Opatření ze dne 17.9.2015 obecné povahy, kterým se zastavuje plavební provoz

17.9.2015 | Sbírka:  59/2015 (PL) | Částka:  0/2015ASPI

Vztahy

Nadřazené: 500/2004 Sb., 114/1995 Sb.
59/2015
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
Čj.: 7715/PH/15
Státní plavební správa, jako věcně příslušný správní úřad podle § 22a odst. 1 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o vnitrozemské plavbě) v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) vydává:
opatření obecné povahy 59/2015
kterým se zastavuje plavební provoz
Článek 1
Předmět úpravy
Státní plavební správa tímto opatřením obecné povahy, vydaným pod čj. 7715/PH/15 (dále jen opatření obecné povahy) z důvodu údržby, v zájmu zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu na vodní cestě, zastavuje plavební provoz na vodní cestě Vltava, v úseku horního plavebního kanálu plavební komory Praha-Smíchov,
ve dnech od 21. září 2015 do 21. listopadu 2015,
v době od 23:00 hodin do 07:00 hodin,
a upravuje plavební provoz
na vodní cestě Vltava
v úseku horního plavebního kanálu plavební komory Praha-Smíchov,
ve dnech od 21. září 2015 do 21. listopadu 2015,
zakazuje v celé délce horního plavebního kanálu potkávání a předjíždění plavidel a stání plavidel po obou březích,
a
umožňuje plavidlům, jejichž délka přesahuje 60 m požádat o uvolnění plavební dráhy v horním plavebním kanále plavební komory Praha-Smíchov nejméně 4 hodiny před plánovaným časem proplutí na telefonním čísle 604 956 243 (pan Pavel Jiroušek).
Článek 2
Organizace zastavení a úpravy plavebního provozu
Ve dnech 21. září 2015 až 21. listopadu 2015 v době od 23:00 hodin do 7:00 hodin je zastavena plavba v horním plavebním kanále plavební komory Praha-Smíchov osazením signálního znaku A.1c (jedno červené světlo) v ř. km 54,20, levý břeh, vjezd do horního plavebního kanálu, a zastavením provozu plavební komory Praha-Smíchov.
Ve dnech 21. září 2015 až 21. listopadu 2015 je v horním plavebním kanále plavební komory Praha-Smíchov zakázáno potkávání a předjíždění osazením signálního znaku A.5, v ř. km 54,20, vjezd do horního plavebního kanálu, a u výjezdu z plavební komory Praha-Smíchov, ve směru proti proudu.
Ve dnech 21. září 2015 až 21. listopadu 2015 je v horním plavebním kanále plavební komory Praha-Smíchov zakázáno stání plavidel osazením signálního znaku A.4 v ř. km 54,20 u vjezdu do horního plavebního kanálu a u výjezdu z plavební komory Praha-Smíchov, ve směru proti proudu.
Článek 3
Odůvodnění
Státní plavební správě byla doručena žádost žadatele Vodní záchranné služby Hippocampus, s.r.o., ve věci povolení zastavení plavby v horním plavebním kanále plavební komory Praha-Smíchov na dobu 60 dní, v období září až listopad 2015, vždy v době od 22:30 hodin do 07:00 hodin, za účelem opravy pravobřežní nábřežní zdi plavebního kanálu po průchodu velké vody v roce 2013, z důvodu jejího havarijního stavu. Současně žadatel požadoval povolení umístění plavidel v horním plavebním kanále plavební komory Praha-Smíchov i v době nezastavené plavby, a to u pravého břehu, kdy rozměr soulodí plavidel byl žadatelem stanoven o délce 46 m a šířce 10 m.
Státní plavební správa souhlasila se zastavením plavby v horním plavebním kanále po dobu nočních hodin, kdy je plavební komora Praha-Smíchov mimo provoz.
Z důvodu zajištění průběžné plavby po dobu oprav a zajištění bezpečnosti a plynulosti plavebního provozu Státní plavební správa upravila plavební provoz v horním plavebním kanále plavební komory Praha-Smíchov omezením stání plavidel a jejich předjíždění a míjení. Pro plavidla, jejichž délka přesahuje 60 m, pak stanovila Státní plavební správa možnost požádat zhotovitele oprav o uvolnění plavební dráhy v horním plavebním kanále plavební komory Praha-Smíchov.
Na základě výše uvedeného Státní plavební správa zastavila a upravila plavební provoz tak, jak je uvedeno v článku 1 a 2.
Článek 4
Účinnost
Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti v souladu s § 22a odst. 3 zákona o vnitrozemské plavbě dnem vyvěšení.
Článek 5
Poučení
Dle § 173 odst. 2 správního řádu nelze proti opatření obecné povahy podat opravný prostředek.
Vyvěšeno dne 17. září 2015
jméno, příjmení, funkce a podpis oprávněné úřední osoby
v z. Ing. Josef Leffler v. r.
ředitel pobočky