Opatření ze dne 29.7.2015 obecné povahy, kterým se zastavuje plavební provoz

29.7.2015 | Sbírka:  39/2015 (PL) | Částka:  0/2015ASPI

Vztahy

Nadřazené: 500/2004 Sb., 114/1995 Sb.
39/2015
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
Č. j.: 2102/DC/15
Státní plavební správa, jako věcně příslušný správní úřad podle § 22a odst. 1 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o vnitrozemské plavbě) v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) vydává:
opatření obecné povahy 39/2015
kterým se zastavuje plavební provoz
Článek 1
Předmět úpravy
Státní plavební správa tímto opatřením obecné povahy, vydaným pod č. j. 2102/DC/15 (dále jen opatření obecné povahy) z důvodu pořádání závodu plavců v zájmu zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu na vodní cestě krátkodobě zastavuje plavební provoz
na vodní cestě LABE,
v úseku ř. km. 740,53 až 740,90,
dne 1. srpna 2015,
v době od 13:15 do 14:15 hodin.
Článek 2
Organizace zastavení plavebního provozu
1. Úsek zastavené plavby bude v ř. km 741,95 (pravý 1. břeh) a v ř. km 740,40 (levý břeh) označen břehovými plavebními znaky A.1 Zákaz proplutí (Příloha č. 7 k vyhlášce č. 67/2015 Sb., o pravidlech plavebního provozu).
2. V místě umístění uvedených plavebních znaků bude přítomna hlídka s radiostanicí aktivovanou na kanále č. 10 a s akustickým zařízením (např. megafonem). Tato hlídka bude dávat případné doplňující informace vůdcům plavidel.
Článek 3
Odůvodnění
Na základě Rozhodnutí Státní plavební správy č. j. 1917/DC/15 ze dne 14. července 2015 o povolení pořádání závodu plavců na Labi v Děčíně v ř. km. 740,53 až 740,90, který pořádá Triatlonový klub Triade o. s., Čsl. armády 1102/23, Děčín, bylo z hlediska bezpečnosti plavebního provozu nutno přistoupit k uvedenému opatření.
Vzhledem k tomu, že hrozí nebezpečí z prodlení, se v souladu se zněním § 22a odst. 3 zákona o vnitrozemské plavbě, návrh opatření obecné povahy nezveřejňuje a nepodávají se proti němu námitky.
Na základě výše uvedeného Státní plavební správa krátkodobě zastavila plavební provoz tak, jak je uvedeno v článku 1 a 2.
Článek 4
Účinnost
Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti v souladu s § 22a odst. 3 zákona o vnitrozemské plavbě dnem vyvěšení.
Článek 5
Poučení
Dle § 173 odst. 2 správního řádu nelze proti opatření obecné povahy podat opravný prostředek.
Vyvěšeno dne 29. července 2015
jméno, příjmení, funkce a podpis oprávněné úřední osoby
Ing. Martin Klein v. r.
ředitel pobočky