Opatření ze dne 11.3.2015 obecné povahy, kterým se upravuje plavební provoz

11.3.2015 | Sbírka:  10/2015 (PL) | Částka:  0/2015ASPI

Vztahy

Nadřazené: 500/2004 Sb., 114/1995 Sb.
Aktivní derogace: 6/2015 (PL)
10/2015
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
kterým se upravuje plavební provoz
Státní plavební správa, jako věcně příslušný správní úřad podle § 22a odst. 1 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o vnitrozemské plavbě) v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) vydává:
opatření obecné povahy 10/2015 kterým se upravuje plavební provoz
Článek 1
Předmět úpravy
Státní plavební správa tímto opatřením obecné povahy, vydaným pod čj. 727/PH/15 (dále jen opatření obecné povahy) z důvodu jiné mimořádné události, v zájmu zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu na vodní cestě upravuje plavební provoz na vodní cestě Vltavě
v ř. km 53,80,
ve dnech od 16. 3. 2015 do 22. 3. 2015.
Článek 2
Organizace úpravy plavebního provozu
Ruší se zastavení plavby ve dnech od 16. 3. 2015 do 22. 3. 2015 přes plavební komoru Praha-Smíchov (Vltava ř. km 58,30), uvedené v opatření obecné povahy č. 6/2015 Státní plavební správy ze dne 9. ledna 2015. Plavba je v těchto dnech bez omezení.
Článek 3
Odůvodnění
Na základě oznámení správce vodní cesty Povodí Vltavy, státní podnik, závod Dolní Vltava, ze dne 9. 3. 2015 ve věci nepřidělení finančních prostředků na plánovanou výměnu stavítek na středním ohlaví plavební komory Praha-Smíchov, je zrušeno zastavení plavby ve dnech od 16. 3. 2015 do 22. 3. 2015 přes plavební komoru Praha-Smíchov (Vltava ř. km 58,30). Vzhledem k termínu oznámení správce vodní cesty, pro nebezpečí z prodlení, se návrh opatření obecné povahy nezveřejňuje a námitky se k němu nepodávají. Na základě výše uvedeného Státní plavební správa upravila plavební provoz tak, jak je uvedeno v článku 1 a 2.
Článek 4
Účinnost
Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti v souladu s § 22a odst. 3 zákona o vnitrozemské plavbě dnem vyvěšení.
Článek 5
Poučení
Dle § 173 odst. 2 správního řádu nelze proti opatření obecné povahy podat opravný prostředek.
Vyvěšeno dne 11. března 2015
jméno, příjmení, funkce a podpis oprávněné úřední osoby
Ing. Hynek Beneš
ředitel pobočky
Čj.: 727/PH/15