Nařízení ze dne 26.10.2015, kterým se mění nařízení vlády č. 154/2005 Sb., o stanovení výše a způsobu výpočtu poplatků za využívání rádiových kmitočtů a čísel, ve znění pozdějších předpisů

29.10.2015 | Sbírka:  284/2015 Sb. | Částka:  117/2015ASPI

Vztahy

Nadřazené: 127/2005 Sb.
Aktivní derogace: 154/2005 Sb.
284/2015 Sb.
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 26. října 2015,
kterým se mění nařízení vlády č. 154/2005 Sb., o stanovení výše a způsobu výpočtu poplatků za využívání rádiových kmitočtů a čísel, ve znění pozdějších předpisů
Vláda nařizuje podle § 150 odst. 1 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 304/2007 Sb. a zákona č. 468/2011 Sb., k provedení § 24 odst. 5 zákona o elektronických komunikacích:
Čl. I
V položce 1 přílohy k nařízení vlády č. 154/2005 Sb., o stanovení výše a způsobu výpočtu poplatků za využívání rádiových kmitočtů a čísel, ve znění nařízení vlády č. 288/2007 Sb., nařízení vlády č. 162/2008 Sb., nařízení vlády č. 228/2009 Sb., nařízení vlády č. 156/2011 Sb. a nařízení vlády č. 175/2012 Sb., část A zní:
"A. POZEMNÍ POHYBLIVÁ SLUŽBA
A. 1. Celoplošné rádiové sítě
                                        Kč ročně dle výpočtu
Celoplošnými rádiovými sítěmi se pro účely zpoplatnění rozumí sítě, ve kterých jsou rádiové kmitočty využívány rádiovými zařízeními na celém území České republiky. Mezi celoplošné rádiové sítě pozemní pohyblivé služby nepatří rádiové sítě s celostátně využívaným rádiovým kmitočtem pouze pro pohyblivá rádiová zařízení. Celoplošnými rádiovými sítěmi se dále rozumí i rádiové sítě, jejichž prostřednictvím jsou zajišťovány důležité zájmy státu.
 
Výpočet:

   C = S1 x K1 x K16

kde je

C   Poplatek za využívání jednoho rádiového kmitočtu
  
S1  Sazba za 1 kHz využívané šířky kmitočtového pásma 

   S1 = 1600 Kč 

K1  Koeficient využívané šířky kmitočtového pásma.
   Tento koeficient se vypočte z šířky (v kHz) jednoho kmitočtového kanálu, která se rovná kanálové rozteči 
   ve využívaném kmitočtovém pásmu.

   K1 = 1   pro 1 kHz 
   K1 = 0,25  pro 1 kHz v kmitočtovém pásmu 380-385/390-395 MHz

K16  Koeficient kmitočtového pásma

   K16 = 1  pro f <2,2 GHz 
   K16 = 0,2  pro f >= 2,2 GHz
A. 2. Ostatní rádiové sítě pozemní pohyblivé služby
                                        Kč ročně dle výpočtu
A 2.1 Regionální a lokální rádiové sítě
Regionálními a lokálními rádiovými sítěmi se pro účely zpoplatnění rozumí rádiové sítě, ve kterých jsou rádiové kmitočty využívány rádiovými zařízeními na vymezeném území České republiky podle podmínek přídělu rádiových kmitočtů, za účelem poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací.
 
Výpočet: 

   C = S1 x K1 x K16 x Kr

kde je

C   Poplatek za využívání jednoho rádiového kmitočtu

S1  Sazba za 1 kHz využívané šířky kmitočtového pásma

   S1 = 1600 Kč

K1  Koeficient využívané šířky kmitočtového pásma.

   Tento koeficient se vypočte z šířky (v kHz) jednoho kmitočtového kanálu, která se rovná kanálové rozteči 
   ve využívaném kmitočtovém pásmu.

   K1 = 1   pro 1 kHz

K16  Koeficient kmitočtového pásma

   K16 = 1  pro f <2,2 GHz 
   K16 = 0,2  pro f >= 2,2 GHz

Kr  Koeficient regionálního rozsahu sítě

   Výše koeficientu se vypočte na základě vzorce:
     
       POPreg
   Kr = --------
       POPČR

kde je

POPreg   počet obyvatel regionu nebo lokality, která je určena v podmínkách přídělu
POPČR  počet obyvatel České republiky
A 2.2 Ostatní rádiové sítě
Poplatek za využívání rádiového kmitočtu je součtem poplatku za využívání jednoho rádiového kmitočtu pohyblivými rádiovými zařízeními a poplatku za využívání jednoho rádiového kmitočtu nepohyblivými rádiovými zařízeními.
 

