Opatření ze dne 7.8.2015 obecné povahy, kterým se omezuje plavební provoz

7.8.2015 | Sbírka:  44/2015 (PL) | Částka:  0/2015ASPI

Vztahy

Nadřazené: 500/2004 Sb., 114/1995 Sb.
44/2015
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
Čj.: 6532/PH/15
Státní plavební správa, jako věcně příslušný správní úřad podle § 22a odst. 1 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o vnitrozemské plavbě) v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) vydává:
opatření obecné povahy 44/2015
kterým se omezuje plavební provoz
Článek 1
Předmět úpravy
Státní plavební správa tímto opatřením obecné povahy, vydaným pod čj. 6532/PH/15 (dále jen opatření obecné povahy), z důvodu údržby, v zájmu zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu na vodní cestě, omezuje plavební provoz
na vodní cestě Vltava,
v ř. km 1,00 (velká plavební komora Hořín)
ve dnech od 10.08.2015 do 12.08.2015
a dále
od 17.08.2015 do 19.08.2015.
Článek 2
Organizace omezení plavebního provozu
Proplavování plavidel bude zajištěno malou plavební komorou. V naléhavých případech zhotovitel prací, tj. společnost ARCADIS CZ a.s., přeruší práce a umožní proplavení velkých plavidel nejpozději do 4 hodin po oznámení požadavku na tel. 724 117 649.
Článek 3
Odůvodnění
Na základě žádosti společnosti ARCADIS CZ a.s. o zastavení plavby přes velkou plavební komoru Hořín z důvodu provádění inženýrsko-geologických a stavebně-technických prací bylo v zájmu zajištění plavební bezpečnosti přistoupeno k uvedenému opatření.
V souladu se zněním § 22a odst. 3 zákona o vnitrozemské plavbě, se návrh opatření nezveřejňuje a nepodávají se proti němu námitky.
Na základě výše uvedeného Státní plavební správa omezila plavební provoz tak, jak je uvedeno v článku 1 a 2.
Článek 4
Účinnost
Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti v souladu s § 22a odst. 3 zákona o vnitrozemské plavbě dnem vyvěšení.
Článek 5
Poučení
Dle § 173 odst. 2 správního řádu nelze proti opatření obecné povahy podat opravný prostředek.
Vyvěšeno dne 7. srpna 2015
jméno, příjmení, funkce a podpis oprávněné úřední osoby
Ing. Hynek Beneš
ředitel pobočky