Opatření ze dne 4.12.2015 obecné povahy, kterým se upravuje plavební provoz

4.12.2015 | Sbírka:  77/2015 (PL) | Částka:  0/2015ASPI

Vztahy

Nadřazené: 500/2004 Sb., 114/1995 Sb.
Pasivní derogace: 85/2015 (PL)
77/2015
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
Státní plavební správa
Státní plavební správa, jako věcně příslušný správní úřad podle § 22a odst. 1 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o vnitrozemské plavbě) v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) vydává:
opatření obecné povahy 77/2015
kterým se upravuje plavební provoz
Článek 1
Předmět úpravy
Státní plavební správa tímto opatřením obecné povahy, vydaným pod čj. 10041/PH/15 (dále jen opatření obecné povahy) z důvodu jiné mimořádné události, v zájmu zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu na vodní cestě upravuje plavební provoz
 
        na vodní cestě Labe,
v ř. km 830,339 (velká plavební komora Dolní Beřkovice),
    ve dnech od 1. 12. 2015 do 31. 12. 2015. 
Článek 2
Organizace úpravy plavebního provozu
Plavební provoz bude zajištěn přes malou plavební komoru Dolní Beřkovice.
Článek 3
Odůvodnění
Na základě žádosti správce vodní cesty Povodí Labe, státní podnik, o zastavení plavby přes velkou plavební komoru Dolní Beřkovice z důvodu zjištění neodstraněných nánosů na dně plavební komory, které brání bezpečnému provozu, bylo v zájmu zajištění plavební bezpečnosti přistoupeno k uvedenému opatření.
V souladu se zněním § 22a odst. 3 zákona o vnitrozemské plavbě se návrh opatření nezveřejňuje a nepodávají se proti němu námitky.
Na základě výše uvedeného Státní plavební správa upravila plavební provoz tak, jak je uvedeno v článku 1 a 2.
Článek 4
Účinnost
Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti v souladu s § 22a odst. 3 zákona o vnitrozemské plavbě dnem vyvěšení.
Článek 5
Poučení
Dle § 173 odst. 2 správního řádu nelze proti opatření obecné povahy podat opravný prostředek.
Vyvěšeno dne 4. prosince 2015
Čj.: 10041/PH/15
Ing. Hynek Beneš
ředitel pobočky