Vyhláška ze dne 20.12.2012, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 418/2001 Sb., o postupech při výkonu exekuční a další činnosti, ve znění vyhlášky č. 463/2009 Sb.

31.12.2012 | Sbírka:  491/2012 Sb. | Částka:  184/2012ASPI

Vztahy

Nadřazené: 120/2001 Sb.
Aktivní derogace: 418/2001 Sb.
491/2012 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 20. prosince 2012,
kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 418/2001 Sb., o postupech při výkonu exekuční a další činnosti, ve znění vyhlášky č. 463/2009 Sb.
Ministerstvo spravedlnosti stanoví podle § 131 písm. e) zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů:
Čl. I
Vyhláška č. 418/2001 Sb., o postupech při výkonu exekuční a další činnosti, ve znění vyhlášky č. 463/2009 Sb., se mění takto:
1. V § 1 odst. 3 se věta první zrušuje.
2. V § 3 se odstavce 2 a 3 zrušují.
Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 2.
3. V § 3 odst. 2 se slova „usnesení o nařízení exekuce,“ nahrazují slovy „doložka provedení exekuce byla zapsána do rejstříku zahájených exekucí nebo že usnesení o“.
4. § 4 včetně nadpisu zní:
㤠4
Součinnost třetích osob
(1) V žádosti o součinnost s peněžním ústavem exekutor uvede, že požaduje zjištění následujících údajů o majetku povinného:
a) čísla účtů nebo jiné jedinečné identifikátory a jejich druh,
b) čísla vkladních knížek nebo jiné jedinečné identifikátory,
c) aktuální zůstatky na účtech a vkladních knížkách,
d) informaci o vedení předchozích exekucí či jiných omezeních,
e) změny na účtech za období posledních 90 dnů zpětně ode dne doručení žádosti ve formě výpisu z účtu,
f) informaci o dalším majetku, věcech, zaknihovaných cenných papírech nebo listinách, které peněžní ústav povinnému spravuje nebo které jsou povinným nebo pro povinného u peněžního ústavu uschovány.
(2) Formát a struktura datového souboru obsahujícího žádost o součinnost jsou upraveny v příloze č. 1 k této vyhlášce.
(3) Má-li povinný pronajatou u peněžního ústavu bezpečnostní schránku, uvede peněžní ústav v odpovědi namísto údajů podle odstavce 1 písm. f) identifikační údaje k bezpečnostní schránce a místo, kde se nachází.
(4) Ustanovení odstavců 1 až 3 se použijí i na zjištění údajů o majetku manžela povinného obdobně.“.
5. V § 6 odstavec 2 zní:
„(2) Jsou-li v exekučním příkazu uvedeny pravděpodobné náklady exekuce a pravděpodobné náklady oprávněného, vydá exekutor příkaz k úhradě nákladů exekuce neprodleně poté, kdy dojde ke splnění nebo vymožení povinnosti vymáhané v exekučním řízení s výjimkou nákladů exekuce a nákladů oprávněného. Exekutor je povinen poučit o této skutečnosti účastníky řízení v exekučním příkazu, ve kterém tyto pravděpodobné náklady uvedl.“.
6. Za § 6 se vkládají nové § 6a a 6b, které znějí:
㤠6a
Exekutor zajistí, aby poté, co zastupování začalo, byly jeho zástupci předány spisy, plnění vymožená v exekuci, zajištěné věci, exekutorské úschovy a registry, případně razítko a pečetidlo.
§ 6b
Smlouva o zvláštním účtu podle § 46 odst. 5 zákona musí obsahovat také ujednání, že oprávnění nakládat s peněžními prostředky na tomto účtu mají též zástupce exekutora po dobu zastupování a exekutor jmenovaný do exekutorského úřadu, jehož výkon zanikl exekutorovi, který uzavřel smlouvu o zvláštním účtu.“.
7. V § 9 odstavce 1 a 2 znějí:
„(1) Vyrozumění o tom, že doložka provedení exekuce byla zapsána do rejstříku zahájených exekucí, a o tom, že exekuční příkaz nabyl právní moci, se doručuje osobám, kterým se podle zvoleného způsobu exekuce doručuje vyrozumění o právní moci usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí podle občanského soudního řádu.
