Směrnice ze dne 3.12.2012 o postupu obcí a krajů při financování volby prezidenta republiky

19.12.2012 | Sbírka:  MF-78 977/2012/12-124 | Částka:  6/2012ASPI

Vztahy

Nadřazené: 275/2012 Sb.
Pasivní derogace: MF-62 970/2013/12-1204
MF-78 977/2012/12-124
SMĚRNICE
MINISTERSTVA FINANCÍ
ze dne 3. prosince 2012,
o postupu obcí a krajů při financování volby prezidenta republiky
Odvětví: všeobecná správa
Ministerstvo financí v dohodě s Ministerstvem vnitra a na základě § 70 zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky), vydává k zabezpečení účelného a hospodárného vynakládání prostředků státního rozpočtu České republiky při financování výdajů spojených s volbou prezidenta republiky, tuto směrnici:
Čl. I
(1) Tato směrnice se vztahuje na výdaje
a) obcí, měst, městysů,městských obvodů aměstských částí územněčleněných statutárních měst a městských částí hlavního města Prahy (dále jen „obec“),
b) krajů a hlavního města Prahy (dále jen „kraj“) a
c) okrskových volebních komisí při úhradě nákladů spojených s volbou prezidenta republiky, které se hradí ze státního rozpočtu České republiky1).
(2) Z prostředků státního rozpočtu České republiky lze hradit jen výdaje v rozsahu nezbytně nutném pro organizačně technické zabezpečení volby prezidenta republiky. Těmito výdaji se rozumějí výdaje na
a) základní kancelářské potřeby (papír, psací pomůcky, pravítka, nůžky, sponky, desky na spisy, jednoduché kalkulačky se základními matematickými funkcemi apod.)
b) poštovní poplatky,
c) instalaci a provoz výpočetní a reprografické techniky včetně případné opravy, jejíž potřeba vznikla při přípravě a konání volby prezidenta republiky, popřípadě nájem uvedeného technického vybavení; nelze hradit pořízení výpočetní ani reprografické techniky,
d) dopravní výkony zabezpečované obcemi a kraji (náklady na spotřebu pohonných hmot při cestách vlastními vozidly připřípravě apři konání volby prezidenta republiky, dopravě určených členů okrskových volebních komisí na školení, kontrole průběhu hlasování ve volebních místnostech asčítání hlasů, distribuci volebních materiálů apod.),
e) cestovní náhrady členů okrskových volebních komisí a dalších osob podílejících se na přípravě volby prezidenta republiky a plnění úkolů v průběhu volby prezidenta republiky při pracovních cestách2) určených starostou obce, ředitelem krajského úřadu, primátorem nebo jimi zmocněnými osobami apředsedou nebo místopředsedou okrskové volební komise, a to po dobu od zahájení činností spojených s volbou prezidenta republiky až do ukončení činnosti okrskových volebních komisí3); pracovní cestou není cesta z místa trvalého bydlištěčlena okrskové volební komise do místa jejího jednání a zpět,
f) pronájem nebytových prostor potřebných pro činnost okrskových volebních komisí při konání volby prezidenta republiky včetněškolení členů okrskových volebních komisí na dobu nezbytně nutnou, ozvučení těchto prostor, provoz audiovizuální techniky, účelné a funkční vybavení volebních místností4) včetně nutných výdajů na jejich úklid, popřípadě na pronájem mobilního sociálního zařízení, výdaje na technický provoz, to je náklady na otop, elektrický proud, plyn, vodu, páru,
g) platy zaměstnanců přijatých na dobu určitou nebo odměny osob vyplácené podle dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr uzavřených k zajištění prací spojených s přípravou a konáním volby prezidenta republiky a na platy za přesčasovou práci a s tím spojené výdaje na zdravotní a sociální pojištění,
