Nařízení ze dne 22.3.2012 o zřízení Přírodní památky Přísnotický les

21.5.2012 | Sbírka:  7/2012 (JM) | Částka:  4/2012ASPI

Vztahy

Nadřazené: 129/2000 Sb., 114/1992 Sb.
7/2012
NAŘÍZENÍ
Jihomoravského kraje
ze dne 22.3.2012
o zřízení Přírodní památky Přísnotický les
Rada Jihomoravského kraje vydává podle § 77a odst. 2 a § 37 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 349/2000 Sb. a v souladu s § 7 a § 59 odst. 1 písm. k) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění zákona č. 231/2002 Sb., toto nařízení:
Čl. 1
Předmět úpravy
1) Zřizuje se Přírodní památka Přísnotický les (dále jen „přírodní památka“).
2) Předmětem ochrany je čolek velký (Triturus cristatus) a jeho biotop, který představují jednak revitalizované tůně a doprovodné mokřady, jednak přilehlý segment lužního lesa, zvaného Přísnotický les.
Čl. 2
Vymezení přírodní památky
Přírodní památka se nachází v Jihomoravském kraji, v okrese Brno-venkov, v katastrálním území Nosislav. Hranice přírodní památky se stanoví uzavřeným geometrickým obrazcem s přímými stranami, jehož vrcholy jsou určeny souřadnicemi udanými v jednotné trigonometrické síti katastrální.1) Seznam souřadnic uzavřeného geometrického obrazce a jeho jednotlivých vrcholů uspořádaných tak, jak jdou v obrazci za sebou, je obsažen v příloze č. 1 tohoto nařízení. Grafické znázornění území přírodní památky je obsaženo v příloze č. 2 tohoto nařízení.
Čl. 3
Bližší ochranné podmínky
1) Jen s předchozím souhlasem příslušného orgánu ochrany přírody lze na území přírodní památky:
a) budovat nová krmná zařízení pro spárkatou zvěř,
b) pořádat hromadné sportovní, turistické a jiné veřejné akce,
c) měnit druh nebo způsob využití pozemků.
2) Omezení podle odstavce 1 písm. b) se nevztahuje na akce uskutečňované v rámci výkonu práva myslivosti.
Čl. 4
Závěrečná ustanovení
1) Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 29.6.2012.
2) Toto nařízení bylo schváleno usnesením Rady Jihomoravského kraje č. 11468/12/R156 dne 22.3.2012.
JUDr. Michal Hašek, v. r.
hejtman
Ing. Stanislav Juránek, v. r.
náměstek hejtmana
Příloha 1
Seznam souřadnic (S-JTSK) jednotlivých vrcholů geometrického obrazce, kterým jsou stanoveny hranice Přírodní památky Přísnotický les
------------------------------ ---------------------------------
číslo bodu  Souřadnice - Y   souřadnice - X  pořadí bodu
       (m)        (m)        v obrazci
------------------------------ ---------------------------------
155009020001 599081.65     1181438.67    1
155001960234 599229.86     1181546.73    2
155001960231 599274.85     1181575.68    3
155001960228 599356.19     1181635.35    4
155001960027 599420.16     1181679.93    5
155001960032 599501.29     1181706.70    6
155001960033 599509.29     1181699.11    7
155001960034 599520.42     1181677.44    8
155001960035 599519.52     1181662.81    9
094001380174 599513.98     1181653.30    10
094001961313 599510.04     1181646.53    11
155001960036 599507.11     1181641.50    12
155001960037 599488.80     1181627.11    13
155001960038 599467.85     1181596.43    14
155001960039 599465.86     1181582.62    15
094001961228 599467.32     1181576.91    16
155001960040 599470.65     1181563.93    17
155001960041 599470.65     1181553.30    18
094001961193 599468.67     1181550.49    19
094001961180 599464.89     1181545.13    20
155001960042 599456.83     1181533.70    21
155001960043 599441.53     1181522.27    22
155001960044 599419.56     1181514.21    23
155001960045 599414.25     1181507.01    24
155001960046 599411.47     1181495.75    25
094001961063 599411.07     1181490.72    26
155001960047 599410.37     1181482.05    27
155001960048 599413.46     1181472.53    28
155001960049 599414.67     1181447.94    29
155001960050 599411.79     1181437.96    30
155001960051 599401.33     1181435.69    31
094001960812 599395.44     1181418.91    32
094001960759 599390.53     1181404.92    33
094001960706 599385.39     1181390.28    34
094001960651 599377.81     1181368.69    35
155001960052 599376.51     1181364.98    36
155009020002 599377.04     1181348.75    37
155009020003 599377.91     1181310.90    38
155009020004 599375.51     1181183.65    39
155009020005 599367.81     1181174.69    40
155009020006 599377.01     1181162.92    41
155001960085 599320.08     1181120.30    42
155009020007 599238.49     1181229.21    43
155009020008 599165.86     1181326.24    44
155009020001 599081.65     1181438.67    1
------------------------------ ---------------------------------
Příloha 2
Grafické znázornění hranic Přírodní památky Přísnotický les
    


   
1) Nařízení vlády č. 430/2006 Sb., o stanovení geodetických referenčních systémů a státních mapových děl závazných na území státu a zásadách jejich používání, ve znění nařízení vlády č. 81/2011 Sb.