Opatření ze dne 10.11.2015 obecné povahy, kterým se zastavuje plavební provoz

10.11.2015 | Sbírka:  74/2015 (PL) | Částka:  0/2015ASPI

Vztahy

Nadřazené: 500/2004 Sb., 114/1995 Sb.
74/2015
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
Č. j.: 3529/DC/15
Státní plavební správa, jako věcně příslušný správní úřad podle § 22a odst. 1 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o vnitrozemské plavbě) v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) vydává:
opatření obecné povahy 74/2015
kterým se zastavuje plavební provoz
Článek 1
Předmět úpravy
Státní plavební správa tímto opatřením obecné povahy, vydaným pod č. j. 3529/DC/15 (dále jen opatření obecné povahy) z důvodu údržby v zájmu zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu na vodní cestě zastavuje plavební provoz
na vodní cestě Labe,
v úseku ř. km 787,38 (velká plavební komora Lovosice),
ve dnech od 23. 11. 2015 do 27. 11. 2015.
Článek 2
Organizace zastavení plavebního provozu
Plavební provoz přes zdymadlo 1. Lovosice bude ve výše uvedených dnech probíhat pouze malou plavební komorou o rozměrech 110 x 12 m.
2. Sestavy plavidel, jejichž celková délka přesahuje délku malé plavební komory Lovosice, musejí být před proplavením rozpojeny.
3. Plavidla ze sestav rozpojovaných před proplavením mohou v horním i dolním plavebním kanále zdymadla Lovosice využít polohy povolených stání vyhrazené pro plavidla čekající na proplavení.
Článek 3
Odůvodnění
Na základě žádosti podané správcem vodní cesty, Povodí Labe, státní podnik, Hradec Králové, dne 9. 11. 2015, o zastavení plavebního provozu přes velkou plavební komoru Lovosice z důvodu nutné opravy hydraulického válce pro ovládání levé horní vrátně, bylo z hlediska bezpečnosti plavebního provozu nutno přistoupit k uvedenému opatření.
V souladu se zněním § 22a odst. 3 zákona o vnitrozemské plavbě, se návrh opatření obecné povahy nezveřejňuje a nepodávají se proti němu námitky. Plavbou plavidel přes velkou plavební komoru bez provedení nutné opravy by mohlo dojít k vážnému ohrožení bezpečnosti plavebního provozu a hrozí nebezpečí z prodlení. Na základě výše uvedeného Státní plavební správa zastavila plavební provoz tak, jak je uvedeno v článku 1 a 2.
Článek 4
Účinnost
Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti v souladu s § 22a odst. 3 zákona o vnitrozemské plavbě dnem vyvěšení.
Článek 5
Poučení
Dle § 173 odst. 2 správního řádu nelze proti opatření obecné povahy podat opravný prostředek.
Vyvěšeno dne 10. listopadu 2015
jméno, příjmení, funkce a podpis oprávněné úřední osoby
Ing. Martin Klein
ředitel pobočky