Opatření ze dne 15.9.2015 obecné povahy, kterým se zastavuje plavební provoz

15.9.2015 | Sbírka:  56/2015 (PL) | Částka:  0/2015ASPI

Vztahy

Nadřazené: 500/2004 Sb., 114/1995 Sb.
Pasivní derogace: 69/2015 (PL)
56/2015
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
Čj.: 7637/PH/15
Státní plavební správa, jako věcně příslušný správní úřad podle § 22a odst. 1 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o vnitrozemské plavbě) v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) vydává:
opatření obecné povahy 56/2015
kterým se zastavuje plavební provoz
Článek 1
Předmět úpravy
Státní plavební správa tímto opatřením obecné povahy, vydaným pod čj. 7637/PH/15 (dále jen opatření obecné povahy) z důvodu mimořádné události v zájmu zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu na vodní cestě
zastavuje plavební provoz
na vodní cestě Vltava,
v ř. km 71,37 (velká plavební komora na VD Vrané nad Vltavou),
ve dnech od 14. září 2015 do odvolání.
Článek 2
Organizace zastavení plavebního provozu
Proplavování je zajištěno malou plavební komorou.
Článek 3
Odůvodnění
Na základě žádosti správce vodní cesty, Povodí Vltavy, státní podnik, o zastavení plavby přes velkou plavební komoru ve Vraném nad Vltavou, z důvodu zjištění havarijní situace na stavítkách a nutnosti následné opravy, bylo v zájmu zajištění plavební bezpečnosti přistoupeno k uvedenému opatření.
V souladu se zněním § 22a odst. 3 zákona o vnitrozemské plavbě, se návrh opatření nezveřejňuje a nepodávají se proti němu námitky.
Na základě výše uvedeného Státní plavební správa zastavila plavební provoz tak, jak je uvedeno v článku 1 a 2.
Článek 4
Účinnost
Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti v souladu s § 22a odst. 3 zákona o vnitrozemské plavbě dnem vyvěšení.
Článek 5
Poučení
Dle § 173 odst. 2 správního řádu nelze proti opatření obecné povahy podat opravný prostředek.
Vyvěšeno dne 15. září 2015
jméno, příjmení, funkce a podpis oprávněné úřední osoby
Ing. Hynek Beneš
ředitel pobočky