Nařízení ze dne 21.5.2012 o zřízení přírodní památky Týnecká rotunda

8.7.2012 | Sbírka:  12/2012 (KS) | Částka:  7/2012ASPI

Vztahy

Nadřazené: 129/2000 Sb., 114/1992 Sb.
12/2012
NAŘÍZENÍ
Středočeského kraje
ze dne 21. 5. 2012
o zřízení přírodní památky Týnecká rotunda
Rada Středočeského kraje jako orgán příslušný podle § 7 a § 59 odst. 1 písm. k) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a podle § 36, § 37, § 45c odst. 4 a § 77a odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon č. 114/1992 Sb."), k zajištění udržení příznivého stavu předmětu ochrany evropsky významné lokality Týnecká rotunda (kód lokality CZ0213629) vydává toto nařízení:
Čl. 1
Vymezení přírodní památky a její poslání
(1) Zřizuje se přírodní památka Týnecká rotunda (dále jen "přírodní památka").
(2) Přírodní památka se nalézá v okrese Benešov, v katastrálním území Týnec nad Sázavou.
(3) Hranice přírodní památky se stanovují uzavřeným geometrickým obrazcem s přímými stranami, jehož vrcholy jsou určeny souřadnicemi udanými v souřadnicovém systému S-JTSK. Seznam souřadnic jednotlivých vrcholů uzavřeného geometrického obrazce je uveden v příloze č. 1 tohoto nařízení. Orientační grafické znázornění hranic přírodní památky je obsaženo v příloze č. 2 k tomuto nařízení.
(4) Celková výměra přírodní památky bez ochranného pásma činí 0,006 ha.
(5) Předmětem ochrany je kriticky ohrožený netopýr velký (
Myotis myotis
), jehož letní kolonie se vyskytuje v podkrovních prostorech rotundy.
Čl. 2
Bližší ochranné podmínky
(1) Podle § 44 odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb. se vymezují následující činnosti a zásahy, které jsou vázány na předchozí souhlas Krajského úřadu Středočeského kraje:
a) provádět stavební zásahy do půdních prostor a střechy budovy; souhlas se nevyžaduje pro bezodkladné opravy související s obnovou narušené celistvosti střešní krytiny v důsledku působení klimatických vlivů,
b) provádět úklidové práce půdních prostor v období přítomnosti netopýrů (duben - září),
c) vyrušovat jedince kolonie nadměrným hlukem a/nebo osvětlením, spojeným se zvýšeným pohybem osob v půdních prostorech v období od dubna do září,
d) ošetřovat dřevěné části v podstřeší a v půdních prostorech pomocí chemických prostředků,
e) provádět úpravy vletových a výletových otvorů používaných netopýry a výrazně měnit jejich okolí (např. v souvislosti s instalací venkovního osvětlení na stěny budovy, atd.).
(2) Předchozí souhlas podle čl. 2 odst. 1 tohoto nařízení není vyžadován při výkonu činností a prací prováděných v souladu se schváleným plánem péče.
(3) Souhlasem vydaným podle čl. 2 odst. 1 tohoto nařízení nejsou dotčena ustanovení zvláštních zákonů.
Čl. 3
Ochranné pásmo
(1) Podle § 37 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. se zřizuje ochranné pásmo přírodní památky o výměře 0,07 ha.
(2) Hranice ochranného pásma jsou stanoveny uzavřeným geometrickým obrazcem s přímými stranami, jehož vrcholy jsou určeny souřadnicemi udanými v souřadnicovém systému S-JTSK. Seznam souřadnic jednotlivých vrcholů uzavřeného geometrického obrazce je uveden v příloze č. 1 tohoto nařízení. Orientační grafické znázornění hranic ochranného pásma přírodní památky je obsaženo v příloze č. 2 k tomuto nařízení.
Čl. 4
Činnosti v ochranném pásmu vázané na souhlas
(1) Nad rámec činností a zásahů, ke kterým je vždy podle § 37 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb. nutné získat souhlas Krajského úřadu Středočeského kraje, se podle § 37 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. vymezují následující činnosti a zásahy, které jsou v ochranném pásmu vázány na předchozí souhlas Krajského úřadu Středočeského kraje:
a) měnit současný charakter vegetace v nejbližším okolí rotundy,
b) instalovat nové světelné zdroje sloužící k nasvícení objektu rotundy nebo zásadně měnit nasvícení současné (změna výkonu, počtu svítidel, jejich umístění a nasměrování).
(2) Předchozí souhlas podle čl. 4 odst. 1 tohoto nařízení není vyžadován při výkonu činností a prací prováděných v souladu se schváleným plánem péče.
(3) Souhlasem vydaným podle čl. 4 odst. 1 tohoto nařízení nejsou dotčena ustanovení zvláštních zákonů.
Čl. 5
Závěrečná ustanovení
(1) Toto nařízení je uloženo u Krajského úřadu Středočeského kraje - Odboru životního prostředí a zemědělství, u Městského úřadu obce Týnec nad Sázavou a u Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky, pověřené vedením ústředního seznamu ochrany přírody podle § 5 odst. 4 vyhlášky č. 64/2011 Sb., o plánech péče, podkladech k vyhlašování, evidenci a označování chráněných území.
(2) Porušení povinností stanovených tímto nařízením lze postihnout jako přestupek nebo jako jiný správní delikt podle zvláštních právních předpisů1).
(3) Souhlas s výkonem činností a zásahů v přírodní památce a v jejím ochranném pásmu, uvedených v čl. 2 a 4 tohoto nařízení, vydávaný jako podklad pro rozhodnutí podle zvláštního právního předpisu, je závazným stanoviskem podle správního řádu2).
(4) Toto nařízení bylo vydáno usnesením Rady Středočeského kraje č. 015-20/2012/RK ze dne 21.5.2012 a nabývá účinnosti patnáctým dnem následujícím po dni jeho vyhlášení ve Věstníku právních předpisů Středočeského kraje.
Ing. Zuzana Moravčíková v.r.
hejtmanka
Ing. Miloš Petera
náměstek hejtmanky
Příloha 1
Seznam souřadnic (S-JTSK) vrcholů uzavřeného geometrického obrazce tvořícího hranice přírodní památky Týnecká rotunda a jejího ochranného pásma
------------------------------
 číslo bodu 
 v mapě   Y    X                             
------------------------------ 
1 734481,35 1072984,34
2 734473,38 1072982,54
3 734471,68 1072990,22
4 734479,66 1072992,21
5 734480,26 1072989,72
6 734481,35 1072984,34
7 734480,26 1072989,72
8 734479,66 1072992,21
9 734471,68 1072990,22
10 734473,38 1072982,54
11 734455,84 1072985,93
12 734449,16 1072999,79
13 734458,23 1073008,95
14 734465,70     1073011,35
15 734473,78 1073007,56
16 734474,57 1073006,96
17 734484,54 1073000,18
18 734487,03 1072993,81
19 734486,34 1072989,72
20 734481,85 1072988,02
21 734483,05 1072983,44
22 734481,45 1072983,24
------------------------------ 
 
Příloha 2
Orientační znázornění hranic přírodní památky Týnecká rotunda a jejího ochranného pásma na podkladu katastrální mapy
    


   
1) § 45 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.
§ 11 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
§ 87 a § 88 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.
2) § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.