Opatření ze dne 26.8.2015 obecné povahy, kterým se zastavuje plavební provoz

26.8.2015 | Sbírka:  51/2015 (PL) | Částka:  0/2015ASPI

Vztahy

Nadřazené: 500/2004 Sb., 114/1995 Sb.
51/2015
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
Č.j.: 6949/PH/15
Státní plavební správa, jako věcně příslušný správní úřad podle § 22a odst. 1 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o vnitrozemské plavbě) v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) vydává:
opatření obecné povahy 51/2015
kterým se zastavuje plavební provoz
Článek 1
Předmět úpravy
Státní plavební správa tímto opatřením obecné povahy, vydaným pod čj. 6949/PH/15 (dále jen opatření obecné povahy), v zájmu zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu na vodní cestě zastavuje plavební provoz na vodní cestě Vltava,
v úseku ř. km. 37,50 až ř. km 38,50,
ve dnech od 12.09.2015 do 12.09.2015,
v době od 09:00 hodin do 18:00 hodin
Článek 2
Organizace zastavení plavebního provozu
Průběžná plavba je zastavena na vodní cestě Vltava, ř. km 37,50 - ř. km 38,50, dne 12. září 2015 v době od 09:00 hodin do 18:00 hodin a to v daný den opakovaně, vždy na dobu maximálně 20 minut.
Mezi jednotlivými zastaveními plavby bude zajištěna dostatečně dlouhá doba pro proplutí ostatních plavidel proplouvajících úsekem zastavené plavby.
Článek 3
Odůvodnění
KVM OAKBay o.s., se sídlem 250 68 Husinec-Řež, Husinecká 8, IČO 228 98 841, požádalo o povolení pořádání závodů motorových člunů „Race Camp“ dne 12.09.2015 na vodní cestě Vltava, v úseku ř. km 37,50 - 38,50. Provoz motorových člunů ohrožuje bezpečnost plavebního provozu, proto je plavba ostatních plavidel v daném úseku a době zastavena. Uvedeným úsekem je však možné po každém krátkodobém zastavení plavby bezpečně proplout a omezení plavby je tak přijatelné.
Pro nebezpečí z prodlení se návrh opatření obecné povahy nezveřejňuje a námitky se k němu nepodávají. Na základě výše uvedeného Státní plavební správa zastavila plavební provoz tak, jak je uvedeno v článku 1 a 2.
Článek 4
Účinnost
Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti v souladu s § 22a odst. 3 zákona o vnitrozemské plavbě dnem vyvěšení.
Článek 5
Poučení
Dle § 173 odst. 2 správního řádu nelze proti opatření obecné povahy podat opravný prostředek.
Vyvěšeno dne 26. srpna 2015
jméno, příjmení, funkce a podpis oprávněné úřední osoby
v z. Ing. Josef Leffler
ředitel pobočky