(2) Příkaz k úhradě nákladů exekuce se doručuje oprávněnému a povinnému. Po nabytí právní moci se příkaz k úhradě nákladů exekuce doručuje osobám podle odstavce 1.“.
8. V § 9 se odstavce 3 až 6 zrušují.
Dosavadní odstavec 7 se označuje jako odstavec 3.
9. V § 9 odst. 3 se slova „těm, jimž se doručuje rozhodnutí o odkladu nebo zastavení exekuce, a dále“ zrušují.
10. V § 10 odst. 1 se za slovo „ukládají“ vkládají slova „soudu nebo“.
11. V § 10 se na konci odstavce 1 doplňuje věta „Ustanovení § 48 odst. 4 občanského soudního řádu platí i pro písemnosti exekutora obdobně.“.
12. Pod nadpis části druhé se vkládají nové § 10a až 10e, které znějí:
㤠10a
(1) Předkládá-li exekutor exekučnímu, odvolacímu nebo dovolacímu soudu věc k rozhodnutí, předloží zároveň s exekučním spisem předkládací zprávu a spisový přehled.
(2) Vzory předkládacích zpráv pro předkládání věcí soudu jsou upraveny v příloze č. 2 k této vyhlášce. Je-li soudu předkládána věc, k níž není v příloze č. 2 k této vyhlášce upraven vzor předkládací zprávy, použijí se vzory uvedené v příloze č. 2 k této vyhlášce obdobně.
(3) Učiní-li exekutor po postoupení spisu soudu v exekučním řízení další úkon, informuje o tomto úkonu soud, případně mu zašle stejnopis rozhodnutí.
§ 10b
(1) Elektronický spis se soudu předkládá v jednom adresáři, který může být komprimován do formátu zip či rar.
(2) Elektronický spis se předkládá na pevném datovém nosiči.
(3) Každý dokument je uložen v samostatném souboru. Jednotlivé soubory se ukládají v následujících formátech:
a) soubory obsahující textové dokumenty a doručenky ve formátu pdf nebo zfo,
b) soubory obsahující elektronickou poštu ve formátu EML,
c) soubory obsahující obrázky (fotografie) ve formátu jpg, jpeg nebo jfif (Joint Photographic Experts Group File Interchange Format), png (Portable Network Graphics), tiff (Tagged Image File Format) anebo gif (Graphics Interchange Format),
d) soubory obsahující videonahrávky ve formátu mpeg1 nebo mpeg2 (Moving Picture Experts Group Phase 1/Phase 2),
e) soubory obsahující audiozáznam ve formátu wav (Waveform Audio Format), mp2 nebo mp3 (MPEG-1 Audio Layer 2/Layer 3).
(4) Odchozí dokumenty exekutor či jeho pověřený zaměstnanec opatří zaručeným elektronickým podpisem. Autorizovaná konverze se provede u příchozích dokumentů, které jsou důležité pro vedení exekuce, zejména u rozhodnutí soudu, opravných prostředků, procesních podání účastníků a plných mocí.
(5) Název souboru v adresáři je totožný s názvem dokumentu ve spisovém přehledu a obsahuje číslo jednací (pořadové číslo úkonu).
(6) Název souboru s doručenkou obsahuje vedle názvu dokumentu i jméno adresáta.
§ 10c
(1) K adresáři s elektronickým spisem se připojí soubor se spisovým přehledem. Tento soubor obsahuje spisovou značku exekutora, spisovou značku soudu, pod kterou příslušný soud pověřil exekutora provedením exekuce, označení oprávněného, povinného a exekučního titulu, popřípadě souvislost s jiným spisem, údaj o pořadovém číslu související úschovy a další údaje podle uvážení exekutora; je-li exekučním titulem ukládáno peněžité plnění, uvede se výše tohoto plnění. Týká-li se řešená věc vymáhaného plnění, předkládá se k adresáři i soubor obsahující finanční přehled.
(2) Exekutor předkládá elektronický exekuční spis
a) se spisovým přehledem, který obsahuje čísla jednací (pořadová čísla úkonu), výstižné názvy dokumentů a odkazy na všechny soubory s jednotlivými odchozími či příchozími dokumenty (§ 10b odst. 4 a 5), nebo
b) se spisovým přehledem, který umožňuje přímý přechod na jednotlivé soubory s dokumenty a doručenkami (interaktivní spisový přehled); přímým přechodem se rozumí kliknutí na název dokumentu ve spisovém přehledu.