Výpočet: 
   C = Ca + Cb

kde je

C   Poplatek za využívání jednoho rádiového kmitočtu

Ca  Poplatek za využívání rádiového kmitočtu vysílaného pohyblivými rádiovými zařízeními v rámci obsluhované 
   oblasti, který je závislý na velikosti obsluhované oblasti a vyzářeném výkonu pohyblivých rádiových 
   zařízení

Cb  Poplatek za využívání kmitočtu vysílaného nepohyblivými rádiovými zařízeními, který je závislý na 
   vyzářených výkonech jednotlivých nepohyblivých rádiových zařízení
Výpočet poplatku Ca
Poplatek se vyměří bez ohledu na počet pohyblivých rádiových zařízení v síti. Obsluhovanou oblastí pro daný rádiový kmitočet se pro účely výpočtu poplatku rozumí územní oblast, která je určena zeměpisnými souřadnicemi středu oblasti a svým poloměrem (maximální vzdáleností pohyblivých rádiových zařízení od středu územní oblasti, ve které mohou být provozována). Při stanovování obsluhované oblasti se vychází z technických parametrů rádiové sítě s ohledem na zajištění nerušeného provozu ostatních rádiových sítí. Obsluhovanou oblast může určit Úřad, není-li stanovena v souladu s výše uvedenými parametry.
Pro účely součinnosti základních složek integrovaného záchranného systému na vyhrazených součinnostních rádiových kmitočtech vymezených v Plánu využití rádiového spektra se stanoví koeficient K2 = 1 bez ohledu na velikost poloměru obsluhované oblasti. Výpočet poplatku Ca se použije rovněž pro nepohyblivá elektronická komunikační zařízení v sítích dálkového ovládání a signalizace.
 
Výpočet:

   Ca = S2 x K1 x K2 x K3 

kde je

S2  Sazba za 1 kHz využívané šířky kmitočtového pásma 

   S2 = 100 Kč 

K1  Koeficient využívané šířky kmitočtového pásma.

   Tento koeficient se vypočte z šířky (v kHz) jednoho kmitočtového kanálu, která se rovná kanálové rozteči 
   ve využívaném kmitočtovém pásmu.

   K1 = 1   pro 1 kHz 

K2  Koeficient poloměru obsluhované oblasti 
  
K2 = 1,5 poloměr do 5 km včetně
K2 = 2  poloměr nad 5 km do 25 km včetně
K2 = 5  poloměr nad 25 km do 70 km včetně
K2 = 11  poloměr nad 70 km do 150 km včetně
K2 = 15  poloměr nad 150 km

K3  Koeficient vyzářeného výkonu pohyblivých rádiových zařízení 

K3 = 1  do 10 W povoleného maximálního efektivního vyzářeného výkonu včetně
K3 = 2  nad 10 W povoleného maximálního efektivního vyzářeného výkonu

Výpočet poplatku Cb

Výpočet:

   Cb = S2 x K1 x K4 

kde je

S2  Sazba za 1 kHz využívané šířky kmitočtového pásma

K1  Koeficient využívané šířky kmitočtového pásma. Tento koeficient se vypočte ze šířky (v kHz) jednoho 
   kmitočtového kanálu, která se rovná kanálové rozteči ve využívaném kmitočtovém pásmu.

K1 = 1  pro 1 kHz

K4  Součet výkonových koeficientů jednotlivých nepohyblivých rádiových zařízení využívajících kmitočet 
   v obsluhované oblasti zvýšený o hodnotu 1,5. 

          n
   K4 = 1,5 + SUMA  Xi
         i=1

   ve kterém znamená

n   počet jednotlivých nepohyblivých rádiových zařízení
Xi  výkonový koeficient maximálního efektivního vyzářeného výkonu P (e.r.p.) jednotlivého nepohyblivého 
   rádiového zařízení 

Xi = 0,05  pro P <= 1W 
Xi = 0,10  pro 1 W < P <= 5 W 
Xi = 0,15  pro 5 W < P <= 10 W 
Xi = 0,50  pro 10 W < P <= 20 W 
Xi = 1,00  pro P > 20 W.".
Čl. II
Účinnost
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. listopadu 2015.
Předseda vlády:
Mgr. Sobotka v. r.
Ministr průmyslu a obchodu:
Ing. Mládek, CSc., v. r.