslic. komunikačním sítím --------------------------------------------------------------------------------------------- 975 Rezerva přístupu k neveřejným komunikačním sítím --------------------------------------------------------------------------------------------- 980 Přístup k virtuální Délka telefonního čísla je 9 až neveřejné komunikační síti (VPN) 12 číslic. --------------------------------------------------------------------------------------------- 981 až 982 Rezerva pro přístup k virtuální neveřejné komunikační síti (VPN) --------------------------------------------------------------------------------------------- 983 Přístup k virtuální neveřejné Délka telefonního čísla je 7 číslic. komunikační síti (VPN) --------------------------------------------------------------------------------------------- 984 až 988 Rezerva pro přístup k virtuální neveřejné komunikační síti (VPN) --------------------------------------------------------------------------------------------- 98900 až 98999 Přístup k virtuální neveřejné Délka telefonního čísla je 9 číslic. komunikační síti (VPN) --------------------------------------------------------------------------------------------- 990 až 999 Rezerva --------------------------------------------------------------------------------------------- ".
13. V Příloze č. 1 bod 11. zní:
"11. Formát mezinárodního identifikátoru účastníka mobilní telefonní sítě
+-----------+-----------+--------------------------------+ | MCC | MNC | MSIN | +-----------+-----------+--------------------------------+ | 230 | 2 číslice | 10 číslic | |<--------->|<--------->|<------------------------------>| | 15 číslic | |<------------------------------------------------------>| | IMSI | |<------------------------------------------------------>| kde je: MCC - mezinárodní kód mobilní telefonní sítě, MNC - kód mobilní telefonní sítě, MSIN - identifikační číslo účastníka mobilní telefonní sítě, IMSI - mezinárodní identifikátor účastníka mobilní telefonní sítě.".
Čl. II
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 15. dubna 2012.
Ministr:
MUDr. Kuba v. r.