(3) Spisový přehled a jednotlivé soubory jsou řazeny chronologicky.
§ 10d
Ustanovení § 10b a 10c se použijí přiměřeně i pro předkládání listinných spisů soudům a pro předkládání spisů Exekutorské komoře České republiky, Ministerstvu spravedlnosti a předsedům okresních soudů.
§ 10e
(1) Na rozhodnutí odvolacího soudu vyznačuje doložku právní moci exekutor.
(2) Vede-li exekutor elektronický spis, uchová originál rozhodnutí odvolacího nebo dovolacího soudu, protokol o hlasování v zalepené obálce, popřípadě další listiny postoupené odvolacím nebo dovolacím soudem v pomocném listinném spise. V elektronickém spise učiní exekutor odkaz na takový pomocný listinný spis.“.
13. § 14 se zrušuje.
14. V § 15 se vkládá nový odstavec 1, který zní:
„(1) Zvukově obrazový záznam, který se pořizuje o průběhu prohlídky bytu a jiných místností, obsahuje datum a čas, v němž pořizování záznamu probíhá. Zaznamenány musí být všechny úkony, k nimž při prohlídce bytu a jiných místností dochází.“.
Dosavadní text se označuje jako odstavec 2.
15. Za § 16 se vkládají nové § 16a a 16b, které včetně nadpisů znějí:
㤠16a
Dražba nemovitosti provedená elektronicky
(1) Rozhodne-li exekutor provést dražbu elektronicky, dražební jednání se nenařizuje. Bezprostředně před časem zahájení elektronické dražby na adrese internetové stránky, na které se dražba bude konat, exekutor zveřejní rozhodnutí, zda je prokázáno předkupní právo, a oznámení, která další věcná břemena a nájemní práva neuvedená v dražební vyhlášce na nemovitosti váznou. Dále uvede, zda bylo zjištěno, že byla podána žaloba na vyloučení prodávané nemovitosti z exekuce.
(2) Totožnost dražitelů a dalších účastníků dražby lze ověřit přihláškou k účasti na dražbě podepsanou
a) před exekutorem nebo jeho zaměstnancem po prokázání totožnosti platným úředním průkazem,
b) úředně ověřeným podpisem, nebo
c) uznávaným elektronickým podpisem.
(3) Každý dražitel je v dražbě navenek označen identifikátorem, ze kterého nelze zjistit jeho totožnost.
(4) Dražba se koná, pokud dražitelé činí podání. Exekutor nevyzývá dražitele, aby činili vyšší podání, a neupozorňuje dražitele, že bude udělovat příklep.
(5) Je-li v posledních pěti minutách před časem ukončení dražby učiněno podání, posouvá se čas ukončení dražby o pět minut od okamžiku posledního podání. Je-li v této lhůtě učiněno vyšší podání, posouvá se čas ukončení dražby o pět minut. Uplyne-li od posledního učiněného podání pět minut, aniž by bylo učiněno vyšší podání, elektronická dražba se tím končí.
(6) Bezprostředně po ukončení dražby exekutor udělí příklep dražiteli, který učinil nejvyšší podání.
(7) O provedené dražbě se pořizuje záznam, ve kterém se uvedou
a) údaje podle § 2 odst. 2 písm. a) až c),
b) stručný obsah úkonů a rozhodnutí podle odstavce 1,
c) seznam jednotlivých dražitelů s přiřazeným identifikátorem podle odstavce 3,
d) přehled učiněných příhozů s uvedením částky, času a osoby, která příhoz učinila,
e) údaje o skutečnostech podle odstavce 6.
§ 16b
Dražba movitých věcí provedená elektronicky
Pro dražbu movitých věcí provedenou elektronicky platí § 16a obdobně.“.
16. V § 18 se na konci textu odstavce 1 doplňují slova „a 16a“.
17. Doplňují se přílohy č. 1 a 2, které znějí:
„Příloha č. 1 k vyhlášce č. 418/2001 Sb.
Formát a struktura datového souboru obsahujícího žádost o součinnost a odpověď na žádost o součinnost
Tato příloha stanovuje definici datových struktur, formátů dotazů a odpovědí, jakož i pravidel jejich výměny.