h) zajištění distribuce hlasovacích lístků voličům v částce 3,50 Kč na jednoho voliče; v případech, kdy distribuce hlasovacích lístků bude zajišťována prostřednictvím pošty, výdaje na poštovné ve výši dohodnuté Ministerstvem vnitra s držitelem poštovní licence,
i) občerstvení, s výjimkou alkoholických nápojů. Občerstvení může poskytnout příslušný obecní úřad členům okrskových volebních komisí jako nepeněžité plnění v případech, kdy úkoly stanovené okrskovým volebním komisím budou vyžadovat neustálou přítomnost jejich členů, a dalším osobám podílejícím se na zabezpečení úkolů obcí a krajů v době vymezené v písmenu e). Výdaje na občerstvení se stanoví ve výši dolní hranice stanovené sazby stravného podle předpisů o cestovních náhradách5); na poskytnutí občerstvení není právní nárok. Občerstvení v limitu základní výše stravného lze poskytnout nejdříve po 4 hodinách nepřetržité přítomnosti. Obdobné občerstvení lze poskytnout pozorovatelům mezinárodních institucí, kteří sledují průběh a konání volby prezidenta republiky. Tyto výdaje se zahrnují podle platné rozpočtové skladby do položky 5175 - Pohoštění,
j) zvláštní odměny za dobu výkonu funkce člena okrskové volební komise6), náhrady mezd, platů, služebního příjmu nebo odměny ve výši průměrného výdělku od uvolňujícího zaměstnavatele a paušální náhrady ušlého výdělku za dobu výkonu funkce člena okrskové volební komise,
k) zajištění telefonního spojení do každé volební místnosti v územním obvodu obce prostřednictvím externího dodavatele či vlastními prostředky obce a hovorné na telefonní čísla určená obcí včetně výdaje na výpis uskutečněných hovorů příslušného operátora; nelze hradit zakoupení mobilních telefonů a SIM karet
.
Čl. II
(1) Účelová dotace na výdaje spojené s volbou prezidenta republiky se poskytuje krajům a obcím. Obcím se účelová dotace ze státního rozpočtu poskytuje prostřednictvím krajů, v jejichž správním obvodu leží. Výdaje obcí, krajů a okrskových volebních komisí spojené s volbou prezidenta republiky se hradí z kapitoly Všeobecná pokladní správa státního rozpočtu České republiky.
(2) Účelová dotace přijatá obcí nebo krajem se zařazuje podle platné rozpočtové skladby na položku 4111 -Neinvestiční přijaté transfery z Všeobecné pokladní správy státního rozpočtu České republiky s účelovým znakem 98 008. Výdaje spojené s přípravou volby prezidenta republiky uskutečněné v roce 2012 se zařazují pod paragraf 6115 - Volby do územních zastupitelských sborů súčelovým znakem 98 008, výdaje spojené s volbou prezidenta republiky uskutečněné v letech následujících se zařazují pod paragraf 6118 - Volba prezidenta republiky s účelovým znakem 98 008.
(3) Obce a kraje zajistí sledování čerpání účelové dotace na volbu prezidenta republiky pomocí účelového znaku, který umožní oddělené vyúčtování skutečných výdajů na volbu prezidenta od ostatních běžných výdajů.
Čl. III
Kraje předložípředběžné vyúčtování výdajů spojených s volbou prezidenta republiky Ministerstvu financí do60 dnů od ukončení činnosti okrskových volebních komisí. Finanční vypořádání poskytnuté dotace bude provedeno v termínech stanovených vyhláškou Ministerstva financí7).
Čl. IV
Tato směrnice nabývá účinnosti dnem vyhlášení ve Věstníku vlády pro orgány krajů a orgány obcí.
Ministr:
Ing. Miroslav Kalousek, v. r.
1) § 70 zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky).
2) § 42 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce.
3) § 58 zákona č. 275/2012 Sb.
4) § 39 zákona č. 275/2012 Sb.
5) § 176 zákoníku práce.
6) § 60 zákona č. 275/2012 Sb.
7) Vyhláška č. 52/2008 Sb., kterou se stanoví zásady a termíny finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy nebo Národním fondem.