Opatření ze dne 15.9.2015 obecné povahy, kterým se zastavuje plavební provoz

15.9.2015 | Sbírka:  57/2015 (PL) | Částka:  0/2015ASPI

Vztahy

Nadřazené: 500/2004 Sb., 114/1995 Sb.
57/2015
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
Čj.: 7604/PH/15
Státní plavební správa, jako věcně příslušný správní úřad podle § 22a odst. 1 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o vnitrozemské plavbě) v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) vydává:
opatření obecné povahy 57/2015
kterým se zastavuje plavební provoz
Článek 1
Předmět úpravy
Státní plavební správa tímto opatřením obecné povahy, vydaným pod čj. 7604/PH/15 (dále jen opatření obecné povahy) z důvodu snížení hladiny v jezové zdrži VD České Vrbné pod úroveň minimální plavební hladiny, v zájmu zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu na vodní cestě zastavuje plavební provoz
na vodní cestě Vltava,
v úseku ř. km 233,098 až ř. km 239,500,
včetně ochranného přístavu České Vrbné,
v termínu od 21. září 2015 do 28. září 2015.
Článek 2
Organizace zastavení plavebního provozu
Na vodní cestě Vltava, v úseku ř. km 233,098 až ř. km 239,500, včetně ochranného přístavu České Vrbné, je zastavena plavba.
Článek 3
Odůvodnění
Na základě žádosti správce vodní cesty, Povodí Vltavy, státní podnik, o zastavení plavby na vodní cestě Vltava, v úseku ř. km 233,098 až ř. km 239,500, včetně ochranného přístavu České Vrbné, vzhledem ke snížení hladiny v jezové zdrži VD České Vrbné pod úroveň minimální plavební hladiny, z důvodu nutných oprav veřejného přístaviště Lannova loděnice v Českých Budějovicích za účelem zajištění jeho bezpečného provozu, bylo přistoupeno k uvedenému opatření.
V souladu se zněním § 22a odst. 3 zákona o vnitrozemské plavbě, se návrh opatření nezveřejňuje a nepodávají se proti němu námitky.
Na základě výše uvedeného Státní plavební správa zastavila plavební provoz tak, jak je uvedeno v článku 1 a 2.
Článek 4
Účinnost
Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti v souladu s § 22a odst. 3 zákona o vnitrozemské plavbě dnem vyvěšení.
Článek 5
Poučení
Dle § 173 odst. 2 správního řádu nelze proti opatření obecné povahy podat opravný prostředek.
Vyvěšeno dne 15. září 2015
jméno, příjmení, funkce a podpis
oprávněné úřední osoby
Ing. Hynek Beneš
ředitel pobočky