I. PRAVIDLA STANDARDIZOVANÉ VÝMĚNY DAT
1) Obecná pravidla
a) Jedná se o výměnu dat typu
dotaz/odpověď (request/response)
, kde dotaz je vytvářen Exekutorem a odpověď dotazovanou Bankou.
b) Datový formát Dotazu/Odpovědi bude využívat syntaxe jazyka XML (eXtensible Markup Language)
c) V jednom souboru dávky Dotazů a Odpovědí je pouze jedna struktura uvozená jednou hlavičkou obsahující jednu dávku s více Dotazy
d) Soubor je kódován v UTF-8
e) Řádky souboru jsou odřádkovány znaky CR+LF (ASCII 13+10), včetně posledního řádku
f) Řádky XML struktury mohou, ale nemusí být strukturovány
g) Soubor musí mít uvozující XML hlavičku "<? xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>" + odřádkování
h) Přípona souboru vždy ". xml"
i) Standardizovanou formu nelze použít pro Dotazy na subjekty bez IČ nebo RČ (Dotazy jsou elektronicky zasílány samostatně, bez použití standardizované datové struktury)
j) Datový soubor s Dotazem exekutora musí splňovat všechny definované podmínky
Definice dotazu XSD
uvedené níže ve výpisu definičního souboru
k) Datový soubor s odpovědí na výzvu musí splňovat všechny definované podmínky
Definice odpovědi XSD
uvedené níže ve výpisu definičního souboru
l) Soudní exekutoři požadují elektronickou cestou výhradně informace potřebné k provedení konkrétní exekuce.
m) Datový soubor s odpovědí neobsahuje zrušené a úvěrové účty
n) Na každý Dotaz Exekutora generuje dotazovaná Banka právě jednu Odpověď, tj. i v případě, že se např. v Odpovědi vrací údaje o více účtech Subjektu, je Odpověď jedna, obsahující více příslušných položek.
o) Odpověď na Dotaz vždy obsahuje všechny informace z Dotazu
Nelze-li Dotaz vyřídit z věcného hlediska (neexistující účty atd.), nebude Odpověď obsahovat příslušné datové struktury odpovědi (čísla účtů atd.).
p) Pokud vznikne při zpracování očekávaná i neočekávaná chyba technického charakteru (špatně forma XML, verze), bude Odpovědí informace o chybě a zpracování Dotazu jako celku se v tomto případě odmítne.
q) V případě evidované duplicity Subjektů k danému RČ nebo IČ v databázi Banky bude odpověď obsahovat informaci, upozorňující na nejednoznačnou identifikaci Subjektu. Exekutorský úřad po obdržení Odpovědi s uvedenou chybou postupuje tak, že zašle bance dodatečný písemný dotaz s upřesňujícími informacemi, potřebnými pro správný výběr Subjektu. Banka vytvoří písemnou odpověď, kterou zasílá mimo systém standardizované výměny.
r) V případě, jde-li o Dotaz na účet vedený pro více osob, z nichž každá má postavení majitele účtu (spolumajitelé), bude v Odpovědi Banky generována zpráva o této skutečnosti.
2. Způsob předávání dat
a) Žádost o součinnost zasílá exekutor bance prostřednictvím Informačního systému datových schránek (ISDS) případně jiným způsobem na základě dohody s Bankou.
b) V předmětu zprávy obsahující Žádost o součinnost a v předmětu odpovědi na součinnost bude vždy uveden text "XMLEXE SOUC" .
