Opatření ze dne 13.4.2015 obecné povahy, kterým se omezuje plavební provoz

13.4.2015 | Sbírka:  15/2015 (PL) | Částka:  0/2015ASPI

Vztahy

Nadřazené: 500/2004 Sb., 114/1995 Sb.
15/2015
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
Státní plavební správa, jako věcně příslušný správní úřad podle § 22a odst. 1 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o vnitrozemské plavbě) v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) vydává:
opatření obecné povahy 15/2015 kterým se omezuje plavební provoz
Článek 1
Předmět úpravy
Státní plavební správa tímto opatřením obecné povahy, vydaným pod č. j. 1379/PH/15 (dále jen opatření obecné povahy), z důvodu mimořádné události (havarijní technický stav zařízení malé plavební komory Praha-Štvanice), v zájmu zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu na vodní cestě, zastavuje plavební provoz na vodní cestě Vltava,
v ř. km 50,69 (malá plavební komora Praha-Štvanice)
ve dnech od 16.04.2015 od 8:00 hodin do 30.04.2015 do 15:00 hodin.
Článek 2
Organizace omezení plavebního provozu
Proplavování bude ve výše uvedené době zajištěno velkou plavební komorou.
Článek 3
Odůvodnění
Na základě žádosti správce vodní cesty, Povodí Vltavy, státní podnik, o zastavení plavby přes malou plavební komoru Praha-Štvanice z důvodu zjištění havarijního technického stavu zařízení na dolních vratech a nutnosti následné opravy, bylo v zájmu zajištění plavební bezpečnosti přistoupeno k uvedenému opatření. V souladu se zněním § 22a odst. 3 zákona o vnitrozemské plavbě, se návrh opatření nezveřejňuje a nepodávají se proti němu námitky.
Na základě výše uvedeného Státní plavební správa omezila plavební provoz tak, jak je uvedeno v článku 1 a 2.
Článek 4
Účinnost
Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti v souladu s § 22a odst. 3 zákona o vnitrozemské plavbě dnem vyvěšení.
Článek 5
Poučení
Dle § 173 odst. 2 správního řádu nelze proti opatření obecné povahy podat opravný prostředek.
Vyvěšeno dne 13. dubna 2015
jméno, příjmení, funkce a podpis oprávněné úřední osoby
Ing. Hynek Beneš
ředitel pobočky
Čj.: 1379/PH/15