3. Povinné náležitosti žádosti o součinnost
a) Průvodní dopis
b) Datový XML soubor vygenerovaný v souladu s Definicí dotazu
4. Povinné náležitosti odpovědi na žádost o součinnost
a) Průvodní dopis
b) Datový XML soubor vygenerovaný v souladu s Definicí odpovědi
II. NÁZVY DATOVÝCH SOUBORŮ
1. Datový soubor s žádostí o součinnost má vždy příponu "xml", jeho název je tvořen z těchto částí:
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pořadí Část       Délka  Popis          
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1    "EU"        2   zkratka pro "exekutorský úřad" 
2    Kód EU       3   Číslo dotazujícího se EÚ
3    Kód zaměstnance  3   Jedinečný kód odpovědného zaměstnance Exekutora v rámci exekutorského úřadu
4    "_"        1   Oddělovač
5    Datum vytvoření  6   Datum vytvoření souboru - dávky Dotazů ve tvaru YYMMDD
6    "_"        1   Oddělovač
7    Pořadové číslo   3   Pořadové číslo souboru jedinečné pro kombinaci Kódu EÚ, kódu odpovědného
    souboru          zaměstnance EU a data vytvoření souboru
8    "_"        1   Oddělovač
9    "dot"       3   Identifikace typu souboru - dávka Dotazů
10   ".xml"       4   Přípona indikující formát souboru -XML.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2. Datový soubor s odpovědí banky na žádost o součinnost má vždy příponu "xml", jeho název je tvořen z těchto částí:
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pořadí Část       Délka  Popis          
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1    "EU"        2   zkratka pro "exekutorský úřad".
2    Kód EU       3   Číslo dotazujícího se EÚ.
3    Kód zaměstnance  3   Jedinečný kód odpovědného zaměstnance v rámci exekutorského úřadu
4    "_"        1   Oddělovač
5    Datum vytvoření  6   Datum vytvoření souboru - dávky Dotazů ve tvaru YYMMDD
6    "_"        1   Oddělovač
7    Pořadové číslo   3   Pořadové číslo souboru jedinečné pro kombinaci Kódu EÚ, kódu odpovědného
    souboru          zaměstnance a data vytvoření souboru
8    "_"        1   Oddělovač
9    Kód Banky     4   Kód Banky,která vygenerovala dávku Odpovědí
10   "_"        1   Oddělovač
11   "odp"       3   Identifikace typu souboru - dávka Odpovědí
12   ".xml"       4   Přípona indikující formát souboru -XML.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
III. PRAVIDLA PLNĚNÍ POLÍ DATOVÝCH SOUBORŮ
1. Datový soubor žádosti o součinnost obsahuje elementy a atributy označené "I"
2. Datový soubor odpovědi na žádost o součinnost obsahuje elementy a atributy označené "I" a "O"
3. Nepovinné elementy a atributy jsou označeny znaky "*)"
4. Pokud banka nesděluje některý z údajů, které Odpověď na Dotaz Typu 02 obsahuje navíc oproti Odpovědi na Dotaz Typu 01, uvede tuto skutečnost přímo v konkrétním poli Odpovědi.
5. Na jeden Dotaz Typu 01,02 je jedna Odpověď obsahující více položek.
6. U Dotazů 01,02 je uvedena vždy jen jedna identifikace - buď jen IČO (pro právnickou osobu) nebo jen RČ (pro osobu fyzickou i fyzickou-podnikatele).
 
-----------------------------------------------------------------
Element / Atribut               Typ dotazu
-----------------------------------------------------------------
                      01      02
-----------------------------------------------------------------
Vyzva / Vygeneroval            I*)     I*)
Vyzva / Odpovedel             O      O
Vyzva / EUrad               I*)     I*)
Vyzva / Banka               O      O
Vyzva / CJVyzvy              I      I
Vyzva / TypDotazu             I      I
Subjekt / ID                I      I
Subjekt / TypID              I      I
Subjekt / CJEU               I      I
Subjekt / Nazev              I      I
Subjekt / Dokument             I      I
Subjekt / Zprava              O      O
Prilohy / Priloha             O*)     O*)
Ucet / CisloUctu              O      O
Účty / MenaUctu              O      O
Účty / TypUctu               O      O
Účty / Zustatek              O      O
Účty / DatumZustatku            O      O
Transakce / Datum                    O
Transakce / Castka                   O
Transakce / Popis                    O
Exekuce / VystavceEP            O      O
Exekuce / DatumEP             O      O
Exekuce / CisloJednaci           O      O
Exekuce / Blokace             O      O
VkladniKnizka / ZustatekVkladniKnizky          O
VkladniKnizka / DatumZustatku              O
VkladniKnizka / IDVkladniKnizky             O
CennyPapir / Emitent                  O
CennyPapir / PocetCP                  O
CennyPapir / DatumStavuCP                O
Safesové schránky / CisloSchranky            O
Safesové     schránky / Ulice                O
Safesové schránky / Mesto                O
Safesové schránky / PSC                 O
-----------------------------------------------------------------

IV. POPIS ELEMENTŮ A ATRIBUTŮ DATOVÝCH SOUBORŮ
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Element / Atribut            Popis
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vyzva                  Kořenový element
Vyzva / Vygeneroval           Jméno/Kód zaměstnance exekutorského úřadu, který soubor vytvořil
Vyzva / EUrad              Číselný kód exekutorského úřadu, případně doplněný na 3 místa nulami zleva
Vyzva / Banka              4 místný číselný kód banky
Vyzva / CJVyzvy             Číslo jednací výzvy, pod kterým ji eviduje exekutorský úřad
Vyzva / TypDotazu            Typ dotazu 01 nebo 02, dle požadavku na požadovaný rozsah odpovědi (viz kap. 3 
                     této Přílohy)
Vyzva / Subjekty             
Subjekty / Subjekt             
Subjekt / ID               Rodné nebo identifikační číslo prověřovaného subjektu uvedené bez mezer, pomlček, 
                     lomítek apod. v délce 8-10 číslic.
Subjekt / TypID             Typ identifikátoru, přípustné hodnoty pouze "RČ" a "IČO".
Subjekt / CJEU              Číslo jednací případu/exekuce, pod kterým jej eviduje exekutorský úřad
Subjekt / Nazev             Název prověřovaného subjektu
Subjekt / Dokument            Znak "N" indikující řízení zahájená po datu účinnosti novely
Subjekt / Zprava             Zpráva banky obsahující číselný kód a případné sdělení vztahující se k poskytování
                     informací o konkrétním subjektu.
                     Přípustné hodnoty: 001 Subjekt nenalezen, 002 Chybný Dokument, 003 Nejednoznačná 
                     identifikace Subjektu, 000 Doplnění volného textu (např. poznámky)
Subjekt / Prilohy             
Prilohy / Priloha            Přesný název souboru obsahujícího Přílohu k součinnosti, který je zaslán stejnou 
                     datovou zprávou spolu s datovým souborem odpovědi.
Subjekt / Ucty             
Ucty / Ucet             
Ucet / CisloUctu             Šestnáctimístné číslo účtu bez pomlček a mezer případně doplněné na 16 míst nulami zleva.
Ucet / MenaUctu             ISO kód měny účtu 
Ucet / TypUctu              B - běžný účet, S - Vkladní knížka / Vkladový účet, T - Termínovaný vklad
Ucet / Zustatek             Zůstatek v měně účtu
Ucet / DatumZustatku           Datum zůstatku účtu
Ucet / TransakceUctu             
TransakceUctu / Transakce        Do odpovědi banka připojí informace o transakcích za období posledních 3 měsíců. 
                     Pokud by počet transakcí přesahoval 100, bude uvedeno pouze posledních 100 transakcí.
Transakce / Datum            Datum transakce
Transakce / Castka            Částka transakce 
Transakce / Popis            Doplňující informace k transakci
Ucet / ExekuceUctu             
ExekuceUctu / Exekuce             
Exekuce / VystavceEP           Výstavce exekučního příkazu
Exekuce / DatumEP            Datum zadání exekučního příkazu
Exekuce / CisloJednaci          Číslo jednací exekučního příkazu
Exekuce / Blokace            Nařízená výše blokace 
Subjekt / Schranky             
Schranky / Schranka             
Schranka / CisloSchranky         Identifikace bezpečnostní schránky
Schranka / Ulice             Ulice, kde se schránka nachází
Schranka / Mesto             Město, kde se schránka nachází
Schranka / PSC              Směrovací číslo, kde se schránka nachází
Subjekt / VkladniKnizky             
VkladniKnizky / VkladniKnizka             
VkladniKnizka / ZustatekVkladniKnizky  Zůstatek vkladní knížky v CZK
VkladniKnizka / DatumZustatku      Datum zůstatku vkladní knížky
VkladniKnizka / IDVkladniKnizky     Identifikátor vkladní knížky
Subjekt / CennePapiry             
CennePapiry / CennyPapir             
CennyPapir / Emitent           ISIN emitenta
CennyPapir / PocetCP           Počet cenných papírů
CennyPapir / DatumStavuCP        Datum, ke kterému je informace sdělována
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Příloha č. 2 k vyhlášce č. 418/2001 Sb.
Vzory předkládacích zpráv

                                           číslo jednací 
00 EX 00/00-0
PŘEDLOŽENÍ VĚCI k rozhodnutí o odvolání
Krajskému soudu v
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Spisová značka soudního exekutora: Spisová značka soudu: nepředchází Účastníci řízení: a) oprávněný: b) povinný: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1) Napadené rozhodnutí: čj. 000EX 00/00-00 2) Odvolání podal: X Odvolání (bylo - nebylo) podáno osobou k tomu oprávněnou. Odvolání je založeno na čl. 3) Napadené rozhodnutí bylo doručeno: a) odvolateli: dd.mm.rrrr b) ostatním účastníkům řízení: dd.mm.rrrr Odvolání (bylo - nebylo) podáno včas. 4) Odvolání bylo soudnímu exekutorovi doručeno (poštou - osobně - elektronicky): dd.mm.rrrr 5) Odvolání (bylo - nebylo) doručeno ostatním účastníkům. Vyjádření ostatních účastníků k odvolání (bylo - nebylo) podáno. 6) Odvolání (má - nemá) vady, které by bránily v pokračování. Popis postupu při odstranění vad: 7) Odvolání (je - není) přípustné.
Příloha: 1) spisový přehled 2) spis
V X, dne dd.mm.rrrr titul, jméno a příjmení soudního exekutora číslo jednací
00 EX 00/00-0
PŘEDLOŽENÍ VĚCI k rozhodnutí o návrh na zastavení (odklad)
Okresnímu soudu v
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Spisová značka soudního exekutora: Spisová značka soudu: Účastníci řízení: a) oprávněný: b) povinný: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1) Návrh na zastavení (odklad) exekuce podal: X Návrh (byl - nebyl) podán osobou k tomu oprávněnou. Návrh je založen na čl. 2) Návrh byl soudnímu exekutorovi doručen (poštou - osobně - elektronicky): dd.mm.rrrr Návrh (byl - nebyl) podán včas. 3) Návrh (byl - nebyl) doručen ostatním účastníkům. Vyjádření ostatních účastníků k návrhu (bylo - nebylo) podáno. Ostatní účastníci nevyjádřili s návrhem souhlas. 4) Ostatní účastníci (předložili - nepředložili) listiny podle § 55 odst. 2. Listiny jsou založeny na čl. 5) Návrh (má - nemá) vady, které by bránily v pokračování. Popis postupu při odstranění vad: 6) Vyjádření exekutora k odkladu: Exekutor nevyhověl návrhu na odklad.
Příloha: 1) spisový přehled 2) spis
V X, dne dd.mm.rrrr titul, jméno a příjmení soudního exekutora číslo jednací
00 EX 00/00-0
PŘEDLOŽENÍ VĚCI k rozhodnutí o námitkách proti příkazu k úhradě nákladů exekuce
Okresnímu soudu v
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Spisová značka soudního exekutora: Spisová značka soudu: Účastníci řízení: a) oprávněný: b) povinný: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1) Napadené rozhodnutí: čj. 000EX 00/00-00 2) Námitky podal: X Námitky (byly - nebyly) podány osobou k tomu oprávněnou. Námitky jsou založeny na čl. 3) Napadené rozhodnutí bylo doručeno: a) oprávněnému: dd.mm.rrrr b) povinnému: dd.mm.rrrr Doručenky jsou založeny na čl. 4) Námitky byly soudnímu exekutorovi doručeny (poštou - osobně - elektronicky): dd.mm.rrrr Námitky (byly - nebyly) podány včas. 5) Námitky (byly - nebyly) doručeny ostatním účastníkům. Vyjádření ostatních účastníků k námitkám (bylo - nebylo) podáno. 6) Námitky (mají - nemají) vady, které by bránily v pokračování. Popis postupu při odstranění vad: 7) Vyjádření exekutora: Exekutor námitkám nevyhověl. 8) Námitky (jsou - nejsou) přípustné.
Příloha: 1) spisový přehled 2) spis
V X, dne dd.mm.rrrr titul, jméno a příjmení soudního exekutora".
Čl. II
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2013.
Ministr:
JUDr. Blažek, Ph.D., v. r.